HFD - Vid ansökan om fler assistanstimmar ska en helt ny bedömning av rätten till assistans göras

lagens klubbaDet kan bli svårare att beviljas fler timmar för den som redan har assistansersättning. Detta efter att Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, slagit fast att den som söker fler timmar alltid måste kvalificera sig för assistansersättning enligt dagens rättspraxis.
IfA varnar för ett mycket osäkert rättsläge för den som söker fler timmar.

HFD säger följande om vad domen Mål nr 2060-22 innebär som prejudikat.

Försäkringskassan ska vid prövningen av en ansökan om fler timmar med assistansersättning göra en ny bedömning av om den sökande har rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken och myndigheten är då inte bunden av en tidigare bedömning.

Omprövning av rätt till assistansersättning

1 april 2018 avskaffades Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Sedan dess omprövas inte beslut tagna före 1 april 2018 efter dagens rättspraxis. När någon söker fler assistanstimmar gäller dock dagens rättspraxis för de nya timmarna, men det har varit oklart om det tidigare assistansbeslutet från tiden före 1 april 2018 samtidigt ska prövas.

IfA : riskabelt rättsläge

Rättsläget är nu oerhört riskabelt för assistansanvändare med behov av fler timmar skriver Ifa på sin hemsida. Regeringen har heller inte gjort något åt de problem som gjorde att omprövningsstoppet infördes 2018 skriver IfA.

Först avslog Försäkringskassan

Det aktuella målet i HFD gällde en assistansberättigad som ansökte om fler assistanstimmar. Försäkringskassan avslog först ansökan då de ansåg att tillämpningen av ny rättspraxis innebar att de grundläggande behoven inte längre skulle överstiga 20 tim/vecka.

Allmänna ombudet överklagade

Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade upp till HFD eftersom de ansåg att en prövning om fler assistanstimmar enbart bör avse om det finns en rätt till fler timmar på grund av ett utökat hjälpbehov. Försäkringskassan ska inte göra en ny bedömning av hela rätten till assistansersättning menade Allmänna ombudet.

HFD: Ny bedömning av hela assistansersättningen ska göras

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg däremot att en begäran om fler timmar ska behandlas som en begäran om en förmån där behovet av assistans ska prövas vid prövningstillfället, utifrån förhållandena vid tidpunkten för ansökan, ny reglering och ny rättspraxis på området ska beaktas. Vid prövningen är Försäkringskassan inte bunden av en tidigare bedömning beträffande rätten till assistansersättning skriver HFD.

Text: Kenneth Westberg 2024-02-15

Vidare läsning

Högsta Förvaltningsdomstolens dom Mål nr 2060-22

Skicka sidan till: