SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans

Assistanskoll intervjuade nyligen SKL:s ekonom Peter Sjöquist om hans förslag att bevilja maximalt 24 timmars assistans per dygn. Nu skriver politikerna i SKL att de är emot förslaget i sitt remissvar till Billums betänkande.

Det var i ett särskilt yttrande i betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen som Peter Sjöquist, ekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting, föreslår att maximalt 24 assistanstimmar per dygn borde beviljas. Detta för att minska kostnadsökningarna för personlig assistans.
Peter Sjöquist säger i en intervju med Assistanskoll att SKL:s styrelse inte hade några reservationer till detta förslag. När Assistanskoll talar med två av politikerna i styrelsen, Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget Östergötland och Birgitta Rydberg, landstingsråd i Stockholm, Folkpartiet, visar det sig däremot att ärendet behandlades i SKL:s arbetsutskott först den 19 april och var ett extraärende i styrelsen dagen därefter.
- Det har överhuvudtaget inte föresvävat oss att göra en sådan begränsning, i alla fall inte i hos oss i Folkpartiet. Men eftersom det här yttrandet finns från en tjänsteman hos SKL i utredningen har vi tagit initiativ till att vara tydliga med att vi inte ställer upp att begränsa assistansen på det sättet, säger Birgitta Rydberg, Folkpartiet.

Enig styrelse emot begränsning av timmar

Fredagen den 20 april ställde sig en enig styrelsen bakom att lägga till en mening i remissvaret till Billums utredning om att styrelsen inte står bakom Peter Sjöquist förslag att begränsa antalet biståndsbedömda timmar per dygn. Birgitta Rydberg säger att det kanske är just för personer med mycket stora och omfattande funktionshinder som personlig assistans är allra viktigast för att kunna leva ett liv på egna villkor i eget boende.
- Det var ju grundtanken med personlig assistans. Jag var ju ledamot i handikapputredningen innan vi fick LSS och vi hade verkligen en vision om att skapa andra möjligheter och slippa bo på äldreboende som en del som inte fick hemtjänst. Detta är ju en av de stora reformerna för att kunna bo hemma på lika villkor, säger Birgitta Rydberg.

Ovanligt med så skilda åsikter

Att det särskilda yttrandet från SKL:s expert inte först stämts av i styrelsen är inget som avviker från den vanliga ordningen, berättar Emil Broberg. Tjänstemännen har en ganska stor frihet, men eftersom SKL är en politisk organisation brukar tjänstemännen stämma av med den politiska majoriteten. Att tjänstemannens förslag i en sådan här kontroversiell fråga skiljer sig så mycket mot styrelsens åsikt hör däremot till ovanligheterna, menar Emil Broberg.
- Det är väldigt ovanligt att vi får en sådan situation att styrelsen känner sig föranledd att säga något annorlunda än experten. Jag kan inte minnas någon sådan situation då vi så direkt har positionerat oss emot ett förslag från en tjänsteman, säger Emil Broberg.

Ekonomiska skäl bakom

Syftet med expertens förslag om att avskaffa dubbelassistans är att spara pengar. Någon hänvisning till studier som visar att boende i gruppboende alltid blir billigare jämfört med att bo hemma med dubbelassistans finns däremot inte. Birgitta Rydberg säger att det säkert kan vara så att det blir billigare med gruppboenden, men är tydlig med att det inte är prislappen som ska styra här.
- Gruppboenden är ju en helt annan boendeform där man inte får bo hemma i sin egen bostad, med den frihet som det innebär med egen assistent. Då handlar det ju om att återgå till hur det var förr, då inte behov styrde utan vad som var billigast för kommunerna och det tycker inte jag är någon höjdare. Om kostnaderna ska minskas är det här fel väg att gå, säger Birgitta Rydberg.
Emil Broberg å andra sidan är mer tveksam till att andra boendeformer alltid blir en besparing.
- Jag har bakgrunden att jag suttit i socialnämnden i många år och fattat beslut om olika typer av boenden och boenden kan vara extremt dyra också. Det finns ingen tydlig koppling att gruppboenden alltid skulle vara billigare. Det måste bero på den individuella situationen, men det är ju det som är poängen här att alla bedömningar ska göras från vilka behov individer har. Ambitionen att så många som möjligt ska kunna bo hemma. Då ska vi inte sätta några generella tak eller generella begränsningar, säger han.

Politikerna önsketänker inte

Ligger det något i det Peter Sjöquist säger att ett politiskt önsketänkande styr när man talar om att assistansberättigade ska leva som andra i samhället?
Emil Broberg: - För mig är uttalande nästan provocerande. För mig sådan självklarhet att vi alla ska få leva så likvärdiga liv som möjligt. Vill bygga ett rättvist och lika samhälle och då måste man anpassa samhället och ge resurser så att det är möjligt. För mig är inte det ett politiskt önsketänkande utan en grundläggande utgångspunkt för hur vi vill att samhället ska se ut.
Birgitta Rydberg: - Det är ingen som önsketänker och tror att vi kan trolla bort funktionshindret genom assistans. Det kommer alltid att vara svårare eller tyngre att ha ett funktionshinder, det kan ingen lagstiftning förhandla bort. Men vi ska försöka i möjligast mån kompensera behov genom assistans. Vi kan göra vardagen betydligt enklare och meningsfull. Att man kan vara delaktigt och fatta egna beslut genom assistans.
- Sedan är det väldigt tråkigt med de här skandalerna med fusk som har varit på ett par ställen och det är uppenbart att man behöver hitta vägar att få bukt på det, för annars hotas reformen. Reformen är jätteviktig att slå vakt om för personer med stora funktionshinder, fortsätter hon.

Viktiga politiska signaler

Både Birgitta Rydberg och Emil Broberg har förståelse för att ett sådant här förslag skapar oro för en återgång till hur det var innan reformen om personlig assistans kom, med boendeservice och gruppboende….
- Jag har full förståelse för det, men jag tror inte man behöver känna sådan oro, assistansreformen är här för att stanna. Det är en av de viktigast lagstiftningar vi har, säger Birgitta Rydberg.
- Här tror jag att det är viktigt att skapa tydlighet och tryggt. Att ge en tydlig politisk signal att personlig assistans är en rättighet som inte kommer att röras på och som inte kommer att försämras, säger Emil Broberg.

Birgitta Rydberg och Emil Broberg intervjuades 2012-04-24 av Minna Nyman Sabbadini

Läs intervjun med Peter Sjöqvist SKL om varför man vill avskaffa dubbelassistans

Läs betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

Läs SKL:s remissvar

Skicka sidan till: