Miljöpartiet kritiserar regeringens LSS-proposition

Miljöpartiet kritiserar i riksdagsmotionen 2012/13:So540 både att myndigheter ska kunna göra hembesök hos assistansberättigade utan samtycke och att anordnarna ska vara skyldiga att anmäla felaktigheter i användningen av assistansersättningen.

Läs Assistanskolls intervju: Agneta Luttropp, Miljöpartiet - "Fuskutredningen alibi för inskränkningar i integriteten"

Nedan följer det utdrag ur motionen som berör assistansersättning...


*******************************************************************
5.2 Förändringar i LSS

Ett antal förslag till lagändringar på temat assistans läggs i budgetpropositionen.

Förslagen bygger på betänkande "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning" (SOU 2012:6) från utredningen om assistansersättningen. Det har remissbehandlats och en del av förslagen har fått mycket kritik från handikapp­organisationer. Vi menar att det är viktigt att värna reformen LSS och rätten till assistans. En del av förslagen som läggs har vi heller inget att invända emot. Men det finns förslag som riskerar att gå ut över den enskilde på ett sätt som blir integritetskränkande.

5.2.1 Kravet på att vara öppen för besök

En person som beviljats assistans som utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade och som inte är anställd av kommunen ska kommunen få besöka när det behövs för bedömningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen enligt denna lag. Detta framgår i förslaget till LSS 9c§ 1.

Enligt stycke två samma paragraf, samt socialförsäkringsbalken 51 kap.16a§, föreslås Socialstyrelsen få tillträde till bostaden för att inspektera assistansen. En sådan rätt finns redan under förutsättning att den boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Krav på samtycke tas nu bort och om myndigheten utan giltig anledning vägras besök eller inspektion får det ekonomiska stödet dras in eller sättas ned.

Vetskapen om att vara öppen för besök i sitt hem närhelst myndigheten tycker det är påkallat bedömer vi kan upplevas integritetskränkande för den enskilde.

5.2.2 Ens personliga förhållanden kan anmälas av den man får hjälp av

I Socialförsäkringsbalken 110 kap14 §, har regeringen lagt till att den handläggande myndigheten, när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen, får göra förfrågan hos anordnare av personlig assistans. Samt enligt 31§ samma kapitel att anordnaren också på begäran ska lämna uppgifter till olika myndigheter avseende uppgifter som är av betydelse för tillämpningen. För den enskilde kan detta upplevas som lite av angiveri, att ens personliga förhållanden kan anmälas av den man får hjälp av.

5.2.3 Återkrav kan bli aktuellt även för anordnaren

Enligt föreslagen ändring i socialförsäkringsbalken 108 kap. 9a§ får försäkringskassan besluta om återkrav inte bara från den försäkrade, dess förmyndare eller annan ställföreträdare utan även från den som anordnat assistans. Det kan öka oron både från den assistansberättigade, dennes anhöriga och från anordnaren i enlighet med resonemanget beskrivet i punkten ovan.

Detta skulle i praktiken kunna innebära att en assistentanordnare börja oroa sig för att en person har fått lite för mycket assistans i förhållande till behoven. Det skulle kunna handla om sådana funderingar som huruvida det kanske går lite snabbare att föra skeden till munnen än vad försäkringskassan beräknat. Lagstiftningen är förmodligen tänkt att det skulle gälla mer uppenbara fall av fel, men orosmomentet riskerar att smyga sig in hos anordnaren, assistenten, och förstås hos den som berörs, som kanske inte vågar tillstå förbättringar om det kan leda till att hen misstänkliggörs, blir anklagad för fusk och får neddragen assistans.

Miljöpartiet anser att förslagen kan uppfattas som integritetskränkande och smyga in en oro i en situation som måste baseras på trygghet. Det riskerar att motverka reformens syfte, att främja jämlikhet i levnadsvillkor och att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vi vill därför avslå paragraferna i dess nuvarande utformning och anser att regeringen bör återkomma med reviderade lagförslag i enlighet med vad vi här anfört.

Skicka sidan till: