Socialutskottet som ska följa upp följderna av lagstiftningen

Torsdagen den 3 april godkände socialutskottet enhälligt regeringens proposition "Kostnader för personlig assistans". Egna arbetsgivare kommer således inte att kunna ha sparad assistansersättning utöver avräkningsperioderna på sex månader. Socialutskottet kräver dock att effekterna av detta ska följas upp snarast möjligt.

TEMA - effekter av förändrad lagstiftning 1 juli 2008

I ett antal artiklar beskrivs följder av och reaktioner på den förändrade lagstiftningen i LASS, Lagen om Assistansersättning som antogs i riksdagen den 10 april 2008 och som började gälla den 1 juli 2008. Lagändringarna sker utifrån propositionen "Kostnader för personlig assistans". Propositionen kom ur LSS-kommitténs delbetänkande SOU 2007:73"Kostnader för personlig assistans"

Intervjuer om den nya lagstiftningen 1 juli 2008

 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen ska räknas som inkomst i näringsverksamhet" 2008-05-05
 2. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare" 2008-05-14
 3. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen" 2008-05-20
 4. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar" 2008-05-22
 5. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning" 2008-12-16
  Assistansanordnare kan reservera medel till assistansomkostnader åt sina kunder/medlemmar utan att behöva skatta för beloppen vid ett årsskifte, förutsatt att det är preciserat när insatsen ska ske, vad pengarna ska användas till, och hur mycket pengar det handlar om.
 6. Intervju med Socialutskottets Ordförande, Kenneth Johansson och Fp-ledamoten, Maria Lundqvist Brömster, i Socialutskottet 2008-03-03
  Socialutskottet ska följa upp följderna av att egna arbetsgivare inte kan ha sparad assistansersättning mer än sex månader.
 7. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat" 2009-05-14
  Avsatta medel för assistansomkostnader kan inte flyttas från en anordnare till en annan när en kund byter assistansanordnare. Däremot kan det vara avtalat att anordnaren betalar omkostnader och timlöner för en före detta kunds assistenter av dennes avsatta medel, enligt Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket. Oanvända assistanstimmar kan däremot alltid övertas av en ny anordnare.

Kenneth Johansson om antagandet av propositionen

Kenneth Johansson, ordförande i Socialutskottet, anser att lagförändringarna är angelägna för assistansreformens trovärdighet och legitimitet.
- Vi är helt eniga i utskottet om förslaget och uttalar samtidigt att en utvärdering bör ske snarast möjligt. Vi kommer att noga följa utvecklingen och utgår ifrån att reformen kommer att innebära konkurrensneutralitet mellan olika assistansanordnare. Antalet timmar ska även fortsättningsvis fastställas för en sexmånadersperiod och slutavräkning ska göras efter den tidsperioden. Assistansersättningen ska ges för hjälpbehov som den enskilde har i den dagliga livsföringen, vilket enligt propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1992/93:159) är förutsägbara, kontinuerliga eller ofta återkommande aktiviteter av vardagligt slag. Assistansbehovet bör således rimligen inte variera så mycket över tiden. Men eftersom vissa variationer av assistansbehovet kan förekomma så har Försäkringskassan möjlighet att omfördela ersättningen för att kunna användas till ändamål som har att göra med assistans.
Hur ser du idag på att LSS-kommittén föreslog att egna arbetsgivare skulle kunna ha sparad assistansersättning genom att lägga undan medel från redan utnyttjade assistanstimmar?
- Kommitténs förslag avsåg den del av schablonersättningen som inte använts för löpande kostnader som exempelvis skulle kunna nyttjas under en senare tidsperiod för exempelvis kostnader för de personliga assistenterna vid en resa eller inom ett arbete eller ett uppdrag. Regeringen har valt ett eget sätt att få dessa ändamål tillgodosedda och regeringen ska ju också följa upp de nya reglernas effekter, säger Kenneth Johansson.

Maria Lundqvist Brömster om antagandet av propositionen

Maria Lundqvist Brömster, ledamot för Folkpartiet i Socialutskottet bekräftar att beslutet om propositionen togs av ett enigt socialutskott.
- Propositionen kommer att läggas fram för riksdagen den 10 april och en föredragning kommer då att ske av Kenneth Johansson, ordförande i Socialutskottet. Antagandet i riksdagen är dock mer en formsak berättar Maria Lundqvist Brömster, lagen föreslås alltså börja gälla den 1 juli 2008.

Maria Lundqvist Brömster om Socialutskottets tillägg till propositionen

Socialutskottet gjorde dock ett tillägg till propositionen där man uppmärksammar att det finns farhågor om förslagets effekter för assistansberättigade, framför allt för de som är egna arbetsgivare till sina assistenter.
- Vi ställer oss bakom propositionen men gjorde samtidigt ett tillägg i skrivningen om att regeringen måste följa upp effekterna.
På vilket sätt ska uppföljningen ske?
- Om farhågorna besannas, att det blir svårt för egna arbetsgivare att sköta sitt arbetsgivaransvar eller att spara till resor så anser jag att regeringen måste ompröva det här beslutet.
När ska uppföljningen ske?
- I utskottet ansåg vi att regeringen bör göra detta redan efter den första sexmånadersperioden, alltså efter 1 januari 2009, eftersom effekterna borde kunna ses då. Samtidigt kommer vi som är ledamöter i socialutskottet att följa utvecklingen, får vi signaler om att lagen ger stora problem är min uppfattning att även Socialutskottet måste ta upp frågan igen.

Maria Lundqvist Brömster om information från Försäkringskassan

Socialutskottet betonar även vikten av att Försäkringskassan gör en samlad informationssatsning i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL)), Skattemyndigheten, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Informationen ska ges till assistansberättigade och förklara syftet med assistansersättningen och vilka regler som kommer att gälla för utbetalning, användning och återbetalning.
- Informationssatsningen från Försäkringskassan är central, i propositionen menar man också att det i samarbete med Försäkringskassan ska gå att ha flexibilitet och kunna planera inför utbildningar och resor inom ramen för avräkningsperioderna på sex månader, säger Maria Lundqvist Brömster.

Kenneth Johansson och Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-03

Länk: Regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans
Länk: Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU13 om propositionen

Artiklar från Assistanskoll om följder av att inte kunna ha sparad assistansersättning:

Sparad assistansersättning inför tvister med anställda personliga assistenter
Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
Försäkringskassans och LSS-kommitténs syn på sparad assistansersättning


Skicka sidan till: