Vad säger Tidöavtalet om personlig assistans?

Statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Begränsa möjlighet att få assistansersättning för icke svenska medborgare. Införande av tjänstemannaansvar på myndigheter. Stopp för personliga assistenter vid arbetskraftsinvandring. Hårdare bekämpning av bidragsbrott. De vill den kommande M-KD-L regeringen genomföra med stöd av SD.
Det sägs inget om fler reformer av personlig assistans tex att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för assistanserättning.

En regering kommer att bildas av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Idag presenterade dessa partier Tidöavtalet - Överenskommelse för Sverige med förslag de vill genomföra kommande mandatperiod. Nedan visar vi de förslag vi bedömer kan beröra personlig assistans.

  • Personlig assistans (sid 10 Tidöavtalet)

  • Utifrån de utredningsförslag som väntas presenteras i mars 2023 över åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska därefter åtgärder övervägas med målsättningen om ett statligt ansvar.

  • Begränsade förmåner för icke-medborgare (sid 42 Tidöavtalet)

  • Assistansersättning nämns som en av de förmåner i Socialförsäkringsbalken som ska begränsas för icke svenska medborgare. En utredning ska få i uppdrag att föreslå en modell för kvalificering till välfärden. Kvalificeringen för assistansersättning ska bero av resultatet av egen ansträngning, och inte enbart bosättning. Kvalificeringen ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige.
  • Samma utredning ska analysera om det är förenligt med EU-rätten att, att låta kvalificering till välfärdsförmåner ske på grundval av medborgarskap i Sverige eller i en annan EES-stat, i stället för på grundval av bosättning.

Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring (sid 35-36 Tidöavtalet)

Förslag som innebär att regeringen bemyndigas att föreskriva att vissa yrkesgrupper undantas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd, till exempel personliga assistenter. Regeringen ska också kunna föreskriva om lägre lönekrav för enskilda yrkesgrupper.

Det ska ske ett utredningsarbete som ska få i uppdrag att se över regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att höja inkomstgränsen. Utgångspunkten ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete till vilket arbetskraftsinvandring sker i normalfallet har en lönenivå motsvarande medianlönen. Den exakta nivån blir en fråga för utredningen att ta ställning till.
OBS! Medianlönen idag är 33 200 kr enligt SCB.

  • Bekämpa välfärdsbrottslighet (sid 27 Tidöavtalet)

  • En ny myndighet ska ansvara för alla utbetalningar från både kommunal och statlig nivå. För att ge en samlad bild och effektivisera välfärdsutbetalningar ska ett transaktionskonto tas fram och administreras av myndigheten. En kartläggning av felaktiga utbetalningar påmkommunal och regional nivå bör göras. Bidragsbrottslagen ska skärpas och även omfatta stöd till företag.

  • Tjänstemannaansvar ska införas (sid 61 Tidöavtalet)

  • Tillsätt en särskild utredare med uppdraget att lägga fram förslag för hur ett återinfört tjänstemannaansvar skulle kunna se ut, med syftet att stärka åtgärderna mot tjänstefel och vidga ansvaret för annan myndighetsverksamhet än myndighetsutövning.

Vad som inte står i avtalet

I Tidöavtalet står det ingenting om fler reformer av personlig assistans. Tex står det inget om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för assistansersättning vilket KD, L och SD tidigare uttalat att de vill genomföra.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning


Tidöavtalet - Överenskommelse för Sverige av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna

Hejaolika:Arbetskraftsinvandring av personliga assistenter kan stoppasSkicka sidan till: