Arbetstidslagstiftning i personlig assistans

Hur mycket tillåter Arbetstidslagen att en personlig assistent arbetar och vilka undantag görs i kollektivavtalen? Vad gäller för assistenter som är anställda direkt av den assistansberättigade?

Uppdaterad 1 mars 2024

Arbetstidslagen (ATL)

 • Ordinarie arbetstid ska vara högst 40 timmar per vecka, vilket kan fördelas i en begränsningsperiod på fyra veckor.
 • Maximal arbetstid inklusive övertid och jourtid kan vara 48 timmar per vecka, inom en period på fyra månader. Övertiden får dock vara högst 200 timmar under ett kalenderår.
 • Det ska finnas en veckovila på 36 timmar.
 • Det ska finnas en dygnsvila på 11 timmar.
 • ATL är dispositiv vilket innebär att den delvis kan avtalas bort i kollektivavtal.

Arbetstidslagen, ATL, (1982:673)

Information om ATL från Arbetsmiljöverket

Arbetstidslagen, dess förordning med kommentarer från jurister på Arbetsmiljöverket

Undantag från ATL i kollektivavtal

 • Begränsningsperioderna som ordinarie och maximal arbetstid kan fördelas inom kan vara upp till sex månader långa.
 • Undantag får göras från reglerna för dygns- och veckovila vid oförutsedda händelser och under resor.
 • Rast får bytas mot måltidsuppehåll.
 • Se intervjuer med Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia) och Kommunal

Läs mer: FAKTA om kollektivavtal samt intervjuer med Kommunal, Arbetsgivarföreningen KFO(idag Fremia) och KFS om undantag från ATL

Undantag för dygnspass med inkluderad jourtid

Personliga assistenter har fram till 1 okt 2023 kunnat jobba max 26 timmar i sträck genom att två 13 -timmarspass läggs intill varandra med dygnsvila före och efter. 1 okt kom en skärpt tillämpning av dygnsvila som för SKR/Sobona innebar max 20 timmarspass inkl jourtid.

Undantag har dock gjorts i i kollektivavtalen, Sobona/SKR har undantag för personliga assistenter från 1 feb 2024 vilket innebär att de kan arbeta 24 timmarspass med inkluderad jourtid om arbetsgivaren tar beslut om detta. Se sid 3-4 i Bilaga J till AB 20 - Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Läs även intervju med SKR: Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass

Assistenter i Vårdföretagarna och Fremia kan arbeta max 26 timmar till åtminstone 1 jan 2025

Vårdföretagarna och Fremia förhandlar om avtal med liknande undantag. Detta beräknas bli klart under 2024, och till 1 jan 2025 kan personliga assistenter i Vårdföretagarna och Fremia arbeta 26 timmar i sträck genom att två 13 -timmarspass läggs intill varandra.

Direktivet om arbetstidens förläggning

EG-direktivet om "arbetstidens förläggning" antogs den 4 november 2003 av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Det började gälla i Sverige den 1 januari 2007. Följande kan inte avtalas bort i kollektivavtal:

 • Arbetstiden inklusive övertid och jourtid får inte överstiga ett genomsnitt på 48 timmar per sjudagarsperiod.
 • Begränsningsperioden som arbetstiden fördelas inom får vara högst 12 månader.
 • 4 veckors betald semester per år.
 • I verksamhet som inte kan avbrytas vilket personlig assistans räknas till kan undantag göras vid oförutsedda händelser, exempelvis om den som ska avlösa assistenten är sjuk. Undantag ska kompenseras med ledig tid.

Läs information om EG-drektivet 2003/88 om "arbetstidens förläggning i vissa avseenden"

Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete

Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete gäller arbetstagare som arbetar i sin arbetsgivares hushåll, vilket är fallet för assistenter som är anställa av assistansberättigade som är egna arbetsgivare. Om den egna arbetsgivaren har ett kollektivavtal, via Fremia eller Sobona gäller kollektivavtalet och via det Arbetstidslagen.

 • Den ordinarie veckoarbetstiden är 40 timmar, vilket kan fördelas i en begränsningsperiod på fyra veckor.
 • Övertid får tas ut högst med 48 timmar på en fyraveckorsperiod eller 300 timmar på ett kalenderår. Den maximala veckoarbetstiden kan fördelas i en begränsningsperiod på fyra veckor. (jourtid regleras inte alls)
 • Veckovilan ska vara minst 36 timmar. Lagen är inte dispositiv, vilket innebär att den inte går att avtala bort i kollektivavtal.

Lagen (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete

Information om "lagen om arbetstid mm" från Arbetsmiljöverket

Försäkringskassans arbetstidskontroll

Sedan augusti 2014 kontrollerar Försäkringskassan hur mycket assistenterna arbetar. Om en personlig assistent arbetar mer tid än tillåtet i arbetstidslagstiftning och gällande kollektivavtal betalar Försäkringskassan inte ut assistansersättning för den tiden. Se Försäkringskassans vägledning (sid 178-182). Läs mer: intervju med Försäkringskassan.

Skicka sidan till: