Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Vi vill att brukarrörelsen ska kunna uttala sig via oss”

Jessica Gustavsson
Jessica Gustavsson

Högsta Förvaltningsdomstolen ska pröva när återkrav kan ställas på en assistansanordnare. Jessica Gustavsson vill att det klarläggs att anordnaren inte har ansvar att kontrollera eller övervaka assistansberättigade.
– Det måste också bli tydligt vad som ska rapporteras som ”ändrade förhållanden”.

HFD har gett prövningstillstånd för frågan: Under vilka förutsättningar kan ett krav på återbetalning av assistansersättning riktas mot en assistansanordnare? Jessica Gustavsson som företräder Nordica Assistans är mycket nöjd.
– Vårt mål är ett av tre i samma fråga som HFD tar upp. Det är positivt att denna rättsfråga blir belyst från olika perspektiv. Jag hoppas HFDs beslut kommer skapa ordning i den oreda vi sett alltför länge.
Vad handlar ert ärende med Nordica Assistans om för typ av återkrav?
Det har kommit att bli lite rörigt genom att domstolarna släppt in andra frågor än de som Försäkringskassan ursprungligen lyfte. Men senast i kammarrätten blev frågan dels om bolaget brustit i anmälningsskyldigheten, dels om bolaget skäligen borde ha insett att ett par utbetalningar varit felaktiga.

Vill låta brukarrörelsen komma till tals

Jessica Gustavsson vill att flera intressen ska kunna komma till tals när frågan nu är uppe på högsta nivå, och att även brukarrörelsen ska kunna vara delaktig.
– Vi företräder assistansbolagen, men jag vill även att IfA, andra brukarrörelser och assistansbranschens intresseorganisationer ska få uttala sig genom oss. Det är viktigare att HFD får denna helhetssyn än att vi får ett lagtekniskt prejudikat snabbt.
Hur ska brukarrörelsen rent konkret bli delaktig via er?
Genom att skriva ett formellt utlåtande kring hur nuvarande rättsutvecklingen har påverkat deras medlemmar. De kan gärna kontakta mig om de vill göra så.

Anordnaren ska inte övervaka assistansanvändarna

Jessica Gustavsson hoppas det klarläggs att assistansanordnare inte har ansvar att kontrollera eller övervaka assistansberättigade utan att Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet vilket sägs i 6 § i LSS.
– Jag vill få klarlagt att staten inte kan instruera privata företag att kartlägga funktionshindrade personers personliga förhållanden. Vi anser att det går emot grundlagsskyddade rättigheter och rättigheter i CRPD.

Orimligt kräva att anordnaren bedömer behov

Försäkringskassan kan idag hävda att assistansanordnare skäligen borde vetat att assistansersättning utgått felaktigt trots att den assistansberättigade fortfarande anses omfattas av personkretsen och har grundläggande behov, säger Jessica Gustavsson som är mycket kritisk.
– Här måste det isåfall krävas övertygande bevisning. Anordnare har inte Försäkringskassans samlade kunskap att bedöma omfattningen av grundläggande behov vid varje tillfälle. Det krävs ju tex inte att assistansanordnare är medicinskt utbildade att bedöma kundens medicinska tillstånd.

Orimligt med återkrav då Kassan ändrar sina beslut

Jessica Gustavsson anser att det är orimligt att återkräva assistansersättning av en assistansanordnare som faktiskt utfört assistans på uppdrag av en person som omfattas av personkretsen bara för att Försäkringskassan efter en kontrollutredning funnit att det grundläggande behovet fallit under 20 timmar per vecka.
– Det är inte bara orimligt eftersom assistansanordnaren saknar de befogenheter som Försäkringskassan har att tex begära ut medicinska underlag, utan även för att anordnarens uppdrag är att anordna assistans och inte löpande bedöma, kontrollera och ifrågasätta behovet av assistans.

Om den assistansberättigade lurar anordnaren

Det behöver även fastställas under vilka förutsättningar återkrav kan riktas mot en anordnare om en kund i företaget agerat bedrägligt och döljt detta för anordnaren säger Jessica Gustavsson.
Spontant borde det inte gå att rikta återkrav mot anordnaren i sådana fall. Det är uttalat en hovrättsdom om bidragsbrott att det är synnerligen svårt att uppdaga fall av skickliga assistansbedrägerier. Även att assistansanordnaren är en av många aktörer som bedragaren behöver lura.

Vad måste anordnaren rapportera?

Vad ska då anordnaren ha skyldighet att veta och vara rapporteringsskyldig om? Till att börja med det som omfattas av dokumentationsskyldigheten enligt LSS 21 a-d § och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5, säger Jessica Gustavsson.
– Där ges en bra överblick av vad anordnaren ska veta i respektive kunduppdrag. Därtill kommer arbetsmiljödokumentation och kvalitetsdokumentation men i allt detta bör inte den assistansberättigades personliga liv redovisas.

Rapporteringsskyldighet vid ”ändrade förhållanden”

”Ändrade förhållanden” ska anmälas i alla förmåner i Socialförsäkringsbalken. För assistansersättning beskrivs det i SFB 51 kap 24 §. Svårigheten i assistansersättningen ligger i mängden förhållanden, säger Jessica Gustavsson.
– Inför ett beslut om assistansersättning samlar Försäkringskassan in oerhört mycket information om den enskildes olika förhållanden, och om dessa förhållanden skiljer sig sommartid/vintertid, nattetid/dagtid, ledig dag/icke ledig dag, osv.
Och de ändrar sig hela tiden…
– Precis, samma ögonblick som utredningen är klar, har förhållanden ändrats. Simhallen som man tänkte besöka varje onsdag har hunnit stänga för renovering. Behöver jag då ringa och meddela detta? Och vad gäller om jag vill besöka simhallen i grannorten och restiden skiljer sig?
Vad leder detta till?
– Anordnarnas anmälningsskyldighet ger Försäkringskassan mycket stora möjligheter att fatta betungande beslut om återkrav med påpekande att någonting som ändrats inte anmälts.

Begränsa rapporteringsskyldigheten

HFD behöver fastställa när ”ändrade förhållanden” ska anmälas. Det handlar även om assistansanvändarens självbestämmande, säger Jessica Gustavsson.
– Vissa som lägger om sin assistans efter de egna behoven får den indragen och återkrävd, andra får det inte, även vid i sak identiska omständigheter. Det kan inte finnas den typen av godtycke. Det måste vara mycket tydligt vad jag får göra med assistansen inom ramen för mitt självbestämmande och vad som ska anmälas som ”ändrade förhållanden”.
Vad anser du anordnaren bör veta här?
– Rapporteringsskyldigheten ska vara begränsad till ”ändrade förhållanden” som påverkar rätten till eller storleken av assistansersättning beviljad av Försäkringskassan. Skyldigheten ska aktualiseras om anordnaren har kännedom om dessa, inte annars. Det anordnaren ska ha kännedom om är i sak detsamma som lag och föreskrifter säger att anordnaren ska dokumentera. Att söka upp information utöver vad som ska dokumenteras är att gå utöver uppdraget som assistansanordnare, säger Jessica Gustavsson.

Jessica Gustavsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-04-15

Vidare läsning

HFD meddelar prövningstillstånd för frågan: Under vilka förutsättningar kan ett krav på återbetalning av assistansersättning riktas mot en assistansanordnare?


Skicka sidan till: