Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby”

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, Foto: Linnea Bengtsson

Det är orimligt att assistansberättigade riskerar återkrav om assistanstiden används till något annat assistansbehov än exakt det som räknats upp i Försäkringskassans utredning och beslut säger Sophie Karlsson.

Sedan 1 sep kan återkrav av assistansersättning inte längre överklagas till allmän domstol utan enbart till förvaltningsdomstol. Återkraven kan också snabbare krävas in av kronofogden. Om allt fungerade som det skulle tycker Sophie Karlsson att detta kunde vara bra, tex då kriminella utnyttjat systemet.
– Men tyvärr ser vi exempel på att Försäkringskassan begärt återkrav på grunder som inte varit korrekta, t ex att de vill ändra beslut retroaktivt eller påstår att det skulle förelegat ändrade förhållanden, som det är orimligt att kräva att den enskilde eller anordnaren ska känna till.

”Hundfallet”

Idag beviljar Försäkringskassan assistanstid för specifika moment i personens liv. Om momentet inte längre utförs ska man meddela det och istället ansöka för det moment som tiden istället används till. Ett exempel är “hundfallet” där en person beviljades tid för hundpromenader, säger Sophie Karlsson.
– När hunden dog meddelades inte detta utan tiden användes till annat. Domstolen konstaterade att det förelåg behov för annat, men att den enskilde själv inte fick avgöra om ett behov kunde bytas mot ett annat. Det leder till att assistansberättigade inte kan göra något som avviker från beslutet utan kassans godkännande.

Retroaktiv återbetalning

Humana Assistans sade nyligen på DN-debatt att Försäkringskassan kan hävda att ett tidigare assistansbeslut de själva beviljat varit felaktigt och dra in det. Samtidigt kan de retroaktivt återkräva all den ersättning som hittills utbetalats så långt som tio år tillbaka i tiden. Sophie Karlsson är mycket kritisk till detta.
– Det tycks handla om assistansbehov som Försäkringskassan ser annorlunda på idag än de gjorde vid tidpunkten då beslutet fattades. Det är inte rimligt.
Det är inte heller rimligt att assistansberättigade ska ha total koll på juridiken kring vad som ger rätt till assistans, fortsätter Sophie Karlsson.
– Ibland har den enskilde en annan uppfattning än lag och praxis, men det hindrar inte att den enskilde upplever sig ha behov av assistans, eller assistans i större omfattning än vad Försäkringskassan vill bevilja.

Leder till kontroll

Att anordnarna samtidigt är skyldiga att anmäla förändringar i sina kunders liv leder till att många anordnare inför kontroller gentemot assistansberättigade. Detta skapar osäkerhet i hela den personliga assistansen, säger Sophie Karlsson.
– Anordnare vill inte riskera att göra fel, ingen har råd med återkrav på flera miljoner. För den assistansberättigade blir detta integritetskränkande och kontrollerande, sådant som det var meningen att vi skulle komma bort från när assistansen infördes.

Enskildas ekonomi rasar

För assistansberättigade som får återkrav kan följden bli att den enskildes privata ekonomi rasar. Det finns knappast några assistansberättigade som har råd att betala tillbaka hundratusentals eller miljontals kronor, säger Sophie Karlsson.
– Jag har sett återkrav ställda gentemot enskilda personer på mycket höga belopp. I en förvaltningsprocess har den enskilde ingen möjlighet till rättshjälp eller rättsskydd genom försäkring. Det innebär att den enskilde måste ha ekonomi för att kunna anlita ombud, om hen inte själv kan driva processen, vilket är väldigt svårt.

”ingen jämbördig process”

Fredrik Falk på Försäkringskassan säger i en intervju att det räcker med att förvaltningsdomstolarna kan pröva återkravet, Sophie Karlsson håller inte med.
– Det räcker kanske för Försäkringskassan, för den enskilde och anordnare finns den problematik jag tidigare nämnt.
Fredrik Falk säger även attProcessen i förvaltningsdomstol är utformad så att parterna ska kunna agera utan rättsliga ombud”…
– Rent teoretiskt har han rätt, men i verkligheten är det inte sant, inte om man ska vara jämbördiga parter. Den enskilde står ju ensam mot hela Försäkringskassan. Det säger sig självt att det inte är en jämbördig process.
Vilka förändringar vill du se?
Återkrav ska bara kunna ställas när kriminella medvetet utnyttjar systemet. Enskilda ska kostnadsfritt beviljas ombud och eventuella återkrav ska inte behöva betalas förrän processen är slutligt avgjord.

Upp till den enskilde hur assistanstid beviljas

Sophie Karlsson vill även se tillförlitliga assistansbeslut som inte kan ändras retroaktivt. Så länge det finns assistansbehov ska det vara upp till den enskilde att bestämma hur hen vill använda den beviljade tiden.
– Man ska inte behöva be om statens godkännande för att byta hobby. Man måste kunna utöva sitt självbestämmande utan Försäkringskassans godkännande. Så var faktiskt avsikten när lagen kom till, men det har förvanskats de senaste åren då allt blivit mer och mer snävt tolkat, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-09-22

Skicka sidan till: