Kollektivavtal och anställningsvillkor i personlig assistans

Jämför de olika kollektivavtal som finns inom personlig assistans. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i samtliga kollektivavtal.

Läs även våra guider arbeta som assistent och vad har assistenter i lön? och arbetstidslagstiftning

kfoKFO annons

Så undviker du onödigt dyra konflikter vid avslut och uppsägning
Fel anställningsform kan leda till dyra skadestånd. Så här gör du för att undvika en konfliktsituation som blivit allt vanligare.

Funktionsrättsrörelsen sågar LSS-utredningen . Den samlade funktionsrättsrörelsen går till hårt angrepp mot LSS-utredningen i en debattartikel i Svenska Dagbladet

Aktuella kollektivavtal


Alla kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

FAKTA om kollektivavtal för personliga assistenter

 • Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om de anställningsvillkor som gäller. Det gäller för samtliga assistenter hos en arbetsgivare, även de som inte är medlem i en fackförening. Kollektivavtalet gäller bland annat löner, lönesättning, regler för arbetstid/tjänstledighet, ersättning vid semester/obekväm arbetstid/övertid, pensionsavtal, försäkringar samt annat parterna enats om.
 • Kommunal är den fackförening som företräder personliga assistenter. Alla kollektivavtal har Kommunal som motpart.
 • Privata assistansföretag/kooperativ kan företrädas av följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivarföreningen - KFO, Vårdföretagarna/Almega och Sobona (en sammanslagning av KFS och Pacta)
 • Arbetsgivarföreningen KFO är den enda arbetsgivarorganisation som tar in assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
 • Arbetsgivarpart i kommunerna är Sveriges kommuner och landsting - SKL samt Arbetsgivarförbundet PACTA som är en del Sobona.
 • Privatavtalet, AB-P, (kallas ibland hängavtal) kan tecknas av assistansföretag/kooperativ eller egna arbetsgivare som inte är med i en arbetsgivarorganisation.
 • När kollektivavtal saknas kan arbetsgivaren sätta vilken timlön som helst, (eftersom Sverige inte har lagstadgade minimilöner) arbetsgivaren behöver heller inte betala OB-ersättning eller övertidsersättning. Det är däremot lag på att arbetsgivaren måste betala semesterlön på 12 procent av timlönen. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att betala försäkringar för de anställda, inkluderat tjänste/avtalspension. Alla anställda omfattas dock via Försäkringskassan av den lagstadgade socialförsäkringen som huvudsakligen finansieras via arbetsgivaravgiften.
 • När kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Arbetsmiljölagen.
 • Läs mer om kollektivavtal: LO, Svenskt näringsliv
Kollektivavtal jämförs sida vid sida längre ner på denna sida.

Viktiga skillnader mellan kollektivavtalen

 • Lönehöjningar:
  KFO: Lönehöjning på 2,2 % eller 535 kr/månad (3,11 kr/tim) från 1 sep 2o17, med 548 kr/mån(3,18 kr/tim) från 1 sep 2018 och 559 kr/mån(3,25 kr/tim) från 1 sep 2019.
  Vårdföretagarna: Lönehöjning på 2,2 % eller 535 kr/mån 1 okt 2017, med 548 kr/mån 1 okt 2018 och 559 kr/mån 1 okt 2019.
  KFS: Lönehöjning på 2,2 % eller lägst 3,11 kr/tim från 2017-11-01, lägst 3,19 kr/tim från 2018-11-01, lägst 3,25 kr/tim från 2019-11-01.
  HÖK 16:Lönehöjning i kr/månad: 520 kr för 2016, 530 kr för 2017, 535 kr för 2018 och 540 kr för 2019.
  PAN 16: Lönehöjning i kr/timme: 3,15 kr för 2016, 3,22 kr för 2017, 3,28 kr för 2018 och 3,36 kr för 2019.
 • Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg
  KFO: 40 tim
  KFS: 40 tim
  Vårdföretagarna: 40 tim (48 tim för anhöriga)
  HÖK 16: 38,25 tim (i många kommuner 37 tim)
  PAN 16 - personlig assistent: 40 tim
  PAN 16 - anhörigvårdare: 48 tim
 • Semesterdagar och semestertillägg
  KFO: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,8 % för månadsanställda
  Vårdföretagarna: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.
  Semestertillägg 0,6 % för månadsanställda
  KFS: 25 dagar
  HÖK 16: 25 dagar till 40 års ålder, därefter 31 dagar till 50 års ålder, därefter 32 dagar.
  Semestertillägg 0,605 %
  PAN 16: 25 dagar
 • Lägstalöner:
  KFO: 19 141 kr/mån och 111,28 kr/tim (19 620 kr/mån o 114,07 kr/tim från 2020-01-01)
  Vårdföretagarna: 18 710 kr/mån (19 140 kr/mån från 2019-10-01)
  KFS: 112,38 kr/tim (115,75 kr/tim från 2019-11-01)
  HÖK 16: 19 100 kr/månad (19 550 kr från 2020-01-01)
  PAN 16: 115,80 kr/tim (118,50 kr från 2020-01-01)
 • Uppsägningstider vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar):
  KFS: 14 dagar första två månaderna, därefter 1 månad.
  Vårdföretagarna: 1 månad om brukaren avlider eller läggs in på sjukhus, annars 14 dagar.
  KFO: 14 dagar de första 12 månaderna, därefter 1 månad om brukaren avlider eller inte har behov av arbetstagaren, annars 14 dagar.
  PAN 16: 1 månad

Avsteg från Arbetstidslagen (ATL)

Kollektivavtalen medger ett antal undantag från Arbetstidslagen. Det finns tex begränsningsperioder (upp till 12 månader) som arbetstiden kan fördelas inom. Rast kan bytas mot måltidsuppehåll. Det går även att göra avsteg från dygnsvile- och veckovilereglerna vid oförutsedda händelser och vid resor under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet efteråt.

Läs mer: FAKTA om Arbetstidslagstiftning och undantag i kollektivavtal och läs intervjuer med Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal

Anställningsformer och uppsägningsregler

 • Tillsvidareanställningar (fasta tjänster): Finns i kollektivavtalen HÖK 16, PAN 16, KFO, Vårdföretagarna. Uppsägningstiden är minst en månad, och stiger med ökat antal tjänsteår (utom i PAN då den alltid är en månad). Uppsägning får ske endast om det finns "saklig grund" vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar": Finns i kollektivavtalen med KFO, Vårdföretagarna, KFS och PAN 16. Uppsägning vid visstidsanställningar (så länge uppdraget varar) kan ske om brukaren inte längre anlitar företaget eller avlider eller på grund av "särskilda skäl". Särskilda skäl kan vara att "arbetsgivaren inte längre kan garantera assistens kvalitet och säkerhet" eller "Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta".
 • Provanställning: Tillsvidare och visstidsanställningar kan inledas med en provanställning på upp till sex månader, därefter avgör båda parter om den ska övergå i en tillsvidare eller visstidsanställning.
 • Timanställningar: Förekommer då arbetet är tillfälligt pga att ordinarie assistent är sjuk eller ledig. Då betalas normalt timlön ut tillsammans med semesterersättning direkt.
 • För arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen om anställningsskydd, (LAS). Läs även om LAS på Wikipedia. Visstidsanställningar "så länge uppdraget varar" är då inte tillåtna, visstidsanställningar ska gälla till ett visst datum. Uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning är minst en månad och stiger med antal tjänsteår till maximalt sex månader vid tio års anställning. En tillsvidareanställd kan inte sägas upp utan saklig grund, vilket föreligger antingen vid arbetsbrist eller av personliga skäl, om arbetstagaren missköter sitt arbete. Det finns även regler om i vilken turordning de anställda får gå och om lön under uppsägningstid.
 • För assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller anställnings- och uppsägningsvillkor enligt det kollektivavtal den egna arbetsgivaren tecknat med exempelvis Arbetsgivarföreningen KFO. Om den egna arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal gäller reglerna i Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete eftersom assistenterna arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Då kan arbetsgivaren/arbetstagaren utan orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är minst en månad, om assistenten arbetat i minst fem respektive tio år är uppsägningstiden två respektive tre månader.

Kollektivavtal sida vid sida

Arbetstider, uppsägningstider, storlek på kostnadsersättningar och anställningsformer jämförs i de kollektivavtal som finns för personliga assistenter. Kommunal är den fackliga organisation som företräder personliga assistenter i alla avtal.

OBS! kollektivavtalstabellen uppdaterades senast 2019-01-03

KFO

Vård-
företagarna

Sobona

KFS-avtalet

SKL/Sobona (Pacta)

HÖK-avtalet

SKL/Sobona (Pacta)

PAN - avtalet personlig assistent

SKL/Sobona (Pacta)

PAN - avtalet
anhörigvårdare

AB-P

PAN-P

Huvudavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO 2017-09-01 - 2020-08-31 Kommunal - Vårdföretagarna 2017-07-01 - 2020-06-30 Kommunal - KFS 2017-11-01 - 2020-10-31 Kommunal - SKL/PACTA - HÖK 16, Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor 2016-05-01 - 2020-04-30 Kommunal - SKL/PACTA - PAN 16, Överenskommelse om lön och anställnings-villkor för personlig assistent och anhörigvårdare 2016-05-01 - 2020-04-30 Kommunal - SKL/PACTA - PAN 16, Överenskommelse om lön och anställnings-villkor för personlig assistent och anhörigvårdare 2016-05-01 - 2020-04-30 Följer HÖK-avtalet Följer PAN-avtalet
Tilläggsavtal - - -

Allmänna bestämmelser - AB 16

Bilaga D med särskilda bestämmelser vid anställning i personalpool

Bilaga J med särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

-
Vilka är med/omfattas

KFO har ca 500 kooperativ, privata företag och egna arbetsgivare, som medlemmar.

127 av dessa listas på Assistanskoll

Vårdföretagarna har ca 250 privata företag som medlemmar

103 av dessa listas på Assistanskoll

KFS har ca 30 privata företag som medlemmar

9 av dessa listas på Assistanskoll

Tillsvidareanställda assistenter i kommunerna. Tillsvidare och visstidsanställda assistenter i företag/kooperativ
i PACTA samt visstidsanställda
assistenter i kommunerna.
sex av dessa listas på Assistanskoll

Assistenter som lever i hushållsgemenskap med brukaren i kommuner samt i företag/ kooperativ i PACTA .
sex av dessa listas på Assistanskoll

Anordnare/egna arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivar-organisation.
fyra anordnare listas på Assistanskoll

Anordnare/ egna arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivar-organisation.
en anordnare listas på Assistanskoll
OBS! Inga nya PAN-P-avtal tecknas längre.
Giltighetstid 2017-09-01
- 2020-08-31
2017-07-01
- 2020-06-30
2017-11-01
- 2020-10-31
2016-05-01
- 2020-04-30
2016-05-01
- 2020-04-30
2016-05-01
- 2020-04-30
2016-05-01
- 2020-04-30
2016-05-01
- 2020-04-30
Lägstalön

19 141 kr/mån och 111,28 kr/tim

(19 620 kr/mån o 114,07 kr/tim från 2020-01-01)

18 710 kr/mån

(19 140 kr/mån från 2019-10-01)

112,38 kr/tim (115,75 kr/tim från 2019-11-01)

19 100 kr/mån

(19 550 kr från 2020-01-01)

115,80 kr/tim

(118,50 kr från 2020-01-01)

115,80 kr/tim

(118,50 kr från 2020-01-01)

19 100 kr/mån

(19 550 kr från 2020-01-01)
Se PAN-
avtalet för personliga assistenter respektive anhörig
vårdare
Anställnings-
former
Avtalet Kommunal - KFO har visstids och tillsviare-anställningar Avtalet Kommunal - Vårdföretagarna har visstids och tillsvidare-anställningar Avtalet Kommunal - KFS har enbart visstids-anställningar HÖK 16 har visstidsanställningar och tillsvidare-anställningar PAN 16 har visstidsanställningar och tillsvidare-anställningar Anhörigvårdare i PAN 16 har enbart visstids-anställningar Enbart tillsvidare-anställningar Både visstids och tillsvidare-anställningar
Villkor för anhörigassistenter

Inga skillnader

Anhörigassistenter behöver inte följa Arbetstidslagen Anhörig-assistenter kan ha 50 timmar anhörig-beredskap/mån (ersätts med jourersättning) utöver ordinarie arbetstid

Gäller ej anhörigassistenter

Gäller ej anhörigassistenter Gäller enbart anhörigassistenter. De behöver ej följa Arbetstidslagen, har upp till 48 timmars arbetsvecka och får OB och jour inbakat i timlönen. Gäller ej anhörigassistenter
Semesterdagar/år

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

Månadsanställda har alla betalda. Timavlönade har normalt alltid 25 betalda/år.

25 dagar (enligt semesterlagen)

25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar.

25 (enligt semesterlagen) 25 (enligt semesterlagen) 25 dagar upp till 40 års ålder, 31 dagar upp till 50 års ålder, därefter 32 dagar. Se PAN-avtalet
Semestertillägg (tillägg i % av månadslönen) 0,8 % för månadsanställda 0,6 % för månadsanställda 0,605 % 0,605 % Se PAN-avtalet
Uppsägningstid vid visstidsanställning 14 dagar de första 12 månaderna, därefter 1 månad om brukaren avlider eller inet har behov av arbetstagaren, annars 14 dagar. 14 dagar förutom
när den assistans-berättigade avlider eller läggs in på sjukhus då det är 1 månad
14 dagar upp till
två månaders anställning
därefter 1 månad
inga visstidsanställda 1 mån både för tillsvidare- och visstidsanställda 1 mån inga visstids-anställda Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid dag 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 40 tim 48 tim 40 tim Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid dag/kväll/helg 40 tim 40 tim 40 tim 38,25 tim
(i vissa kommuner 37 tim)
40 tim 48 tim 38,25 tim Se PAN-
avtalet
Veckoarbetstid heltid natt 40 tim 40 tim 40 tim 34,20 tim 40 tim 48 tim 34,20 tim Se PAN-avtalet
Jourersättning vardag 35,66 kr
(36,32 kr från 2020-01-01)
28,69 kr
(29,35 kr från 2019-10-01)
32,43 kr
(33,24 kr från 2020-01-01)
30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön 18,70 kr/tim
(19,10 kr från 2019-05-01)

0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 30 % av timlön upp till 50 tim/mån, därefter 59 % av timlön Se PAN-avtalet
Jourersättning helg/natt 71,43 kr
(72,75 kr från 2020-01-01)

57,45 kr
(58,77 kr från 2019-10-01)
64,82 kr
(66,44 kr från 2020-01-01)
110 % mer än vardag 110 % mer än vardag 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 110 % än för vardag Se PAN-
avtalet
Beredskaps-ersättning vardag 16,22 kr
(16,47 kr från 2020-01-01)

11,00 kr
(11,25 kr från 2019-10-01)

16,22 kr
(16,63 kr från 2020-01-01)

14 % av timlön upp till 130 tim/mån, därefter 28 % av timlön

0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön)

14 % av timlön upp till 130 tim/mån, därefter 28 % av timlön

Se PAN-
avtalet
Beredskaps-ersättning helg/natt 32,00 kr
(32,51 kr från 2020-01-01)
21,98 kr
(22,49 kr från 2019-10-01)
32,43 kr
(33,24 kr från 2020-01-01)
110 % mer än för vardag 0 kr 0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 110 % än för vardag Se PAN-avtalet
Avsättning till avtalspension
(både timlön, semesterlön, OB, jour och övertids-ersättning är pensionsgrundande)
För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer KFO-LO avtalet För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer
Avtalspension SAF - LO
För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension SAF - LO För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL För inkomst upp till 32 562 kr/mån 4,5 % av lönen. Läs mer Avtalspension KAP-KL Se PAN-avtalet
OB-kväll (19-22 vardagar) 21,37 kr
(21,90 kr från 2020-01-01)
21,50 kr
(21,91 kr från 2019-10-01)

21,60 kr
(22,14 kr från 2020-01-01)

21,90 kr
(22,40 kr från 2019-05-01)
21,90 kr
(22,40 kr från 2019-05-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 21,90 kr
(22,40 kr från 2019-05-01)
Se PAN-
avtalet
OB-natt (22-06 vardagar) 43,09 kr
(44,16 kr från 2020-01-01)

43,39 kr
(44,39 kr från 2019-10-01)

43,22 kr
(44,30 kr från 2020-01-01)
46,30 kr
(47,40 kr från 2019-05-01)
46,30 kr
(47,40 kr från 2019-05-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 46,30 kr
(47,40 kr från 2019-05-01)
Se PAN-
avtalet
OB-helg (fre 19 -mån 07) 53,16 kr
(54,48 kr från 2020-01-01)
53,52 kr
(54,75 kr från 2019-10-01)
52,67 kr
(53,99 kr från 2020-01-01)
54,10 kr
(55,30 kr från 2019-05-01)

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdag är OB 62,20 kr
(63,60 kr fr 2019-05-01)
54,10 kr
(55,30 kr från 2019-05-01)

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdag är OB 62,20 kr
(63,60 kr fr 2019-05-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 54,10 kr
(55,30 kr från 2019-05-01)

22.00–06.00 natt mot lör/sön/helgdagär OB 62,20 kr
(63,60 kr från 2019-05-01)
Se PAN-avtalet
OB-storhelg (jul, nyår, påsk, pingst, midsommar) 106,47 kr
(109,13 kr från 2020-01-01)
107,13 kr
(109,59 kr från 2019-10-01)
105,29 kr
(107,92 kr från 2020-01-01)
105,80 kr
(108,20 kr från 2019-05-01)

22.00–06.00 natt mot storhelg OB 127,000 kr
(129,90 kr från 2019-05-01)
105,80 kr
(108,20 kr från 2019-05-01

22.00–06.00 natt mot storhelg OB 127,00 kr
(129,90 kr från 2019-05-01)
0 kr (ska ingå i ordinarie timlön) 105,80 kr
(108,20 kr från 2019-05-01)

22.00–06.00 natt mot storhelg är OB 127,00
(129,90 kr från 2019-05-01)
Se PAN-
avtalet
Ersättning vid beordrad övertid Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 83 De två första timmarna därefter × 2,39 Heltidmånadslön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Heltidmånads-lön/94 de två första timmarna, därefter månadslön/72 Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 de två första tim därefter × 2,40 Ordinarie timlön × 2 (semester-
ersättning inkluderat)
Ordinarie timlön De två första timmarna Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1, 8 därefter × 2,40 Se PAN-
avtalet
Ersättning vid mertid (när deltidsarbetande arbetar upp till heltid) Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Månadslön/3,5
× arbetstid/vecka
Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Ordinarie timlön Ordinarie timlön Ordinarie timlön exklusive semesterlön × 1,2 Se PAN-
avtalet

Kommentarer till jämförelsen av kollektivavtal

 • Källor till informationen ovan är kollektivavtalen, uppgifter om medellöner från KFS och KFO samt uppgifter om antal assistenter från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL, Sveriges kommuner och landsting.
 • I alla avtal finns det möjlighet att göra undantag från Arbetstidslagen, ATL. Anhörigvårdare i PAN avtalet omfattas dock inte av ATL.
 • För anhörigvårdare i PAN ska man ta hänsyn hur arbetsiden är förlagd (Obekväm arbetstid ) när timlönen sätts.
 • Observera att enskilda assistansföretag/kooperativ kan ha mer generösa villkor för sina anställda än villkoren i kollektivavtalet.

Skicka sidan till: