Mathias Blomberg, Igne Juristbyrå – ”Domen innebär att regleringen för hemtjänst avgör vad som är assistans”

Mathias BlombergKammarrätten I Göteborg sade nyligen att trädgårdsskötsel inte kan vara ett annat personligt behov i personlig assistans. Domen hänvisar istället till vad som ingår i hemtjänstuppgifter. Detta går emot syftet med LSS anser Mathias Blomberg.

Personen i kammarrättsdomen 5644–20 (från 17 juni år) hade bott i sitt hus i 25 år. I domen sägs det att hen är delaktig och beskär själv buskar och träd hen når och instruerar var de buskar hen inte når ska klippas. Hen bestämmer när gräset ska klippas och vad som ska planteras i trädgården. Enligt kammarrättsdomen sägs det i LSS förarbeten att assistenten ska kunna utföra arbetsuppgifter som utförs av hemtjänsten om de görs tillsammans med den enskilde, tex städning, tvätt eller hjälp med inköp. (prop. 1992/93:159 s. 175–176). Trädgårdsskötsel räknas inte dit enligt Kammarrätten. Domen öppnar för en snävare och mindre individualiserad prövning av rätten till personlig assistans, säger Mathias Blomberg, Jur. kand. på Igne Juristbyrå.
– Detta är svårt att förena detta med LSS-lagstiftningens grundläggande syften.

Innebär att socialtjänstlagen reglerar vad som är andra personliga behov

Mathias Blomberg säger att kammarrättsdomen innebär att regleringen av hemtjänstuppgifter i socialtjänstlagen avgör vad som är andra personliga behov. Detta anser han går emot vad Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) sagt i domen 2017 ref. 27.
­­­­­– HFD säger där att hjälp som avser andra personliga behov i viss utsträckning måste vara kvalificerad. HFD lägger avgörande vikt, inte bara vid att assistenten hjälper den enskilde utan också hur assistenten hjälper honom eller henne. Som jag tolkar detta anser HFD inte att hjälpen måste vara svår att utföra, däremot krävs att den enskilde genom sin närvaro påverkar insatsens utförande.

Borde ses som annat personligt behov

Mathias Blomberg anser att Kammarrätten i första hand ska pröva om hjälp med trädgårdsskötsel är så kvalificerad att den kan utgöra ett annat personligt behov.
– Såvitt jag kan utläsa av kammarrättsdomen är personens behov av hjälp med de aktuella trädgårdssysslorna uteslutande en konsekvens av personens funktionsnedsättning. Då borde det med utgångspunkt i HFD 2017 ref. 27 rimligen vara så att trädgårdsskötsel är att betrakta som ett annat personligt behov.

Bo i villa borde ingå i att ”leva som andra”

Nästa steg skulle vara att pröva om hjälpen är nödvändig för att personen ska uppnå goda levnadsvillkor. Om en person ska kunna leva som andra personer utan funktionsnedsättningar, vilket är målsättningen i LSS och personlig assistans, ska det vara möjligt att bo i en villa, anser Mathias Blomberg.
– Alla som bor i villa har i någon utsträckning behov av att sköta trädgårdssysslor, varför åtgärderna som sådana får anses inrymmas i normal livsföring.

Välja mellan bo i villa eller ha ett socialt liv?

Samtidigt säger kammarrätten underförstått att trädgårdsskötsel kan genomföras inom ramen av fritidsaktiviteter. Resonemanget är märkligt säger Mathias Blomberg.
– Till den del trädgårdsskötsel sker som intresse eller rekreation bör det rimligen kunna beviljas inom ramen för fritidsaktiviteter. Men då trädgårdsskötsel är nödvändigt för att upprätthålla en godtagbar standard i bostaden har jag svårt att godta att hjälpen ska konkurrera med fritidsaktiviteter. Att tvingas välja mellan att komma ut i sociala sammanhang eller bo i villa går enligt mitt förmenande inte att förena med det synsätt som kommer till uttryck i LSS-lagstiftningen.

Kammarrätten tolkade hundpromenader på ett annat sätt

I domen 3247–21 den 2 sep i år drog Kammarrätten i Göteborg ner en kvinnas rätt till personlig assistans för att gå promenader med sin hund från sju till två timmar per vecka. Att gå ut med hunden sågs dock fortfarande som ”andra personliga behov” Samma kammarrätt motiverade alltså avslaget på ett annat sätt, säger Mathias Blomberg.
– I trädgårdsskötselmålet skriver rätten att trädgårdsskötsel aldrig kan vara ett annat personligt behov eftersom det inte kan vara hemtjänst. I hundpromenadsmålet skriver rätten däremot att hundpromenader i och för sig kan vara ett annat personligt behov i form av fritidsaktiviteter men att personen i målet får nöja sig med totalt 7 timmar och 52 min per vecka för fritidsaktiviteter och prioritera som alla andra. Om kammarrätten hade varit konsekvent hade de utifrån socialtjänstlagen sagt att man inte ska få hemtjänst för hundpromenader och dessa därför inte heller kan vara aktuella för personlig assistans, säger Matias Blomberg.

Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2021-09-12

Skicka sidan till: