Lars Trapp, Arbetsgivarföreningen KFO - "Vi har inte fått signaler på missbruk av undantagsreglerna från ATL"

Arbetsgivarföreningen KFO:s kollektivavtal medger omfattande undantag från Arbetstidslagen, ATL, både i ordinarie schema och under resor. Lars Trapp, rådgivare på KFO säger att villkoren för arbetstid och ersättningar under en resa måste vara tydligt fastställda innan man åker. Arbetsgivaren ska också gå igenom alla risker som kan uppstå under en resa.

Arbetspass på 30 timmar inklusive jourtid möjligt i ordinarie schema

Lars Trapp, rådgivare på Arbetsgivarföreningen KFO bekräftar i stort den bild Vårdföretagarna ger av vilka undantag som är möjliga att göra från Arbetstidslagen, både i ordinarie arbetstidsschema och när assistansanvändaren är på resa.
- Begränsningsperioden är maximalt sex månader i vårt avtal, där kan arbetstiden fördelas i ordinarie schema förutsatt att genomsnittet inklusive övertid inte överstiger 48 timmar/vecka. Dygnsvilan kan kortas ner till nio timmar och veckovilan till 24.
Det går enligt Lars Trapp att ha sammanhängande arbetspass på upp till 30 timmar, inklusive jourtid eftersom dygnsvilan kan vara 9 timmar före och efter två arbetspass som ligger intill varandra.
- Det går alltid att gå ner till 9 timmar dygnsvila. Det gör att ett arbetspass i ordinarie schema kan vara 30 timmar långt inklusive jourtid.

Stora undantag från ATL möjliga men risker under resor måste avvägas

Även i KFO:s kollektivavtal går det att göra undantag från dygns- och veckovila vid resor. Det sker via möjligheten att göra tillfälliga avvikelser från dygnsvilan vilket enligt Lars Trapp tillämpas under resor.
- Då kan dygnsvila skjutas upp, under förutsättning att snittet på dygnsvilan under hela sexmånadersperioden är 11 timmar. Men det är inget problem eftersom det finns många lediga dagar med mer än 11 timmars dygnsvila.
Hur lång kan en arbetsresa vara?
- Det anges ingen exakt tid i avtalet, men i praktiken regleras det av att den genomsnittliga dygnsvilan måste vara 11 timmar inom begränsningsperioden och att assistenten före eller efter resan ska kompenseras för varje överskriden nattarbetstimme (22-06) med ledig tid.
Är det möjligt att en assistent kan åka iväg ensam på en resa i en vecka?
- Ja, men det kan vara problematiskt att göra så, det blir väldigt lite vila om det är jour nattetid och full arbetstid på dagen, assistenten kan bli sjuk och behöva gå upp på journätterna och utföra arbete. Man bör tänka till innan resan och isåfall försöka ha en backup eller två assistenter även om det kostar lite mer. Vi har dock inte fått några krissignaler från facket om missbruk utan reglerna verkar tillämpas med ett gott omdöme av våra arbetsgivare.

Ersättningen för resan ska vara klar innan man åker

Det är enligt Lars Trapp mycket viktigt att assistenterna är medvetna om vad de ger sig in i när de åker med på resor. Arbetsgivare och arbetstagare skall i förväg göra upp om vilka ersättningar som ska gälla under resan.
- Det ska vara skriftligt och den överenskomna ersättningen, som betalas ut i en totalsumma, anses förutom timlönen inkludera enligt kollektivavtalet gällande traktamenten, semesterersättning, OB-ersättning, mertids och övertidsersättning.

Samma villkor för egna arbetsgivare

För assistansberättigade som är egna arbetsgivare och medlemmar i KFO gäller samma villkor som för företag eller kooperativ.
- Vi gör inte skillnad på folk, egna arbetsgivare som är medlemmar hos oss ska tillämpa Arbetstidslagen, Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd på samma sätt som alla andra, säger Lars Trapp.

Lars Trapp intervjuades av Kenneth Westberg 2011-02-09

Vidare läsning

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Kollektivavtalet medger stora undantag från ATL vid resor"

Arbetsgivarföreningen KFO:s kollektivavtal

Utdrag ur KFO:s kollektivavtal om undantag från Arbetstidslagen, ATL

Mom 1 Ordinarie arbetstid
Anställning avser hel‐ eller deltid. Heltid utgör – om inte annat följer av nedanstående
– i genomsnitt 40 timmar per vecka. Begränsningsperioden är högst sex månader.

Mom 2 Längre arbetstid del av år
Vid behov kan ordinarie arbetstid under viss del av året uppgå till högst 50 timmar per vecka om inte lokal överenskommelse träffas om annat. Arbetstiden per kalenderår får dock inte överstiga 2 080 timmar.

Mom 3 Arbetstidsschema
Arbetstidsschema fastställs av arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren med angivande av arbetstidens början och slut samt eventuella rasters förläggning. Nytt arbetstidsschema bör fastställas senast två veckor innan det träder i kraft om inte annat överenskommes mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Mom 4 Rast måltidsuppehåll
Parterna är ense om att rast får bytas mot måltidsuppehåll.

Mom 5 Avvikelser från arbetstidslagen
Oavsett vad som anges i ATL
– kan arbetstagares sammanhängande dygnsvila uppgå till minst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden (högst sex månader),
– kan arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse understiga den planerade dygnsvilan under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden (högst sex månader)
– kan arbetstagares sammanhängande veckovila vid tillfällig avvikelse uppgå till minst 24 timmar,
– kan den sammanlagda arbetstiden enligt 10a § respektive arbetstiden för nattarbetande enligt 13a § kan beräknas i genomsnitt under en period om högst sex månader.

Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får träffa avtal om avvikelser från
– 5 § andra stycket ATL om längre schemaperiod (begränsningsperiod) än 6 månader,
– 6 § ATL om jourtid,
– 7 § andra stycket (10 § första stycket) ATL om att likställa kompensationsledighet med arbetad tid, för övertid
– 8 § ATL om annat uttag av övertid och annan begränsningsperiod
– 10 § om mertid, – 10 a § ATL om avvikelse från 48 timmars genomsnittsberäkning*, resp. 13 a § om arbetstiden för nattarbetande*,
– 13 § första stycket ATL om dygnsvila,
– 14 § första stycket ATL om veckovila.

*) Lokala avtal om avvikelser från 48 timmars genomsnittsberäkning enligt 10 a § ATL, från 11 timmars sammanhängande dygnsvila enligt 13 § ATL, och genomsnittsberäkningen av nattarbete enligt 13 a § ATL samt 14 § ATL om veckovila får träffas under förutsättning att kompensationsfrågan regleras med beaktande av hälsa och säkerhet. Vid tjänsteresa inom och utom Sverige regleras villkoren i enlighet med vad som framgår av kollektivavtalet 14 §. Vid sådan resa gäller att avvikelse från 13 a § (arbetstiden för nattarbetande) får göras under förutsättning att olika typer av arbetstid under resan schemalagts och att arbetstagare kompenseras för varje överskriden nattarbetstimme genom motsvarande kompensationsledighet. Kompensationsledigheten bör läggas ut under resan eller i nära anslutning efter resans avslutande. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan kompensationsledigheten i stället läggas ut under aktuell begränsningsperiod vid illfällen som arbetsgivare och arbetstagare enas om.


Skicka sidan till: