Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"

Med de nya reglerna blir det nästintill omöjligt för egna arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsgivaransvar anser Hanna Kauppi, VD på Särnmark. Hon menar att konkurrensen nu blir snedvriden, trots löften från regeringen om konkurrensneutralitet mellan olika assistansformer.

Hanna Kauppi om vad de nya reglerna innebär för egna arbetsgivare

Hanna KauppiHanna Kauppi tycker att utvecklingen tog en oväntad vändning när Socialdepartementet gick emot LSS-Kommittén och tog bort förslaget om att sparad assistansersättning skulle vara ett kostnadsslag för egna arbetsgivare.
- Särnmarks kunder som är egna arbetsgivare och som anlitar Särnmark Ekonomiassistans AB upplever att det här är en omyndighetsförklaring och att man tar bort en del av den ursprungliga avsikten med reformen, nämligen att du ska kunna välja hur du vill organisera din assistans och att det ska vara möjligt att leva på lika villkor som andra.
Vad innebär det för era kunder som är egna arbetsgivare att de behöver återbetala oanvända medel var sjätte månad?
- Om jag hårddrar det innebär det att du inte kan fullgöra ditt arbetsgivaransvar eftersom du inte kan följa lagar och kollektivavtal säger Hanna Kauppi och tar som exempel att löneavtalsförhandlingarna ibland kan dra ut rejält på tiden vilket kan innebära att en egen arbetsgivare måste göra retroaktiva lönejusteringar, ibland för flera månader bakåt i tiden, till assistenterna.
- Ett annat exempel är om den egna arbetsgivaren behöver betala ut en uppsägningslön till en assistent vilket är en situation som alla arbetsgivare kan hamna i.
Kan den egna arbetsgivaren vända sig till kommunen?
- Nej det måste vara en missuppfattning, du kan söka om tillfälligt utökad assistans i form av fler timmar från kommunen. Jag har svårt att tro att en kommun skulle bevilja ersättning för omkostnader som normalt sett ska anses täckas av ersättningen från Försäkringskassan. Du kan inte gå till kommunen och säga att du har en uppsägningslön du inte kan betala, säger Hanna Kauppi som anser att Försäkringskassan nu måste hitta lösningar på hur sådana situationer ska hanteras av egna arbetsgivare.

Hanna Kauppi om "särskilda skäl" som ett sätt att få sina kostnader täckta

Hanna Kauppi tror att upplupna kostnader, exempelvis retroaktiva lönekostnader, semesterlönegrundande ersättningar eller pensionskostnader kan hamna under "särskilda skäl" för att den egna arbetsgivaren ska slippa återbetalning eller "få tillbaka" tidigare återbetalade medel.
- Men det är ingen bra lösning, eftersom det innebär att Försäkringskassan på förhand ska bestämma exakt vad som ska godkännas.
Hanna Kauppi anser att "särskilda skäl" isåfall inte bara ska gälla upplupna kostnader. Det bör även gälla mer oväntade kostnader som förlikningskostnader eller att en assistent kan behöva få en uppsägningslön utbetald vilket innebär dubbla löner under en period.
- Detta har man tidigare kunnat ha ett sparande inför, det har också funnits en flexibilitet i att kunna göra utbildningar för sina assistenter, man har kunnat samla alla vid ett tillfälle för en lite större kostnad, vilket är smidigare än att behöva utbilda en eller två assistenter då och då för att anpassa sig efter sexmånadersperioderna.

Hanna Kauppi om att ha en reservfond med sparade medel

Istället för att göra extra utbetalningar utifrån "särskilda skäl" föreslår Hanna Kauppi att det ska finnas en reservfond som egna arbetsgivare kan ha sparade medel i. De pengarna skulle då kunna användas vid oväntade kostnader och även inför resor som kräver stora omkostnader för assistenterna.
- Vi föreslår att man inför en reservfond, som är beloppsbegränsad och där det som sparas kan regleras så att det inte får användas till något annat än personlig assistans och kontinuerligt redovisas till Försäkringskassan.
Försäkringskassan sade redan i sin remiss till LSS-kommitten att det inte skulle gå att spara pengar..
- Ja, då blir det mycket svårt att vara egen arbetsgivare, därför att du tar en stor ekonomisk risk, och livet blir dessutom mycket begränsat. Det här var inte tanken bakom assistansreformen, där var det tvärtom meningen att du skulle kunna driva assistans i egen regi.

Hanna Kauppi om redovisningskraven för egna arbetsgivare

I Propositionen Kostnader för personlig assistans föreslogs det att egna arbetsgivare skulle kunna redovisa sina kostnader på samma sätt som görs av de assistansberättigade som har förhöjt belopp. Det skulle kunna innebära redovisning utifrån de fem kostnadsslagen, kanske en än mer detaljerad specificering av kostnadsslagen och möjligen också en styrning mot viss procentuell fördelning av kostnaderna, Hanna Kauppi är mycket kritisk till detta.
- Jag förstår helt enkelt inte syftet, det är fullt tillräckligt att visa att du haft kostnader, eventuellt med en fördelning på kostnadsslagen lön och övriga omkostnader, och om det har blivit pengar över. Du ska givetvis också ha kvittens på dina kostnader för eventuell kontroll och revision. Att specificera kostnadsslagen och fördelningen av kostnader så att det överhuvudtaget uppstår en diskussion om hur mycket en utemiddag som personalaktivitet får kosta tycker jag låter absurt, säger Hanna Kauppi som anser att detta skulle bli en detaljstyrning som kan resultera i integritetskränkning och att det skapar begränsningar som inte fyller något syfte.
- Den som använder sig av en assistansanordnare har förtroendet att hantera schablonen utan att specificera kostnaderna i en redovisning. Det är svårt att förstå varför de egna arbetsgivarna ska särbehandlas i det här avseendet. Kanske kommer det nya krav även på den som anlitar en assistansanordnare i LSS-Kommitténs slutbetänkande.
Kan det finnas en tanke att egna arbetsgivare behöver kontrolleras extra hårt?
- Det är isåfall en märklig föreställning. Det finns bara runt 500 egna arbetsgivare på marknaden och mer än två tredjedelar av den gruppen är anslutna till Särnmark, Nära och arbetsgivarorganisationerna KFO eller KFS. Där finns en väl utarbetad struktur med kollektivavtal, arbetsmiljöarbete och stöd till de egna arbetsgivarna.

Hanna Kauppi om att egna arbetsgivare kan komma att hitta andra lösningar

Särnmark arbetar enligt Hanna Kauppi nu för att försöka påverka Försäkringskassan i att hitta tillfredsställande lösningar för egna arbetsgivare. Om det skulle bli för problematiskt kan dock Särnmarks kunder som är egna arbetsgivare alltid byta från Särnmark Ekonomiassistans AB till Särnmark Assistans AB som är arbetsgivare för assistenterna.
- Men det har aldrig varit vår huvudlinje, vi driver de här frågorna intressepolitiskt och hoppas på en förändring så att de egna arbetsgivarna kan fortsätta.
Tror du egna arbetsgivare kommer att ha privata pengar i en egen buffert?
- Nej, dels kommer vi som ger service till egna arbetsgivare att försöka hitta lösningar. Dels kan egna arbetsgivare komma att lösa det genom att starta aktiebolag eller ekonomiska föreningar och driva sin assistans där.
Detta anser Skatteverket går emot lagens intentioner eftersom skattad vinst då inte går till assistans utan går tillbaka till den assistansberättigade.
- Det är ett märkligt resonemang eftersom vinst hos ett företag som aktieutdelas och inte återinvesteras i verksamheten, sannolikt inte heller går till assistans.

Hanna Kauppi om att den uppföljning regeringen skagöra av effekter för egna arbetsgivare

Socialutskottet gjorde ett tillägg till Socialdepartementets proposition där de sade att effekterna av att egna arbetsgivare inte kan spara pengar ska följas upp. Hanna Kauppi säger att Särnmark kommer att göra vad de kan för att ge material till den uppföljningen.
- Naturligtvis kommer vi att göra det, frågan är bara vad som finns att följa upp. Antingen tar alla egna arbetsgivare det lugnt och litar på att det inte ska hända så mycket den närmaste tiden utan att man hittar lösningar bland annat genom försäkringskassans riktlinjer. Men om det verkligen blir så att viktiga förutsättningar för att kunna vara egen arbetsgivare tas bort, då kommer de flesta att försvinna från marknaden och då finns det inte mycket kvar att utvärdera.

Hanna Kauppi om hur Särnmark påverkas som assistansanordnare

Assistansföretaget Särnmark Assistans AB som är arbetsgivare till assistenterna berörs däremot inte mycket av den nya lagstiftningen berättar Hanna Kauppi.
- Särnmark Assistans AB har aldrig arbetat med så kallade klientmedelskonton eller betalat ut oredovisade pengar till den assistansberättigade.
Hanna Kauppi tycker dock att de assistansberättigade som köper assistans gynnas kraftigt gentemot egna arbetsgivare, trots att regeringen menar att det råder konkurrensneutralitet mellan assistansformerna i den nya lagstiftningen.
- Den som köper assistans kan ha sparade medel i assistansföretaget under minst ett redovisningsår, och även längre tid genom att periodisera kostnader, säger Hanna Kauppi.

Hanna Kauppi intervjuades av Kenneth Westberg 2008-05 22

Länk: www.sarnmark.se


Skicka sidan till: