Pågående utredningar

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen.

Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer..

  1. Uppdrag att utvärdera Stärkt rätt till personlig assistans
    Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera konsekvenserna av de lagändringar inom personlig assistans som började gälla 1 januari 2023. ISF ska analysera hur lagändringarna påverkat rätten till personlig assistans samt konsekvenser för enskilda, rättssäkerhet, likvärdighet, kvalitet i handläggningen, patientsäkerhet och arbetet mot felaktiga utbetalningar. Delredovisning 23 januari 2024, slutredovisning 21 januari 2025.
  2. Utvecklingen av assistansersättning (sid 7)
    Försäkringskassan ska till Socialdartementet redovisa indikatorer för assistansersättning. Indikatorerna ska bl. a. följa utvecklingen av antalet brukare, timmar, kostnader, antalet bifall och antalet avslag. Redovisningen ska göras utifrån åldersgrupper, samt innehålla en analys om anledningar till bifall respektive avslag. I redovisningen ska även de mest relevanta indikatorerna analyseras. Redovisning 17 maj 2024.
  3. Uppdrag att Analysera utfallet av ett schabloniserat föräldraavdrag inom assistansersättning (sid 7)
    Försäkringskassan ska till Socialdepartementet följa upp och analysera hur regeländringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning. Underlaget ska innehålla såväl en kvantitativ som en kvalitativ uppföljning. Redovisning senast 2 sepember 2024.

Skicka sidan till: