annonser
annons Backup
annons JAG
annons Nordica Assistans
annons Assistansförmedling
annons Maxia Care
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons STIL
annons Vivida Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar

I februari 2011 lämnade Sverige sin första rapport till Förenta Nationernas kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. FN svarade den 12 maj i år att man oroas över att assistansersättning sedan 2010 dragits eller minskats för vissa personer pga den ändrade tolkningen av grundläggande behov.

Artiklar med samma tema: (217)

TEMA - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 4 December 2008 ratificerade Sverige  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I  konventionen handlar Artikel 19 om rätten till personlig assistans för att kunna leva och vara inkluderad i samhället. Artikel 27 handlar om rätten att fritt kunna välja ett arbete och ha lika förutsättningar att kunna utföra det. Artikel 23 handlar om rätten att utöva föräldraskap.

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas.

I svaret uppmanas Sverige även att se till att personlig assistans ger tillräckligt stöd så att det går att leva självständigt och att integrera FN-konventionen i den svenska lagstiftningen. Följande sägs om personlig assistans i FN:s svar på Sveriges rapport:

43.The Committee is concerned that State-funded personal assistance has been withdrawn for a number of people since 2010 due to a revised interpretation of “basic needs” and “other personal needs”, and that persons who still receive assistance have experienced sharp cutbacks, the reasons for which are unknown or only seemingly justified. It is further concerned at the reported number of positive decisions under the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments that are not executed.
44. The Committee recommends that the State party ensure that personal assistance programmes provide sufficient and fair financial assistance to ensure that a person can live independently in the community.

Svensk översättning (gjord av Assistanskoll):

43. Kommittén är bekymrad över att statligt finansierad personlig assistans har dragits tillbaka för ett antal människor sedan 2010 på grund av ändrade tolkning av " grundläggande behov" och "andra personliga behov", och att personer som fortfarande får hjälp har upplevt kraftiga neddragningar utan kända eller synes motiverat skäl. Den är vidare bekymrad över det rapporterade antalet positiva beslut enligt den svenska lagen om stöd och service som inte verkställs.
44. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten ser till att program för personlig assistans ger tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd för att säkerställa att en person kan leva självständigt i samhället.

Sverige ska lämna in nästa rapport senast 15 januari 2019, där det ska ingå svar på vilka åtgärder Sverige genomfört.

Vidare läsning

FN:s svar på Sveriges rapport till Förenta nationernas kommitte för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Thomas Hammarberg - “Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter”

Ciara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"

Skicka sidan till: