Kollektivavtal och anställningsvillkor i personlig assistans

Jämför de kollektivavtal som finns i personlig assistans sida vid sida. Se skillnader i arbetstid, OB, jourersättning, lägstalöner, semesterdagar med mera. Läs om visstidsanställningar, och dygnspass är tillåtet i kollektivavtalet.

Läs även våra guider arbeta som assistent och vad har assistenter i lön? och arbetstidslagstiftning

Aktuella kollektivavtal

Alla kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Kolla om ett företag har kollektivavtal

Kollkollen: I kollkollen som drivs av fackföreningen Kommunal kan du se om ett företag har kollektivavtal

FAKTA om kollektivavtal för personliga assistenter

 • Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om anställningsvillkoren. Det gäller för samtliga assistenter hos en arbetsgivare, även de som inte är medlem i en fackförening. Kollektivavtalet gäller bland annat löner, lönesättning, regler för arbetstid/tjänstledighet, ersättning vid semester/obekväm arbetstid/övertid, pensionsavtal, försäkringar samt annat parterna enats om.
 • Fackföreningen Kommunal företräder personliga assistenter i avtalsförhandlingarna i samtliga kollektivavtal.
 • Arbetsgivarorganisationerna inom personlig assistans är: Fremia, Vårdföretagarna och Sobona - kommunala företagens samarbetsorganisation (tidigare KFS och Pacta)
 • Fremia är den enda arbetsgivarorganisation som tar in assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
 • Arbetsgivarpart i kommunerna är Sveriges kommuner och regioner(SKR) och Sobona.
 • Privatavtalet, AB-P, (kallas ibland hängavtal) kan tecknas direkt med Kommunal av assistansföretag/kooperativ eller egna arbetsgivare som inte är med i en arbetsgivarorganisation. Privatavtalet har samma villkor som Sobonas HÖK och AB-avtal.
 • När kollektivavtal saknas kan arbetsgivaren sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner) arbetsgivaren behöver heller inte betala OB-ersättning eller övertidsersättning. Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att betala försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension. Arbetsgivaren måste dock följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen.
 • Läs mer om kollektivavtal: LO, Svenskt näringsliv
Kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Viktiga skillnader mellan kollektivavtalen

 • Lägstalöner:
  Fremia: 22 044 kr/mån och 128,16 kr/tim (22 919 kr/mån från 2025-01-01)
  Vårdföretagarna: 21 479 kr/mån (22 188 kr/mån från 2024-07-01)
  HÖK 24 : 21 570 kr/mån (22 500 kr från 2025-01-01, vid yrkesförberedande gymnasieutbildning 24 950 kr )
  PAN 24: 130,70 kr (136,40 kr från 2025-01-01)
 • Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
  Vårdföretagarna: 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar. Från 1 juni 2024 är uppsägningstiden fyra veckor om assistenten varit anställd mer än tio månader.
  Fremia: En månad vid tillsvidareanställning, eller uppsägning pga arbetsbrist eller om brukaren avlider när anställningstiden är minst 12 månader. Annars är uppsägningstiden 14 dagar. (Från 1 sep 2024 är uppsägningstiden 1 månad om assistenten varit anställd mer än tio månader.)
  PAN 24: 1 månad
 • Lönehöjningar i senaste kollektivavtalet
  Fremia: Lönehöjning med 993 kr (5,77 kr/tim.) den 1 okt 2023 och 875 kr (5,09 kr/tim.) den 1 okt 2024.
  Vårdföretagarna: Lönehöjning med 1069 kr/mån från 1 juli 2023 och 953 kr/mån från 1 juli 2024.
  HÖK 24: Lönehöjning: 985 kr/mån 1 april 2024.
  PAN 24: Lönehöjning: 6,00 kr/tim 1 april 2024.
 • Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg
  Fremia: 40 tim
  Vårdföretagarna: 40 tim (48 tim för anhöriga)
  HÖK 24: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
  PAN 24 - personlig assistent: 40 tim
  PAN 24 - anhörigvårdare: 48 tim
 • Semesterdagar och semestertillägg
  Fremia: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
  Vårdföretagarna: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
  HÖK 24: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
  Semestertillägg 0,605 %
  PAN 24: 25 dagar

Avsteg från Arbetstidslagen (ATL)

Kollektivavtalen medger undantag från Arbetstidslagen. Det finns tex begränsningsperioder (upp till 12 månader) som arbetstiden kan fördelas inom. Rast kan bytas mot måltidsuppehåll. Det går även att göra avsteg från dygnsvile- och veckovilereglerna vid oförutsedda händelser och vid resor under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet efteråt. Läs intervjuer med Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal

Läs mer: Arbetstidslagstiftning i personlig assistans

Anställningsformer och uppsägningsregler

 • Tillsvidareanställningar (fasta tjänster): Finns i kollektivavtalen HÖK 20, PAN 20, Fremia, Vårdföretagarna och Privatavtalet, AB-P. Uppsägningstiden är minst en månad, och stiger med ökat antal tjänsteår (utom i PAN då den alltid är en månad). Uppsägning får ske endast om det finns "saklig grund" vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar": Finns i kollektivavtalen med Fremia, Vårdföretagarna och PAN 20. Uppsägning vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar) kan ske om brukaren inte längre anlitar företaget eller avlider eller på grund av "särskilda skäl". Särskilda skäl kan vara att "arbetsgivaren inte längre kan garantera assistens kvalitet och säkerhet" eller "Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta". Dessa särskilda skäl finns för att enligt LSS intentioner ge den assistansberättigade möjlighet att avgöra vem hen vill ha som assistent.
 • Provanställning: Tillsvidare och visstidsanställningar kan inledas med en provanställning på upp till sex månader, därefter avgör båda parter om den ska övergå i en tillsvidare eller visstidsanställning.
 • Timanställningar: Förekommer då arbetet är tillfälligt pga att ordinarie assistent är sjuk eller ledig. Då betalas normalt timlön med semesterersättning ut direkt.
 • För arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om anställningsskydd, (LAS). Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar" är då inte tillåtna, visstidsanställningar får pågå högst ett år. Uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning är minst en månad och stiger med antal tjänsteår till maximalt sex månader vid tio års anställning. En tillsvidareanställd kan inte sägas upp utan sakliga skäl, vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete.
 • För assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller anställnings- och uppsägningsvillkor enligt det kollektivavtal den egna arbetsgivaren har via sin arbetsgivarorganisation, tex Fremia. Om den egna arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete eftersom assistenterna arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Då kan arbetsgivaren/arbetstagaren utan orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är minst en månad, om assistenten arbetat i minst fem respektive tio år är uppsägningstiden två respektive tre månader.

Undantag för dygnspass med inkluderad jourtid

Personliga assistenter har fram till 1 okt 2023 kunnat jobba max 26 timmar i sträck genom att två 13 -timmarspass läggs intill varandra med dygnsvila före och efter. 1 okt kom en skärpt tillämpning av dygnsvila som för SKR/Sobona innebar max 20 timmarspass inkl jourtid.

Undantag har dock gjorts i i kollektivavtalen, Sobona/SKR har undantag för personliga assistenter från 1 feb 2024 vilket innebär att de kan arbeta 24 timmarspass med inkluderad jourtid om arbetsgivaren tar beslut om detta. Se sid 3-4 i Bilaga J till AB 20 - Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Läs även intervju med SKR: Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass

Assistenter i Vårdföretagarna och Fremia kan arbeta max 26 timmar till åtminstone 1 jan 2025

Vårdföretagarna och Fremia förhandlar om avtal med liknande undantag. Detta beräknas bli klart under 2024, och till 1 jan 2025 kan personliga assistenter i Vårdföretagarna och Fremia arbeta 26 timmar i sträck genom att två 13 -timmarspass läggs intill varandra.

Kollektivavtal sida vid sida

Nedan jämförs tex arbetstider, uppsägningstider, ersättningar och anställningsformer i alla kollektivavtal för personliga assistenter.

OBS! kollektivavtalstabellen uppdaterades senast 2024-04-22

OBS! Tabellen går att scrolla i sidled


Fremia Vård-
företagarna
SKR/Sobona HÖK-avtalet SKR/Sobona PAN - avtalet personlig assistent SKR/Sobona PAN - avtalet
anhörig­vårdare
Avtal

Kommunal - Fremia

förra avtalet 2020-2023

Kommunal - Vårdföretagarna

förra avtalet 2020-
2023

Kommunal - SKR/­Sobona - HÖK 24, Huvud­överens­kommelse om lön och anställningsvillkor

Kommunal - SKR/­Sobona - AB 24 Allmänna bestämmelser

Kommunal - SKR/­Sobona - PAN 24

Kommunal - SKR/­Sobona - PAN 24

Giltighetstid

2023-10-01 - 2025-10-31

2023-07-01
- 2025-09-30

2024-04-01
- 2025-03-31

2024-04-01
- 2025-03-31

2024-04-01
- 2025-03-31

Vilka omfattas

Cirka 35 000 assistenter i ca 550 kooperativ, privata företag och egna arbetsgivare i Fremia, varav 83 listas på Assistanskoll

39 000 årsanställda assistenter i ca 220 privata företag i Vårdföretagarna, varav 76 listas på Assistanskoll

Tillsvidareanställda assistenter i kommuner och privata företag i Sobona, varav fyra listas på Assistanskoll

Assistenter i företag som tecknat Kommunals Privatavtal, AB-P har samma villkor som HÖK-avtalet, av dessa listas tre på Assistanskoll
Personliga assistenter den assistansberättigade själv valt i kommuner och privata företag
i Sobona, vara fyra listas på Assistanskoll

Assistenter i företag som har Kommunals PAN-P avtal har samma villkor som PAN-avtalet, här listas noll anordnare på Assistanskoll

Assistenter som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade i kommuner och privata företag
i Sobona, varav fyra listas på Assistanskoll

Assistenter i företag som har Kommunals PAN-P avtal har samma villkor som PAN-avtalet, här listas noll anordnare på Assistanskoll
Lägstalön 22 044 kr/mån och 128,16 kr/tim (22 919 kr/mån och 133,25 kr/tim från 2025-01-01)

21 479 kr/mån
(22 188 kr/mån från 2024-07-01)

21 570 kr/mån
(22 500 kr från 2025-01-01, vid yrkesförberedande gymnasieutbildning 24 590 kr)
130,70 kr/tim
(136,40 kr från 2025-01-01)

130,70 kr/tim
(136,40 kr från 2025-01-01)

Anställnings-
former
Visstids och tillsvidare-anställningar Visstids och tillsvidare-anställningar Visstids- och tillsvidare-anställningar Visstids- och tillsvidare-anställningar Anhörigvårdare har enbart visstidsanställningar
Villkor anhörig-
assistenter

Inga skillnader

Anhörigassistenter behöver inte följa Arbetstidslagen

Gäller ej anhörigassistenter

Gäller ej anhörigassistenter Gäller enbart anhörigassistenter. De behöver ej följa Arbetstidslagen, har upp till 48 timmars arbetsvecka och får OB och jour inbakat i timlönen.
Semester­dagar

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Semesterlön är 13% över 40 år och 14% över 50 år.

Månadsanställda har alla dagar betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till
50 års ålder, därefter
32 dagar.

Månadsanställda har
alla dagar betalda. Timavlönade har
alltid 25 betalda/år.

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

25 (enligt semesterlagen) 25 (enligt semesterlagen)
Semestertillägg
% av månadslön
0,8 % för månadsanställda 0,6 % för månadsanställda 0,605 %

Uppsägnings­tid visstid 14 dagar. Men en månad vid uppsägning pga arbetsbrist eller om brukaren avlider när anställningstiden är minst 12 månader.
(Från 1 sep 2024 är uppsägningstiden 1 månad om assistenten varit anställd mer än tio månader.)
14 dagar förutom
när den assistans-berättigade avlider
eller läggs in på
sjukhus då
det är 1 månad.
(Från 1 juni 2024 är uppsägningstiden fyra veckor om assistenten varit anställd mer än
tio månader.)
inga visstidsanställda 1 mån både för tillsvidare- och visstidsanställda 1 mån
Veckoarbetstid heltid dag 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 48 tim
Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg 40 tim 40 tim 38,25 tim
(i vissa kommuner 37 tim)
40 tim 48 tim
Veckoarbetstid heltid natt 40 tim 40 tim 34,20 tim 40 tim 48 tim
Jour vardag 39,53 kr
(2025-01-01)
35,60 kr
(38,55 kr från 2024-07-01)
30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön 21,60 kr

0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Jour helg/natt 79,19 kr
(81,80 kr från 2025-01-01)
71,30 kr
(77,21 kr från 2024-07-01)

110 % mer än vardag 110 % mer än vardag 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Beredskap
vardag
18,09 kr
(18,69 kr från 2025-01-01)

12,35 kr
(12,84 kr från 2024-07-01)

14 % av timlön upp till 130 tim/mån, därefter 28 % av timlön

0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Beredskap helg/natt 35,72 kr
(36,90 kr från 2025-01-01)

24,69 kr
(25,68 kr från 2024-07-01)
110 % mer än för vardag 0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Avsättning till avtalspension

(timlön, semesterlön, OB, jour och övertid är pensionsgrundande)

För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer KFO-LO avtalet För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF - LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL
OB-kväll

(19-22 vardagar)

24,05 kr
(24,84 kr från 2025-01-01)

24,06 kr
(25,02 kr från 2024-
07-01)

24,80 kr
24,80 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
OB-natt
(22-06 vardagar)
48,49 kr
(50,09 kr från 2025-01-01)

48,74 kr
(50,69 kr från 2024-
07-01)

54,80 kr
54,80 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
OB-helg

(fre 19 -mån 07)

59,84 kr
(61,81 kr från 2025-01-01)
60,11 kr
(62,51 kr från 2024-
07-01)

63,90 kr

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdag är OB 73,50 kr
63,90 kr

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdag är OB 73,50 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
OB-storhelg

(jul, nyår, påsk, pingst, midsommar)

119,85 kr
(123,81 kr från 2025-01-01)
120,33 kr
(125,14 kr från 2024-
07-01)

122,70 kr

22.00–06.00 natt mot storhelg OB 147,30 kr
122,70 kr

22.00–06.00 natt mot storhelg OB
147,30 kr
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)
Beordrad övertid Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 De två första timmarna därefter × 2,39 Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40 Ordinarie timlön × 2 (semester-
ersättning inkluderat)
Ordinarie timlön
Mertid

(deltidare som arbetar upp till heltid)

Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Månadslön/3,5
× arbetstid/vecka
Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Ordinarie timlön Ordinarie timlön

Kommentarer till jämförelsen av kollektivavtal

 • Källor till informationen ovan är kollektivavtalen från Fremia, Vårdföretagarna, Sobona och SKR, Sveriges kommuner och regioner.
 • I alla avtal finns det möjlighet att göra undantag från Arbetstidslagen, ATL. Anhörigvårdare i PAN avtalet omfattas inte av ATL.
 • För anhörigvårdare i PAN ska man ta hänsyn hur arbetstiden är förlagd (Obekväm arbetstid ) när timlönen sätts.
 • Observera att enskilda assistansföretag/kooperativ kan ha mer generösa villkor för sina anställda än villkoren i kollektivavtalet.

Skicka sidan till: