Regeringen rapporterar till FN om Funktionsrättskonventionen

FN flaggaAntalet assistansberättigade minskar men vid en internationell jämförelse gör Sverige stora satsningar på detta område. Det är något av vad regeringens skriver om personlig assistans i sin rapport till FN. Tidigare kritik från FN om assistansbedömningarna tas inte upp.

Vart fjärde år rapporterar regeringen till FN om hur arbetet går med genomförandet av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen). Regeringen har nu rapporterat för perioden 2014 – 2018.

Minskning av antal assistansberättigade

Regeringen beskriver (sid 8) att antalet med statlig assistansersättning minskat med 1 419 personer (8 %) från 16 015 till 14 596 personer. Störst minskning (16 %) har skett i Personkrets 3. Andelen med kommunalt beviljad assistans har samtidigt ökat men inte lika mycket som antalet assistansberättigade minskat.

LSS-utredningen, andning/sondmatning och samarbete med C och L

Regeringen skriver (sid 66-67) att förslag från LSS-utredningen är under beredning och att andning blir grundläggande behov från 1 nov 2019. Ett lagförslag där samtliga moment vid andning/sondmatning ger rätt till assistans planeras. Regeringen ska i samarbete med Liberalerna och Centern lägga förslag om rätt till assistans för egenvård, föräldraansvar och stärkt behov av tillsyn.

Vad skriver regeringen mer?

Regeringen tar inte upp kritiken mot Sverige I FN:s förra rapport maj 2014 eller resonemang kring detta. Regeringen skriver däremot (sid 66) att ”Vid en internationell jämförelse gör Sverige stora satsningar på detta område”.

FN har tidigare kritiserat Sverige och uppmanat till åtgärder

I februari 2011 lämnade Sverige sin första rapport till FN om hur man uppfyller Funktionsrättskonventionen. FN svarade i maj 2014 att man oroas över att statlig assistansersättning minskats mellan 2010 - 2014 pga ändrad tolkning av grundläggande behov. Sverige uppmanades att se till att personlig assistans ger tillräckligt stöd så att det går att leva självständigt och att integrera FN-konventionen i den svenska lagstiftningen. Följande sades 2014 angående Artikel 19 i FN:s svar:

43.The Committee is concerned that State-funded personal assistance has been withdrawn for a number of people since 2010 due to a revised interpretation of “basic needs” and “other personal needs”, and that persons who still receive assistance have experienced sharp cutbacks, the reasons for which are unknown or only seemingly justified. It is further concerned at the reported number of positive decisions under the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments that are not executed.

44. The Committee recommends that the State party ensure that personal assistance programmes provide sufficient and fair financial assistance to ensure that a person can live independently in the community.

Svensk översättning (gjord av Assistanskoll):

43. Kommittén är bekymrad över att statligt finansierad personlig assistans har dragits tillbaka för ett antal människor sedan 2010 på grund av ändrad tolkning av " grundläggande behov" och "andra personliga behov", och att personer som fortfarande får assistans har upplevt kraftiga neddragningar utan kända eller synes motiverat skäl. Den är vidare bekymrad över det rapporterade antalet positiva beslut enligt den svenska lagen om stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar som inte verkställs.

44. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten ser till att program för personlig assistans ger tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd för att säkerställa att en person kan leva självständigt i samhället.

”Ett land får inte backa från redan uppnådda rättigheter”

Den tidigare människorättskommissionären i Europarådet, Thomas Hammarberg, nu socialdemokratisk riksdagsledamot, har i en intervju på Assistanskoll kritiserat de allt hårdare assistansbedömningarna och sagt att Funktionsrättskonventionen inte tillåter att ett land backar från redan uppnådda rättigheter.

”Oroande trend med re -institutionalisering”

Europarådets nuvarande människorättskommissionär Nils Muiznieks sade i en rapport 2018 att Sverige har en oroande trend med re-institutionalisering pga minskad statligt finansierad personlig assistans.

Alternativrapport den 3 december

Den svenska funktionsrättsrörelsen ska lämna en alternativrapport den tredje december där den ger sin syn på hur det går med genomförandet av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Arbetet samordnas av Funktionsrätt Sverige. Samma dag sker också ett riksdagsseminarium med debatt om rapporterna.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Sveriges sammanslagna andra och tredje rapport till FNs kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Seminarium om Sveriges genomförande av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”

Europarådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"

Thomas Juneborg, krönikör - Assistansreformen fungerar inte enligt FN-s kriterier

Skicka sidan till: