Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”

Hanna KauppiMånga anordnare kommer inte att hinna få in räkningarna till den 5:e månaden efter utförd assistans, säger Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Stressen med att få in räkningarna riskerar drabba de assistansberättigade.
– Det assistansberättigade skriver under räkningen på heder och samvete.
De behöver förutsättningar och tid att stämma av utförd assistans.

Lovade mer tid för omställning

Assistanskoll presenterade nyligen information om att den sista utbetalningen i förskott av assistansersättning sker den 20 september, därefter får alla med vanligt timbelopp vänta till den 20 november till nästa utbetalning, förutsatt att utförd assistans i oktober redovisats till den 5 november. Hanna Kauppi säger att Försäkringskassan hade lovat 12 månader i omställningstid inför införandet av efterskottsbetalning.
– Nu när det är ett halvår kvar kommer den första informationen för anordnarna att förhålla sig till.

Månadsvis avräkning tar bort poängen med förhöjt timbelopp

Det finns ännu inga besked om hur avräkningen ska ske för personer med förhöjt timbelopp, säger Hanna Kauppi.
– Ett möjligt scenario är att månadsavräkning gäller även här. På sätt och vis kan det medföra att poängen med förhöjt belopp försvinner – då lönekostnaden vid storhelgerna i december ofta överskrider den genomsnittliga ersättningen och det är högst osäkert om det går att periodisera alla kostnader. I praktiken skulle det här troligtvis innebära att den genomsnittliga ersättningen för förhöjt belopp blir lägre än vad ett beslut föreskriver.

Månadsvis avräkning verkar dock redan vara avgjort

Den Förordningsändring som regeringen utfärdade den 11 februari innebär enligt Hanna Kauppi ett krav på att den som har förhöjt timbelopp och utbetalning i efterskott ska redovisa samtliga kostnader. Försäkringskassan föreskriver tidpunkt för redovisning och har även blivit bemyndigade att utförda föreskrifter för utbetalning och avräkning vid efterskott. Samtidigt har Försäkringskassan skrivit i sin redogörelse till regeringen om hur de faktiskt avser göra, säger Hanna Kauppi.
– Där framgår det att de inte vill ha redovisning efter beviljandeperioden eftersom den assistansberättigade då kan bli återbetalningsskyldig. De vill inte heller ha en slutlig reglering var sjätte månad eftersom det innebär en preliminär utbetalning varje månad. Försäkringskassan anser att kostnadsredovisning bör ske varje månad i form av slutavräkning och säger att de då bland annat kan tänka sig att underlätta föreskrifter om periodisering av kostnader. Det framgår också att de är medvetna om att ersättningen för förhöjt belopp kan bli lägre vid månadsavräkning än vid avräkning efter beviljandeperioden.

Svårt få in räkningar före den 5:e

Försäkringskassan har inte utvecklat IT–stöd för digital signatur av assistansräkningen. Många anordnare hinner därför inte få in räkningar till den 5:e månaden efter arbetad tid menar Hanna Kauppi.
– Processen innebär alltför många led: tidrapporter ska signeras av flera parter, tidrapporter ska kontrolleras och korrigeringar ska göras, assistansräkningen ska förberedas och hos flertalet gå postvägen till den assistansberättigade för signatur – åter anordnaren och sedan till Försäkringskassan. Det är uppenbart att flertalet assistansräkningar kommer att skickas in efter den 5:e.
Om assistansräkningarna lämnas in efter den 5:e men innan den 20:e månaden innebär det en extra väntan på pengar på 1 ½ månad när efterskottsbetalning införs, vilket betyder och att endast en liten del av assistansersättningen hinner komma in till löneutbetalningen i november 2016.
– Assistansanordnare måste helt enkelt ha motsvarande en större andel av lönekostnaden i likvid för att kunna betala lönerna.

Assistansberättigade behöver tid för att kunna kontrollera

En fråga som Hanna Kauppi tycker helt försvunnit i diskussionen är att assistansberättigade faktiskt skriver under riktigheten i räkningen på heder och samvete.
– Det måste vara högprioriterat att assistansberättigade verkligen får förutsättningar och tillräckligt med tid att stämma av utförd assistans mot schema, tidrapporter och räkning.

Varför inte digital signatur på assistansräkningen?

Hanna Kauppi säger att KFO hela tiden haft uppfattningen av att digital signatur av räkningen har legat med i Försäkringskassans IT–projekt.
– Så har inte varit fallet och mig veterligen finns inte heller avsikter att ta fram en sådan lösning. Det är problematiskt eftersom digital signatur hade tagit bort tiden för den dubbla postgång som tillämpas idag och avsevärt förbättrat förutsättningarna att få in räkningen tidigare till Försäkringskassan.

Ny lösning för digital signatur av tidrapporter

Redan nu är det möjligt att signera tidrapporter digitalt enligt en av Försäkringskassan godkänd modell, även om det inte går att skicka in dem elektroniskt. Från oktober 2016 ska det vara möjligt, men hur det ska gå till och vilken typ av digital signatur som ska användas har vi ännu inte fullständig information om, säger Hanna Kauppi.
– Sannolikt medför det systemomställningar och/eller andra merkostnader för anordnare. Exempelvis kan en signering med mobilt BankID beroende av lösning kosta en krona eller mer och oftast är det fler signaturer på en rapport.

Svårare att få ut ersättning för sent inkommen assistansräkning

Assistansräkningen ska vara inlämnad senast den 5:e andra månaden efter utförd assistans för utbetalning. Skärper Försäkringskassan ordningen på den här punkten betyder det enligt Hanna Kauppi en risk att inte få ut ersättning för redan tagna kostnader och utbetalda löner.
– Som det ser ut idag är det inte ovanligt att det, på grund av att assistansräkningen inte kommit in, ligger spärrar för utbetalning av ersättning motsvarande ca 5–10% av den totala ersättningen hos en anordnare. Väljer Försäkringskassan att definitivt följa sista datum för inlämnande av räkning, så blir ju följden att ersättningen för en sent inlämnad räkning fryser inne, säger Hanna Kauppi.

Hanna Kauppi intervjuades av Kenneth Westberg 2016–03–14

Skicka sidan till: