Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"

Assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter kommer inte att kunna spara pengar inför resor och andra utgifter utöver sexmånadersperioderna. Det är en följd av förändringarna i LASS, Lagen om Assistansersättning enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.Tomas Sundberg

Tomas Sundberg om införandet av den nya lagstiftningen

Tomas Sundberg berättar att de nya reglerna för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning successivt kommer att börja beröra assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter från den 1 juli 2008. Om den egna arbetsgivarens sexmånadersperiod startar 1 juli ska redovisning ske senast 10 februari för perioden juli-december, om sexmånadersperioden däremot börjar 1 september börjar dokumentationen i samband med detta och redovisning sker då i senast 10 april för perioden september-februari.
- Kraven på redovisning gäller enbart egna arbetsgivare, assistansberättigade som köper assistans av ett företag eller kooperativ lämnar över ansvaret till assistansanordnaren, som Skatteverket sedan utövar revision på.

Tomas Sundberg om informationssatsningar till assistansberättigade

Försäkringskassan kommer att skicka ut ett brev till alla assistansberättigade i juni/juli i samband med införandet av de nya reglerna. Brevet ska informera om förändringarna kring utbetalning, redovisning och återbetalning av assistansersättning. Dessutom berättar Tomas Sundberg att ett informationsmaterial kommer att tas fram i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skattemyndigheten, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.
- Det blir en informationsbroschyr som riktar sig till assistansberättigade och assistansanordnare. Informationen ska inte bara gälla de nya reglerna utan även om syftet med assistansreformen och exempelvis vilka krav som ställs på arbetsgivare vid anställning av personliga assistenter.
Informationsmaterialet kommer att ha ett brukarperspektiv enligt Tomas Sundberg, han vill få assistansberättigade som köper assistans att ställa krav på assistansanordnarna. De ska informeras om uppsägningstider, hur de byter assistansanordnare, och att det bör ingå i ett avtal att den assistansberättigade har en omkostnadspeng som följer med om han/hon byter assistansanordnare .
- Allt detta bör vara skrivet och reglerat i avtal, vi vill få in ett konsumenttänkande hos den assistansberättigade.
Informationssatsningen är fortfarande under bearbetning men kommer så småningom att skickas ut på en bred remiss till berörda myndigheter, IfA - Intressegruppen för assistansberättigade, och assistansanordnare som STIL och Brukarkooperativet JAG.
- Det är fortfarande i sin linda, men så många som möjligt ska få komma med synpunkter på hur informationen ska presenteras.
När kommer informationsmaterialet att skickas ut?
- Vi kommer nog inte att hinna ha det klart till den 1 juli, utan har väl ett informationsmaterial klart i början på hösten.

Tomas Sundberg om vilka assistansomkostnader som kommer att godkännas

Försäkringskassan kommer även att ge ut allmänna råd för vilka kostnader som ska kunna ersättas utifrån assistansersättningen. De kommer att utgå från de fem kostnadsslagen för egna arbetsgivare som finns beskrivna i förordningen om assistansersättning och som även nämns i propositionen "Kostnader för personlig assistans".
- Egna arbetsgivare ska redovisa sina kostnader inom ramen för de fem kostnadsslagen. Vi kommer att specificera kostnaderna i våra allmänna råd, och vi har just skickat ut ett förslag till bland annat STIL, JAG och IfA för att få in deras synpunkter.
Kommer egna arbetsgivare att vara tvungna att fördela assistansersättningen enligt vissa procentsatser mellan de olika kostnadsslagen?
- Vi var inne på den tanken tidigare men har övergivit den. Procentfördelning gäller liksom tidigare endast vid förhöjt timbelopp. Kostnaderna ska dock var sådana som ryms inom de fem kostnadsslagen som räknas upp i förordningen.
Hur detaljerat kommer de allmänna råden att vara för vad som ska få rymmas inom kostnadslagen?
- Hittills är vi mycket detaljerade i våra förslag och försöker täcka in så mycket som möjligt. Sedan går det naturligtvis inte att täcka in allt, det blir nog diskussioner även efter halvårsskiftet.
Hur dyr får en utemiddag för en assistent vara?
- Det kan jag inte svara på nu, vi får se vilka frågor som dyker upp i dialogen med STIL, JAG, IfA om vad som är rimligt.
Hur ska egna arbetsgivare veta vad som kommer att godkännas från den 1 juli om de allmänna råden inte hunnit komma tills dess?
- De får isåfall informera sig och fråga oss på Försäkringskassan. Ambitionen är dock att de allmänna råden ska vara klara före halvårsskiftet.

Tomas Sundberg om eventuell flexibilitet för egna arbetsgivare rörande sexmånadersperioderna

I praktiken får de assistansberättigade som köper assistans från en assistansanordnare större möjligheter att spara medel inför exempelvis resor som kräver stora omkostnader för assistenterna. Detta eftersom assistansanordnaren inte behöver återbetala medel efter en sexmånadersperiod.
- Försäkringskassan har inget förhållande gentemot assistansanordnaren. De ska följa skattelagstiftningen för vad man kan och får göra.
Blir inte det orättvist gentemot egna arbetsgivare?
- Vi har blivit uppvaktade om detta av IfA med flera, och vi har tagit till oss en del av synpunkterna, vi är medvetna om att egna arbetsgivare känner sig trängda. Därför arbetar vi just nu med ett förslag som innebär att om det finns särskilda skäl kan den egna arbetsgivaren få en utbetalning efter en slutavräkning. De särskilda skälen kommer också att ingå våra allmänna råd. Även här har vi skickat ut ett förslag på remiss till STIL, JAG, IfA och berörda myndigheter, så att de får tycka till.
Vad har ni tänkt hittills att de särskilda skälen kan vara?
- Lön och lönebikostnader som betalas under en senare period men som avser en redan slutavräknad period, det kan exempelvis vara semesterlönegrundande ersättningar som betalas ut en gång per år.
En extra utbetalning kommer dock enligt Tomas Sundberg bara att vara aktuell om den assistansberättigade också återbetalar assistansersättning.
- Den assistansberättigade ska sammantaget inte kunna får mer än schablonbeloppet sett över en längre tidsperiod.
Om det däremot uppstår stora tillfälliga assistansomkostnader vid en längre resa eller oväntade kostnader vid assistentuppsägningar eller vid en kris i personalgruppen så är det dock inte aktuellt med extra utbetalningar enligt Tomas Sundberg.
- Det som lägger hinder för oss med den typen av kostnader, är att man i propositionen konkret talar om exempelvis utbildning och anser att det ska rymmas inom en sexmånadersperiod.
En resa kanske då måste göras i slutet på en sexmånadersperiod, då det finns sparade pengar?
- Ja, men det tror jag inte det går att komma ifrån, annars kommer vi bort från det som faktiskt är skrivet i lagstiftningen. Det finns en tydlig gränssättning där, vilket innebär en låsning till sexmånadersperioderna.
Kommer det att vara möjligt att som egen arbetsgivare utifrån assistansersättningen betala assistansomkostnader i form av exempelvis hotellogi/flygbiljetter för sina assistenter i januari till en resa som görs först i december?
- Jag kan inte ge något klart svar på det nu. Grunden är att brukaren ska redovisa de faktiska kostnader han eller hon har under varje sexmånadersperiod. I dagsläget kan jag bara hänvisa till propositionen "Kostnader för personlig assistans" som säger att assistansersättning inte får sparas utöver sexmånadersperioderna.
Hur är möjligheten för den assistansberättigade att söka extra assistanstimmar eller ledsagningstimmar från sin kommun om inte assistansersättningen räcker till?
- Den assistansberättigade har alltid rätt att göra en ansökan till sin kommun, Försäkringskassan har inget med den prövningen att göra.

Tomas Sundberg om hur Försäkringskassan i praktiken kommer att kontrollera egna arbetsgivares redovisning

De egna arbetsgivarna är de enda som ska redovisa sina utgifter enligt de fem kostnadsslagen. Kontrollen kommer däremot inte att innebära att alla kvitton ska visas upp efter varje sexmånadersperiod.
- Kvitton och redovisning ska finnas men det behöver kanske inte visas upp för oss varje gång.
Tomas Sundberg kan ännu inte svara på hur det exakt kommer att utformas men utgår från att man utvecklar den räkningsblankett som finns idag och att kostnaderna redovisas där.
- När den egna arbetsgivaren redovisar kostnader inom ramen för de fem kostnadsslagen, ska vi normalt godta detta men om vi vill kontrollera det närmare ska vi kunna gå tillbaka och ta del av redovisningen.
Hur påverkas de som har förhöjd assistansersättning?
- Om de är egna arbetsgivare ska de redovisa som tidigare och återbetala oanvänd assistansersättning enligt de nya reglerna. Om de köper assistans de redovisa på samma sätt som idag och om de inte köper assistans för hela beloppet ska de pengarna återbetalas.
Hur bemöter du den egna arbetsgivare som tycker det är ett intrång i privatlivet att han/hon ska visa upp kvitton som visar vad han/hon gör?
- Att det normalt bör räcka att du som egen arbetsgivare intygar att du haft redovisade kostnader uppdelade på de olika kostnadsslagen. Om Försäkringskassan däremot finner anledning att göra en kontroll så ska du kunna visa upp ett underlag, detta för att garantera att pengarna gått till rätt ändamål.

Tomas Sundberg om uppföljningen av lagstiftningen angående sparade medel för egna arbetsgivare

Socialutskottet gjorde ett tillägg till propositionen innan den godkändes i riksdagen den 10 april i år. Tillägget sade att det ska ske en uppföljning av effekterna av att egna arbetsgivare inte kan ha sparade medel utöver sexmånadersperioderna. Tomas Sundberg tror att Försäkringskassan kommer att tillfrågas i samband med uppföljningen.
- Socialdepartementet är medvetna om detta, de vill säkert få information av oss när uppföljningen sker, tills dess får vi samla på oss erfarenheter.
De särskilda skälen för extra utbetalning kanske blir en dellösning?
- Ja så kan det mycket väl bli, men regeringen verkar inte heller vara främmande för att föreslå ändringar i lagstiftningen om de egna arbetsgivarna blir klämda.

Tomas Sundberg om egna arbetsgivare kan arvodera sig själva för administration eller arbetsledning

Den egna arbetsgivaren kan köpa en tjänst från företag för att sköta administration eller arbetsledning av assistenterna. Tomas Sundberg vill dock fundera på om det är möjligt att låta en egen arbetsgivare ta ut en ersättning utifrån assistansersättningen när han/hon själv sköter detta.
- Det är en intressant fråga, eftersom det varit schablonbelopp som betalats ut har vi inte kunnat gå in och se vad pengarna går till. När det gäller arvoden för eget arbete kan jag inte ge något svar, det nämns inte i förarbetena utan det förutsätts att den som är egen arbetsgivare sköter det själv helt enkelt, man har inte förutsett att den egna arbetsgivaren ska ta ut någon lön.
Alternativet är att tjänsterna köps in?
- Ja, det kan du göra, då köper du en tjänst utifrån assistansersättningen.
Men det går inte att ta ett arvode själv?
- Skattemässigt går det inte, nej.

Tomas Sundberg om assistansberättigade kan vara delägare i assistansföretag där de själva är kunder

Tomas Sundberg ser inga hinder för att assistansberättigade själva eller tillsammans med andra assistansberättigade kan starta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som skulle bli en fristående juridisk person och arbetsgivare för de egna personliga assistenterna.
- Det förekommer redan idag, jag ser ingen anledning till att man inte kan göra så imorgon också. Om du äger exempelvis ett aktiebolag och samtidigt är brukare och köper assistans av samma bolag, då omfattas bolaget av de regler som gäller för aktiebolag.
Man kan ju se det som att den assistansberättigade får del av den egna assistansersättningen?
- Men då är det enligt de regler som gäller för aktiebolag och utdelning till ägarna. Försäkringskassan har inga instrument att stoppa detta, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2008-05-14

Länk: Regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans
Länk: Försäkringskassans allmänna råd om assistansersättning
Länk: Försäkringskassans remissyttrande till LSS-Kommitténs delbetänkande SOU 2007:73 (PDF)


Skicka sidan till: