Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Sexmånadersperioden har gett problem för egna arbetsgivare"

Som svar på ett regeringsuppdrag föreslår Försäkringskassan att avräkningsperioden för assistansersättning förlängs till tolv månader.
I en enkätundersökning gjord av Försäkringskassan framgår det att sexmånadersperioden gett assistansberättigade som är egna arbetsgivare svårigheter att finansiera exempelvis utbildning och hantera arbetsgivaransvar.

Om enkätundersökningenTomas Sundberg

Försäkringskassans enkätundersökning utfördes av Synovate och skickades till samtliga egna arbetsgivare i landet, 177 svarade på enkäten, vilket innebar en svarsfrekvens på 51 procent. Svaren visar enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, att regeländringarna som trädde i kraft 1 juli 2008 inneburit begränsningar för egna arbetsgivare jämfört med situationen före lagändringen.
- Egna arbetsgivare upplever idag, i olika grad, hinder att finansiera större eller oförutsedda omkostnader för sina personliga assistenter eftersom de inte kan lägga undan sparade medel utöver avräkningsperioden på sex månader.
Kostnader för utbildning till assistenter, längre resor tillsammans med assistenter samt åtaganden som kan kopplas till arbetsgivaransvaret är de områden som pekas ut som svårast att hantera.
- 65 procent av dem som svarat anser att deras möjligheter att betala för olika utgifter i samband med sin assistans har försämrats och 46 procent att de åtminstone delvis kommer att finansiera sina assistansomkostnader med andra medel än assistansersättning, säger Tomas Sundberg.

Effekter av sexmånadersperioden

En följd av sexmånadersperioden har enligt Tomas Sundberg varit att att många egna arbetsgivare ser till att förbruka den medel som blivit över strax innan avräkningsperioden tar slut. En annan är att många väljer att inte längre vara egna arbetsgivare.
- Framför allt personer med en ekonomisk förmåga har startat bolag, där de troligtvis driver sin assistans på samma sätt som tidigare. Då köper de sin assistans av sitt eget företag som betraktas som en assistansanordnare, vilket innebär att man kan förbruka hela assistansersättningen och slipper återbetala oanvända medel var sjätte månad.

Skulle ge lika villkor mellan egna arbetsgivare och assistansanordnare

Genom att förlänga avräkningsperioden till tolv månader skulle egna arbetsgivare ges liknande förutsättningar att anordna assistansen som andra assistansanordnare säger Tomas Sundberg.
- Egna arbetsgivare har missgynnats jämfört med andra assistansformer. Med den här förändringen kan de använda pengarna på ett sätt som passar dem bäst under ett år, förutsatt att de följer skattelagstiftningen på området.
Detta skulle ge samma villkor som för assistansanordnare som sedan lagändringen 1 juli 2008 kan disponera assistansersättningen under ett år. Försäkringskassan vill dock behålla redovisningskravet på egna arbetsgivare av hur assistansersättningen används, samt att oanvända medel återbetalas efter avräkningsperioden .
- Då begränsas riskerna att ersättningen inte används på ett ändamålsenligt sätt.
Vad blir konsekvenserna för assistansanordnarna om avräkningsperioden förlängs till tolv månader?
- Främst administrativa eftersom de slipper hjälpa brukaren med redovisning till Försäkringskassan var sjätte månad, säger Tomas Sundberg.

Ger även möjlighet att fördela assistanstimmarna under 12 månader

En avräkningsperiod på tolv månader skulle också leda till att alla assistansberättigade kan fördela sina beviljade assistanstimmar under ett år, vilket enligt Tomas Sundberg ökar flexibiliteten.
- Just det, det gäller alla assistansberättigade, både egna arbetsgivare och de som köper assistans av en anordnare, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-10-05

Vidare läsning

Försäkringskassans Remissvar på regeringsuppdraget att bedöma konsekvenserna för egna arbetsgivare av en avräkningsperiod på sex månader


Skicka sidan till: