FN kritiserar Sverige för hårdare assistansbedömningar

FN-flagganFN oroas över ökade restriktioner för personlig assistans, att 1500 personer med funktionsnedsättning mellan 2015 - 2022 förlorat sin assistans och att personer över 66 år inte kan söka assistans. FN rekommenderar att detta åtgärdas av regeringen.

Förenta Nationernas kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, har i mars 2024 i en rapport sammanfattat sina slutsatser och förslag till åtgärder till Sverige.

Sverige förhördes i Geneve

Den svenska regeringen förhördes den 11 mars och den 12 mars av FNs CRPD-kommittè i Geneve om arbetet med att leva upp till FN-konventionen. Som underlag fanns svenska regeringens andra och tredje rapport till FN, en alternativrapport som samordnats av Funktionsrätt Sverige med 100 MR-organisationer som undertecknare samt en rapport från Institutet för mänskliga rättigheter.

FN oroat över restriktioner för personlig assistans

På sid 10 i FN-rapporten sägs det: The Committee is concerned about: Increased restrictions to personal assistance, the loss of personal assistance for 1500 persons with disabilities between 2015 and 2022, the lack of opportunity to apply for personal assistance for persons over 66 and the variation of personal assistance between municipalities.

Svensk översättning (gjord av Assistanskoll):
Kommittén är oroad över: Ökade restriktioner för personlig assistans, förlusten av personlig assistans för 1500 personer med funktionsnedsättning mellan 2015 och 2022, bristen på möjlighet att ansöka om personlig assistans för personer över 66 år och variationen av personlig assistans mellan kommuner.

FN rekommenderar åtgärder

På sid 11 i FN-rapporten: The Committee recommends that the State party, in close consultation and active involvement of persons with disabilities take immediate action to develop and implement a national deinstitutionalisation strategy that includes: Legislative, administrative, policy and other measures to ensure nationally consistent access to individualised personal assistance and support to all persons with disabilities, including the 1500 persons with disabilities who lost personal assistance between 2015 and 2022, and to persons with disabilities over the age of 66.

Svensk översättning (gjord av Assistanskoll):
Kommittén rekommenderar att konventionsstaten, i nära samråd och aktivt engagemang av personer med funktionshinder, vidtar omedelbara åtgärder för att utveckla och implementera en nationell strategi för avinstitutionalisering som inkluderar: Lagstiftning, administrativa, politiska och andra åtgärder för att säkerställa nationellt konsekvent tillgång till individuell personlig assistans och stöd till alla personer med funktionsnedsättning, inklusive de 1 500 personer med funktionsnedsättning som förlorade personlig assistans mellan 2015 och 2022, och till personer med funktionsnedsättning över 66 år.

Oroas även över Tidöavtalets inverkan på personlig assistans

På sid 10 i FN-rapporten: The Committee is concerned about: The negative impact of the Tidö-agreement on migrants with disabilities and their access to all forms of welfare including healthcare, personal assistance and housing, and proposals to limit access to citizenship to those who can support themselves for 8 years.

Svensk översättning (gjord av Assistanskoll):
Kommittén är oroad över: Tidöavtalets negativa inverkan på migranter med funktionsnedsättning och deras tillgång till alla former av välfärd inklusive hälso- och sjukvård, personlig assistans och boende, och förslag om att begränsa tillgången till medborgarskap till dem som kan försörja sig själva i 8 år.

Text: Kenneth Westberg 2024-04-02

Vidare läsning

FN-rapporten: Committee on the Rights of Persons with Disabilities - Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Sweden

Sverige förhörs i Geneve, Del 1 den 11 mars
Sverige förhörs i Geneve, Del 2 den 12 mars

Andra och tredje rapporten från Sverige till kommittén som lämnades i november 2019.

Alternativrapport från Funktionsrätt

Alternativrapport från Institutet för mänskliga rättigheter

Skicka sidan till: