Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass

Jeanette Hedberg
Jeanette Hedberg, förhandlingschef på
avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR
Foto: Hans Alm

Från 1 feb 2024 ska arbetstid inklusive jour vara högst 20 timmar. Arbetsgivare inom personlig assistans kan dock under vissa omständigheter tillåta 24-timmarspass med inkluderad jourtid, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
– Personliga assistenter som arbetar dygnspass idag kan fortsätta med det på samma sätt fram till 31 jan 2024

En ny överenskommelse mellan Kommunal och SKR/Sobona innebär att kommunala arbetsgivare inom personlig assistans från den 1 feb 2024 kan besluta att sammanlagd arbetstid och jourtid för personliga assistenter kan uppgå till 24 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag samt att inga andra rimliga åtgärder står till buds. Överenskommelsen gäller Bilaga J till Allmänna bestämmelser och PAN-avtalet.
– Sådant beslut fattas på högsta nivå i organisationen, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR.

Möjlighet till 24-timmarspass gäller från 1 feb 2024

Överenskommelsen från nov 2022 träder i kraft för alla medarbetare på Allmänna bestämmelser den 1 okt i år. För de som omfattas av den senaste överenskommelsen för räddningstjänst (Bilaga R), personlig assistans och LSS (Bilaga J & PAN) träder reglerna i kraft först 1 feb 2024. Personliga assistenter som arbetar dygnspass idag kan alltså fortsätta med det på samma sätt fram till 31 jan 2024, säger Jeanette Hedberg.
– För dessa grupper gäller nuvarande regler gäller till och med den 31 januari. Från 1 feb 2024 ska arbetstid inklusive jour vara höst 20 timmar. Arbetsgivare inom personlig assistans kan dock att under vissa omständigheter tillåta 24-timmarspass med inkluderad jourtid.
Varför börjar inte de nya reglerna gälla förrän 1 feb 2024?
– Skälet till att de har ett senare ikraftträdandedatum är att arbetsgivarna och medarbetarna behöver få en rimlig tid på sig att ställa om. Förhandlingarna har ju dragit ut på tiden på dessa områden.

Arbetsgivaren kan besluta om 24-timmarspass

Vad krävs då för att personliga assistenter ska få arbeta 24 timmarspass från 1 feb 2024? Jeanette Hedberg säger att arbetsgivaren kan besluta detta om det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag samt att inga andra rimliga åtgärder står till buds.
– Arbetsgivaren tar beslutet helt utifrån brukarens behov. Beslutet fattas på högsta nivå i organisationen och gäller under begränsad tid.
Hur lång tid kan det tillåtas, och kan det förnyas efter den begränsade tiden?
– Besluten gäller som längts ett kalenderår i taget. Därefter behöver nytt beslut tas om det är nödvändigt med hänsyn till brukaren.

Inte möjligt lägga 24-timmars pass utan inkluderad jourtid

Hur stor del ett 24-timmarspass som beslutas av arbetsgivaren kan då vara aktiv arbetstid eller jourtid från 1 feb 2024? Jeanette Hedberg säger att Arbetstidsdirektivet inte gör skillnad på aktiv arbetstid och jourtid.
– Reglerna om dygnsvila är desamma oavsett om det är arbetstid eller jourtid det är fråga om. Oavsett det så ligger det i sakens natur att det inte lämpligt att förlägga arbetstid i 24 timmar. Särskilt inte när det handlar om planerad förläggning.
Innebär det att en arbetsgivare inte får tillåta 24 tim aktiv arbetstid, utan inkluderad jourtid, från 1 feb 2024?
– Det är vare sig möjligt eller lämpligt att i planerad förläggning lägga ut ett arbetspass på 24 timmar. Avvikelse från huvudregeln kan göras bara vid oförutsedda händelser.
Hur stor del av 24-timmarspasset ska då minst vara jourtid för att arbetsgivaren ska kunna tillåta det?
­– Undantaget får endast tillämpas i samband med förläggning av jourpass. Längden på jourpass kan variera men ligger normalt på mellan 8 – 12 timmar. I både Bilaga J och PAN finns en rätt för arbetstagaren att under ett jourpass sova i den mån arbetsuppgifterna tillåter det. Att vila normalt erhålls är en förutsättning både för medarbetares hälsa men också för den enskildes säkerhet.

Hoppas på en bra dialog

Överenskommelsen som börjar gälla 1 feb 2024 är skickad till EU-kommissionen för godkännande. Jeanette Hedberg vet inte när svaret kommer men hoppas den ska godkännas.
Beror denna överenskommelse på pressen från yrkesgrupperna, tex från personliga assistenter som vill behålla dygnspass.
– I förhandlingar behöver man beakta många olika perspektiv och intressen. I det här fallet tex verksamhetens behov, brukarnas rättigheter och medarbetarnas skydd. Vår och fackens uppgift är att alltid verka för bästa möjliga lösning. Det är dock aldrig ett alternativ att förhandla fram regler som inte är förenliga med direktiv och lag.
Är det något du vill tillägga?
– Vi hoppas att dialogen om hur scheman kan konstrueras på bästa sätt nu kan komma igång på arbetsplatserna. Det ligger i både arbetsgivarnas och medarbetarnas intresse, säger Jeanette Hedberg.

Jeanette Hedberg intervjuades av Kenneth Westberg 2023-05-11

Vidare läsning

SKR: Överenskommelser om dygnsvila

Kommunal: Nya regler för dygnsvila i Bilaga J och R

Skicka sidan till: