Försäkringskassans och LSS-kommittens syn på sparad assistansersättning

Försäkringskassans policy är att assistansersättning inte ska kunna sparas. I LSS-Kommitténs delbetänkande SOU 2007:73 nämns dock "sparad assistansersättning" som en av sex delkostnader.

Om sparad assistansersättning i LSS-Kommitténs delbetänkande SOU 2007:73

I LSS-Kommitténs delbetänkande nämns sparad assistansersättning som en av sex delkostnader för den som är egen arbetsgivare för sina personliga assistenter.

"Sparad assistansersättning är den del av assistansersättningen för nyttjade assistanstimmar som den ersättningsberättigade vill spara för omkostnader under en senare tidsperiod. Det kan gälla extra omkostnader för personliga assistenter under en resa, t.ex. en semester eller inom ett arbete eller ett uppdrag." sid 82 SOU 2007:73

Tomas Agdalen, kommittésekreterare i LSS-kommittén, klargör först att delbetänkandet inte tar ställning till om det ska vara möjligt att spara assistanstimmar till nästa sexmånadersperiod. Däremot ska oanvända medel från redan använda assistanstimmar kunna sparas under en längre tid än sex månader.
- Det ska gå att flytta fram användandet av pengarna förutsatt att de redovisas och ska användas för personlig assistans. Då är tanken att sparade medel från redan använda assistanstimmar kan användas för assistansomkostnader exempelvis under en resa 1½ år senare.
Ska man även kunna spara medel för till exempel assistenters rehabiliteringskostnader?
- Ja det kan vara möjligt, eftersom det kan kopplas till arbetsgivaransvaret, men hur det blir i praktiken beror på vad som skrivs i propositionen som regeringen just nu arbetar med.
Anger delbetänkandet hur stora summor man ska kunna spara?
- Nej, däremot poängteras vikten av en reglering, idag finns det ingen som vet hur stora summor som finns sparade, det kan vara miljoner som ligger och skvalpar därute, säger Tomas Agdalen.

Försäkringskassans syn på sparad assistansersättning

Christina Janzon är enhetschef på enheten för vård och handikappfrågor på Försäkringskassan och sakkunnig i LSS-kommittén. Hon tycker det är fel att ha sparad assistansersättning genom att spara pengar från redan använda assistanstimmar.
- Vi tolkar lagstiftningen så att pengarna ska förbrukas kontinuerligt. Däremot kan de beviljade timmarna fördelas inom varje sexmånadersperiod.
I Försäkringskassans allmänna råd för hur timbeloppet ska fördelas nämns inte sparad assistansersättning. Idag är det trots detta möjligt att spara medel av assistansersättningen eftersom det bara är de förbrukade timmarna som redovisas var sjätte månad. Christina Janzon på Försäkringskassan förklarar.
- I dagsläget finns det inte beskrivet att ersättningen måste användas på ett specifikt sätt, det vill säga att en viss procent ska användas till exempelvis löner. Men syftet med lagstiftningen, som vi ser det, är att schablonbeloppet kontinuerligt ska användas till kostnader för personlig assistans.
Kan detta komma att förändras i och med LSS-Kommitténs delbetänkande?
- Exakt hur det kommer att se ut vet jag inte, propositionen är inte lagd ännu. Men i det förslag som ligger föreslås en annan styrning genom att det krävs redovisning av vad pengarna gått till och att oredovisade medel ska återbetalas.
Hur ser du på att LSS-kommittén föreslår att det ska gå att spara assistansersättning från redan använda assistanstimmar?
- Försäkringskassan motsatte sig detta i sitt remissvar därför att vi inte tycker att det är en bra lösning, säger Christina Janzon.

Socialdepartementet om när propositionen läggs fram

Carina Cronsioe, handläggare på Socialdepartementet arbetar just nu med den proposition som utgår från LSS-kommitténs delbetänkande. I dagsläget kan hon dock inte uttala sig om vad som kommer att gälla angående sparad assistansersättning.
- Nej, betänkandet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Därefter kommer propositionen att läggas fram i riksdagen, vilket kommer att ske så snart som möjligt, säger Carina Cronsioe.

Tomas Agdalen, Christina Janzon och Carina Cronsioe intervjuades av Kenneth Westberg 2008-01-15

Länkar:

Skicka sidan till: