SKL: Behovsbedömningar bör kunna göras i vardagen

Även kommuner bör kunna göra inspektioner i hemmet när en närstående är anställd som assistent, skriver SKL i sitt remissvar till Billums utredning. Även behovsbedömningarna bör kunna göras på platser i vardagslivet där assistansen utförs, anser de.

Assistanskoll sammanfattar har några av förslagen i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) remissyttrande till betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6):

- Behovsbedömningar bör även kunna ske i hemmet eller andra platser där assistansen ska utföras, för att nå större säkerhet i bedömningarna. Detta är särskilt viktigt för dem som saknar sjukdomshistorik, skriver SKL.

- SKL stödjer utredningens förslag om att assistansanordnaren ska vara skyldiga att tillhandahålla all assistans. Förslaget skulle innebära att ett företag inte bara kan erbjuda assistans dagtid och sedan hänvisa till kommunen på kvällar och helger. SKL skriver: "Förbundet förutsätter att förslaget innebär att inte brukaren själv kan välja kommunen under obekväm arbetstid, vilket skulle minska konkurrensneutraliteten i förslaget".

- SKL anser generellt att kommunerna bör ha samma kontrollmöjligheter som Försäkringskassan när kommunen ensam betalar för assistansen. Tex föreslår utredningen att personliga assistenter som är närstående eller anhöriga som lever i hushållsgemenskap antingen måste vara anställda av kommunen eller tillåta inspektioner i hemmet av Försäkringskassan/kommunen och Socialstyrelsen. SKL stödjer förslaget men anser att inspektionen även bör kunnas göras vid anställning i kommunen.

- SKL påminner även om sitt tidigare förslag att Försäkringskassan ensam blir huvudman för personlig assistans.

- SKL uttrycker stor besvikelse över att regeringen ännu inte löst frågan om en schablonisering av sjuklönerna till privata assistansanordnare som nu betalas av kommunerna.

- SKL kommenterar även det omdebatterade förslaget om att bevilja max 24 timmars assistans per dygn från SKL:s ekonom Peter Sjöqvist, i utredningens särskilda yttrande. SKL skriver: "Styrelsen vill understryka att den inte anser att antalet biståndsbedömda timmar per dygn generellt bör begränsas."

Läs mer SKL:s remissvar

Läs intervju med styrelsemedlemmar i SKL Intervju med SKL:s styrelse

Läs intervjun med Peter Sjöqvist SKL om varför man vill avskaffa dubbelassistans

Läs andra remissvar Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen

Läs betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)


Skicka sidan till: