Faktabas med information som rör personlig assistans

Hör gärna av dig till Assistanskoll om du har något som du tycker borde läggas till i Faktabasen

Lagar och förordningar


Internationella avtal


Försäkringskassan

Blanketter från Försäkringskassan

Rapporter med mera från Försäkringskassan

Rättsliga ställningstaganden och rättsöversikter från Försäkringskassan

Rapporter från Riksförsäkringsverket, RFV (Blev en del av Försäkringskassan 2005)

Försäkringskassans kontroll/Polisutredningar av fusk

Särskild redovisning av felaktiga utbetalningar - svar på regeringsuppdrag (2016-02)

Inspektionen för socialförsäkringen, (ISF)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Blanketter för tillstånd/anmälningsplikt

Tillsynsrapporter

Övriga rapporter


Socialstyrelsen/Länsstyrelserna

Bedömningsinstrumentet för personlig assistans

Socialstyrelsens rapporter


Arbetsmiljöverket

Publikationer från Arbetsmiljöverket


Övriga myndigheter

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket

Brottsförebyggande Rådet, Brå

Nationellt Underrättelsecentrum, NUC

OLLE - Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet 2020-09-23
Rapport om brottslighet där assistansersättning utnyttjas i kombination med regler kring arbetskraftsinvandring

FUT-Delegationen mot felaktiga utbetalningar

FUT-Delegationens rapporter om bidragsfusk ligger till stor del bakom de åtgärder i form av kontroll av assistansersättningen som skett efter 2010...

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Skatteverket

Åklagarmyndigheten

Propositioner samt de lagändringar dessa lett till i LSS

Viktiga domar i Förvaltningsdomstolarna

Högsta Förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

Kammarrätter

Rättsöversikter - Försäkringskassan


Rapporter från organisationer mm

Bengt Westerberg

STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige

Föreningen JAG

 • Tio år med personlig assistans
  Föreningen JAG, 2006. Rapport tre från Kunskapsprojektet. Presentation av två intervjuundersökningar med assistansberättigade.


Handikappförbunden

 • LSS - Målsättningen som försvann
  Handikappförbunden och Akademikerförbundet sep 2014. Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

  • Svenska staten sviker de svagaste
   Rapport där chefer i kommunerna svarat på en enkät om hur de lever upp till intentionerna i LSS samt hur Försäkringskassans hårdare bedömningar påverkat kommunerna.

Independent Living Institute

 • Kommunal

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Vårdföretagarna (Almega)

Fremia

Rapporter från Universitet och högskolor

Akademiska avhandlingar och uppsatser, samt FoU-rapporter

Facklitteratur

   • Handbok i brukarstyrd assistans
    Lars Hagström, IfA-Intressegruppen för assistansberättigade, 2005. Boken förmedlar erfarenheter och ger lärddomar om brukarstyrd assistans. Vänder sig till assistansanvändare och/eller företrädare till personer med behov av personlig assistans.
   • LSS och LASS 2010
    Bengt Olof Bergstrand, Kommunlitteratur, 2010. Denna upplaga innehåller lagtexten som gäller från 1 januari 2010 samt fördjupade kommentarer. Även Socialstyrelsens föreskrifter har påverkat innehållet.
   • Jobba som personlig assistent
    Carola Lindström, Gothia förlag, 2011. Boken vänder sig till den som är eller vill bli personliga assistent, den beskriver yrket och vad det kan innebära.
   • Älskade assistent
    Jan Blomström, Prolead, 2012. En inspirationsbok om coachande personlig assistans
   • Personlig assistent - som en blomma i tapeten
    Yvonne Ojala och Inger von Zweigbergk. 2011. Boken är skriven av två personliga assistenter och handlar om assistenters yrkesroll.
   • Personlig assistans och medborgarskap
    Kerstin Gynnerstedt (red), Studentlitteratur, 2004. Utgångspunkten är teorier kring socialt medborgarskap och de rättigheter som följer med detta som en väg till välfärd, självbestämmande och delaktighet.
   • Personlig assistans i LSS - sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt
    Staffan Olsson, Studentlitteratur, 2007. Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt och tre olika anmälningsplikter i LSS-verksamheten, både i det allmännas och i enskild regi.
   • Personlig assistans - en rättighet, ett yrke
    Ann-Marie Dehlin, Studentlitteratur, 1997. Boken består av tre delar där del I beskriver Historik - Lagar kring personlig assistans. Del II tar upp den personliga assistentens arbetssituation och beskriver hur det kan vara att arbeta som personlig assistent. Sista delen speglar brukarens situation, beskriver hur det kan upplevas att ta emot personlig assistans, arbetsgivaransvar samt hjälpmedelsberoende och hjälpmedelsansvar.
   • Hemligheter kända av många
    Veronica Svensk, TPB, 2012. Om hur det är att leva med personlig assistans och därtill hörande frågor som berör kärlek, relationer och sex. En metod- och handbok som syftar till att ge verktyg för att våga prata om frågor som i många fall är tabu.
   • Ett liv som andra
    Peter Brusén/L-C Hydén (red), Studentlitteratur, 2000. Ett genomgående tema i boken är att lyfta fram och belysa handikappolitikens konsekvenser ur de funktionshindrade personernas eget perspektiv.
   • Politik, lag och praktik: Implementeringen av LSS-reformen
    Hans Bengtsson (red), Studentlitteratur, 1998. Denna bok följer en policyprocess under reformens första tio år från utredning via beslut och implementering till utvärdering. Därvid redovisas hur olika aktörer på central och lokal nivå förhåller sig till och tillämpar nya lagar och regler.
   • Perspektiv på personlig assistans
    Peter Brusén och Karin Flyckt. Gothia, 2012. Författarna ger en samlad bild av personlig assistans, bland annat vad som möjliggjorde insatsen, en beskrivning av yrkets möjligheter och svårigheter samt en analys av insatsen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
   • LSS, regelsystem, implementering och realitet
    Maria Wolmesjö och Lars Zanderin (red), Studentlitteratur, 2009. Rättigheter och rättsliga aspekter i praktiken belyses här med empiriska studier inom området och diskuteras med utgångspunkt i de etiska dilemman som chefer och biståndshandläggare ställs inför.
   • Personlig assistans
    Gerd Andén, Inger Claesson Wästberg och Vilhelm Ekensteen, Bokföraget Robert Larson AB, 1995. Boken beskriver och förklarar i detalj hur du ska kunna ta till vara dina rättigheter. Den ger en grundlig insikt i assistansreformens möjligheter att göra dig delaktig av ett rikare och bättre liv.
   • Motstridiga tendenser i handikappomsorgen - professionalism versus personlig assistans
    Agneta Hugemark, del i antologin Organisation och välfärdsstat, Studentlitteratur, 1998.
   • Assistans med glans, Handbok för personliga assistenter
    Bengt Elmén, Kommunlitteratur, 2007. Bengt Elmen är själv assistansberättigad och arbetsleder sina assistenter. Han ger konkreta råd både till den som får och den som ger assistans.
   • Utan dig kan jag inte smaka på snön
    Novellsamling med 25 författare, JAG-förlaget, 2005. Boken ger en mångfasetterad bild av assistentyrket och vad det kan innebära att leva med personlig assistans. De 25 novellerna berättar om de vardagliga arbetsuppgifterna och den djupa relationen mellan assistansanvändare och assistent, men också om de glimrande ögonblick som gör yrket till något alldeles särskilt.
   • Att arbeta som personlig assistent
    Brittmarie Fagerlund och Katharina Frisk, Liber, 2003. Boken tar upp temana yrkesrollen, människa i samhället, människa i utveckling, anhöriga och nätverk, fritid samt internationalisering. Beskriver även vad som krävs av assistenten vid olika typer av funktionsnedsättningar.
   • Handikapplagen LSS
    Karl grunewald, Norstedts juridik, 2005. Vägledning främst för anställda inom kommuner och landsting, men även för handikapporganisationer och anhöriga. Boken tar upp lagar med specialmotiveringar, handikapputredningen och förarbeten, allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen samt allmänna råd från Riksförsäkringsverket.
   • LSS-boken - Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
    Ellinor Englund, Ylva Lindblom, Norstedts Juridik, 2018. Två förbundsjurister på SKL, Sveriges kommuner och Landsting. "LSS-boken" är tänkt som ett stöd åt handläggare och förtroendevalda inom kommuner och landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen. Domar från Högsta förvaltningsdomstolen, uttalanden av Justitieombudsmannen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär m.m. vävs in och förklaras i texten.
   • LSS 2018 - stöd och service till vissa funktionhindrade
    Monica Larsson, Lars G Larsson, Komlitt 2018. Uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning.


Mediarapportering om personlig assistans

Artikelserie i DN om Åsa, assistansberättigad
Hennes familj hävdade att assistansbolaget tog över hennes liv, medan bolaget hävdar att de kunde kommunicera med henne och följa hennes vilja..

Artikelreportage i HD-Sydsvenskan om det sk Hässleholmsförsöket (maj 2015)
Reportage om hur Försäkringskassan i Skåne, för att avslöja fusk, observerar pe.rsoner som utreds för assistansersättning under inläggning på Hässleholms sjukhus.

Artikelreportage i Hallandsposten om Skatteverkets riktade granskning av assistansanordnare (mars 2009)

Artikelserie i Hallandsposten om brottsutredningen av Charkas assistans (feb 2011)

Artikelserie i Nerikes Allehanda om brottsutredningen av ATS Assistans (2013)

Artikelserie i LT-Södertälje om brottsutredningen av ELMA Assistans (2013/14)

Artikelserie i Ottar om sexualitet och personlig assistans

Ledarskribenter, krönikörer/debattörer som problematiserat dagens assistanslagstiftning och kostnadsutveckling

Intervjuer, satir, skämt...

Utbildningar för assistenter

Independent Livings filosofi går ut på att personen med funktionsnedsättning är den bästa experten på sina behov och därför själv bör välja och utbilda sina assistenter för att få bästa kvalitet på assistansen.
En fördel med en generell utbildning är dock att assistenten blir insatt i lagar och de rättigheter och skyldigheter assistenten och den assistansberättigade har. Utbildning kan också vara nödvändig när den assistansberättigade är i behov av sjukvårdande uppgifter eller på grund av kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar inte kan utöva arbetsledning. Många assistansföretag/kooperativ har egna utbildningar till sina anställda assistenter.


Utbildningar och rådgivning till assistansberättigade

Många anordnare, både kooperativ och företag, ger sina kunder/medlemmar utbildning exempelvis i att arbetsleda sin assistenter.


Skicka sidan till: