Faktabas med information som rör personlig assistans

Lagar, nyhetssajter, myndighetsinformation, domar, avhandlingar, facklitteratur, mediareportage med mera. Här har vi samlat all sorts information som berör personlig assistans.

Hör gärna av dig till Assistanskoll om du har något som du tycker borde läggas till i Faktabasen

Lagar och förordningar


Internationella avtal

Informations/Nyhetssajter om personlig assistans

 • IfA - Intressegruppen för assistansberättigade
  IfA arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansberättigade samt utfärdar IfA-godkännande av assistansanordnare.
 • Funktionshinderpolitik
  Tidskrift som ges ut av DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Har nyheter om assistans.
 • Heja Olika
  Nätsajt som inriktar sig på barn och unga i behov av särskilt stöd, bevakar nyheter om personlig assistans, ger även ut tidskriften Föräldrakraft.
 • Facebook: Uppgradera personlig assistans till 2000-talet Startad 2013 av Mikael Andersson för att förändra lagstiftningen kring personlig assistans till 2000-talet.
 • Facebook: Debattgrupp för diskussion om LSS och mänskliga rättigheter
  Startad 2018 av Kim E Lindberg för att diskutera LSS, personlig assistans och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att gemensamt med andra kämpa för LSS, personlig assistans och mänskliga rättigheter och att Sverige ska följa CRPD avtalet.
 • Facebook: Tack vare assistansen
  Assistansanvändare kan berätta vad de kan göra med hjälp av sin personliga assistans. Gruppen vill lyfta fram hur nödvändig assistansen är och vilken skillnad den gör i livet för personer med funktionsnedsättning. Startades 2016.
 • Kommunalarbetaren (artiklar om personlig assistans)
  Tidskrift för Kommunals medlemmar
 • Personlig Assistans tips
  PA-tips samlar, dokumenterar och delar assistansanvändares tips och lösningar om hur man får ut det bästa av sin assistans.
 • Föreningen JAG
  Ideell organisation som arbetar för personer med omfattande, ofta intellektuella, funktionsnedsättningar.
 • STIL
  STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige är ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen.
 • Fremia
  Arbetsgivarorganisation för assistanskooperativ och egna arbetsgivare.
 • Vårdföretagarna Bransch Personlig assistans
  Arbetsgivarorganisation för assistansföretag.

Funktionshinderorganisationer/förbund

Försäkringskassan

Försäkringskassans vägledning för assistansersättning

 • Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 34 (beslutad 2024-05-13)
  Vägledningen är ett stöd för handläggarna på Försäkringskassan och innehåller en samlad information om vad som gäller för assistansersättning. Vägledningen innehåller beskrivningar av författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten i lagstiftning och rättspraxis. Vägledningen innehåller även beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas.

Blanketter från Försäkringskassan

Rapporter från Försäkringskassan

Rättsliga ställningstaganden och rättsöversikter från Försäkringskassan

Försäkringskassans årsredovisningar

Årsredovisning 2015, Årsredovisning, 2016, Årsredovisning 2017, Årsredovisning 2018, Årsredovisning 2019, Årsredovisning 2020, Årsredovisning 2021, Årsredovisning 2022

Rapporter från Riksförsäkringsverket, RFV (Blev en del av Försäkringskassan 2005)

Försäkringskassans kontroll/Polisutredningar av fusk

Statistik över kontrollutredningar i Assistansersättning

Inspektionen för socialförsäkringen, (ISF)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Blanketter och information för tillstånd

Egenanordnad personlig assistans

Information om egenanordnad assistans

Tillsynsrapporter

Övriga rapporter


Socialstyrelsen/Länsstyrelserna

Bedömningsinstrument för personlig assistans

Socialstyrelsens rapporter

Föreskrifter och Allmänna råd från Socialstyrelsen

Arbetsmiljöverket

Publikationer från Arbetsmiljöverket

Övriga myndigheter

Riksrevisionen

Ekonomistyrningsverket

Brottsförebyggande Rådet, Brå

Nationellt Underrättelsecentrum, NUC

OLLE - Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet 2020-09-23
Rapport om brottslighet där assistansersättning utnyttjas i kombination med regler kring arbetskraftsinvandring

FUT-Delegationen mot felaktiga utbetalningar

FUT-Delegationens rapporter om bidragsfusk ligger till stor del bakom de åtgärder i form av kontroll av assistansersättningen som skett efter 2010...

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Skatteverket

Åklagarmyndigheten

Propositioner samt de lagändringar dessa lett till i LSS

Domar i Förvaltningsdomstolarna

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD (fd Regeringsrätten) På Domstol.se kan du söka på tex assistansersättning

Kammarrätter

Rättsöversikter - Försäkringskassan

Domar i Arbetsdomstolen (AD)


Rapporter från organisationer mm

Bengt Westerberg (skrev den ursprungliga LSS-propositionen 1993)

STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige

Föreningen JAG

 • Tio år med personlig assistans
  Föreningen JAG, 2006. Rapport tre från Kunskapsprojektet. Presentation av två intervjuundersökningar med assistansberättigade.


Handikappförbunden

 • LSS - Målsättningen som försvann
  Handikappförbunden och Akademikerförbundet sep 2014. Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

  • Svenska staten sviker de svagaste
   Rapport där chefer i kommunerna svarat på en enkät om hur de lever upp till intentionerna i LSS samt hur Försäkringskassans hårdare bedömningar påverkat kommunerna.

Independent Living Institute

 • Kommunal

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Vårdföretagarna (Almega)

 • Rapport ”Den personliga assistansens samhällskostnader - är personlig assistans för dyrt”
  Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat den personliga assistansens samhällskostnader. Vad kostar den egentligen? Vad kostar alternativen? Och vad händer om de seriösa privata och ideella utförarna lämnar branschen för att assistansen under många år underfinansierats? I studien ingår bland annat en jämförelse mellan privat/ideellt respektive kommunalt utförd assistans.
 • Grant Thornton "Cost of Alternative Interventions to personal Assistance"
  On behalf of Vårdföretagarna, Grant Thornton has reviewed the societal costs of personal assistance. What does it actually cost? How much do the options cost? And what happens if the serious private and non-profit providers leave the market because the assistance has been underfunded for many years? The study includes, among other things, a comparison between private/non-profit and municipal assistance.
 • Rapport "Branschfakta personlig assistans”, BPA
  Rapport som utifrån bolagsrapporter och enkätfrågor visar hur mycket i assistansföretagen som går till vinst, löner för assistenter, med mera

Fremia

Rapporter av forskare på Universitet/högskolor

Akademiska avhandlingar och uppsatser, samt FoU-rapporter

Avhandlingar

Övriga akademiska uppsatser

 • Forskning om personlig assistans - en Antologi
  21 olika forskare presenterar sin forskning om personlig assistans. Redaktion: Niklas Altermark, Hans Knutsson och Matilda Svensson Chowdhury. Utgiven av KFO personlig assistans 2018

Facklitteratur

   • Handbok i brukarstyrd assistansLars Hagström, IfA-Intressegruppen för assistansberättigade, 2005. Boken förmedlar erfarenheter och ger lärddomar om brukarstyrd assistans. Vänder sig till assistansanvändare och/eller företrädare till personer med behov av personlig assistans.
   • LSS och LASS 2010
    Bengt Olof Bergstrand, Kommunlitteratur, 2010. Denna upplaga innehåller lagtexten som gäller från 1 januari 2010 samt fördjupade kommentarer. Även Socialstyrelsens föreskrifter har påverkat innehållet.
   • Jobba som personlig assistent
    Carola Lindström, Gothia förlag, 2011. Boken vänder sig till den som är eller vill bli personliga assistent, den beskriver yrket och vad det kan innebära.
   • Älskade assistent
    Jan Blomström, Prolead, 2012. En inspirationsbok om coachande personlig assistans
   • Personlig assistent - som en blomma i tapeten
    Yvonne Ojala och Inger von Zweigbergk. 2011. Boken är skriven av två personliga assistenter och handlar om assistenters yrkesroll.
   • Stolt assistent
    Anna Andersson och Susanne Saxvold. 2022.Bok skriven av två personlig assistenter.
   • Personlig assistans och medborgarskap
    Kerstin Gynnerstedt (red), Studentlitteratur, 2004. Utgångspunkten är teorier kring socialt medborgarskap och de rättigheter som följer med detta som en väg till välfärd, självbestämmande och delaktighet.
   • LSS i praktiken : sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt
    Staffan Olsson, Studentlitteratur, 2020. Behandlar frågor om sekretess, rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa.
   • Personlig assistans - en rättighet, ett yrke
    Ann-Marie Dehlin, Studentlitteratur, 1997. Boken består av tre delar där del I beskriver Historik - Lagar kring personlig assistans. Del II tar upp den personliga assistentens arbetssituation och beskriver hur det kan vara att arbeta som personlig assistent. Sista delen speglar brukarens situation, beskriver hur det kan upplevas att ta emot personlig assistans, arbetsgivaransvar samt hjälpmedelsberoende och hjälpmedelsansvar.
   • Hemligheter kända av många
    Veronica Svensk, TPB, 2012. Om hur det är att leva med personlig assistans och därtill hörande frågor som berör kärlek, relationer och sex. En metod- och handbok som syftar till att ge verktyg för att våga prata om frågor som i många fall är tabu.
   • Ett liv som andra
    Peter Brusén/L-C Hydén (red), Studentlitteratur, 2000. Ett genomgående tema i boken är att lyfta fram och belysa handikappolitikens konsekvenser ur de funktionshindrade personernas eget perspektiv.
   • Politik, lag och praktik: Implementeringen av LSS-reformen
    Hans Bengtsson (red), Studentlitteratur, 1998. Denna bok följer en policyprocess under reformens första tio år från utredning via beslut och implementering till utvärdering. Därvid redovisas hur olika aktörer på central och lokal nivå förhåller sig till och tillämpar nya lagar och regler.
   • Perspektiv på personlig assistans
    Peter Brusén och Karin Flyckt. Gothia, 2012. Författarna ger en samlad bild av personlig assistans, bland annat vad som möjliggjorde insatsen, en beskrivning av yrkets möjligheter och svårigheter samt en analys av insatsen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
   • LSS, regelsystem, implementering och realitet
    Maria Wolmesjö och Lars Zanderin (red), Studentlitteratur, 2009. Rättigheter och rättsliga aspekter i praktiken belyses här med empiriska studier inom området och diskuteras med utgångspunkt i de etiska dilemman som chefer och biståndshandläggare ställs inför.
   • Personlig assistans
    Gerd Andén, Inger Claesson Wästberg och Vilhelm Ekensteen, Bokförlaget Robert Larson AB, 1995. Boken beskriver och förklarar i detalj hur du ska kunna ta till vara dina rättigheter. Den ger en grundlig insikt i assistansreformens möjligheter att göra dig delaktig av ett rikare och bättre liv.
   • Motstridiga tendenser i handikappomsorgen - professionalism versus personlig assistans
    Agneta Hugemark, del i antologin Organisation och välfärdsstat, Studentlitteratur, 1998.
   • Assistans med glans, Handbok för personliga assistenter
    Bengt Elmén, Kommunlitteratur, 2007. Bengt Elmen är själv assistansberättigad och arbetsleder sina assistenter. Han ger konkreta råd både till den som får och den som ger assistans.
   • Utan dig kan jag inte smaka på snön
    Novellsamling med 25 författare, JAG-förlaget, 2005. Boken ger en mångfasetterad bild av assistentyrket och vad det kan innebära att leva med personlig assistans. De 25 novellerna berättar om de vardagliga arbetsuppgifterna och den djupa relationen mellan assistansanvändare och assistent, men också om de glimrande ögonblick som gör yrket till något alldeles särskilt.
   • Att arbeta som personlig assistent
    Brittmarie Fagerlund och Katharina Frisk, Liber, 2003. Boken tar upp temana yrkesrollen, människa i samhället, människa i utveckling, anhöriga och nätverk, fritid samt internationalisering. Beskriver även vad som krävs av assistenten vid olika typer av funktionsnedsättningar.
   • Handikapplagen LSS
    Karl Grünewald, Norstedts juridik, 2005. Vägledning främst för anställda inom kommuner och landsting, men även för handikapporganisationer och anhöriga. Boken tar upp lagar med specialmotiveringar, handikapputredningen och förarbeten, allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen samt allmänna råd från Riksförsäkringsverket.
   • LSS-boken - Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
    Ellinor Englund, Ylva Lindblom, Norstedts Juridik, 2018. Två förbundsjurister på SKL, Sveriges kommuner och Landsting. "LSS-boken" är tänkt som ett stöd åt handläggare och förtroendevalda inom kommuner och landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen. Domar från Högsta förvaltningsdomstolen, uttalanden av Justitieombudsmannen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär m.m. vävs in och förklaras i texten.
   • LSS 2018 - stöd och service till vissa funktionshindrade
    Monica Larsson, Lars G Larsson, Komlitt 2018. Uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Mediarapportering om personlig assistans

Artikelserie i DN om Åsa, assistansberättigad
Hennes familj hävdade att assistansbolaget tog över hennes liv, medan bolaget hävdar att de kunde kommunicera med henne och följa hennes vilja..

Artikelreportage i HD-Sydsvenskan om det sk Hässleholmsförsöket (maj 2015)
Reportage om hur Försäkringskassan i Skåne, för att avslöja fusk, observerar pe.rsoner som utreds för assistansersättning under inläggning på Hässleholms sjukhus.

Artikelreportage i Hallandsposten om Skatteverkets riktade granskning av assistansanordnare (mars 2009)

Artikelserie i LT-Södertälje om brottsutredningen av ELMA Assistans (2013/14)

Artikelserie i Ottar om sexualitet och personlig assistans

Ledarskribenter, krönikörer/debattörer som problematiserat dagens assistanslagstiftning och kostnadsutveckling

Intervjuer, satir, skämt...

Utbildningar för assistenter

Independent Livings filosofi går ut på att personen med funktionsnedsättning är den bästa experten på sina behov och därför själv bör välja och utbilda sina assistenter för att få bästa kvalitet på assistansen.
En fördel med en generell utbildning är dock att assistenten blir insatt i lagar och de rättigheter och skyldigheter assistenten och den assistansberättigade har. Utbildning kan också vara nödvändig när den assistansberättigade är i behov av sjukvårdande uppgifter eller på grund av kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar inte kan utöva arbetsledning.

Utbildningar och rådgivning till assistansberättigade

Många anordnare, både kooperativ och företag, ger sina kunder/medlemmar utbildning exempelvis i att arbetsleda sin assistenter.


Skicka sidan till: