Temaserier med artiklar om personlig assistans

Debatt

Här kan du läsa debattinlägg om personlig assistans. Kanske har du ett intressant debattinlägg för Assistanskoll, isåfall kontakta oss!

Egenvård i personlig assistans

Sjukvårdsuppgifter kan utföras som egenvård i personlig assistans. Arbetsuppgifterna delegeras då ner till de personliga assistenterna från personal i Hälso och sjukvård.

ENIL - European Network of Independent Living

ENIL grundades 1989, när funktionshindrade från hela Europa samlades i Strasbourg. De enades då om att skapa en politisk organisation för funktionshindrades rättigheter.

TEMA - "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande"

I behovsbedömningar av personlig assistans förs det sedan ca 2007 en debatt om ”aktiv” och ”passiv tid”. Försäkringskassan och kommunen som beviljar personlig assistans har i allt större grad börjat räkna ”aktiv tid” som grund för assistanstid. Den ”aktiva tiden” är när assistenten gör en direkt insats eller handling. ”Passiv tid” eller tid där ”assistenten är till förfogande” är tid mellan aktiva

TEMA - Allmänna ombudet för socialförsäkringen

Allmänna ombudet har i uppdrag av regeringen att driva fram vägledande domar där det finns behov av prejudikat för rättstillämpningen. i vissa fall har detta lett till hårdare bedömningar av personlig assistans. Ombudet är placerat på Försäkringskassan och har fått kritik för att inte vara så självständigt som det påstås vara.

TEMA - Andra projekt på Independent Living institute

Intervjuer med projektledare i andra projekt på ILI. Alla projekt syftar till att öka självbestämmandet för personer med funktionsnedsättning.

TEMA - Anhöriga som assistenter

En totalundersökning av alla assistansberättigade 2011 visade att 20 procent enbart har anhörigassistenter och 63,5 procent har anhörigassistenter någon gång. I de privata arbetsgivar-organisationerna har anhöriga bättre arbetsvillkor men det skiljer sig en del om hur mycket arbetstid de får ha.

TEMA - Anställa assistenter i eller från andra länder

  • Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkringskassan: "Assistenterna behöver inte svara på våra frågor", 2013-08-14
    Tomas Sundberg är en av personerna bakom Försäkringskassans nya vägledning. Han säger att de lagt ned mycket tid på att tolka lagändringarna som trädde i kraft 1 juli och på frågan om anordnarnas rapportskyldighet önskar han att varje anordnare har en kontaktperson som kan svara på frågorna, så att de slipper att ringa till assistenterna.
  • Att vistas i och anställa assistenter i andra länder, 2010-10-05
    Det går att behålla assistansersättningen i ett år vid vistelse i ett EES-land, men inte om man arbetar där. Vid vistelse i ett land utanför EES får man däremot behålla sin assistansersättning i sex månader oavsett om man arbetar i landet eller inte. Enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, går det även att anställa assistenter i det land man tillfälligt vistas, genom att köpa assistans via lokala företag eller anställa personer lokalt via sin svenska assistansanordnare eller själv som egen arbetsgivare.
  • Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent, 2010-09-24
    Hur går det till om man vill anställa en person från ett annat land som personlig assistent och den personen ska arbeta i Sverige? Assistanskoll har intervjuat Susan Lindh på Migrationsverket som berättar att reglerna är olika beroende på om personen kommer från ett EES-land eller ett annat land. Villkoren är dock lika oavsett om assistenten anställs av ett privat företag/kooperativ, kommunen eller direkt av den assistansberättigade.

TEMA - Arbeta och utöva föräldraansvar som assistansanvändare

Ger assistansersättningen tillräckliga möjligheter att arbeta och vara förälder? Assistansanvändare beskriver vilka möjligheter de har och politiker vad de vill i frågan.

TEMA - Arbeta som personlig assistent

TEMA - Arbetsmiljölagen, AML

Personliga assistenters arbetsmiljö och arbetsuppgifter synas. Intervjuer med assistansberättigade, assistenter, Kommunal, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket.

TEMA - Arbetstidslagen, ATL

EG-direktivet om ”arbetstidens förläggning i vissa avseenden” började gälla i Sverige 2007. Då gick det inte längre att arbeta längre perioder i sträck, men undantag i kollektivavtal gjorde det möjligt arbeta dygnspass. 1 okt 2023 kom en en skärpt tillämpning av dygnsvila.

TEMA - Assistans eller frånvaro av assistans i andra länder

Intervjuer med personer med större funktionsnedsättningar i ett antal europeiska länder. De intervjuade berättar om sin egen situation och vilket stöd som finns i deras hemland.

TEMA - Assistans i egen regi eller köpa assistans av en anordnare?

Du kan driva din assistans i egen regi antingen genom att vara egen arbetsgivare för dina assistenter eller starta ett bolag/ekonomisk förening enbart för din egen assistans. Om du vill lämna över arbetsgivaransvaret kan du köpa assistans av kommunen, ett privat företag eller ett brukarkooperativ. Assistanskoll beskriver alla alternativ.

TEMA - Assistansanvändares egna erfarenheter

TEMA - Assistanskoll 10 år

2017 har Assistanskoll funnits i 10 år sedan starten 1 januari 2007. Vi uppmärksammar detta med att intervjua personer som varit med under dessa tio och längre.

TEMA - Assistenters anställningsförhållanden

Den assistansberättigade har en frihet att välja vem som ska vara assistent eller fortsätta som assistent. Det innebär att de flesta personliga assistenter är visstidsanställa och har en kort uppsägningstid.

TEMA - Avräkningsperiodens effekter för egna arbetsgivare

TEMA - Barnboenden

TEMA - Behovsbedömning av personlig assistans i kommunerna

TEMA - Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans

I augusti 2011 presenterades ett bedömningsinstrumnet av Institutet för Metoder i Socialt arbete (IMS) på Socialstyrelsen. I december 2012 började det användas generellt vid bedömningar av assistansersättning på Försäkringskassan. Det har förekommit starka protester mot bedömningsinstrumentet, vissa anser att det leder till minuträknande och har integritetskränkande frågor.

TEMA - Bidragsbrott, fusk och kriminalitet i personlig assistans

Under 2010 började fusk och kriminalitet i Halland att uppmärksammas, där personer låtsats ha funktionsnedsättningar för att få assistansersättning, och vissa assistansföretag medverkat. Försäkringskassan hävdar också att det förekommer att behov överdrivs vid biståndsbedömningar. I media florerar fördomar kring fusk och personlig assistans . Assistanskoll intervjuar alla berörda...

TEMA - Boende och assistans

Innan assistansen kom 1994 bodde personer med större funktionsnedsättningar ofta i boendeservice där boendet och stödet var sammanvävt med gemensamma personalgrupper. Idag finns det också särskilda boenden för assistansberättigade, vad är fördelarna och nackdelarna med det och finns det risker?

TEMA - Coronavirus, Covid-19 och personlig assistans

Coronaviruset Covid 19 sprids runtom i världen. Assistanskoll intervjuar om vad det kan innebära, vilka risker som finns och personer det berör.

TEMA - Debatt om LSS-kommitténs slutbetänkande och personlig assistans

TEMA - Demokrati och personlig assistans

Är personlig assistans nödvändig för att demokratiska rättigheter ska kunna utövas?

TEMA - Domar i Förvaltningsdomstolarna

TEMA - Domen om transporter i Högsta Förvaltningsdomstolen

Den 13 juni 2017 kom en dom i HFD som i grunden kan komma att förändra personlig assistans genom att minska antalet assistanstimmar.

TEMA - Efterskottsbetalning av assistansersättning

Den 1 oktober 2016 började assistansersättning att betalas ut i efterskott efter redovisad tid. Tidigare betalades den ut den 20:e i samma månad. Detta innebar bland annat att anordnarna fick betala en extra månads assistentlöner.

TEMA - Enbart grundläggande behov föreslås utesluta assistans enligt LSS-kommitténs slutbetänkande

TEMA - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

TEMA - Forskning om personlig assistans

Assistanskoll har intervjuat en rad forskare som studerat personlig assistans från olika utgångspunkter. Assistansens kvalitet, ekonomi, anhöriga som assistenter är exempel på saker det forskats om.

TEMA - Fuskutredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter av Susanne Billum 2012

TEMA - Försäkringskassans administration

Hur hanterar Försäkringskassan uppgifter i assistansbedömningar? Hur effektiv är Försäkringskassan i att göra utredningar?

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

TEMA - Försäkringskassans vägledning

TEMA - Föräldraavdrag och föräldraansvar i personlig assistans

Föräldraavdraget som infördes 1 jan 2023 är de timmar som ska dras av från ett barns hjälpbehov för att motsvara tiden vårdnadshavaren är ansvarig att ge med hänsyn till barnets ålder. Tidigare drogs timmar av för så kallat föräldransvar.

TEMA - Goda levnadsvillkor

Vad innebär begreppet "goda levnadsvillkor" som ska sätta nivån för det liv som personlig assistans ska möjliggöra?

TEMA - Grundläggande behov och lagändringar

Sedan hösten 2018 säger de flesta politiska partier att det ska bli lättare att beviljas personlig assistans, tex genom att andning och sondmatning ska bli grundläggande behov. Åsikterna går dock isär om hur stora lagändringar som behövs.

TEMA - Historik kring LSS-reformen

TEMA - Hjälpmedel, individuella eller arbetstekniska?

TEMA - Kollektivavtal

TEMA - Kommuner som anordnare

Assistansanvändaren kan anlita sin hemkommun som assistansanordnare. Vissa kommuner anlitar privata företag, andra sköter det i egen regi. Kommuner har ibland kritiserats för att inte vara flexibla och inte låta assistansanvändaren ha mycket inflytande. Kommunerna själva säger ibland att de missgynnas gentemot privata företag.

TEMA - Kostnadseffektivitet i personlig assistans jämfört med andra stödformer

Är personlig assistans mer kostnadseffektiv än andra stödinsatser? Assistanskoll intervjuar ekonomer med flera om personlig assistans påverkan på samhällsekonomin och hur man kan se på dess kostnader.

TEMA - Kostnadsutvecklingen i personlig assistans

Vad är det som gjort att utgifterna för personlig assistans ökat sedan 1994? Vad beror ökningen av antalet assistanstimmar på? Läs vad olika personer säger om detta.

TEMA - Kvalitet i personlig assistans

TEMA - Lagstiftningen 1 juli 2008, effekter och analys

Den 1 juli 2008 ändrades assistanslagstiftningen, skattereglerna för assistansanordnare är nu likadana som för alla andra företag. Assistansberättigade som är egna arbetsgivare kan inte spara medel längre än sex månader. Nya regler gäller för hur oanvända medel kan användas vid byte av assistansanordnare.

TEMA - Lagstiftningen 1 juli 2013, effekter och analys

TEMA - Livshjälp eller dödshjälp

Ska det finnas resurser, tex personlig assistans, för att personer med obotliga sjukdomar och stora begränsningar ska kunna leva så länge det går? Ska det finnas aktiv dödshjälp för personer med obotliga sjukdomar och stora funktionsnedsättningar?

TEMA - LSS-handläggarens roll

TEMA - LSS-kommittens slutbetänkande 2008

TEMA - LSS-utredningen 2016 - 2018

Utredningen "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" en total översyn av LSS och assistansersättning. Kostnaderna, bedömningarna, privata anordnare, personkretsarna, huvudmannaskapet m.m ska analyseras. Tonvikt ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Klart 1 oktober 2018.

TEMA - Maktperspektiv i assistans

TEMA - Marknadsföring hos assistansanordnare

TEMA - Minuträkning av grundläggande behov

Personlig hygien , Måltider och Av/påklädning är grundläggande behov som minuträknas och HFD-domar tolkas ofta snävt tex att personlig hygien bara handlar om att hålla sig ren. Assistanskoll följer frågan

TEMA - Nyanlända med funktionsnedsättning

Vilket stöd ges till nyanlända som har en funktionsnedsättning. Vilket stöd ges innan och efter att uppehållstillstånd beviljats?

TEMA - Omprövningar av assistansersättning

Sedan april 2018 råder ett omprövningsstopp för assistansersättning.

TEMA - Propositioner utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande 2008

TEMA - Riksdag och val

TEMA - Riskkapitalföretag i assistansbranschen.

Sedan december 2007 har tre av Sveriges större assistansanordnare köpts upp av riskkapitalföretag. Frösunda LSS såldes i december 2007 till Polaris Equity av Praktikertjänst. Majoritetsägandet i Olivia Assistans såldes i februari 2008 av ägaren Karsten Inde till Procuritas. I augusti 2008 köptes Humana Group av Argan Capital. Assistanskoll har följt vad detta innebär för branschen.

TEMA - Schablonbeloppet

TEMA - Sekretess och integritet för den assistansberättigade

Vilken rätt till integritet och sekretess har den assistansberättigade i sin vardag. Vilken rätt till ett privatliv har den assistansberättigade. Hur påverkas privatlivet av Försäkringskassans och kommunens assistansbedömningar och av kontroll av hur assistansersättningen används?

TEMA - Sexualitet och personlig assistans

Var går gränsen för vad en assistent kan och bör göra när assistansanvändaren behöver praktisk hjälp för att kunna utöva sin sexualitet.

TEMA - Sjuklöner för assistenter

TEMA - Skatteverket granskar personlig assistans

TEMA - Skämt 1 april

Läs och begrunda våra aprilskämt. De är en tradition sedan 2012 och kanske ger de en glimt in i framtiden ;-)

TEMA - Statistik om personlig assistans

TEMA - Statligt, delat eller kommunalt huvudmannaskap i assistans?

Idag delas ansvaret mellan stat och kommuner för att bevilja personlig assistans med en 20-timmarsgräns. Många vill att staten ska ta över hela ansvaret. Assistanskoll bevakar frågan.

TEMA - Stärkt assistans, utredning och lagändringar 1 jan 2023

Utredningen Stärkt assistans lämnade maj 2021 förslag som ledde till lagändringar 1 jan 2023 för tillsyn, egenvård och föräldraansvar.

TEMA - Teknik ersätter personliga assistenter?

Intervjuer om teknik som kan göra personer med funktionsnedsättning mer självständiga. Intervjuer med forskare som utvecklar tekniken och intervjuer om risker och möjligheter med tekniken.

TEMA - Tidöavtalet och nya regeringen

Oktober 2022 presenterade M-KD-L regeringen som stöds av SD Tidöavtalet.

TEMA - Tillståndsplikt och tillsyn inom assistans

TEMA - Tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans

TEMA - Upphandling av personlig assistans i kommunerna

TEMA - Varför har personer med funktionsnedsättning rätt till goda levnadsvillkor /leva som andra?

Varför har en person med funktionsnedsättning rätt till stöd till ”goda levnadsvillkor” och att ”leva som andra”, ha självbestämmande, självständighet eller vilka ord man använder för att beskriva detta. Vilka är skälen bakom/orsakerna till den rätten? Intervjuer görs med filosofer, personer inom moral, etik, religion, psykologer, politiker osv.

TEMA - Vinst i personlig assistans

Är det ok att privata assistansföretag går med med vinst, och hur mycket vinst är isåfall ok. Är vinster nödvändiga för att få högre kvalitet och självbestämmande eller är de tvärtom ett hot mot kvalitet och självbestämmande

TEMA - Välja anordnare och jämförelsetjänsten i Assistanskoll

TEMA - Åldersgräns för personlig assistans

Den som fått personlig assistans före 65 års ålder får behålla den även efter han/hon fyllt 65. Den som fyllt 65 år kan däremot inte ansöka om personlig assistans. Är det rätt att ha en sådan åldergräns?

TEMA - Återkrav av assistansersättning

Försäkringskassan kan göra återkrav av assistansersättning från anordnare och assistansberättigade. Flera anordnare och assistansberättigade hävdar att detta inte bara görs när något gjort medvetna fel utan även vid missförstånd och när Försäkringskassan

Skicka sidan till: