annonser
annons Assistansförmedling
annons JAG
annons Särnmark Assistans AB
annons Rehab Sation Assistans
annons LaVita Assistans AB
annons Nära AB
annons Kompis Assistans
annons Vivida Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Saxerna Omsorg
annons A-Assistans
annons STIL
annons Linne Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Kollektivavtal och anställningsvillkor i personlig assistans

Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i samtliga kollektivavtal.

Aktuella kollektivavtal

Avtal för Sveriges kommuner och Landsting/Arbetsgivarföreningen PACTA


Alla kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Artiklar med samma tema: (23)

TEMA - Kollektivavtal

Assistanskoll intervjuar assistansföretag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, assistansberättigade och personliga assistenter.  Läs även på på vår faktasida om anställningsvillkor och kollektivavtal, där finns svar finns på vad ett kollektivavtal innebär, vilka som finns i assistansbranschen och vad det innebär när kollektivavtal saknas.


FAKTA om kollektivavtal för personliga assistenter

 • Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om de anställningsvillkor som gäller. Kollektivavtalet gäller bland annat löner, lönesättning, regler för arbetstid/tjänstledighet, ersättning vid semester/obekväm arbetstid/övertid, pensionsavtal, försäkringar samt annat parterna enats om.
 • Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter. Alla kollektivavtal har Kommunal som motpart.
 • Privata assistansföretag/kooperativ kan företrädas av följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivarföreningen - KFO, Kommunnära företagens samorganisation - KFS, Vårdföretagarna/Almega och PACTA.
 • Arbetsgivarföreningen KFO är den enda arbetsgivarorganisation som tar in assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
 • Arbetsgivarpart i kommunerna är Sveriges kommuner och landsting - SKL samt Arbetsgivarförbundet PACTA.
 • Privatavtalet, AB-P, (kallas ibland hängavtal) kan tecknas av assistansföretag/kooperativ eller egna arbetsgivare som inte är med i en arbetsgivarorganisation.
 • När kollektivavtal saknas kan arbetsgivaren sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner) arbetsgivaren behöver heller inte betala OB-ersättning eller övertidsersättning. Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att betala försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension. Alla anställda omfattas dock via Försäkringskassan av den lagstadgade socialförsäkringen som huvudsakligen finansieras via arbetsgivaravgiften.
 • När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen.
 • Läs mer om kollektivavtal:LO, Svenskt näringsliv
Kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Nyheter i och jämförelse av senaste kollektivavtal

 • Lönehöjningar:
  KFO: Lönehöjning på lägst 500 kr/mån utan individgaranti från 2013-08-01, 550 kr från 2014-08-01 0ch 650 kr från 2015-08-01
  Vårdföretagarna: Lönehöjning att fördela individuellt: 500 kr/mån från 2013-06-01, 570 kr från 2014-06-01 och 630 kr från 2015-06-01
  KFS: Lönehöjning i kr/tim utan individgaranti: från 2013-10-01 lägst 3,20 kr/tim, från 2014-10-01 lägst 3,20 kr/tim, från 2015-10-01 lägst 3,50 kr/tim..
  HÖK 13:Lönehöjning i kr/månad: 550 kr från 2013-04-01, 550 kr från 2014-04-01 och 600 kr från 2015-04-01.
  PAN 13: Lönehöjning i kr/timme: 3,33 kr från 2013-04-01, 3,33 kr från 2014-04-01 och 3,63 kr från 2015-04-01.
 • Lägstalöner:
  KFO: 17 393 kr/mån och 101,12 kr/tim (17 828 kr/mån och 103,65 kr/tim från 2016-01-01)
  Vårdföretagarna: 17 151 kr/mån (17 562 kr/mån från 2015-06-01)
  KFS: 101,29 kr/tim (Från 2015-10-01 103,72 kr/tim)
  HÖK 13: 17 600 kr/månad (Från 2015-04-01 18 080 kr/mån)
  PAN 13: 106,66 kr/tim ( Från 2015-04-01 109,57 kr/tim)
 • Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
  KFS:14 dagar första två månaderna, därefter 1 månad.
  Vårdföretagarna: 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar.
  KFO: 14 dagar.
  PAN 13: 1 månad
 • Avsteg medges från Arbetstidslagen (ATL) genom
  1) längre begränsningsperioder (upp till 12 månader) som arbetstiden kan fördelas inom.
  2) att rast kan bytas mot måltidsuppehåll
  3) avsteg från dygnsvile- och veckovilereglerna vid oförutsedda händelser och vid resor under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet efteråt.
  Läs mer: FAKTA om Arbetstidslagarna och undantag i kollektivavtal och läs intervjuer med Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal

Anställningsformer och uppsägningsregler

 • Tillsvidareanställningar (fasta tjänster): Finns i kollektivavtalen HÖK 13, PAN 13, KFO, Vårdföretagarna. Uppsägningstiden är minst en månad, och stiger med ökat antal tjänsteår (utom i PAN då den alltid är en månad). Uppsägning får ske endast om det finns "saklig grund" vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar": Finns i kollektivavtalen med KFO, Vårdföretagarna, KFS och PAN 13. Uppsägning vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar) kan ske om brukaren inte längre anlitar företaget eller avlider eller på grund av "särskilda skäl". Särskilda skäl kan vara att "arbetsgivaren inte längre kan garantera assistens kvalitet och säkerhet" eller "att arbetstagaren och den funktionshindrade inte längre fungerar tillsammans".
 • Provanställning: Tillsvidare och visstidsanställningar kan inledas med en provanställning på upp till sex månader, därefter avgör båda parter om den ska övergå i en tillsvidare eller visstidsanställning.
 • Timanställningar: Förekommer då arbetet är tillfälligt pga att ordinarie assistent är sjuk eller ledig. Då betalas normalt timlön ut tillsammans med semesterersättning direkt.
 • För arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i LAS - Lagen om anställningsskydd . Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar" är då inte tillåtna, visstidsanställningar ska gälla till ett visst datum. Uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning är minst en månad och stiger med antal tjänsteår till maximalt sex månader vid tio års anställning. En tillsvidareanställd kan inte sägas upp utan saklig grund, vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • För assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller anställnings- och uppsägningsvillkor enligt det kollektivavtal den egna arbetsgivaren tecknat med exempelvis Arbetsgivarföreningen KFO. Om den egna arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete eftersom assistenterna arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Då kan arbetsgivaren/arbetstagaren utan orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är minst en månad, om assistenten arbetat i minst fem respektive tio år är uppsägningstiden två respektive tre månader.

Kollektivavtal sida vid sida

Arbetstider, uppsägningstider, storlek på kostnadsersättningar och anställningsformer jämförs i de kollektivavtal som finns för personliga assistenter. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i alla avtal.

OBS! kollektivavtalstabellen uppdaterades senast 2015-01-02

KFO

Vård-
företagarna

KFS

SKL/PACTA

HÖK-avtalet

SKL/PACTA

PAN - avtalet personlig assistent

SKL/PACTA

PAN - avtalet
anhörigvårdare

AB-P

PAN-P

Huvudavtal

Avtal Kommunal - KFO
2013-08-01 - 2016-08-31

Avtal Kommunal-Vårdföretagarna

2013-06-01 - 2016-06-30

Avtal Kommunal-KFS
2013-10-01 - 2016-10-31
HÖK 13, Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor 2013-04-01 - 2016-04-30 PAN 13, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare
2013-04-01 - 2016-04-30
PAN 13, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare
2013-04-01 - 2016-04-30
Följer HÖK-avtalet Följer PAN-avtalet
Tilläggsavtal - - -

Allmänna bestämmelser AB för HÖK 13

Bilaga D för anställning i personalpool

Bilaga J för jourtjänstgörande personal

-
Vilka är med/omfattas

KFO har ca 500 kooperativ, privata företag och egna arbetsgivare, som medlemmar.

118 av dessa listas på Assistanskoll

Vårdföretagarna har ca 250 privata företag som medlemmar

110 av dessa listas på Assistanskoll

KFS har ca 30 privata företag som medlemmar

9 av dessa listas på Assistanskoll

Tillsvidareanställda assistenter i kommunerna. Tillsvidare och visstidsanställda assistenter i företag/kooperativ
i PACTA samt visstidsanställda
assistenter i kommunerna.
fyra av dessa listas på Assistanskoll

Assistenter som lever i hushållsgemenskap med brukaren i kommuner samt i företag/ kooperativ i PACTA .
fyra av dessa listas på Assistanskoll

Anordnare/egna arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivar-organisation.
tre anordnare listas på Assistanskoll

Anordnare/ egna arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivar-organisation.
en anordnare listas på Assistanskoll
OBS! Inga nya PAN-P-avtal tecknas längre.
Giltighetstid 2013-08-01
- 2016-08-31
2013-06-01
- 2016-06-30
2013-10-01
- 2016-10-31
2013-04-01
- 2016-04-30
2013-04-01
- 2016-04-30
2013-04-01
- 2016-04-30
2013-04-01
- 2016-04-30
2013-04-01
- 2016-04-30
Antal assistenter som omfattas 13 500 pers (2012) 17000 pers (2011) 3 500 personer (2011) 28 445 personer (2011)
Länk till statistik på SKL
10 548 personer (2009) ingen uppgift ingen uppgift
Lägstalön
 • 17 393 kr/mån och 101,12 kr/tim
  (17 828 kr/mån och 103,65 kr/tim från 2016-01-01)
17 151 kr/mån och 99,72 kr/tim ( 17 562 kr/mån och 102,10 kr/tim från 2015-06-01)

101,29 kr/tim
(Från 2015-10-01 103,72 kr/tim)

17 600 kr/månad

(Från 2015-04-01 18 080 kr/mån)

106,66 kr/tim

(Från 2015-04-01 109,57 kr/tim)

106,66 kr/tim

(Från 2015-04-01 109,57 kr/tim)

17 600 kr/månad

(Från 2015-04-01 18 080 kr/mån)
Se PAN-
avtalet för personliga assistenter respektive anhörig
vårdare
Anställnings-
former

Avtalet KFO - Kommunal har visstids och tillsvidare-anställningar

Avtalet Vårdföretagarna - Kommunal har visstids och tillsvidare-anställningar

Avtalet Kommunal-KFShar enbart visstids-anställningar

HÖK 13 har visstidsanställningar och tillsvidare-anställningar

PAN 13 har visstidsanställningar och tillsvidare-anställningar Anhörigvårdare i PAN 13 har enbart visstids-anställningar Enbart tillsvidare-anställningar Både visstids och tillsvidare-anställningar
Villkor för anhörigassistenter

Inga skillnader

Anhörigassistenter behöver inte följa Arbetstidslagen Anhörig-assistenter kan ha 50 timmar anhörig-beredskap/mån (ersätts med jourersättning) utöver ordinarie arbetstid

Gäller ej anhörigassistenter

Gäller ej anhörigassistenter Gäller enbart anhörigassistenter. De behöver ej följa Arbetstidslagen, har upp till 48 timmars arbetsvecka och får OB och jour inbakat i timlönen. Gäller ej anhörigassistenter
Medellön tillsvidare-anställda 22 700 kr/mån (2012) ingen uppgift inga tillsvidare-anställda 20 051 kr/mån (2009) ingen uppgift inga tillsvidare-anställda ingen uppgift ingen uppgift
Medellön visstidsanställda 124,50 kr/tim (2012) ingen uppgift 21 400 Kr/mån (2011) 107,70 kr/tim (2009) 18 469 kr/mån eller 111,90 kr/tim (2009) 18 469 kr/mån eller 111,90 kr/tim (2009) inga visstids-anställda ingen uppgift
Uppsägningstid vid visstidsanställning 14 dagar 14 dagar förutom
när den assistans-berättigade avlider eller läggs in på sjukhus då det är 1 månad
14 dagar upp till
två mån. anställning
därefter 1 månad
inga visstids-anställda 1 mån både för tillsvidare- och visstidsanställda 1 mån inga visstids-anställda Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid dag 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 48 tim 40 tim Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg 40 tim 40 tim 40 tim 38,25 tim
(i vissa kommuner 37 tim)
40 tim 48 tim 38,25 tim Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid natt 40 tim 40 tim 40 tim 34,20 tim 40 tim 48 tim 34,20 tim Se PAN-avtalet
Jourersättning vardag 32,93 kr (33,75 kr från 2016-01-01) 26,27 kr (26,93 kr från 2015-09-01) 29,79 kr
(30,50 kr från 2016-01-01)
29,2 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 58,4 % av timlön 17,40 kr/tim

0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 29,2 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 58,4 % av timlön Se PAN-avtalet
Jourersättning helg/natt 65,96 kr (67,60 kr från 2016-01-01) 52,60 kr (53,92 kr från 2015-09-01) 59,53 kr
(60,96 kr från 2016-01-01)
100 % mer än vardag 100 % mer än vardag 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 100 % än för vardag Se PAN-
avtalet
Beredskaps-ersättning vardag 15.21 kr 10.32 kr 14,89 kr
(15,25 kr från 2016-01-01)

14 % av timlön upp till 150 tim/mån, därefter 27,7 % av timlön

0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)

14 % av timlön upp till 150 tim/mån, därefter 27,7 % av timlön

Se PAN-
avtalet
Avsättning till avtalspension
(både timlön, semesterlön, OB, jour och övertids-ersättning är pensionsgrundande)
För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer KFO-LO avtalet För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF-LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF-LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL Se PAN-avtalet
Beredskaps-ersättning helg/natt 30,00 kr 20.64 kr 29,79 kr
(30,50 kr från 2016-01-01)
100 % mer än för vardag 0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 100 % än för vardag Se PAN-avtalet
OB-kväll (19-22 vardagar) 19,62 kr
(20,11 kr från 2016-01-01)
19,69 kr (20,19 kr från 2015-09-01)

19,83 kr
(20,31 kr från 2016-01-01)

20,50 kr
20,50 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 20,50 kr Se PAN-
avtalet
OB-natt (22-06 vardagar) 37,52 kr (38,45 kr från 2016-01-01)

39,73 kr (40,73 kr från 2015-09-01)

39,70 kr
(40,65 kr från 2016-01-01)
43,40 kr
43,40 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 43,40 kr Se PAN-
avtalet
OB-helg (fre 19 -mån 07) 48,79 kr (50,00 kr från 2016-01-01) 49,00 kr (50,23 kr från 2015-09-01) 48,38 kr
(49,54 kr från 2016-01-01)
50,80 kr 50,80 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 50,80 kr Se PAN-avtalet
OB-storhelg (jul, nyår, påsk, pingst, midsom) 97,71 kr (100,15 kr från 2016-01-01) 98,11 kr (100,56 kr från 2015-09-01) 96,71 kr
(99,03 kr från 2016-01-01)
99,30 kr
99,30 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 99,30 kr Se PAN-
avtalet
Ersättning vid övertidsarbete Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 De två första timmarna därefter × 2,39 Heltidmånad-slön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Heltidmånads-lön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40 Ordinarie timlön × 2 (semester-
ersättning inkluderat)
Ordinarie timlön De två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 därefter × 2,40 Se PAN-
avtalet
Ersättning vid fyllnadstidsarbete (när deltidsarbetande arbetar upp till heltid) Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Månadslön/3,5
× arbetstiden/ vecka
Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Ordinarie timlön Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Se PAN-
avtalet

Kommentarer till jämförelsen av kollektivavtal

 • Källor till informationen ovan är kollektivavtalen, uppgifter om medellöner från KFS och KFO samt uppgifter om antal assistenter från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL, Sveriges kommuner och landsting.
 • I alla avtal finns det möjlighet att göra undantag från Arbetstidslagen, ATL. Anhörigvårdare i PAN avtalet omfattas dock inte av ATL.
 • För anhörigvårdare i PAN ska man ta hänsyn hur arbetsiden är förlagd (Obekväm arbetstid ) när timlönen sätts.
 • Observera att enskilda assistansföretag/kooperativ kan ha mer generösa villkor för sina anställda än villkoren i kollektivavtalet.

Skicka sidan till: