Försäkringskassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”

Den 1 oktober införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Personer med förhöjt timbelopp kommer då att få redovisa alla sina kostnader varje månad enligt Christine Liljendahl. Hon säger också att lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut, utbetalningen försenas bara.

Införs för alla utom egna arbetsgivare

Efterskottsbetalning av assistansersättning införs från 1 oktober 2016 för de som har ersättning enligt schablonbelopp. Personer med högre timbelopp omfattas också, men får en gradvis övergång. Läs mer: Så införs efterskottsbetalning (Information från försäkringskassan: Så fungerar efterskottsbetalning och Preliminär tidplan). Enda undantaget är egna arbetsgivare, säger Christine Liljendahl, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
– Egna arbetsgivare är helt eller delvis undantagna från efterskottsbetalning.
Kommer egna arbetsgivare att påverkas på något sätt?
– Vi utreder just nu vilka som ska betecknas som egna arbetsgivare och så fort det är klart kommer mer information att kunna ges.

Införs första månaden i beviljande-perioden vid högre timbelopp

För den som har schablonbelopp kommer övergången att ske from oktober 2016 oavsett hur beviljandeperioden (tidigare avräkningsperioden) är förlagd, säger Christine Liljendahl.
– För den som beviljats högre timbelopp kommer övergången däremot att ske vid ingången av den första månaden i beviljandeperioden med början från oktober 2016.

Redovisning varje månad

Assistansberättigade med förhöjt timbelopp kommer då att få redovisa utförd assistans och sin kostnadsredovisning varje månad, säger Christine Liljendahl.
– Redovisning av högre timbelopp ska ske varje månad. Enligt ändringen i 7 och 8 § i förordningen för assistansersättning framgår att kostnadsredovisningen ska ske före efterskottsbetalning och att Försäkringskassan ska föreskriva om den exakta tidpunkten.
Hur ser du på kritik från Föreningen JAG om att redovisning varje månad för de med förhöjt timbelopp innebär en besparing eftersom det då inte går att fördela kostnaderna på en sexmånadersperiod.
– Syftet med ändringen av förordningen är att det ska vara möjligt att betala ut förhöjt timbelopp i efterskott.
Kommer det att vara möjligt att periodisera kostnader inom en sexmånadersperiod för personer med högre timbelopp?
– Hur det ska gå till återkommer vi till längre fram. Vi arbetar med att ta fram och besluta föreskriften som styr detta. Den beslutas av Försäkringskassans styrelse den 30 juni 2016. Förslag på en föreskrift kommer att skickas ut på remiss till bland andra branschorganisationer och assistansrådet. Remissrundan börjar i maj.

Kan det bli problem att få in redovisningen i tid?

För att få ut pengarna den 20 månaden efter utförd assistans ska redovisningen vara inne den 5:e månaden efter. Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO menar att det kan bli problem att hinna få in räkningarna för assistansersättning till dess om den ska förberedas av anordnaren, signeras av den assistansberättigade och postas till Försäkringskassan.
Ser du en risk att de assistansberättigade som skriver under på heder och samvete på räkningen får för lite tid på sig att kontrollera att allt stämmer?

– Det som gäller är att redovisningen ska vara hos Försäkringskassan senast den 5:e andra månaden efter redovisningsmånaden. Det är samma sak som gäller idag. Det kan säkert vara problem att hinna få in redovisningen den 5:e första månaden efter redovisningsmånaden.

Försent inkommen redovisning innebär inte att betalningen stoppas

I en tidigare artikel har Föreningen JAG beskrivit hur en av deras medlemmar fått besked att Försäkringskassan överväger att inte betala ut assistansersättning eftersom redovisningen kommit in försent. Christine Liljendahl säger nu att lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut, utbetalningen försenas bara.
– En förutsättning för att utbetalning av assistansersättning ska ske är att korrekt redovisning kommit in till Försäkringskassan. Senaste tidpunkt för när redovisning ska komma in till Försäkringskassan är den 5 i den andra månaden efter den månad då assistans lämnats. Men om redovisningen är korrekt och någon komplettering inte behövs kommer den enda konsekvensen av för sent inkommen redovisning vara att utbetalningen fördröjs.
Vad har du för kommentar till att Föreningen JAG säger att en av deras medlemmar fått besked om att Försäkringskassan överväger att inte betala ut assistansersättningen eftersom räkningen kommit in försent?
- Det här är ett beslut i ett enskilt fall där jag inte tagit del av beslutsmotiveringen. Är man missnöjd med ett beslut kan man begära omprövning.
Vad ska finnas med på räkningen för att den ska gälla?
– Redan idag ska en speciell blankett användas för räkningen. Där framgår vilka uppgifter som ska finnas med.
Vem ska ha skrivit under räkningen för att den ska gälla?
– Det är den försäkrade som ska underteckna räkningen på heder och samvete. Om den försäkrade har god man eller förvaltare ska dessa underteckna räkningen.
Kan ett ombud för den assistansberättigade skriva under räkningen?
– Nej, enligt Försäkringskassans föreskrifter ska räkningen undertecknas av den som får assistans. Det är viktigt att den som har kännedom om den lämnade assistansen intygar att sådan lämnats.

Kritiken har varit hård

Vårdföretagarna och IfA/ JAG/STIL säger att den ekonomiska situationen är mycket ansträngd nu pga en låg uppräkning av schablonen de senaste åren och att ungdomsrabatten tas bort för anställda under 26 år.
Tål assistansen verkligen att efterskottsbetalning införs nu?
– Vi har förståelse för man som företagare har utmaningar av alla de slag. Att göra en övergång från förskott till efterskott har diskuterats under lång tid och med många överväganden under vägen. Det har inte varit något lättvindigt beslut. Vi vill alla värna assistansreformen och vi tror att efterskottsbetalning är ett steg i den riktningen. Jag har full förståelse för att övergången kan upplevas jobbig. Jag är dock säker på att anordnarna också kommer se och märka fördelarna framöver.
Känner ni att ni har regeringens stöd i att införa efterskottsbetalning?
– Jag konstaterar att regeringen ändrat sin förordning så att utbetalning i efterskott av förhöjt timbelopp möjliggörs. Det tolkar vi som att vi har stöd.
Hur bedömer försäkringskassan möjligheten för anordnare att ta banklån för att klara övergången?
– Det finns olika sätt att förbereda övergången, om man har tänkt sig att ta banklån måste man kontakta sin bank för diskussion.
Vårdföretagarna säger att detta kommer att slå ut små anordnare, vad säger du om det?
– Som jag tidigare sagt är detta inget lättvindigt beslut och företagen kommer att behöva anpassa sig till omställningen såväl innan som efter övergången. Vilka som kommer att påverkas mest beror kanske inte enbart på företagets storlek. När det gäller mångfalden kan vi konstatera att det i dagsläget finns ca 1000 anordnare som har tillstånd att bedriva personlig assistans förutom kommunerna. Det bör därmed inte hota mångfalden, säger Christine Liljendahl.

Christine Liljendahl intervjuades av Kenneth Westberg 2016-04-20

Vidare läsning

Försäkringskassans informationssida om efterskottsbetalning

Så fungerar efterskottsbetalning

Preliminär tidplan

Brev till kommuner

Frågor och svar om efterskottsbetalning

Skicka sidan till: