Kollektivavtal hittills ingen fråga för LSS-kommittén

Kenneth Johansson, ordförande i LSS-kommittén vill inte se ett krav på kollektivavtal, det är enligt honom en fråga för arbetsmarknadens parter. Mona-Lisa Norrman, ledamot för Vänsterpartiet i LSS-kommittén vill däremot ta upp frågan. Detta eftersom LSS-kommittén, enligt Mona-Lisa Norrman, nu lutar åt att föreslå staten som huvudman för personlig assistans.

Kenneth Johansson om krav på kollektivavtal för assistansanordnare

Kenneth Johansson bekräftar att frågan om ett eventuellt krav på kollektivavtal för assistansanordnare var uppe inför LSS-kommitténs första delbetänkande.
- Då diskuterades tanken om att ställa krav på kollektivavtal men vi enades om att inte göra så. Jag anser, på principiella grunder, att det bör vara en fråga för arbetsmarknadens parter. Om jag personligen skulle driva en verksamhet vore dock tecknande av kollektivavtal en självklarhet, eftersom jag anser att det skapar förutsättningar för "ordning och reda".

Kenneth Johansson om förslag till åtgärder i det första delbetänkandet.

I LSS-kommitténs första delbetänkande SOU 2005:100 föreslogs bland annat att det ska krävas tillstånd från länsstyrelsen för att få starta ett assistansföretag/kooperativ och alla assistansanordnare ska vara satta under tillsyn av länsstyrelsen. Slutligen föreslogs det även att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader för assistenten. Enligt Kenneth Johansson kommer stora delar av detta att återkomma i LSS-kommitténs slutbetänkande.
- Huvuddragen i delbetänkandet om en aktivare tillsyn och krav på tillstånd/certifikat för att få bedriva verksamhet samt en effektivare kostnadsuppföljning är enligt min uppfattning viktiga att genomföra. Detta kommer också som konkreta förslag i vårt slutbetänkande till sommaren. Min bedömning är att "85- procent förslaget" däremot inte är aktuellt att genomföra enligt vårt tidigare förslag. Kostnadsuppföljningen av assistansersättning åtgärdas dock delvis redan den 1 juli i år genom propositionen "Kostnader för personlig assistans, säger Kenneth Johansson.

Mona-Lisa Norrman, Vp-ledamot i LSS-kommittén uttalar sig om kollektivavtal

Mona-Lisa Norrman, ledamot för Vänsterpartiet, vill däremot att frågan om kollektivavtal ska tas upp.
- Hittills har frågan inte varit aktuell, jag har ställt frågan en gång men fick ett ljumt intresse. Men jag ska försöka ta upp frågan igen, eftersom allt nu tyder på att det blir ett ändrat huvudmannaskap i slutbetänkandet och då kan jag tycka att det inte är orimligt att vi ska diskutera vilka krav som bör ställas på utförarna.
Hur vill LSS-kommittén ändra huvudmannaskapet?
- Det som nu ser ut att bli ett förslag innebär att huvudmannaskapet för assistansen flyttas helt och hållet till staten.
Om assistansen blir helt statlig skulle kommunerna, enligt Mona-Lisa Norrman, bli en utförare bland andra. Staten skulle sköta utredningar, fatta beslut och betala ut pengar.
- Den assistansberättigade måste naturligtvis vara fortsatt helt fri att välja bland assistansanordnarna. Däremot borde staten ha en åsikt, kanske via Socialstyrelsens tillsyn, om vilken kvalité utförarna ska upprätthålla. I många andra upphandlingssammanhang finns det krav på att det ska finnas kollektivavtal, säger Mona-Lisa Norrman.

Kenneth Johansson och Mona-Lisa Norrman intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-12

Länkar
Hemsida LSS-kommittén
http://www.sou.gov.se/assistans/index.htm

LSS-kommitténs delbetänkande SOU 2005:100 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/53893

Proposition "Kostnader för personlig assistans"
http://www.regeringen.se/sb/d/9251/a/98378


Skicka sidan till: