Anordna din egen assistans

 • Du kan köpa assistans från en anordnare du själv äger. Läs hur du söker tillstånd på IVO, redovisar till Försäkringskassan och vilka olika typer av bolagsformer du kan ha.

  Du kan även ha din assistans i egen regi som egen arbetsgivare för dina assistenter. Läs vår guide "Att vara egen arbetsgivare"
  Du kan också köpa assistans av kommunen, ett privat företag eller brukarkooperativ. Läs vår guide "Att välja assistansanordnare"

Viktiga steg för att starta egen anordnare

Skillnader mellan att vara egen arbetsgivare och anordnare för sin egen assistans

En stor skillnad….
…är att du till skillnad från egna arbetsgivare inte behöver återbetala oanvända medel från använda assistanstimmar var sjätte månad. Eftersom anordnaren är en egen juridisk person skild från din egen ekonomi kan du som i vanlig näringsverksamhet, tex avsätta medel i periodiseringsfonder och låta ett eventuellt överskott återinvesteras eller bli vinst. Du kan även skapa en buffert för oförutsedda utgifter.

Å andra sidan…
…har du ett mycket större ansvar själv och du måste du söka tillstånd för verksamheten på IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det innebär att du behöver uppfylla samma krav som anordnare som kan ta emot hundratals kunder.

Längre sammanfattning av skillnader

 • Tillståndsprövning eller anmälningsplikt: En anordnare måste söka tillstånd hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, för att få bedriva assistansverksamhet. Då sker tillståndsprövning där en rad krav måste uppfyllas innan ett tillstånd ges. Se Blankett ansökan för att bedriva personlig assistans.
  Egna arbetsgivare behöver enbart anmäla sin verksamhet till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, se Blankett anmälan av egenanordnad personlig assistans, LSS
 • Redovisning, vinst och möjlighet till buffert: En anordnare redovisar ekonomiskt till Skatteverket eftersom assistansersättningen är en del av anordnarens näringsverksamhet. Eventuell vinst beskattas med bolagsskatt 20,6 %. Skulle du som ägare sedan ta ut ett eventuellt överskott ur bolaget beskattas den ytterligare en gång med kapitalskatt för ägaren (så kallad dubbelbeskattning). Du kan bygga upp en buffert som tex kan användas till mer assistansomkostnader vid tex en resa eller till fler assistanstimmar om du i en nödsituation behöver fler timmar än de du är beviljad.
  Egna arbetsgivare måste sedan 1 juli 2008 redovisa hur assistansersättningen använts med kvitton till försäkringskassan. Egna arbetsgivare får inte får göra vinst utan måste återbetala oanvänd assistansersättning var sjätte månad. Egna arbetsgivare kan inte heller ta ut någon ersättning om de utför administrativt arbete med att tex sköta bokföring. Se intervjuer med Skatteverket och Försäkringskassan.
 • Efterskottsbetalning av assistansersättning: Försäkringskassan betalar sedan den 1 oktober 2016 ut assistansersättning i efterskott efter att assistansen är utförd och redovisad till Försäkringskassan. Detta gäller för alla anordnare, även för dig som köper assistans av din egen anordnare. Läs mer om efterskottsbetalning
  Egna arbetsgivare
  får däremot assistansersättningen utbetald i förskott månaden innan assistansen utförs. Se intervju med Försäkringskassan
 • Tid som kan jämställas med assistans: Om du köper assistans av din anordnare får du inte ersättning för "tid som kan jämställas med assistans" vilket inbegriper uppsägningslöner till assistenter om den assistansberättigade avlider.
  Egna arbetsgivare
  får däremot assistansersättning för "tid som kan jämställas med assistans" vilket inbegriper uppsägningslöner till assistenter om den assistansberättigade avlider. Försäkringskassans vägledning (sid 169)
 • Sjuklöner: När du köper assistans av din anordnare behöver du söka tillfälligt utökad assistansersättning från kommunen till sjuklön när ordinarie assistent är sjuk.
  Egna arbetsgivare
  får ersättning för assistenters sjuklöner från Försäkringskassan. Sjuklöner för en assistent definieras då som tid som jämställs med assistans. Försäkringskassans vägledning (sid 169)
 • Dokumentation: När du köper assistans av din anordnare måste det finnas en genomförandeplan av assistansen och dokumentation över så kallade faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
  Egna arbetsgivare
  behöver inte ha någon genomförandeplan eller dokumentation av sin assistans. Se mer information: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
 • Arbetstidsregler: Assistenterna hos en anordnare ska följa Arbetstidslagen, ATL och/eller ett kollektivavtal om anordnaren tecknat ett sådant. I ATL har den anställde rätt till en dygnsvila 11 timmar, veckovila på 36 timmar och en maximal veckoarbetstid på 48 timmar, vilket inkluderar jourarbetstid. ATL är dispositiv, vilket innebär att det kan göras undantag i kollektivavtalen, exempelvis att dygnsvilan kan vara 9 timmar och att arbetstiden får fördelas inom vissa tidsperioder.
  För egna arbetsgivare gäller
  Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete. Egna arbetsgivare som är medlemmar i Fremia eller köper tjänster av vissa medlemsföretag i Sobona tillämpar dock deras kollektivavtal som bygger på ATL.
  I lagen om arbetstid m.m i husligt arbete finns också krav på veckovila men inte på dygnsvila, den maximala veckoarbetstiden är 52 timmar istället för 48 timmar och jourtiden räknas inte in i den veckoarbetstiden. Lagen om arbetstid i husligt arbete är inte dispositiv, vilket innebär att inga undantag får göras i kollektivavtalen. Läs mer: FAKTA om Arbetstidslagstiftning och undantag i kollektivavtal och intervjuer i TEMA–serien Arbetstidslagen, ATL.
 • Uppsägning av assistent: Om du har kollektivavtal kan du ha anställningsformen "så länge uppdraget varar". Då kan uppsägning ske vid "särskilda skäl", vilket kan vara att "arbetsgivaren inte längre kan garantera assistansens kvalitet och säkerhet" eller "att arbetstagaren och den funktionshindrade inte längre fungerar tillsammans". Miniminivån för uppsägningstid är 14 dagar hos Fremia. PAN har en uppsägningstid på en månad. Hos Vårdföretagarna är uppsägningstiden 14 dagar, utom då brukaren avlider eller hamnar på sjukhus då det är en månad.
  En tillsvidareanställd assistent kan inte sägas upp utan orsak, vilket kan vara att den anställde har misskött sitt arbete, stulit, begått våld, avvikit från arbete m.m. enligt LAS (lagen om anställningsskydd) Om assistenten är fackligt ansluten har han rätt att förhandla om uppsägningen via sin fackförening. Uppsägningstiden är minst en månad.
  För egna arbetsgivare (som inte har tecknat kollektivavtal) gäller
  reglerna i Lag (1970:643) om arbetstid m.m i husligt arbete. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan där utan att ange orsak säga upp anställningen, uppsägningstiden är då minst en månad. Om assistenten arbetat i fem år är den två månader och tre månader om assistenten arbetat tio år.

Redovisa till Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan till den som driver en assistansanordnare


Intervjuer med personer som startat bolag

Olika bolagsformer

Som egen anordnare kan du köpa din assistans via ditt eget aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag, alla är självständiga juridiska personer, vilket betyder att den själv kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Detta gäller även föräldrar som köper assistans för sitt barns räkning.

OBS! Du kan du inte köpa assistans av din enskilda firma om du är näringsidkare, eftersom den inte ses som fristående i förhållande till dig som person.

Aktiebolag: Aktiebolaget är en juridisk person. I varje aktiebolag ska det finnas en styrelse, som förutom VD: n ska bestå av minst en ordinarie ledamot och en suppleant. När du startar aktiebolag ska du lägga 25 000 kr som kontantinsats. Revisor behövs om omsättningen år över en viss nivå Läs mer om krav på revisor. I ett aktiebolag är ägarna inte personligen ansvariga för företagets skulder. Läs mer på Bolagsverket och Skatteverket. Det finns även möjlighet att köpa färdiga så kallade lagerbolag.

Handelsbolag: Ett handelsbolag har två eller flera bolagsmän (delägare). Det behövs ingen kontantinsats av ägarna. Delägarna är personligt ansvariga, vilket innebär att de ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal. Läs mer på Bolagsverket och Skatteverket

Ekonomisk förening: En ekonomisk förening har syftet att främja ett ekonomiskt intresse för föreningens medlemmar. Det ska finnas minst tre medlemmar i föreningen och den ska företrädas av en styrelse och ha minst en revisor. Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman där varje medlem har en röst. I föreningens stadgar ska syftet med föreningen anges. Det behövs ingen kontantinsats. Läs mer på Bolagsverket och Skatteverket

Tillståndsprövningen på IVO

2011 infördes det krav på tillstånd för att bedriva personlig assistans. Tillståndsgivningen sköts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Avgift för ansökan från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 kostar det 30 000 kronor att ansöka om ett tillstånd, och 21 000 kronor att ansöka om en ändring av ett tillstånd. Detta står i Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Blanketter och information för tillstånd

Tips när du söker tillstånd

 • Ange enbart den målgrupp du själv är med i, tex personkrets tre. Då behöver du inte visa att du har kunskap om funktionsnedsättningar i de andra personkretsarna eller kunskaper om barn.
 • Skriv inte om dina egna behov när du svarar på frågorna. Föreställ dig istället att du skriver om en annan person som tillhör din personkrets och har din funktionsnedsättning.
 • Läs på i de handböcker från Socialstyrelsen som är ligger till grund för frågorna i tillståndsprövningen.

Lämplighet hos styrelse och ägare prövas

IVO prövar lämpligheten hos personer i styrelsen och ägare till anordnaren samt de personer som har ett direkt inflytande över anordnaren. De kollas mot register på Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden och Polisen. Kraven beskrivs närmare i Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det krävs dokumenterade kunskaper

Det krävs dokumenterade kunskaper om att bedriva verksamhet generellt och LSS-verksamhet, du kan ha fått de både genom utbildning eller genom erfarenhet.

Du kan anlita en konsult/jurist

Det finns ett antal konsulter och jurister som mot ersättning hjälper till med en tillståndsansökan. Vi skriver inte ut några namn på företag eftersom vi inte kan garantera kvaliteten eller gynna några särskilda. Men de går att hitta med en Googlesökning.

Intervjuer på Assistanskoll om tillståndsprövningen

Frågorna i IVO:s Ansökningsblankett

Nedan har vi listat frågorna i IVO:s Blankett ansökan för att bedriva personlig assistans.

Under de frågor där det finns en lagtext som man behöver kunna för att svara, finns en länk till den lag, förordning eller handbok där kravet nämns eller där det går att få mer information om hur man ska svara. Det finns ibland en kort kommentar till frågan.

Information från IVO om personlig assistans och tillståndsansökan

**************************

Sökande

1. Ansökan avser

a: Avser ansökan avser nytt tillstånd - isåfall ska hela blanketten fyllas i.

b: Avser ansökan gäller ändring i befintligt tillstånd, tex byte av verksamhetsansvarig, ändring av målgrupp eller annan ändring.


2. Uppgifter om bolaget

a-i: Fyll i namn på bolaget, organisationsnummer, kontaktuppgifter och län/kommun där verksamheten ska bedrivas.

j-m: Uppgifter om kontaktperson för ansökan samt vilken funktion kontaktpersonen har i verksamheten.


3. Inflytande och Insikt

a. Ange hur bolagets företrädare (VD, styrelse eller ägare) förvärvat insikt om gällande lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta ska styrkas med till exempel kursintyg, examensbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande.

b. Ange hur bolagets företrädare (VD, styrelse eller ägare) förvärvat insikt och kunskap om ekonomi, redovisning och bokföring. Detta ska styrkas med till exempel kursintyg, examensbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande.

c. Ange hur bolagets företrädare (VD, styrelse eller ägare) förvärvat insikt och kunskap om arbetsmiljö och arbetsrätt. Detta ska styrkas med till exempel kursintyg, examensbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande.


4. Verksamhetens namn och ansvarig

a: Namn på verksamheten

b: Beskriv vilka ledande befattningar som kommer finnas i verksamhetens organisation, och vilka personer som ska ha dessa befattningar.

c-d: Ange namn och personnummer på verksamhetsansvarig


5. Verksamhetens innehåll

a: Ange för vilka personkretsar eller annan avgränsning av målgrupp som verksamheten är avsedd för.

b: Ange om verksamheten ska vända sig till barn eller vuxna.

Kommentar:
Ju vidare målgrupp du anger här desto mer omfattande ska svaren vara. Om du bara anger personkrets tre så behöver inte svaren vara lika omfattande som om du anger alla personkretsar. Likadant med barn, om du anger att du tar emot barn behöver du visa att du har kunskaper för detta.
Om du bara ska bedriva din egen assistans tänk dig att du beskriver rutiner för en person som du inte känner men som har en liknande funktionsnedsättning och tillhör samma personkrets som du.
Om du som förälder vill starta ett bolag för ditt barn behöver du svara på alla kommande frågor som gäller barn. Tänk då att du beskriver rutiner för ett annat barn än ditt eget men som tillhör samma personkrets.

c: Beskriv hur verksamheten ska bedrivas. Exempelvis hur verksamhetens organisation ser ut och hur ni ska arbeta med den enskildes rätt till inflytande. Se 6 § LSS och 8 § 9 LSS–Förordningen. Se 8 § 3 i LSS–Förordningen

Kommentar:
Om du bara har din assistans hos anordnaren, kan organisationen bara vara (dig)assistansberättigad som är verksamhetsansvarig och assistenter. Om verksamheten däremot ska finnas på fem olika ställen i landet behövs det en omfattande skiss som visar olika anställdas ansvar. Viktigt att se vem som ansvarar för vad.
Kommentar:
Du ska visa att du förstår intentionerna i LSS och att assistansen ska utgå från den enskildes önskemål. Den assistansberättigade ska vara i fokus. Visa vem som har inflytande och hur, är det den assistansberättigade, bolaget eller assistenterna.

d: Beskriv den enskildes medverkan i rekryteringen av sina personliga assistenter (både för vuxna och barn)

e: Om verksamheten vänder sig till barn: Beskriv hur verksamheten ska arbeta för att barn ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. Se 8 § andra stycket LSS Se 6 a § LSS

Kommentar:
Om du som förälder vill starta ett bolag för ditt barn behöver du svara på alla frågor som gäller barn. Du behöver tänka att det kommer in ett annat barn med samma personkrets, hur gör du då rutiner, för det barnet. Försök avpersonifiera barnet när du beskriver rutinerna, istället för att skriva om ditt eget barn.
Tänk igenom hur barnets bästa beaktas tex i rekrytering av personliga assistenter, hur dess åsikter, intressen och önskemål kommer fram. Beskriv hur alla delar i verksamheten förhåller sig till barnet.

f: Ge exempel på hur ni kommer att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt, dvs att verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller. Detta kan vara tex:

Kommentar:
Visa att du har en idé om hur du säkerställer att verksamheten följer lagar och regler. Svaret kan till exempel vara att man har personal med rätt kompetens, att man har planer för kompetensutveckling, att man jobbat med ledningssystem och kvalitetsuppföljning.

g: Beskriv hur den assistansberättigade ges möjlighet att framföra synpunkter och klagomål, samt hur de tas tillvara.

h: Beskriv hur verksamheten ska finansieras.

i: Beskriv vilken personal som ska anställas och hur planerna för personalens kompetensutveckling ser ut. Se 8 § 7 LSS–Förordningen

Kommentar
:
Visa hur verksamhetsansvarig och all annan personal ska kompetensutvecklas i ny lagstiftning, vem som gör vad och när. Redogör för hur kompetensutvecklingen ska gå till i ekonomi, arbetsmiljölagstiftning, LSS och andra föreskrifter som gäller i verksamheten.

j. Om verksamheten vänder sig till barn/ungdomar intyga att att ingen anställs för att ge stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder utan att först kontrollera registerutdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende den som ska anställas.


6. Underskrift

Namnunderskrift och namnförtydligande av behörig firmatecknare samt uppgift om epostadress.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Handlingar som styrker den insikt ni hänvisat till i ansökan
 • Aktuellt Registreringsbevis från Bolagsverket som visar din behörighet att skriva under denna ansökan, samt visar vem som är styrelseledamot/suppleant.
 • Bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande.
 • Bolagsstämmoprotokoll eller annan handling som visar vilka som direkt eller indirekt äger bolaget.
 • Årsredovisning/Årsbokslut eller motsvarande för de senaste tre åren.
 • Exempel på uppdragsavtal mellan verksamheten och den assistansberättigade.Se 8 § 9 LSS–Förordningen

  Kommentar
  :
  Detta är avtalet mellan anordnare och kund. Om du anordnar din egen assistans i tex ett aktiebolag ska du tänka att du är aktiebolaget och ska ta in ytterligare en kund i bolaget. IVO granskar om avtalet är förenligt med LSS och lagens intentioner, tex hur uppsägningstiden hanteras, den bör inte vara längre än tre månader.
 • Rutiner för kontakt med de assistansberättigade. Se 8 § 10 LSS–Förordningen

  Kommentar:
  Visa rutiner, vem gör vad, när och hur. Avtal, rekrytering, hur får jag tex tag i verksamhetsansvarig, hur når kunden bolaget.
  Beskriv hur verksamheten hanterar kontakt med olika legala ställföreträdare som Förvaltare/god man i de fall det förekommer.

 • Rutiner för kontakt med personal. Se 8 § 10 LSS–Förordningen

  Kommentar
  :
  Visa rutiner om vem som gör vad, när och hur i kontakterna med personalen.

 • Rutiner för kontakt med berörda myndigheter. Se 8 § 10 LSS–Förordningen

  Kommentar:
  Rutinen ska visa en ny assistent tex vem som ringer till Försäkringskassan, är det den assistansberättigade, en assistent, en anhörig. Vem i bolaget har de här kontakterna och hur meddelas arbetsgruppen om detta. Vem gör vad i verksamheten och när och hur dokumenteras det.

Nystartade aktörer ska även bifoga

 • Resultatbudget för ett år
 • Likviditetsbudget per månad för ett år
 • Underlag som visar hur ni har beräknat intäkter och kostnader

  ****************

Kollektivavtal

Det är inget krav att ha ett kollektivavtal, men det underlättar. Du kan söka medlemskap i Fremia, Vårdföretagarna och Sobona. Ett kollektivavtal reglerar allt mellan assistenten och dig som arbetsgivare, tex löner, anställningsform, anställningsavtal och försäkringar. Du kan få råd och stöd i en förhandling med fackförbundet Kommunal, tex vid en tvist med en assistent. Se fakta och artiklar om kollektivavtal

Kunskaper om lagstiftning m.m.

Du behöver känna till lagstiftning på arbetsmarknaden. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i LAS (lagen om anställningsskydd), semesterlagen, arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen.
Du kan få mer information av din arbetsgivarorganisation eller av IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade om du är medlem där.

Köpa tjänster för tidrapportering, schemaläggning m.m.

Du kan köpa tjänster av företag som erbjuder system för tidrapportering och schemaläggning av personlig assistans. Läs mer om vilka företag och tjänster som finns

Vad ett tidrapporterings och schemaläggningsverktyg gör

 • Schemalägger assistenters arbetstid
 • Ha koll på när assistenter har arbetat, varit sjuka eller varit på semester
 • Registrera löneslag, väntetid, arbete på obekväm arbetstid, mertid och övertid
 • Ha koll på total arbetstid och vila mellan arbetspass för en assistent så att arbetstidslagen följs
 • Möjliggöra dokumentation av personlig assistans
 • Registrera hur mycket av den beviljade assistansen som använts
 • Rapportera till Försäkringskassan
 • Rapportering till och kommunikation mellan den assistansberättigade, assistenterna och assistansanordnaren


Försäkringskassans arbetstidskontroll

Sedan augusti 2014 kontrollerar Försäkringskassan hur mycket assistenterna arbetar. Om en personlig assistent arbetar mer tid än tillåtet i arbetstidslagstiftning och gällande kollektivavtal betalar Försäkringskassan inte ut assistansersättning för den tiden. Se Försäkringskassans vägledning (sid 178-182).

Återkrav av assistansersättning

I och med lagändringen 1 juli 2013 i LSS blev assistansanordnare blir skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om de känner till att assistansersättningen används felaktigt, eller om livsförhållandena för den assistansberättigade ändras. Assistansanordnaren kan bli återbetalningsskyldiga om de inte rapporterat förändringar de känt till. Även assistansberättigade kan bli återbetalningsskyldiga om de de lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält "väsentligt ändrade förhållanden".

Återkrav av assistansersättning utgör sedan den 1 sep 2022 exekutionstitel enligt 3 kap. 1 § 6 i utsökningsbalken (UB), vilket innebär att de hanteras som allmänna mål hos Kronofogden. De kan sedan dess inte överklagas i allmän domstol utan enbart i förvaltningsdomstol. Se intervju: Försäkringskassan, Fredrik Falk – ”Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden”

Anställa assistenter

Den anställde ska ha ett anställningsavtal, vilket du kan du få via din arbetsgivarorganisation. Om den anställde har en tillsvidareanställning eller visstidsanställning kan du välja att ge personen lön samma månad eller en månad i efterskott. Timanställda som arbetar vid behov får alltid lön i efterskott.
Personer som är tillsvidareanställda kan du beordra att arbeta om någon blir sjuk och du inte hittar en ersättare, annars ska du meddela planerade schemaändringar minst två veckor i förväg.

Som arbetsgivare är det viktigt att ha anställda du litar på, att de har god yrkesmoral och att de känner ansvar för exempelvis tystnadsplikt. Anställningsintervjun och introduktionen räcker inte alltid för att ta reda på hur en person är. Därför kan det vara bra att assistenterna har en provanställning under sex månader, innan de får sin ordinarie anställning. Du bör fråga efter referenser, en bra fråga till den förra arbetsgivaren är om denne skulle anställa personen igen.
Se intervju: "Konfrontera den sökande med några tänkta arbetssituationer"

Det finns krav på vilka personer som du får anställa. Sedan 1 juli 2013 måste en assistent ha fyllt 18 år, vara bosatt i EES-området. Assistenten får inte heller var sk oförmögen att arbeta pga hög ålder eller sjukdom. Det finns vissa undantag om du anställer personer som bor utanför EES-området.
I en intervju med Försäkringskassan sägs det "Om en assistent blir akut sjuk kan en person bosatt i det landet gå in och vara assistent. Och om ett barn under 18 år har en förälder bosatt utanför EES så kan den föräldern arbeta som assistent när barnet vistas i det landet. Undantag gäller också för personer som arbetar eller studerar utanför EES"

Arbetsleda assistenter

Du är den självklare arbetsledaren, du ansvarar för schemaläggning för dina assistenter, att ge och fördela arbetsuppgifter till assistenterna, lära upp nya assistenter, planera semesterledigheter osv.
Intervju om att själv arbetsleda: "Att instruera sina assistenter" av Bengt Elmén.

Assistenternas arbetsmiljö

Du har som arbetsgivare ansvar för assistenternas arbetsmiljö. Detta innebär att du är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att det ska finnas riskbedömningar för den fysiska och psykiska arbetsmiljön i hemmet och under resor. Det ska finnas ett dokument där dessa risker antecknas och följs upp. Ett exempel är Prevents checklista för personlig assistans.
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret men arbetstagarna ansvarar för att fylla i checklistorna och meddela risker till arbetsgivaren.
Se intervju om arbetsmiljö: Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
Du kan avsätta medel för friskvård till assistenterna, exempelvis bidrag till simning eller träning på gym eller konditionsanläggning.
Som arbetsgivare har du rehabiliteringsansvar om någon anställd har/får missbruksproblem. Det innebär att du inte bara kan säga upp assistenten utan att först ha gett personen en möjlig chans sluta sitt missbruk. Sätt då upp en tydlig rehabiliteringsplan med delmål och tidpunkter. Om assistenten inte klarar de gemensamt uppsatta målen kan du behöva ta en diskussion om uppsägning med assistenten och eventuellt fackförbund som assistenten är medlem i.

Skicka sidan till: