Lyssna

Behovsräknare

I vår behovsräknare kan du göra en beräkning av dina grundläggande och andra personliga behov av personlig assistans. Vi använder de begrepp Försäkringskassan använder i sin vägledning för assistansersättning kapitel 9.

För att beviljas assistansersättning behöver du ha 20 tim/vecka av de sju grundläggande behoven, du kan läsa om hur de bedöms i Försäkringskassans vägledning (sid 99-113). Vissa grundläggande behov delas upp i så kallade integritetsnära delar, då räknar du bara med de integritetsnära delarna.
Om du har 20 timmar grundläggande behov beviljas du även andra personliga behov, hur de bedöms beskrivs i Försäkringskassans vägledning (sid 113-118). De delar av de grundläggande behoven som inte är integritetsnära räknar du som andra personliga behov.

Inför din bedömning läs även vår guide: Förbered dig inför din assistansbedömning. Om du har färre än 20 timmar grundläggande behov kan du söka personlig assistans i din hemkommun. Vissa kommuners bedömningar görs efter samma modell som Försäkringskassan men kan skilja sig mellan olika kommuner.

Klicka på dina aktiviteter/behov i Behovslistan.

Anvisningar

Klicka först på dina aktiviteter/behov i behovslistan. Varje klick skapar en ny rad i Tidberäkningstabellen som du sedan justerar. Därefter anger du tidsåtgång, om du behöver en eller två assistenter och om det är ett grundläggande eller annat personligt behov. Studera noga vad Försäkringskassan räknar som grundläggande behov (andning, måltider, personlig hygien, av-påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade), vilket beskrivs i Försäkringskassans vägledning  (sid 96-118).

Spara din behovsberäkning i din webbläsare eller som en json formatterad fil eller både och. Vill du skicka din beräkning med epost måste den sparas som fil. Den du skickar jsonfilen till kan då bara öppna den i Assistanskolls behovsräknarprogram

Väntetid! Om du skriver "Väntetid" eller "Jour" i beskrivningen av aktivitet eller om du klickat på dessa i behovslistan delas tiden med 4 - (dvs 2 timmars väntetid är lika med 30 minuters assistansbehov). Samma sak gäller beredskap (som delas med 7).

För att spara dina aktiviteter måste du först skriva in ett antal aktiviteter, tex Tandvård, 5 minuter 2 ggr varje dag. Sedan klickar du på "spara ifyllda aktiviteter som behovs fil" knappen som skapar en fil på din dator som heter förslagsvis MinaBehovDATUM.json. Spara filen och öppna den inte med något annat program, men du kan titta på den i din texteditor. Vill du fortsätta att arbeta med en sparad fil, väljer du filen via knappen under "Ladda en sparad fil".

Information om beräkningen

Hur beräkningen ska göras beskrivs i Försäkringskassans vägledning  (sid 96-118). Vi försöker följa deras katagorier och räknesätt.

Behoven redovisas utifrån följande områden:

 1. Personlig hygien
 2. Klä på och av sig
 3. Måltider
 4. Kommunikation med andra
 5. Andning
 6. Tillsyn för att förebygga skada
 7. Stöd vid medicinskt tillstånd
 8. Hjälp och stöd inom något annat

Information som ska framgå i den totala beräkningen

Vid beräkningen av det totala assistansbehovet ska det framgå hur mycket tid som avser:

 • Grundläggande respektive andra personliga behov
 • Dubbel assistans
 • Väntetid, omvandlat till assistanstimmar
 • Beredskap, omvandlat till assistanstimmar
 • Aktiva insatser under dygnsvilan

9 a § fjärde och femte stycket LSS

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om behovet avser hjälp med ett grundläggande behov som avses i första stycket 1 eller 7, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälpen ska kunna ges. Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider. Personlig assistans för andra personliga behov avser även

 1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
 2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
 3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts. Lag (2022:1252).

Vägledningen sidan 65:
51 kap. 6 § SFB
När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Detta ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldraavdrag ska fastställas med hänsyn till barnets ålder och göras dels från grundläggande behov, dels från andra personliga behov. Avdrag ska dock inte göras till den del hjälpbehovet avser
1. sådant stöd som avses i 9 a § första stycket 1 eller 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp enligt 9 a § första stycket 1 eller 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska kunna ges,
3. måltider i form av sondmatning,
4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider,
5. grundläggande behov från och med den månad då barnet fyller 12 år,
6. andra personliga behov före den månad då barnet fyller ett år, eller
7. andra personliga behov från och med den månad barnet fyller 18 år
[…]
Om omvårdnadsbidrag lämnas får det inte påverka bedömningen enligt 3 §.


(Obs! under 2023 har vi ändrat en del i behovsräknaren pga lagändringar. Sparade beräkningar laddas inte helt tyvärr men ladda/spara fungerar bättre nu. Vi har även lagt i fält för skoldagar, icke skoldagar och föräldraransvar )

(för beräkning av eventuellt föräldraavdrag)

(lämna tomt om det inte är relevant. Förskolans obligatoriska verksamhet innebär max 190 dagar per år, grundskolan och gymnasiet minst 178 dagar)

Behovslistan

* indikerar assistansgrundade behov som ger rätt till assistansersättning (del av grundläggande behov) enligt vägledningen från försäkringskassan.

Personlig hygien

 • Tvätta och torka kroppen och håret
 • Sköta toalettbehov
 • Hudvård
 • Nagelvård
 • Tandvård
 • Hårvård
 • Kvalificerade motivations- eller aktiveringsinsatser - personlig hygien

Klä på och av sig

 • Klä på eller av sig
 • Ta fram eller lägga undan kläder eller skor
 • Ta av eller på ytterkläder
 • Kvalificerade motivations- eller aktiveringsinsatser - av- och påklädning

Måltider

 • Inta måltiden
 • Dela maten
 • Fram- eller bortplockning av maten
 • Laga enklare måltider
 • Laga sammansatta måltider
 • Kvalificerade motivations- eller aktiveringsinsatser - måltider
 • Sondmatning - från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna
 • Sondmatning - förberedelse och efterarbetet

Kommunikation med andra

 • Kommunikation med andra
 • Kvalificerade motivations- eller aktiveringsinsatser - kommunikation

Andning

 • Andningsgymnastik
 • Övervakning av andning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar
 • Respiratorvård

Tillsyn för att förebygga skada

 • Stöd för att förebygga att en person fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
 • Kvalificerade motivations- eller aktiveringsinsatser - annat
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Stöd vid ett medicinskt tillstånd

 • Avhjälpa en direkt och konkret risk för den enskildes liv eller hälsa
 • Stöd på grund av medicinska skäl

Hjälp och stöd inom något annat

 • Planera inköp, ta sig till och från inköpsstället, plocka ihop varor, frakta hem
  varor samt plocka in varorna.
 • Uträtta andra ärenden tex besöka bank, post, apotek och betala räkningar
 • Städa hemmet
 • Tvätta eller torka kläder
 • Sköta annat hushållsarbete
 • Habiliterande eller rehabiliterande träning som t ex egen träning i hemmet efter råd från sjukgymnast, träning i ståskal etc.
 • Sköta sin hälsa eller besöka vårdinrättningar
 • Utföra sin träning
 • Förflytta sig
 • Ändra kroppsställning
 • Hämta föremål
 • Utföra arbete
 • Genomföra studier
 • Delta i fritidsaktiviteter
 • Delta i samhällsaktiviteter
 • Praktisk hjälp/praktiskt stöd för att kunna fullgöra föräldraskap

Natten, jour, beredskap, väntetid

 • Aktiva insatser under dygnsvilan
 • Väntetid under dygnsvilan, assistent tillgänglig på plats i väntan på att behöva hjälp under en dygnsvila (omvandlas till assistanstimmar/4)
 • Beredskap, assistent på annan plats i väntan på att på på att behöva hjälp (omvandlas till assistanstimmar/7)

Tidberäkningstabell

Aktiviter och tid Utfall per vecka
Hur ofta och tiden
varje gång i genomsnitt
Hur ofta

Tidsåtgång
grundläggande behov
0
minuter
övriga behov
0
minuter

Obs! Behovsräknaren sparar och laddar information enbart till och från din dator. Informationen skickas inte till Assistanskoll.För att kunna spara dina aktiviteter/behovsberäkning:

Rapportera fel och förslag till philip@assistanskoll.se .

Och sist .. ett behov som sker en gång om året, tex städa hemmet :) , behöver ta minst 19 minuter, annars försvinner det i avrundningen.Skicka sidan till: