Temaserier med artiklar om personlig assistans

Debatt

Här kan du läsa debattinlägg om personlig assistans. Kanske har du ett intressant debattinlägg för Assistanskoll, isåfall kontakta oss!

TEMA - "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande"

I behovsbedömningar av personlig assistans förs det sedan ca 2007 en debatt om ”aktiv” och ”passiv tid”. Försäkringskassan och kommunen som beviljar personlig assistans har i allt större grad börjat räkna ”aktiv tid” som grund för assistanstid. Den ”aktiva tiden” är när assistenten gör en direkt insats eller handling. ”Passiv tid” eller tid där ”assistenten är till förfogande” är tid mellan aktiva

TEMA - Allmänna ombudet för socialförsäkringen

Allmänna ombudet har i uppdrag av regeringen att driva fram vägledande domar där det finns behov av prejudikat för rättstillämpningen. i vissa fall har detta lett till hårdare bedömningar av personlig assistans. Ombudet är placerat på Försäkringskassan och har fått kritik för att inte vara så självständigt som det påstås vara.

TEMA - Anhöriga som assistenter

En totalundersökning av alla assistansberättigade 2011 visade att 20 procent enbart har anhörigassistenter och 63,5 procent har anhörigassistenter någon gång. I de privata arbetsgivar-organisationerna har anhöriga bättre arbetsvillkor men det skiljer sig en del om hur mycket arbetstid de får ha.

TEMA - Anställa assistenter i eller från andra länder

 • Jonas FrankssonNyhetsbrev 2019-06-20, 2019-06-20
  Intervju med Jonas Franksson, Anna Barsk Holmbom, Sophie Karlsson. Regeringen skjuter fram lagändringar. Antalet assistansberättigade. FUB försvarar gruppbostäder. Ny statistik för assistentlöner.
 • Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkringskassan: "Assistenterna behöver inte svara på våra frågor", 2013-08-14
  Tomas Sundberg är en av personerna bakom Försäkringskassans nya vägledning. Han säger att de lagt ned mycket tid på att tolka lagändringarna som trädde i kraft 1 juli och på frågan om anordnarnas rapportskyldighet önskar han att varje anordnare har en kontaktperson som kan svara på frågorna, så att de slipper att ringa till assistenterna.
 • Att vistas i och anställa assistenter i andra länder, 2010-10-05
  Det går att behålla assistansersättningen i ett år vid vistelse i ett EES-land, men inte om man arbetar där. Vid vistelse i ett land utanför EES får man däremot behålla sin assistansersättning i sex månader oavsett om man arbetar i landet eller inte. Enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, går det även att anställa assistenter i det land man tillfälligt vistas, genom att köpa assistans via lokala företag eller anställa personer lokalt via sin svenska assistansanordnare eller själv som egen arbetsgivare.
 • Att anställa någon från ett annat land som personlig assistent, 2010-09-24
  Hur går det till om man vill anställa en person från ett annat land som personlig assistent och den personen ska arbeta i Sverige? Assistanskoll har intervjuat Susan Lindh på Migrationsverket som berättar att reglerna är olika beroende på om personen kommer från ett EES-land eller ett annat land. Villkoren är dock lika oavsett om assistenten anställs av ett privat företag/kooperativ, kommunen eller direkt av den assistansberättigade.

TEMA - Arbeta och utöva föräldraansvar som assistansanvändare

Ger assistansersättningen tillräckliga möjligheter att arbeta och vara förälder? Assistansanvändare beskriver vilka möjligheter de har och politiker vad de vill i frågan.

TEMA - Arbeta som personlig assistent

TEMA - Arbetsmiljölagen, AML

Personliga assistenters arbetsmiljö och arbetsuppgifter synas. Intervjuer med assistansberättigade, assistenter, Kommunal, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket.

TEMA - Arbetstidslagen, ATL

EG-direktivet om ”arbetstidens förläggning i vissa avseenden” började gälla i Sverige 2007. De nya reglerna kom i hög grad att påverka assistansverksamheten och det fanns flera farhågor, exemplevis att direktivet skulle inskränka möjligheterna för brukarna att resa. Arbetsgivarorganisationerna skapade dock efter en tid undantag i sina kollektivavtal.

TEMA - Assistans eller frånvaro av assistans i andra länder

Intervjuer med personer med större funktionsnedsättningar i ett antal europeiska länder. De intervjuade berättar om sin egen situation och vilket stöd som finns i deras hemland.

TEMA - Assistans i egen regi eller köpa assistans av en anordnare?

Du kan driva din assistans i egen regi antingen genom att vara egen arbetsgivare för dina assistenter eller starta ett bolag/ekonomisk förening enbart för din egen assistans. Om du vill lämna över arbetsgivaransvaret kan du köpa assistans av kommunen, ett privat företag eller ett brukarkooperativ. Assistanskoll beskriver alla alternativ.

TEMA - Assistansanvändares egna erfarenheter

TEMA - Assistanskoll 10 år

2017 har Assistanskoll funnits i 10 år sedan starten 1 januari 2007. Vi uppmärksammar detta med att intervjua personer som varit med under dessa tio och längre.

TEMA - Assistenters anställningsförhållanden

Den assistansberättigade har idag en stor frihet att välja vem som ska vara assistent eller fortsätta som assistent. Det innebär att de flesta personliga assistenter är visstidsanställa och har en kort uppsägningstid.

TEMA - Avräkningsperiodens effekter för egna arbetsgivare

TEMA - Barnboenden

TEMA - Behovsbedömning av personlig assistans i kommunerna

TEMA - Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans

I augusti 2011 presenterades ett bedömningsinstrumnet av Institutet för Metoder i Socialt arbete (IMS) på Socialstyrelsen. I december 2012 började det användas generellt vid bedömningar av assistansersättning på Försäkringskassan. Det har förekommit starka protester mot bedömningsinstrumentet, vissa anser att det leder till minuträknande och har integritetskränkande frågor.

TEMA - Bidragsbrott, fusk och kriminalitet i personlig assistans

Under 2010 började fusk och kriminalitet i Halland att uppmärksammas, där personer låtsats ha funktionsnedsättningar för att få assistansersättning, och vissa assistansföretag medverkat. Försäkringskassan hävdar också att det förekommer att behov överdrivs vid biståndsbedömningar. I media florerar fördomar kring fusk och personlig assistans . Assistanskoll intervjuar alla berörda...

TEMA - Boende och assistans

Innan assistansen kom 1994 bodde personer med större funktionsnedsättningar ofta i boendeservice där boendet och stödet var sammanvävt med gemensamma personalgrupper. Idag finns det också särskilda boenden för assistansberättigade, vad är fördelarna och nackdelarna med det och finns det risker?

TEMA - Debatt om LSS-kommitténs slutbetänkande och personlig assistans

TEMA - Demokrati och personlig assistans

Är personlig assistans nödvändig för att demokratiska rättigheter ska kunna utövas?

 • Jonas FrankssonNyhetsbrev 2019-06-20, 2019-06-20
  Intervju med Jonas Franksson, Anna Barsk Holmbom, Sophie Karlsson. Regeringen skjuter fram lagändringar. Antalet assistansberättigade. FUB försvarar gruppbostäder. Ny statistik för assistentlöner.
 • "Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?", 2017-03-27
  Demokratin hotas när assistansen skärs ner säger 16 funktionshinderorganisationer i en debattartikel i Aftonbladet. Förbundet Unga Rörelsehindrade säger tex att deras kansli är underbemannat och att anställda tvingas arbeta på distans på grund av indragen assistans.
 • Olle WästbergOlle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid", 2015-12-02
  En assistansanvändare som har politiska uppdrag ska inte behöva välja bort att göra andra saker i livet. Tiden som behövs bör istället läggas till beviljad assistanstid. Det säger Olle Wästberg som personligen anser att de sedan 2008 försämrade assistansbedömningarna bör återställas.

TEMA - Domar i Förvaltningsdomstolarna

TEMA - Domen om transporter i Högsta Förvaltningsdomstolen

Den 13 juni 2017 kom en dom i HFD som i grunden kan komma att förändra personlig assistans genom att minska antalet assistanstimmar.

TEMA - Efterskottsbetalning av assistansersättning

Den 1 oktober 2016 började assistansersättning att betalas ut i efterskott efter redovisad tid. Tidigare betalades den ut den 20:e i samma månad. Detta innebar bland annat att anordnarna fick betala en extra månads assistentlöner.

TEMA - Enbart grundläggande behov föreslås utesluta assistans enligt LSS-kommitténs slutbetänkande

TEMA - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

TEMA - Forskning om personlig assistans

Assistanskoll har intervjuat en rad forskare som studerat personlig assistans från olika utgångspunkter. Assistansens kvalitet, ekonomi, anhöriga som assistenter är exempel på saker det forskats om.

TEMA - Fuskutredningen, Åtgärder mot fusk och felaktigheter av Susanne Billum 2012

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

TEMA - Försäkringskassans vägledning

TEMA - Föräldraansvar när ett barn har personlig assistans

Hur mycket förväntas föräldern respektive assistenten göra när barnet har funktionsnedsättning.

TEMA - Goda levnadsvillkor

Vad innebär begreppet "goda levnadsvillkor" som ska sätta nivån för det liv som personlig assistans ska möjliggöra?

TEMA - Historik kring LSS-reformen

TEMA - Hjälpmedel, individuella eller arbetstekniska?

TEMA - Kollektivavtal

TEMA - Kommuner som anordnare

Assistansanvändaren kan anlita sin hemkommun som assistansanordnare. Vissa kommuner anlitar privata företag, andra sköter det i egen regi. Kommuner har ibland kritiserats för att inte vara flexibla och inte låta assistansanvändaren ha sp mycket inflytande. Kommunerna själva säger ibland att de missgynnas gentemot privata företag.

TEMA - Kostnadseffektivitet i personlig assistans jämfört med andra stödformer

Personlig assistans är mer kostnadseffektiv än hemtjänst enligt Socialstyrelsen. Assistanskoll intervjuar ekonomer om personlig assistans påverkan på samhällsekonomin och hur man kan se på dess kostnader.

TEMA - Kostnadsutvecklingen i personlig assistans

Vad är det som gjort att utgifterna för personlig assistans ökat sedan 1994? Vad beror ökningen av antalet assistanstimmar på? Läs vad olika personer säger om detta.

TEMA - Kvalitet i personlig assistans

TEMA - Lagstiftningen 1 juli 2008, effekter och analys

Den 1 juli 2008 ändrades assistanslagstiftningen, skattereglerna för assistansanordnare är nu likadana som för alla andra företag. Assistansberättigade som är egna arbetsgivare kan inte spara medel längre än sex månader. Nya regler gäller för hur oanvända medel kan användas vid byte av assistansanordnare.

TEMA - Lagstiftningen 1 juli 2013, effekter och analys

TEMA - Lagändringar om grundläggande behov

Sedan hösten 2018 säger de flesta politiska partier att det ska bli lättare att beviljas personlig assistans, tex genom att andning och sondmatning ska bli grundläggande behov. Åsikterna går dock isär om hur stora lagändringar som behövs.

TEMA - LSS-handläggarens roll

TEMA - LSS-kommittens slutbetänkande 2008

TEMA - LSS-utredningen 2016 - 2018

Utredningen "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" en total översyn av LSS och assistansersättning. Kostnaderna, bedömningarna, privata anordnare, personkretsarna, huvudmannaskapet m.m ska analyseras. Tonvikt ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Klart 1 oktober 2018.

TEMA - Maktperspektiv i assistans

TEMA - Marknadsföring hos assistansanordnare

TEMA - Nyanlända med funktionsnedsättning

Vilket stöd ges till nyanlända som har en funktionsnedsättning. Vilket stöd ges innan och efter att uppehållstillstånd beviljats?

TEMA - Propositioner utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande 2008

TEMA - Riksdag och val

TEMA - Riskkapitalföretag i assistansbranschen.

Sedan december 2007 har tre av Sveriges större assistansanordnare köpts upp av riskkapitalföretag. Frösunda LSS såldes i december 2007 till Polaris Equity av Praktikertjänst. Majoritetsägandet i Olivia Assistans såldes i februari 2008 av ägaren Karsten Inde till Procuritas. I augusti 2008 köptes Humana Group av Argan Capital. Assistanskoll har följt vad detta innebär för branschen.

TEMA - Schablonbeloppet

TEMA - Sekretess och integritet för den assistansberättigade

Vilken rätt till integritet och sekretess har den assistansberättigade i sin vardag. Vilken rätt till ett privatliv har den assistansberättigade. Hur påverkas privatlivet av Försäkringskassans och kommunens assistansbedömningar och av kontroll av hur assistansersättningen används?

TEMA - Sexualitet och personlig assistans

Var går gränsen för vad en assistent kan och bör göra när assistansanvändaren behöver praktisk hjälp för att kunna utöva sin sexualitet.

TEMA - Sjuklöner för assistenter

 • Jonas FrankssonNyhetsbrev 2019-06-20, 2019-06-20
  Intervju med Jonas Franksson, Anna Barsk Holmbom, Sophie Karlsson. Regeringen skjuter fram lagändringar. Antalet assistansberättigade. FUB försvarar gruppbostäder. Ny statistik för assistentlöner.
 • Hanna ErikssonHanna Eriksson, STIL, - "Trots dom i Regeringsrätten vägrar vissa kommuner betala ut sjuklöner " , 2009-11-25
  Hanna Eriksson, jurist på STIL - Stiftarna av independent Living i Sverige, drev det fall där Regeringsrätten fastställde att kommunerna är skyldiga att betala ut ersättning vid ordinarie assistents sjukdom. Hon är mycket besviken på att vissa kommuner, trots domen, fortfarande vägrar betala ut ersättning för sjuklöner.
 • Pernilla HålénPernilla Hålén, OP assistans - "vill man att assistansberättigade ska fly från Gävleborg?", 2009-11-24
  Gävleborgs län verkar vara en de sämre platserna att vara assistansberättigad i. Kommuner som Gävle och Hudiksvall betalar inte ut sjuklöner till assistansanordnare när vikarier behöver tas in. Landstinget Gävleborg anser att assistansersättningen ska bekosta arbetstekniska hjälpmedel, vilket i deras ögon kan vara personliftar och duschstolar.

TEMA - Skatteverket granskar personlig assistans

TEMA - Skämt 1 april

Läs och begrunda våra aprilskämt. De återkommer varje år sedan 2012 och kanske ger de en glimt in i framtiden ;-)

TEMA - Statistik om personlig assistans

TEMA - Tillståndsplikt och tillsyn inom assistans

TEMA - Tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans

TEMA - Upphandling av personlig assistans i kommunerna

TEMA - Vinst i personlig assistans

Är det ok att privata assistansföretag går med med vinst, och hur mycket vinst är isåfall ok. Är vinster nödvändiga för att få högre kvalitet och självbestämmande eller är de tvärtom ett hot mot kvalitet och självbestämmande

TEMA - Välja anordnare och jämförelsetjänsten i Assistanskoll

TEMA - Åldersgräns för personlig assistans

Den som fått personlig assistans före 65 års ålder får behålla den även efter han/hon fyllt 65. Den som fyllt 65 år kan däremot inte ansöka om personlig assistans. Är det rätt att ha en sådan åldergräns?

Skicka sidan till: