Informationsmeddelande Im 2008:093 2008-06-11

Ett Informationsmeddelande som detta från Försäkringskassan gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. Det är riktad till handläggare på Försäkringskassan.

Assistansersättning - ändrad tolkning av 6 § förordningen om assistansersättning

Det är endast den som är egen arbetsgivare för sina personliga assistenter som får jämställa viss tid med lämnad assistans (6 § första stycket förordningen [1993:1091] om assistansersättning).

Med lämnad assistans jämställs bland annat tid efter att den ersättningsberättigade har avlidit om assistenten inte kan få annat godtagbart arbete och därför uppbär lön från den ersättningsberättigade (6 § förordningen). Försäkringskassan har tidigare tolkat bestämmelsen så att den bör tillämpas för alla ersättningsberättigade, dvs. både för den som är egen arbetsgivare och för den som köper assistans av en fristående organisation eller en kommun.

Den ändrade tolkningen av bestämmelsen grundas på att Regeringsrätten inte beviljat prövningstillstånd i mål nr 5046-05. Ärendet handlar om att Försäkringskassan nekat utbetalning av assistansersättning till en avlidens dödsbo eftersom den avlidnes assistenter inte varit anställda av personen själv utan av ett assistansföretag. Dödsboets överklagan avslogs av länsrätt och kammarrätt. Med ersättningsberättigad kunde, enligt kammarrättens mening, inte avses annat än den enskilde som fram till tidpunkten för dödsfallet varit beviljad assistansersättning. Av detta följde att det inte förelåg någon rätt till assistansersättning under uppsägningstid, sedan den enskilde avlidit, om annan än den enskilde varit arbetsgivare för assistenten. Kammarrätten anförde att en förutsättning för att betala assistansersättning är att det vid tidpunkten för dödsfallet förelegat ett anställningsförhållande mellan den ersättningsberättigade och assistenten (Kammarrätten i Göteborg dom 2005-06-30 i mål nr 876-05).

Ändringen innebär att utbetalning av assistansersättning enligt 6 § förordningen om assistansersättning endast kan göras för den som är egen arbetsgivare för sina assistenter. Främst handlar det om situationer när den ersättningsberättigade avlidit eller intagits på institution (till exempel sjukhusvistelse).

I andra stycket i den nämnda paragrafen sägs att med lämnad assistans jämställs också tid för vilken assistenten får sjuklön av den ersättningsberättigade. Den ändrade tolkningen innebär att endast tid för vilken den som är egen arbetsgivare betalar ut sjuklön till sin assistent ska jämställas med lämnad assistans. Assistansersättning lämnas alltså för en assistents sjuklönekostnad bara till den som själv anställer personliga assistenter. Den som anlitar ett assistansföretag eller en kommun får inte assistansersättning för assistentens sjuklönekostnad. På tidsredovisningen till Försäkringskassan ska därför bara den som är egen arbetsgivare redovisa de timmar för vilka sjuklön betalats.

Huvudkontoret ska ändra i avsnitten 14.7 och 15.1 i vägledningen 2003:6 om assistansersättning och gå igenom Processen för att utreda, besluta och betala ut assistansersättning samt mallbreven för att göra eventuella ändringar.

Den ändrade tolkningen ska tillämpas i ärenden som blir aktuella för prövning sedan detta meddelande publicerats.

Frågor med anledning av detta meddelande kan ställas via ARS.

Avdelningen för försäkringsprocesser

Tommy Sundholm

Tomas Sundberg


Skicka sidan till: