Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"

Nästan 40 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd. Av 379 avgjorda ärenden har 228 assistansanordnare fått bifall och 72 fått avslag, 23 har avvisats och 53 avskrivits. Enligt Kristina Söderborg beror de flesta avslag på brister i kompetens. Avvisningarna beror på ofullständiga ansökningar och avskrivningarna på att den sökande helt enkelt gett upp.

Över 1300 ansökningar om att bedriva personlig assistansKristina Söderborg

Socialstyrelsen har hittills tagit emot över 1300 ansökningar om tillstånd att bedriva personlig assistans. 1150 ansökningar kommer från pågående verksamheter och 150 är nyansökningar enligt Kristina Söderborg som är ansvarig för tillståndsprövningen. Hon säger att det fortfarande ringer personer som inte känt till tillståndsplikten.
- För några dagar sedan ringde en anhörig som hade ett företag för en släkting med assistans. De måste söka nytt tillstånd, och får nu byta anordnare i avvaktan på vår handläggning.
Har informationen brustit?
- Vi har ingen skyldighet att meddela lagändringar, alla har ett medborgaransvar att hålla sig ajour. På samma sätt får du inga meddelanden hem om nya trafikregler.

Vågar inte säga när alla har prövats

Efter beslut i 379 ärenden fick 228 bifall och 72 fick avslag, utöver det blev det 23 avvisningar och 53 avskrivningar. Ytterligare tre ärenden inväntar någon typ av överklagande. En avvisning sker om man inte fått in begärda papper trots krav på komplettering säger Kristina Söderborg.
- En avvisning kan bero på att exempelvis inte fått in ett intyg från Bolagsverket. Avskrivningar betyder slutligen att den sökande ångrat sig och hoppat av efter vägen.
Varför har så många avskrivits tror du?
- Många insåg nog med tiden att kraven är för höga, eller så menade man inte allvar men såg en möjlighet att bedriva assistansen ett extra år genom att söka.
Alla som söker får göra kompletteringar enligt Kristina Söderborg, det kan ibland vara att en rutin saknas eller ett svar vara otydligt. Det är fortfarande oklart när alla ansökningar har prövats och alla ärenden avgjorts.
- Jag vågar inte säga något datum, men senast någon gång under våren nästa år.

Avslag oftast på grund av kompetensbrist

Avslagen beror enligt Kristina Söderborg i nio fall av tio fall på kompetens- och kunskapsbrist hos de som driver företaget.
- Om man efter kompletteringar inte kan visa att man har kunskap om LSS eller skickar in de rutiner som krävs, får man inte tillstånd.
Hur många har överklagat sina avslag?
- Det har jag ingen uppgift om, men de får inte bedriva verksamhet i avvaktan på prövningen i Förvaltningsrätten, såvida de inte ansökt om och fått beviljad inhibition.
Det finns även flera hundra ansökningar som enligt Kristina Söderborg är så dåligt skick att de troligen kommer att leda till avslag.
- Många har skrivit "gäller inte för oss" på massor av frågor och då har man diskvalificerat sig. Vi har skickat en begäran till dessa att skicka in helt nya ansökningar till den 16 januari.

Ett tillstånd kan bara återkallas av tillsynsavdelningen

Alla tillstånd som ges gäller tillsvidare enligt Kristina Söderborg och ett återkallande kan bara ske på begäran av den som fått tillståndet eller om missförhållanden upptäckts i tillsynen som ska komma igång ordenligt efter årsskiftet.
- Vi omprövar inga tillstånd, lagt kort ligger.
Vad händer om det kommer fram att någon ljugit i en ansökan?
- Då är det en fråga för tillsynen, om det uppstår allvarliga missförhållanden kan tillsynen agera genom föreläggande, vite och återkalla tillståndet. Men samtidigt är ett föreläggande starten på en lång process där de flesta rättar sig efter de kraven.
Har det förekommit att anordnare kopierat andras ansökningar?
- Ja det har vi sett, vi agerar om vi upptäcker det medan handläggningen pågår, om de fått tillståndet kan vi inte agera då blir det en fråga för tillsynsavdelningen.
Kommer det att bli sekretess på fler uppgifter i ansökningarna än personuppgifter på assistansberättigade?
- Socialdepartementet tittar fortfarande på detta, inget beslut är taget ännu.

Prövning av vandel och brott

Under granskningen görs det en vandelprövning av bland annat verksamhetschefer och ägarna till anordnarna, det kontrolleras om dessa har stora skatteskulder, är aktuella hos kronofogden eller om de dömts till ett brott som lett till fängelsestraff. Om det finns stora skatteskulder är det svårt att få tillstånd och enligt Kristina Söderborg beror tio avslag på dålig vandel på grund av tex bokföringsbrott, misshandel eller grov trolöshet. Det görs dock alltid en individuell bedömning.
- Om det var ett bokföringsbrott förra året ser vi allvarligt på det eftersom det berör verksamheten. Ett grovt våldsbrott leder normalt till avslag men om det kommer en ansökan som är mycket bra och det finns ett våldsbrott för 23 år sedan måste det vägas mot vartannat.
Hur är det brott mot arbetsmiljöregler?
- De ger normalt inte fängelse, men får vi uppgifter om att de fått betala vite eller liknande till Arbetsmiljöverket tar vi med det i bedömningen.

Ovanligt många brott bland ägare och ansvariga

Kristina Söderborg håller även öppet för att längre fram undersöka indirekt ägande liknande hur Finansinspektionen undersöker bulvanägande i företag genom exempelvis familjerelationer.
- Om en man styr ett företag via exempelvis sin fru eller någon annan så kan det vara ett bulvanförhållande, där frun kan sägas vara radiostyrd av mannen.
Kristina Söderborg säger att det är ovanligt många brott bland ansvariga i assistansbranschen jämfört med andra tillståndspliktiga verksamheter.
- Jämfört med tillstånd i andra verksamheter är det tio gånger så många brott bland ägare och ansvariga i ansökningarna i personlig assistans. Det finns allt från våldsbrott till ekonomisk brottslighet och förmögenhetsbrott.

Handläggningen förändras efter hand

Efterhand som nya lagar och rättspraxis träder ikraft kommer kraven i handläggningen att förändras enligt Kristina Söderborg. Vid halvårsskiftet kom nya regler för Lex Sarah och vid nyår blir det krav på ett kvalitetsledningssystem som innebär att anordnaren ska ha ett strukturerat sätt i att följa upp, utvärdera och utveckla sitt arbete.
- Snart ger vi ut en ny ansökningsblankett, som anpassas till bland annat de nya reglerna för lex Sarah.
Handläggningen kommer också att som i alla annan myndighetsutövning att påverkas av kommande domslut i Förvaltningsrätten efter att beslut överklagas.
- Eftersom alla prövning sker centralt i Stockholm kommer alla överklaganden till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ingen lättnad för den som har sin egen assistans i ett bolag

Tidigare backade Socialstyrelsen från att en anordnare måste söka tillstånd i varje enskilt län. Det finns dock fortfarande krav på ett system och en planering för hur man ska hålla kontakten med kunder på långt avstånd.
- Det är fortfarande en viktig granskningspunkt, men vi säger inte nej om det finns en bra plan för kontakt mellan exempelvis Skåne och Stockholm. Om brukaren har en fysisk funktionsnedsättning men har en normal kompetens kan telefonkontakt räcka.
En annan stor kritik mot Socialstyrelsen har varit att man kräver att en assistansberättigad som har ett bolag för sin egen assistans tvingas skapa rutiner för att visa att man kan ta emot fler kunder.
- Visst är det tufft för små anordnare som bara ger assistans till en person, men lagen öppnar inte för andra möjligheter, det finns ingen annan väg att gå.
Har det tagits beslut om en anordnare kan anställa assistenter under resor eller vistelser i andra länder?
- Nej, frågan utreds fortfarande, det är komplicerat eftersom det är olika förutsättningar om man i eller utanför EU, det blir olika scenarier för hur tillsynen kan ske i de olika fallen.

Tillstånd används i marknadsföring

Av bifallen gäller 70 nyansökningar, dessa prioriterades tidigare i handläggningen, men eftersom många anordnare använt tillståndet i sin marknadsföring gör man inte det längre. Kristina Söderborg reagerar mot att vissa anordnare beskriver sig som certifierade eller godkända av Socialstyrelsen.
- Det är en lek med ord som får stå för dem, man får tillstånd och inget annat. Om de påstår att de fått tillstånd utan att ha fått det reagerar vi förstås, men annars kan vi inte granska detta.
Hittills har de anordnare som godkänts lagts ut i Socialstyrelsens register över verksamheter i LSS. Vissa anordnare har marknadsfört sig genom att de har fått tillstånd före sina konkurrenter. Kristina Söderborg tycker det är osmakligt att tillstånd används som en konkurrensfördel gentemot de som ännu inte fått sitt beslut.
- Branschen borde stävja den sortens beteende. Det är inte så att de som fått tillstånd först är bäst, vi behandlar ansökningarna efter den ordning de skickats in.
Samtidigt har ni ingen information på tillståndssidan om att många fler kommer att prövas och offentligöras….
- Nej, sidan är en del av ett större register, där assistansen måste passa in med de andra insatserna. Men det kommer snart nya webbsidor som beskriver detta tydligare. Nästa år hoppas jag att vi även kan bifoga tillståndsbeslutet och tillståndsbeviset på vår hemsida.

Nöjd med utvecklingen trots att handläggningen tagit lång tid

Trots att handläggningen av ärendena tagit lång tid säger Kristina Söderborg att man snabbat på handläggningen så att den idag är den snabbaste som förekommit på Socialstyrelsen när det gäller tillståndsfrågor.
- Vi har gått från nybörjare till spjutspets, där vi använder juridiska expertkonsulter som granskar exempelvis bolagsformalia och gör vandelprövningar.
Betyder det att de som prövas nu får en tuffare prövning?
- Nej, vi har haft samma riktlinjer hela tiden, men det görs mer strukturerat nu, säger Kristina Söderborg.

Kristina Söderborg intervjuades av Kenneth Westberg 2011-12-09

Vidare läsning

Socialstyrelsens register över verksamheter i LSS

Information om tillstånd för personlig assistans


Skicka sidan till: