Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov”

Dan Hovskär
Dan Hovskär, Kristdemokraterna

Dan Hovskär tillbakavisar kritik om svek efter att timbeloppet höjdes med 1,5 %. Han säger att KD inte nådde ända fram men att mandatperioden precis börjat och mycket arbete återstår.
– Det är inget vi släpper utan vi kommer fortsätta jobba för detta.

”Vi nådde inte ända fram”

Dan Hovskär, ledamot i Socialutskottet, har ersatt Pia Steensland som talesperson i funktionsrättsfrågor i Kristdemokraterna. Att M-KD-L - regeringen som stöds av SD höjde assistansersättningens timbelopp med 1,5 % för 2023 har fått stark kritik för att vara otillräckligt. KD nådde inte ända fram här, säger Dan Hovskär.
Kristdemokraterna har tidigare föreslagit en höjning av assistansersättningens timbelopp med 2,2 procent per år. Vi nådde inte ända fram i den här budgeten och det är mycket som vi vill göra under mandatperioden. Det är inget vi släpper utan vi kommer fortsätta jobba för detta.
JAG och Fremia talar om ett svek från er eftersom ni velat att det skulle höjas mer tidigare. Hur ser du på det?
– Det håller jag inte med om. Vi höjer nu med 1,5 procent och vi kommer fortsätta arbeta för en bättre funktionshinderspolitik på bred front. Mandatperioden har precis börjat och mycket arbete återstår.

Åtgärder för grundläggande behov kan komma senare

Frågan om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för rätt till assistansersättning nämns inte i Tidöavtalet eller i statsbudgeten. Det betyder dock inte att regeringen inte kommer att agera i frågan, säger Dan Hovskär.
– Tidöavtalet är en grundplatta för det arbete som komma skall och för vad vi vill åstadkomma tillsammans. Därutöver kommer budgetsamarbete. Även andra frågor kan bli aktuella för överenskommelser, längre fram.

”Vi fortsätter driva frågan”

I våras drev Dan Hovskärs företrädare företrädare Pia Steensland fram ett tillkännagivande i Socialutskottet om att Lars Lööws utredning skulle få tilläggsdirektiv att föreslå lagändringar om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för assistansersättning.
Kommer ni fortsätta driva frågan om att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet?
Ja, Kristdemokraterna har under förra mandatperioden arbetat för att huvudmannaskapsutredningen ska få ett tilläggsdirektiv med uppdraget att utarbeta förslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Vi kommer arbeta vidare i regeringen med frågan.

Tvåårsomprövningar ska inte återinföras

Omprövningar av assistansersättning bör inte införas förrän nödvändiga lagändringar gjorts som säkerställer att samtliga grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet, säger Dan Hovskär.
– Vi ser därtill inte någon anledning till att det ska finnas rutinmässiga nya bedömningar för alla personer vartannat år. Behoven behöver bara omprövas om de förändrats. Det finns personer som det dessvärre inte kommer att vara någon skillnad eller förbättring för i deras behov assistans över tid. Omprövningar bör ske med individuella intervall bedömda utifrån behov kopplat till var och ens unika situation

”Först måste utredningen komma i hamn”

KD kommer även att verka för ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans, säger Dan Hovskär.
– Det har varit Kristdemokraternas ståndpunkt och vi menar alltjämt att var i landet du bor inte ska avgöra rätten till assistans.
Hur ska man tolka att det står i Tidöavtalet att ett statligt huvudmannaskap ska ”övervägas” efter att Lars Lööws utredning är klar?
Först och främst måste huvudmannaskapsutredningen komma i hamn och det blir starten för det fortsatta arbetet. Vi har prioriterat detta i våra budgetar under förra mandatperioden och har inte ändrat ståndpunkt.

Personlig assistans och medborgarskap

I Tidöavtalet sägs det att det ska utredas om svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka och beviljas assistansersättning.
Kommer ni att verka för detta och ser ni fördelar med en sådan förändring?
Vi får avvakta utredningens resultat och vad remissinstanserna har att säga innan vi kommer till slutsats i denna fråga, säger Dan Hovskär.
Bland annat fd människorättskommissarien Thomas Hammarberg har varnat för följderna av hårdare försörjningskrav för att få medborgarskap kombinerat med att rätten till personlig assistans kopplas svenskt medborgarskap.
Ser du risker för personer med tillfälliga uppehållstillstånd som har funktionsnedsättning, kan få svårt att få det stöd de behöver för att tex kunna arbeta?
– Även frågor om försörjningsstöd ska utredas och vi får avvakta detta, säger Dan Hovskär.

Personliga assistenter och arbetskraftsinvandring

I Tidöavtalet talas det om att personliga assistenter kan komma att stoppas som yrkesgrupp vid arbetskraftsinvandring. Dan Hovskär bekräftar att så kan bli fallet.
– Tidöavtalet slår fast att utredningen om villkor för arbetskraftsinvandring ska innehålla förslag på att vissa yrkesgrupper ska undantas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd, bland annat personliga assistenter. Detta är överenskommet och nu avvaktar vi utredningen, säger Dan Hovskär.

Dan Hovskär intervjuades av Kenneth Westberg 2022-12-12

Skicka sidan till: