Kollektivavtal och anställningsvillkor i personlig assistans

Jämför de olika kollektivavtal som finns inom personlig assistans. Se skillnader i arbetstid, OB, jourersätttning, semsterdagar med mera. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i samtliga kollektivavtal.

Läs även våra guider arbeta som assistent och vad har assistenter i lön? och arbetstidslagstiftning

FremiaFremia annons

Så undviker du onödigt dyra konflikter vid avslut och uppsägning .
Fel anställningsform kan leda till dyra skadestånd. Så här gör du för att undvika en konfliktsituation som blivit allt vanligare.

Information om ersättning för skyddsutrustning. Assistansanordnare kan nu få ersättning för merkostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter.

Fremia, KFO och Idea Fremia är resultatet av samgåendet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea.

Aktuella kollektivavtal

Alla kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Kolla om ett företag har kollektivavtal

Kollkollen: I kollkollen som drivs av fackföreningen Kommunal kan du se om ett företag har kollektivavtal

FAKTA om kollektivavtal för personliga assistenter

 • Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om anställningsvillkoren. Det gäller för samtliga assistenter hos en arbetsgivare, även de som inte är medlem i en fackförening. Kollektivavtalet gäller bland annat löner, lönesättning, regler för arbetstid/tjänstledighet, ersättning vid semester/obekväm arbetstid/övertid, pensionsavtal, försäkringar samt annat parterna enats om.
 • Fackföreningen Kommunal företräder personliga assistenter i avtalsförhandlingarna i samtliga kollektivavtal.
 • Arbetsgivarorganisationerna inom personlig assistans är: Fremia (fd Arbetsgivarföreningen - KFO), Vårdföretagarna(del av Almega) och Sobona - kommunala företagens samarbetsorganisation (tidigare KFS och Pacta)
 • Fremia är den enda arbetsgivarorganisation som tar in assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
 • Arbetsgivarpart i kommunerna är Sveriges kommuner och regioner(SKR) och Sobona.
 • Privatavtalet, AB-P, (kallas ibland hängavtal) kan tecknas direkt med Kommunal av assistansföretag/kooperativ eller egna arbetsgivare som inte är med i en arbetsgivarorganisation. Privatavtalet har samma villkor som Sobonas HÖK och AB-avtal.
 • När kollektivavtal saknas kan arbetsgivaren sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner) arbetsgivaren behöver heller inte betala OB-ersättning eller övertidsersättning. Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att betala försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension.
 • När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen.
 • Läs mer om kollektivavtal: LO, Svenskt näringsliv
Kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Viktiga skillnader mellan kollektivavtalen

 • Lönehöjningar:
  Fremia: Lönehöjning med 728 kr (4,23 kr/tim.) den 1 april 2021 och 582 kr (3,38 kr/tim.) den 1 sep 2022.
  Vårdföretagarna : Lönehöjning med 679 kr/mån(3,95 kr/tim) 1 feb 2021, med 557 kr/mån(3,24 kr/tim) 1 juli 2022.
  KFS: Lönehöjning på lägst 2,90 kr/tim från 2020-11-01, lägst 2,95 kr/tim från 2021-11-01, lägst 3,00 kr/tim från 2022-11-01.
  HÖK 20: Lönehöjning: 520 kr/mån 1 nov 2020, 530 kr/mån 1 april 2021, 380 kr/mån 1 april 2022. 1 april 2023 fastställs då av parterna.
  PAN 20: Lönehöjning: 3,15 kr/tim 1 nov 2020, 3,22 kr/tim 1 april 2021, 2,30 kr/tim 1 april 2022. 1 april 2023 fastställs då av parterna.
 • Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg
  Fremia: 40 tim
  KFS: 40 tim
  Vårdföretagarna : 40 tim (48 tim för anhöriga)
  HÖK 20: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
  PAN 20 - personlig assistent: 40 tim
  PAN 20 - anhörigvårdare: 48 tim
 • Semesterdagar och semestertillägg
  Fremia: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
  Vårdföretagarna : 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
  KFS: 25 dagar
  HÖK 20: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
  Semestertillägg 0,605 %
  PAN 20: 25 dagar
 • Lägstalöner:
  Fremia: 19 620 kr/mån och 114,07 kr/tim (20 209 kr/mån o 117, 49 kr/tim från 2022-01-01. 20 694 kr/mån o 120, 31 kr/tim från 2023-01-01)
  Vårdföretagarna : 19 676 kr/mån o 114,40 kr/tim (20 129 kr/mån o 117,03 kr/tim från 2022-07-01)
  KFS: 117, 83 kr/tim (119,95 kr/tim från 2021-11-01. 122,11 kr/tim från 2022-11-01)
  HÖK 20: 19 550 kr/mån (19 940 kr från 2022-01-01. 20 220 kr från 2023-01-01. 2024-01-01 sätts då av parterna)
  PAN 20: 118,50 kr/timme (120,80 kr från 2022-01-01 . 122,50 kr från 2023-01-01. 2024-01-01 sätts då av parterna)
 • Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
  KFS: 14 dagar första två månaderna, därefter 1 månad.
  Vårdföretagarna : 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar.
  Fremia: 14 dagar de första 12 månaderna, därefter 1 månad om brukaren avlider eller inte har behov av arbetstagaren, annars 14 dagar.
  PAN 20: 1 månad

Avsteg från Arbetstidslagen (ATL)

Kollektivavtalen medger undantag från Arbetstidslagen. Det finns tex begränsningsperioder (upp till 12 månader) som arbetstiden kan fördelas inom. Rast kan bytas mot måltidsuppehåll. Det går även att göra avsteg från dygnsvile- och veckovilereglerna vid oförutsedda händelser och vid resor under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet efteråt. Läs intervjuer med Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal

Läs mer: Arbetstidslagstiftning i personlig assistans

Anställningsformer och uppsägningsregler

 • Tillsvidareanställningar (fasta tjänster): Finns i kollektivavtalen HÖK 20, PAN 20, Fremia, Vårdföretagarna och Privatavtalet, AB-P. Uppsägningstiden är minst en månad, och stiger med ökat antal tjänsteår (utom i PAN då den alltid är en månad). Uppsägning får ske endast om det finns "saklig grund" vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar": Finns i kollektivavtalen med Fremia, Vårdföretagarna, KFS och PAN 20. Uppsägning vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar) kan ske om brukaren inte längre anlitar företaget eller avlider eller på grund av "särskilda skäl". Särskilda skäl kan vara att "arbetsgivaren inte längre kan garantera assistens kvalitet och säkerhet" eller "Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta". Dessa särskilda skäl finns för att enligt intentionen i LSS ge den assistansberättigade möjlighet att avgöra vem hen vill ha som assistent.
 • Provanställning: Tillsvidare och visstidsanställningar kan inledas med en provanställning på upp till sex månader, därefter avgör båda parter om den ska övergå i en tillsvidare eller visstidsanställning.
 • Timanställningar: Förekommer då arbetet är tillfälligt pga att ordinarie assistent är sjuk eller ledig. Då betalas normalt timlön med semesterersättning ut direkt.
 • För arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om anställningsskydd, (LAS). Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar" är då inte tillåtna, utan visstidsanställningar ska gälla till ett visst datum. Uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning är minst en månad och stiger med antal tjänsteår till maximalt sex månader vid tio års anställning. En tillsvidareanställd kan inte sägas upp utan saklig grund, vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • För assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller anställnings- och uppsägningsvillkor enligt det kollektivavtal den egna arbetsgivaren har via sin arbetsgivarorganisation, tex Fremia. Om den egna arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete eftersom assistenterna arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Då kan arbetsgivaren/arbetstagaren utan orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är minst en månad, om assistenten arbetat i minst fem respektive tio år är uppsägningstiden två respektive tre månader.

Kollektivavtal sida vid sida

Nedan jämförs tex arbetstider, uppsägningstider, ersättningar och anställningsformer i alla kollektivavtal för personliga assistenter.

OBS! kollektivavtalstabellen uppdaterades senast 2021-05-11

OBS! Tabellen går att scrolla i sidled


KFO Vård-
företagarna
Sobona KFS-avtalet SKR/Sobona HÖK-avtalet SKR/Sobona PAN - avtalet personlig assistent SKR/Sobona PAN - avtalet
anhörig­vårdare
Avtal

Kommunal - Fremia (fd KFO)

förra avtalet 2017-2020

Kommunal - Vårdföretagarna

förra avtalet 2017-2020

Kommunal - Sobonas KFS-avtal

förra avtalet 2017-2020

Kommunal - SKR/­Sobona - HÖK 20, Huvud­överens­kommelse om lön och anställningsvillkor

Kommunal - SKR/­Sobona - AB 20 Allmänna bestämmelser

Kommunal - SKR/­Sobona - PAN 20

Kommunal - SKR/­Sobona - PAN 20

Giltighetstid

2020-11-01
- 2023-09-30

2021-01-01
- 2023-04-30

2020-11-01
- 2023-10-31

2020-11-01
- 2024-03-31

2020-11-01
- 2024-03-31

2020-11-01
- 2024-03-31

Vilka omfattas

Cirka 35 000 assistenter i ca 550 kooperativ, privata företag och egna arbetsgivare i KFO, varav, 100 listas på Assistanskoll

39 000 årsanställda assistenter i ca 220 privata företag i Vårdföretagarna, varav 86 listas på Assistanskoll

Cirka 1500 assistenter i ca 20 privata företag i KFS, varav fyra listas på Assistanskoll

Tillsvidareanställda assistenter i kommuner och privata företag i Sobona, varav fem listas på Assistanskoll

Assistenter i företag som tecknat Kommunals Privatavtal, AB-P har samma villkor som HÖK-avtalet, av dessa listas tre på Assistanskoll
Personliga assistenter den assistansberättigade själv valt i kommuner och privata företag
i Sobona, vara fem listas på Assistanskoll

Assistenter i företag som har Kommunals PAN-P avtal har samma villkor som PAN-avtalet, här listas en anordnare på Assistanskoll

Assistenter som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade i kommuner och privata företag
i Sobona, varav fem listas på Assistanskoll

Assistenter i företag som har Kommunals PAN-P avtal har samma villkor som PAN-avtalet, här listas en anordnare på Assistanskoll
Lägstalön 19 620 kr/mån 114,07 kr/tim
(20 209 kr/mån o 117:49 kr/tim från 2022-01-01. 20 694 kr/mån o 120:31 kr/tim från 2023-01-01)
19 676 kr/mån o 114,40 kr/tim
(20 129 kr/mån o 117,03 kr/tim från 2022-07-01)

117, 83 kr/tim
(119,95 kr/tim från 2021-11-01. 122,11 kr/tim från 2022-11-01)
19 550 kr/mån
(19 940 kr från 2022-01-01 . 20 220 kr från 2023-01-01. 2024-01-01 sätts efter avtalsförhandlingar)
118,50 kr/tim
(120,80 kr från 2022-01-01 . 122,50 kr från 2023-01-01. 2024-01-01 sätts efter avtalsförhandlingar)
118,50 kr/tim
(120,80 kr från 2022-01-01 . 122,50 kr från 2023-01-01. 2024-01-01 sätts efter avtalsförhandlingar)
Anställnings-
former
Visstids och tillsvidare-anställningar Visstids och tillsvidare-anställningar Enbart visstids-anställningar Visstids- och tillsvidare-anställningar Visstids- och tillsvidare-anställningar Anhörigvårdare har enbart visstidsanställningar
Villkor anhörig-
assistenter

Inga skillnader

Anhörigassistenter behöver inte följa Arbetstidslagen Anhörig-assistenter kan ha 50 timmar anhörig-beredskap/mån (ersätts med jourersättning) utöver ordinarie arbetstid

Gäller ej anhörigassistenter

Gäller ej anhörigassistenter Gäller enbart anhörigassistenter. De behöver ej följa Arbetstidslagen, har upp till 48 timmars arbetsvecka och får OB och jour inbakat i timlönen.
Semester­dagar

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
(från 2023-01-01 ökas semesterlön till 13% över 40 år och 14% över 50 år)

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.

25 dagar (enligt semesterlagen)

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

25 (enligt semesterlagen) 25 (enligt semesterlagen)
Semestertillägg
% av månadslön
0,8 % för månadsanställda 0,6 % för månadsanställda
0,605 %

Uppsägnings­tid visstid 14 dagar de första 12 månaderna, därefter 1 månad om brukaren avlider eller inet har behov av arbetstagaren, annars 14 dagar. 14 dagar förutom
när den assistans-berättigade avlider eller läggs in på sjukhus då det är 1 månad
14 dagar upp till
två månaders anställning
därefter 1 månad
inga visstidsanställda 1 mån både för tillsvidare- och visstidsanställda 1 mån
Veckoarbetstid heltid dag 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 48 tim
Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg 40 tim 40 tim 40 tim 38,25 tim
(i vissa kommuner 37 tim)
40 tim 48 tim
Veckoarbetstid heltid natt 40 tim 40 tim 40 tim 34,20 tim 40 tim 48 tim
Jour vardag 36,86 kr
(37,41 från 2022-01-01, 37,97 från 2023-01-01)
31,11 kr
(32,63 från 2022-07-01)

33,84 kr
(34,45 från 2022-01-01, 35,10 från 2023-01-01)
30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön 19,90 kr
(20,10 kr från 2022-04-01 )

0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Jour helg/natt 73,84 kr
(74,95 från 2022-01-01, 76,07 från 2023-01-01)
62,30 kr
(65,35 från 2022-07-01)
67,64 kr
(68,85 från 2022-01-01, 70,10 från 2023-01-01)
110 % mer än vardag 110 % mer än vardag 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Beredskap
vardag
16,77 kr
(17,07 från 2022-01-01, 17,38 från 2023-01-01)

11,59 kr
(11,94 från 2022-07-01)

16,93 kr
(17,23 från 2022-01-01, 17,54 från 2023-01-01)

14 % av timlön upp till 130 tim/mån, därefter 28 % av timlön

0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Beredskap helg/natt 33,10 kr
(33,70 från 2022-01-01, 34,31 från 2023-01-01)
23,16 kr
(23,86 från 2022-07-01)
33,84 kr
(34,45 från 2022-01-01, 35,10 från 2023-01-01)
110 % mer än för vardag 0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Avsättning till avtalspension

(timlön, semesterlön, OB, jour och övertid är pensionsgrundande)

För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer KFO-LO avtalet För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF - LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF - LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL
OB-kväll

(19-22 vardagar)

22,29 kr
(22,69 från 2022-01-01, 23,10 från 2023-01-01)
22,57 kr
(23,11 från 2022-07-01)

22,54 kr
(22,95 från 2022-01-01, 23,36 från 2023-01-01)

22,60 kr
(23,10 kr från 2022-04-01)

22,60 kr
(23,10 kr från 2022-04-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
OB-natt
(22-06 vardagar)
44,95 kr
(45,76 från 2022-01-01, 46,58 från 2023-01-01)

45,72 kr
(46,82 från 2022-07-01)

45,10 kr
(45,91 från 2022-01-01, 46,74 från 2023-01-01)
49,70 kr
(50,90 kr från 2022-04-01)
49,70 kr
(50,90 kr från 2022-04-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
OB-helg

(fre 19 -mån 07)

55,46 kr
(56,46 från 2022-01-01, 57,48 från 2023-01-01)
56,39 kr
(57,74 från 2022-07-01)
54,96 kr
(55,95 från 2022-01-01, 56,96 från 2023-01-01)
58,10 kr
(59,50 kr från 2022-04-01)

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdag är OB
66,70 kr
(68,30 kr från 2022-04-01)
58,10 kr
(59,50 kr från 2022-04-01)

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdag är OB 66,70 kr
(68,30 kr från 2022-04-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
OB-storhelg

(jul, nyår, påsk, pingst, midsommar)

111,09kr
(113,09 från 2022-01-01, 115,13 från 2023-01-01)
112,88 kr
(115,59 från 2022-07-01)
109,86kr
(111,84 från 2022-01-01, 113,85 från 2023-01-01)
111,40 kr
(114,10 kr från 2022-04-01)

22.00–06.00 natt mot storhelg OB 133,80 kr
(137,00 kr från 2022-04-01)
111,40 kr
(114,10 kr från 2022-04-01)

22.00–06.00 natt mot storhelg OB 133,80 kr
(137,00 kr från 2022-04-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Beordrad övertid Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 De två första timmarna därefter × 2,39 Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Heltidmånads-lön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40 Ordinarie timlön × 2 (semester-
ersättning inkluderat)
Ordinarie timlön
Mertid

(deltidare som arbetar upp till heltid)

Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Månadslön/3,5
× arbetstid/vecka
Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Ordinarie timlön Ordinarie timlön

Kommentarer till jämförelsen av kollektivavtal

 • Källor till informationen ovan är kollektivavtalen från Fremia, Vårdföretagarna, Sobona och SKR, Sveriges kommuner och regioner.
 • I alla avtal finns det möjlighet att göra undantag från Arbetstidslagen, ATL. Anhörigvårdare i PAN avtalet omfattas dock inte av ATL.
 • För anhörigvårdare i PAN ska man ta hänsyn hur arbetstiden är förlagd (Obekväm arbetstid ) när timlönen sätts.
 • Observera att enskilda assistansföretag/kooperativ kan ha mer generösa villkor för sina anställda än villkoren i kollektivavtalet.

Skicka sidan till: