Förbered dig inför assistansbedömningen

I denna guide får du hjälp och råd inför att du söker personlig assistans på Försäkringskassan eller kommunen. Du kan läsa om vilka frågor och krav Försäkringskassan ställer och beräkna ditt eget assistansbehov vår behovsräknare.

Du kan söka både på Försäkringskassan och kommunen

För att få assistansersättning från Försäkringskassan ska du bedömas ha mer än 20 tim grundläggande behov. Kommunen kan bevilja personlig assistans om du har färre än 20 timmar grundläggande behov. I denna guide fokuserar vi på Försäkringskassans bedömning. Kommunerna utgår vanligtvis från samma principer men det kan skilja sig åt. De flesta kommuner gör omprövningar varje år.

Från 1 april 2018 avskaffades Försäkringskassans tvåårsomprövningar tills vidare, vilket innebär att beslut som är tagna innan 1 april 2018 bara omprövas vid väsentligt ändrade förhållanden. Vad som räknas som detta beskrivs i Försäkringskassans vägledning (sid 40-42). När någon däremot nyansöker om assistans, söker fler timmar eller omprövas pga väsentligt förändrade förhållanden gäller gällande rättspraxis som beskrivs längre ner i denna text.

Rätt att ta med ombud

Du har rätt att ha med dig ett ombud som hjälper dig att bevaka dina rättigheter vid bedömningen. Du kan ta med dig vem du vill, en god vän eller en jurist från en handikapporganisation eller assistansanordnare.

Uppdatera intyg

Försäkringskassan använder sedan maj 2016 ett särskilt läkarintyg för assistansersättning: Läkarutlåtande för assistansersättning. Läs även Information om hur blankett 7805 fylls i.

Du kan även bifoga andra medicinska intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Om din funktionsnedsättning försämrats eller förändrats på något sätt är det mycket viktigt att ha uppdaterade intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, psykolog osv.

Studera de frågor Försäkringskassan ställer

Försäkringskassan använder ett så kallat bedömningsstöd med ett antal frågor som är lika för alla. Socialstyrelsen som utformat frågorna kallar det bedömningsinstrumentet. Läs frågorna i förväg för att vara förberedd. Länk till frågorna i bedömningsinstrumentet/bedömningsstödet

Assistanskolls behovsräknareGör egen tidsbedömning med vår behovsräknare

Assistanskolls Behovsräknare är ett förenklat verktyg för att göra en egen bedömning av ditt tidsbehov av grundläggande och andra personliga behov. Du anger behovet, tidsåtgång, om det behövs en eller två assistenter (dubbelassistans) och om du bedömer det som ett grundläggande eller annat personligt behov. Du kan skriva ut resultatet och spara utkast på din dator som du kan fortsätta skriva på senare. Länk till Assistanskolls behovsräknare

Du behöver ha 20 timmar grundläggande behov/vecka

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver du ha hjälp med 20 timmar "grundläggande behov"/vecka. Behoven är andning, måltider, personlig hygien, av-påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Om du bedöms ha mer än 20 timmar "grundläggande behov" beviljas du assistansersättning och kommer därefter att beviljas även assistanstimmar för "andra personliga behov" (se längre ner på sidan).

Bara delar av det grundläggande behovet räknas

När det avgörs om du har 20 tim "grundläggande behov" räknar Försäkringskassan inte de grundläggande behoven i sin helhet. Hur Försäkringskassan resonerar kan du läsa i Försäkringskassans vägledning (sid 94-108)

Hur Försäkringskassan bedömer "andra personliga behov"

"Andra personliga behov" bedöms efter att du beviljats mer än 20 grundläggande behov per vecka. Det kan vara fritidsaktiviteter, umgås med släkt/vänner, utföra arbete, utöva föräldraansvar, laga mat, vara delaktig i samhället och så vidare. Det kan också vara delar av grundläggande behov som bedömts vara icke integritetsnära.

Försäkringskassan säger med hänvisning till HFD-domen 2017 ref.27 att andra personliga behov ska kännetecknas av att den funktionshindrade behöver kvalificerad hjälp som ingår i det dagliga livet, tex hjälp för att komma ut i samhället, studera, delta i daglig verksamhet eller få eller behålla ett arbete. Försäkringskassan säger vidare att uppgifter som inte utförs tillsammans med personen, som ett led i det personliga stödet till honom eller henne, inte ger rätt till personlig assistans.

Undantag görs dock för åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges och för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning. De beviljas oavsett om den personliga assistenten utför dem tillsammans med den enskilde eller inte.
Hur Försäkringskassan resonerar kring andra personliga behov kan du läsa i Försäkringskassans vägledning (sid 109-114)

Assistans kan beviljas för väntetid, beredskap och när en assistent behöver finnas till hands

1 april 2018 infördes en lagändring som säger att assistans kan beviljas för väntetid, beredskap och tid när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet. Lagändringen upphävde dessa effekter av HFD-domen 2017 ref.27. Domen hade tidigare (enl Försäkringskassans tolkning) begränsat även dessa behov.

Särskilda skäl för assistans vid daglig verksamhet mm

Om du befinner dig på daglig verksamhet eller korttidsvistelse (eller förskola, skola eller fritidsverksamhet om du är minderårig) har du bara rätt att få assistansersättning under den tiden om du har "särskilda skäl". OBS! Vid skola och förskola görs undantag för grundläggande och andra personliga behov kopplade till andning och Måltider i form av sondmatning.

"Särskilda skäl" är enligt Försäkringskassans vägledning (sid 53-54).

  • Situationer där den assistansberättigades funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än med assistenten.
  • När det pga personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands.
  • Funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig.
  • Funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Särskilda skäl för assistans vid sjukhusvistelse

Du kan begära en bedömning om du har de "särskilda skäl" som behövs för att du ska kunna få assistansersättning utbetald under max fyra veckor om du läggs in på sjukhus eller hospice. "Särskilda skäl" är enligt Försäkringskassans vägledning (sid 54-55)

  • Om karaktären av din funktionsnedsättning gör det särskilt angeläget att assistenten finns till hands.
  • situationer då en persons funktionshinder eller kombination av funktionshinder, hälsotillstånd eller möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade finns till hands.

Du kan överklaga beslutet från Försäkringskassan/kommunen

Om du inte är nöjd kan du dels begära omprövning och dels överklaga beslutet från Försäkringskassan eller kommunen.

Du begär först en omprövning hos Försäkringskassan eller kommunen, då går de igenom beslutet igen.

Om du inte är nöjd med beslutet efter myndighetens omprövning kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Tänk på att detta måste göras inom en viss tid efter beslutet. Om du inte är nöjd med Förvaltningsrättens beslut kan du överklaga detta till Kammarrätten. Om du inte heller är nöjd med Kammarrättens beslut kan du överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, men det är bara i vissa fall de tar upp ditt ärende.

Om du överklagar att du fått din assistans minskad eller borttagen kan du även begära inhibition, vilket innebär att du kan få behålla dina assistanstimmar tills din överklagan behandlats. Inhibition beviljas bara i vissa fall.

Du har rätt att anlita ett juridiskt ombud vid en överklagan. En överklagan kostar dig ingenting men du måste själv betala ersättning till det juridiska ombud du eventuellt anlitar.

Läs mer om att överklaga: Funktionsrättsguiden - hur du ansöker om stöd och överklagar beslut

Skicka sidan till: