Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader

Om en assistansberättigad gör en längre resa uppstår det omkostnader för assistenterna som inte ryms i den löpande assistansersättningen. Trots detta tycker inte Försäkringskassan att man ska kunna spara assistansersättning.

Försäkringskassans syn på sparande till assistansomkostnader

Christina Janzon, enhetschef på enheten för vård och handikappfrågor på Försäkringskassan anser att det inte ska gå att spara inför större assistansomkostnader genom att lägga undan oanvända medel från redan använda assistanstimmar.
- Vi tolkar lagstiftningen så att pengarna ska förbrukas kontinuerligt. Däremot kan de beviljade timmarna fördelas efter behov inom varje sexmånadersperiod.
Om det uppstår behov av mer assistansomkostnader exempelvis i samband med en resa anser Christina Janzon att den assistansberättigade ska söka utökad ersättning från kommunen.
- Ja, om det tillfälligt krävs större utgifter för assistenter är tanken i lagstiftningen att du ska söka utökad ersättning hos kommunen för just den utgiften.

Stefan Pelc om sparande till assistansomkostnader

Stefan Pelc som bor på Södermalm i Stockholm har assistans dygnet runt och anser att assistansersättningen inte är konstruerad för att hantera stora assistansomkostnader vid resor.
- Det är ju inte bara personalomkostnader i form av biljetter och hotellrum som kostar pengar, det är också traktamenten som man är skyldig att betala som arbetsgivare. Jag är halvt italienare och har en lägenhet i Italien. Att kunna åka dit och vara där är något som jag inte kan lösa inom ramen för de löpande assistansomkostnaderna, utan då måste jag kunna spara pengar.
På Försäkringskassan anser man att sparade medel inte bör finnas, allt ska förbrukas, vad säger du om det?
- Det går stick i stäv med det övriga samhället, där du ska spara pengar och ha en ekonomisk buffert, men det gäller tydligen inte bidragspengar. Då ska du inte planera utan bara förbruka.
Försäkringskassan menar att du då ska söka extra medel från kommunen..
- Då är problemet att bedömningen skiljer sig kraftigt från kommun till kommun. I min kommun ger man inte gärna extra medel till någon som har så många assistanstimmar som jag. Dessutom beviljar biståndsenheten i min kommun generellt medel för högst en veckas semester per år, säger Stefan Pelc.

Stefan Pelc om möjligheten till tjänsteresor

En särskild situation Stefan Pelc vill ta upp är när den assistansberättigade har ett arbete som kräver tjänsteresor, vilket han själv har. Idag kan han inte täcka assistentens resekostnader med assistansersättningen.
- Det här blir påtagligt när jag reser mycket i arbetet. Min arbetsgivare betalar ibland, vilket har gjort att jag klarat mig hittills. Jag känner även en person som jobbar på Ericsson och som fick ett arbete som innebar tjänsteresor till Tyskland. Han kunde inte ta det jobbet utan att bosätta sig där eftersom varken Försäkringskassan eller Ericsson kunde betala assistentens resor, säger Stefan Pelc.

Särnmark Assistans om sparande till assistansomkostnader

Kunderna hos Särnmark Assistans är till största delen egna arbetsgivare. Magnus Krossén som är controller på Särnmark är orolig för följderna av LSS-Kommitténs delbetänkande när det gäller sparad assistansersättning.
- Där sägs det att all assistansersättning ska redovisas och eventuellt överskott återbetalas. Det vore olyckligt om det leder till att det inte längre är möjligt att spara medel från redan använda timmar.
Magnus Krossén anser att det måste vara möjligt att spara assistansersättning inför oförutsedda assistansomkostnader (t ex vid uppsägning/nyrekrytering) och inför en planerad längre resa.
- Våra kunder behöver spara länge om de åker på en resa där kanske två eller tre assistenter behöver följa med. Enligt Försäkringskassan ska man ju inte spara mer än sex månader?
- Det tycker jag är en olycklig inställning, du kan ha låga kostnader under en period och om du sedan gör en resa blir kostnaderna tillfälligt mycket högre.
Då ska man söka extra medel från kommunen enligt FörsäkringskassanÂ…
- De erfarenheter jag har är att de inte betalar för sådana kostnader. Om någon fått assistansersättning, anser kommunen vanligtvis att assistansomkostnaderna ska rymmas inom den, säger Magnus Krossén.

Christina Janzon, Stefan Pelc och Magnus Krossen intervjuades av Kenneth Westberg 2008-01-11


Skicka sidan till: