FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar

I februari 2011 lämnade Sverige sin första rapport till Förenta Nationernas kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. FN svarade den 12 maj i år att man oroas över att assistansersättning sedan 2010 dragits eller minskats för vissa personer pga den ändrade tolkningen av grundläggande behov.

I svaret uppmanas Sverige även att se till att personlig assistans ger tillräckligt stöd så att det går att leva självständigt och att integrera FN-konventionen i den svenska lagstiftningen. Följande sägs om personlig assistans i FN:s svar på Sveriges rapport:

43.The Committee is concerned that State-funded personal assistance has been withdrawn for a number of people since 2010 due to a revised interpretation of “basic needs” and “other personal needs”, and that persons who still receive assistance have experienced sharp cutbacks, the reasons for which are unknown or only seemingly justified. It is further concerned at the reported number of positive decisions under the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments that are not executed.
44. The Committee recommends that the State party ensure that personal assistance programmes provide sufficient and fair financial assistance to ensure that a person can live independently in the community.

Svensk översättning (gjord av Assistanskoll):

43. Kommittén är bekymrad över att statligt finansierad personlig assistans har dragits tillbaka för ett antal människor sedan 2010 på grund av ändrade tolkning av " grundläggande behov" och "andra personliga behov", och att personer som fortfarande får hjälp har upplevt kraftiga neddragningar utan kända eller synes motiverat skäl. Den är vidare bekymrad över det rapporterade antalet positiva beslut enligt den svenska lagen om stöd och service som inte verkställs.
44. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten ser till att program för personlig assistans ger tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd för att säkerställa att en person kan leva självständigt i samhället.

Sverige ska lämna in nästa rapport senast 15 januari 2019, där det ska ingå svar på vilka åtgärder Sverige genomfört.

Vidare läsning

FN:s svar på Sveriges rapport till Förenta nationernas kommitte för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Thomas Hammarberg - “Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter”

Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"

Skicka sidan till: