Förbered dig inför assistansbedömningen


Tvåårsomprövningarna avskaffades tillfälligt 1 april 2018

Från 1 april 2018 avskaffades tvåårsomprövningarna tills vidare och omprövning görs bara vid väsentligt förändrade förhållanden. När någon ansöker om assistans eller om fler timmar eller omprövas pga väsentligt förändrade förhållanden gäller dock rättspraxis av följande domar i Högsta Förvaltningsdomstolen: Att bara integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning (2009). Att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning (2015). Att egenvård inte räknas som grundläggande behov (2012) (tillämpad från 2016). Läs mer längre ner i guiden om Försäkringskassans bedömningar av grundläggande och andra personliga behov.

Rätt att ta med ombud

Du har rätt att ha med dig ett ombud som hjälper dig att bevaka dina rättigheter vid bedömningen. Du kan ta med dig vem du vill, en god vän eller en jurist från en handikapporganisation eller assistansanordnare.

Uppdatera intyg

Försäkringskassan använder sedan maj 2016 ett särskilt läkarintyg för assistansersättning: Läkarutlåtande för assistansersättning (FK 7805) (Du kan behöva spara dokumentet på din dator och öppna det via Adobe Acrobat Reader)
Information om hur blankett 7805 fylls i

Du kan även bifoga andra medicinska intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Om din funktionsnedsättning försämrats eller förändrats på något sätt är det mycket viktigt att ha uppdaterade intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, psykolog osv.

Studera de frågor Försäkringskassan ställer

Försäkringskassan använder ett så kallat bedömningsstöd med ett antal frågor som är lika för alla. Socialstyrelsen som utformat frågorna kallar det bedömningsinstrumentet. Läs frågorna i förväg för att vara förberedd. Länk till frågorna i bedömningsinstrumentet/bedömningsstödet

Assistanskolls behovsräknareGör egen tidsbedömning med vår behovsräknare

Assistanskolls Behovsräknare är ett förenklat verktyg för att göra en egen bedömning av ditt tidsbehov av grundläggande och andra personliga behov. Du anger behovet, tidsåtgång, om det behövs en eller två assistenter (dubbelassistans) och om du bedömer det som ett grundläggande eller annat personligt behov. Du kan både skriva ut resultatet och spara utkast på din dator som du kan fortsätta skriva på senare. Länk till Assistanskolls behovsräknare

Se hur Försäkringskassan bedömer grundläggande behov

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver du ha hjälp med 20 timmar "grundläggande behov"/vecka. Behoven är måltider, personlig hygien, av-påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Om du bedöms ha mer än 20 timmar "grundläggande behov" beviljas du assistansersättning och kommer därefter att prövas och ev få assistanstimmar också för "andra personliga behov" som fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, laga mat, vara delaktig i samhället och så vidare. När det avgörs om du har 20 tim "grundläggande behov" räknar Försäkringskassan inte alltid de grundläggande behoven i sin helhet.

Hur Försäkringskassan resonerar kan du läsa i Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 85-92).

OBS! Om Försäkringskassan bedömer att du har mindre än 20 tim grundläggande behov/vecka kan du även söka personlig assistans i din hemkommun.

Hur Försäkringskassan bedömer "andra personliga behov"

"Andra personliga behov" bedöms efter att du bedömts ha mer än 20 grundläggande behov per vecka. Andra personliga behov kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, laga mat, vara delaktig i samhället och så vidare. Det kan vara allt som inte bedömts vara grundläggande behov.

En lagändring 1 april 2018 upphävde effekterna av HFD-domen 2017 ref.27

1 april 2018 infördes en lagändring som säger att assistans kan beviljas för väntetid, beredskap och tid när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet. Detta upphäver effekterna av HFD-domen 2017 ref.27. Den domen hade tidigare (enl Försäkringskassans tolkning) kraftigt begränsat beviljandet av andra personliga behov.

Särskilda skäl för assistans vid daglig verksamhet mm

Om du befinner dig på daglig verksamhet eller korttidsvistelse (eller förskola, skola eller fritidsverksamhet om du är minderårig) har du bara rätt att få assistansersättning under den tiden om du har "särskilda skäl". "Särskilda skäl" är enligt Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 59-61)

  • Situationer där den assistansberättigades funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än med assistenten.
  • När det pga personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands.
  • Funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig.
  • Funktionsnedsättningen är sådan att personen behöver tillgång till någon som har ingående kunskap om honom eller henne och hälsotillståndet.

Särskilda skäl för assistans vid sjukhusvistelse

Du kan också begära en bedömning om du har de "särskilda skäl" som behövs för att du ska kunna få assistansersättning utbetald under max fyra veckor om du läggs in på sjukhus eller hospice. "Särskilda skäl" är enligt Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning (sid 49)

  • Om karaktären av din funktionsnedsättning gör det särskilt angeläget att assistenten finns till hands.
  • situationer då en persons funktionshinder eller kombination av funktionshinder, hälsotillstånd eller möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade finns till hands.

Du kan överklaga beslutet från Försäkringskassan/kommunen

Om du inte är nöjd kan du dels begära omprövning och dels överklaga beslutet från Försäkringskassan eller kommunen.

Du begär först en omprövning hos Försäkringskassan eller kommunen, då går de igenom beslutet igen.

Om du inte är nöjd med beslutet efter myndighetens omprövning kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Tänk på att detta måste göras inom en viss tid efter beslutet. Om du inte är nöjd med Förvaltningsrättens beslut kan du överklaga detta till Kammarrätten. Om du inte heller är nöjd med Kammarrättens beslut kan du överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, men det är bara i vissa fall de tar upp ditt ärende.

Om du överklagar att du fått din assistans minskad eller bortttagen kan du även begära inhibition, vilket innebär att du kan få behålla dina assistanstimmar tills din överklagan behandlats. Inhibition beviljas dock bara i vissa fall.

Du har rätt att anlita ett juridiskt ombud vid en överklagan. En överklagan kostar dig ingenting men du måste själv betala ersättning till det juridiska ombud du eventuellt anlitar.

Läs mer om att överklaga: Funktionsrättsguiden - hur du ansöker om stöd och överklagar beslut

Skicka sidan till: