Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att kommuner inte accepterar vårt kollektivavtal”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Flera kommuner vägrar betala ut ersättning för utförd assistans och sjuklönekostnader om schemaläggningen inte följer deras tolkning av EU:s arbetstidsdirektiv, säger Henrik Petrén.
– Detta sker trots att vi och Kommunal är överens om villkoren i vårt kollektivavtal.

Kommuner vägrar betala

De senaste veckorna har vissa kommuner nekat utbetalning för utförd assistans eller sjuklönekostnader då de anser att schemaläggningen enligt Fremias kollektivavtal strider mot EU:s arbetstidsdirektiv, säger Henrik Petrén.
– Den gemensamma nämnaren är att kommunerna inte anser att tillräcklig dygns- och/eller veckovila har iakttagits i förhållande till dessa kommuners tolkning av arbetstidsdirektivet.
Vilka kommuner rör det sig om?
– Vi har sett exempel från Eslöv och Uppsala, men det är möjligt att det finns fler kommuner som stoppat utbetalningar.

Felaktig rättstillämpning

Henrik Petrén anser att dessa kommuner gör en felaktig rättstillämpning när de underkänner kostnader för personlig assistans som utförts i enlighet med gällande kollektivavtal.
– Vi prövar just nu olika vägar för att få stopp på problemet, bland annat i dialog med SKR. Självklart gör vi också vad vi kan för att stötta våra medlemmar.

Förändringar tidigast 1 jan 2025

EU:s arbetsdirektiv talar visserligen om maxarbetspass på 13 timmar och dygnsvila däremellan, men alla kollektivavtal i branschen har olika former av undantag. Fremia och Kommunal gör just nu en gemensam översyn om vilka villkor som ska gälla.
– Detta görs för att säkerställa att kollektivavtalets regleringar av arbetstid är i enlighet med EU:s arbetstidsdirektiv. Om översynen landar i att förändringar krävs kommer dessa att gälla från tidigast den 1 januari 2025, säger Henrik Petrén.
Vad vill ni uppnå?
– En överenskommelse som gör att vi även fortsättningsvis kan garantera de anställda goda möjligheter till återhämtning samtidigt som vi tar ansvar för den assistansberättigades intresse av kontinuitet och kvalitet i assistansen.

Kommunal och Fremia överens om dagens villkor

Tills den nya överenskommelsen är klar är Fremia och Kommunal överens om att assistenterna kan fortsätta arbeta tex dygnspass enligt nuvarande överenskommelse, säger Henrik Petrén.
– Fram till dess att översynen är färdigställd är båda parter överens om att befintligt kollektivavtal gäller i sin helhet.

Låt anordnarna ta sjuklöneansvaret

Henrik Petrén ser situationen som en påminnelse om det orimliga i att kommunerna är ansvariga att betala ut sjuklöner för personliga assistenter anställda av privata anordnare.
– Sjuklöneansvaret borde överföras till assistansanordnarna, förutsatt att anordnarna ges full ekonomisk kompensation genom ett särskilt påslag på assistansersättningen. Detta föreslogs senast 2020 i en statlig utredning av Lars Lööw.

Pressad ekonomisk situation för anordnarna

Henrik Petrén vill även påtala den att den ekonomiska situationen för anordnarna är mycket pressad, sedan timbeloppet höjdes med 2,5%.
– Att årets uppräkning av assistansersättningen kraftigt understiger löneökningarna är förstås ett problem i sig, men ännu värre blir det om man betänker att detta läggs på ett helt decennium av successiv urholkning av assistansersättningen.
Hoppas du på en ökning av schablonen i vårpropositionen?
– Det skulle vara något nytt som inte tidigare har inträffat. Å andra sidan har vi en exceptionell situation som motiverar exceptionella åtgärder. Jag hoppas förstås att regeringen tar chansen redan i vårbudgeten.

Assistansersättningen behöver värdesäkras

Det är nödvändigt att ändra modellen för hur assistansersättningen bestäms, det är orimligt att LSS rättighetslagstiftning urvattnas genom att de ekonomiska förutsättningarna försämras år för år, säger Henrik Petrén.
– Assistansersättningen måste värdesäkras i förhållande till utvecklingen av löner och andra kostnader, vilket betyder att den ska följa någon form av kostnadsindex.
Är det något mer du vill se?
– Det behövs en utredning med uppdrag att se över möjligheterna att faktiskt kunna få beviljad personlig assistans utförd på ett kvalitativt sätt. En sådan utredning skulle kunna göra en rejäl genomlysning av anordnarnas förutsättningar, såväl ekonomiskt som legalt och även se över de rättsosäkra återkrav av assistansersättning som idag drabbar assistansanordnare, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2024-03-05


Skicka sidan till: