Försäkringskassan – ”Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren”

FörsäkringskassanDet är nu enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen som godtas som det grundläggande behovet ”personlig hygien”. Tidigare kunde även ”liknande behov” godkännas, säger Laila Aloush, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Rättsligt ställningstagande redan 2017

I den nya vägledningen för assistansersättning sägs (sid 93-94) sägs det att endast hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen kan godtas som det grundläggande behovet personlig hygien. Hit räknas tex tvätta hår och kropp, inklusive tänder, torka sig efter tvättning och att sköta toalettbehov. Det sägs vidare att tex sminkning, hårklippning, hårinpackning, trimning av skägg och insmörjning i syfte att hålla huden mjuk inte kan vara grundläggande behov. Laila Aloush, påpekar att Försäkringskassan tog beslut om personlig hygien redan i augusti 2017.
– Vi gjorde 2017–08–25 ett rättsligt ställningstagande om hjälp med behovet personlig hygien, för att få en förtydligad bedömning och en mer enhetlig tillämpning.
Vad innebar det?
– Vi konstaterade då att hygien typiskt sett handlar om att hålla sig ren och ”liknande behov”. Hjälpbehoven bör inte handla om tex sminkning eftersom det inte syftar till att hålla sig ren. Det ska vara behov som man normalt sett inte avstår från.

”Liknande behov” har nu tagits bort

Högsta Förvaltningsdomstolen gick på Försäkringskassans linje i HFD 2019 ref. 56 och sade att ”personlig hygien” innebär att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Laila Aloush fortsätter.
– HFD säger att endast hjälp som syftar till att hålla sig ren kan godtas inom ramen för behovet ”personlig hygien”. Inte några ”liknande behov”.
Vad är "liknande" behov?
Det finns inte någon enhetlig eller tydlig definition av begreppet personlig hygien i LSS eller förarbetena. Försäkringskassan hade därför heller ingen definition av ”liknande” behov”.
Vad är skillnaden nu i vägledningen?
– I den senaste vägledningen har vi tagit bort skrivningen om ”liknande behov’ och säger istället att det finns vissa hjälpbehov som alltid syftar till att hålla sig ren, andra som aldrig syftar till att hålla sig ren medan det finns vissa hjälpbehov som kan syfta till att hålla sig ren men inte alltid gör det.

Rakning beviljas bara om syftet är att hålla sig ren

Det sägs i vägledningen att rakning är ett gränsfall där den försäkrade ska få möjlighet att berätta på vilket sätt syftet med rakningen är att hålla sig ren.
– Rakning har i vägledningen getts som exempel på sådana behov som i vissa fall kan syfta till att hålla kroppen ren men inte alltid gör det, säger Laila Aloush.
Vad krävs för att rakning ska räknas som grundläggande behov?
– Om en persons funktionsnedsättning medför att rakning bidrar till att personen kan hålla sig ren så skulle hjälp med rakning kunna bedömas vara ett grundläggande behov.
Betyder det att rakning i ansiktet/hakan inte ses som grundläggande behov?
– Rakning är, som sagt, ett exempel på ett sådant behov som kan bedömas som ett grundläggande behov i vissa fall. Att hjälpen kan köpas som en tjänst kan indikera att den inte är privat och integritetskänslig. Men en bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet.

Måste också vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär…

Att tvätta hår, kropp, torka sig efter tvättning och sköta toalettbehov ingår alltså i det grundläggande behovet personlig hygien. Men de måste även vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär för rätt till assistansersättning, säger Laila Aloush.
– Nästa steg i bedömningen är då om dessa hjälpbehov är mycket privata och uppfattas som mycket känsliga för den personliga integriteten.
Hur avgörs det om behoven är av mycket privat och integritetskänslig karaktär?
– I vägledningen för assistansersättning framgår att om man kan köpa hjälpen som en tjänst kan det indikera att hjälpen inte är mycket privat och integritetskänslig.

Kommer det nu att bli ännu svårare beviljas assistansersättning?

Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om personlig hygien 2017 har enligt deras egen analys i rapporten Analys av minskat antal mottagare av assistansersättning (sid 5) lett till färre beviljade timmar och ett minskat antal assistansberättigade.
Innebär borttagande av ”liknande behov” i vägledningen att ännu färre timmar kommer att beviljas för det grundläggande behovet personlig hygien?
– Vi kan i nuläget inte se att förändringen inneburit att färre timmar beviljas för personlig hygien.

Förnekar en agenda med mer restriktivitet

Det har framförts kritik, tex i en intervju på Assistanskoll med advokaten Mattias Blomberg, att förändringen av begreppet personlig hygien är ett led i att göra det allt svårare att beviljas assistansersättning. Laila Aloush förnekar dock att det finns en sådan agenda.
– Som myndighet har vi ingen sådan agenda. Vår uppgift är att se till att vi följer lagstiftning och praxis på området. När det handlar om domar från HFD så måste vi rätta oss efter dem. Försäkringskassan hade även innan domen tagit ställning till att med ”personlig hygien” avses att hålla sig ren, samt att sminkning inte är ett av lagens ”grundläggande behov”, så i den delen innebär domen ingen förändring i Försäkringskassans tillämpning. Det är också viktigt att poängtera att domen inte behöver innebära att färre personer får assistansersättning jämfört med tidigare.
Är det något du vill tillägga?
– Förtydliganden av praxis, som HFD:s klargörande och de efterföljande justeringar som gjorts i våra styrande och stödjande dokument, är alltid välkomna. Det är viktigt för alla att vi har en förutsägbar och enhetlig tillämpning, säger Laila Aloush.

Laila Aloush intervjuades av Kenneth Westberg 2020-05-22

Vidare läsning

Rättsligt ställningstagande 2017–08–25 om personlig hygien som grundläggande behov

Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr 1959–19 den 2 december 2019. Domen sade att sminkning inte ska räknas som personlig hygien och inte är ett grundläggande behov.

Skicka sidan till: