Glimtar ur remissvaren till fuskutredningen

Assistanskoll lyfter fram kommentarer från ett urval av remissvar till betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6).

Flera av remissvaren till Billums betänkande som Assistanskoll tagit del av inleds med att det är positivt med åtgärder för att förhindra fusk och felaktigheter, detta för att assistansreformens legitimitet ska bevaras och för att pengarna ska gå till det som det är tänkt. Det finns också en hel del negativ kritik, särskilt från brukarorganisationerna. Här kommer några korta glimtar:

STIL/ILI, Stiftarna av Independent Living i Sverige och Independent Living Institute, pekar på flera allvarliga brister i utredningens påståenden, analyser och slutsatser. STIL/ILI anser att utredningen inte på långa vägar kan leva upp till de minimikrav man kan ställa på en utredning som denna.
Läs mer STIL och ILI:s remissvar

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, kritiserar förslaget om att lägga mer ansvar för kontroll och rapportering på assistansanordnarna. DHR anser att behovsbedömningen ska göras av de som ansvarar för myndighetsutövningen och inte av anställda hos olika privata anordnare.
Läs mer DHR:s remissvar

JAG, Jämlikhet Assistans Gemenskap, skriver att " JAG:s medlemmar känner sig kränkta och misstänkliggjorda av den bild av assistansanvändare och deras anhöriga som målas upp i utredningen." JAG anser att förslag i utredningen inskränker enskildas självbestämmande och mänskliga rättigheter, bland annat att en god man inte ska få arbeta som personlig assistent åt sin huvudman.
Läs mer JAG:s remissvar

NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, ställer sig tveksamma till förslaget om att en assistent inte ska få vara god man, förvaltare eller ombud. De ifrågasätter även att en assistent måste vara bosatt i EU eller EES-området eftersom det kan bli ett hinder vid långa resor.
Läs mer NHR:s remissvar

Försäkringskassan är mycket positiv till betänkandets förslag, men tycker att utredningen i större utsträckning kunde ha haft ett brukar- och barnperspektiv, för att tydliggöra förslagens konsekvenser för assistansanvändare. Försäkringskassan delar utredningens uppfattning att det vid prövningen av rätten till assistansersättning i vissa fall behövs oberoende experter, men föreslår istället att medel ska tillföras hälso- och sjukvården för detta ändamål.
Läs mer Försäkringskassans remissvar

ISF, Inspektionen för socialförsäkring, kommentarer utredningens förslag om att Försäkringskassan, kommunen och Socialstyrelsen ska få inspektera utförandet av assistansen då den utförs av en anhörig som är anställd av annan än kommunen. ISF menar att om myndigheterna ska tillåtas göra inspektioner bör det gälla alla, oavsett anordnarform.
Läs mer ISF:s remissvar

HSO, Handikappförbunden, påpekar att en konsekvensanalys av effekterna av förslagen för de assistansberättigade saknas i utredningen. HSO är också kritiska till förslaget om utökade möjligheter för regeringen, eller myndigheter som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter. Det riskerar att ytterligare urholka syftet med lagen, menar de.
Läs mer HSO:s remissvar

Datainspektionen har lämnat synpunkter på förslaget om att ge Försäkringskassan tillgång till uppgifter från Skatteverket för att rutinmässigt kontrollera uppgifter om utförd assistans. Datainspektionen skriver att förslaget behöver konkretiseras för att de ska kunna bedöma om behovet av att utlämna uppgifterna står i proportion till det intrång i den personliga integriteten som det innebär.
Läs mer Datainspektionens remissvar

Domstolsverket påpekar att förslag i utredningen kan komma att leda till ett ökat antal mål i de allmänna domstolarna och i förvaltningsdomstolarna och saknar i denna del en konsekvensanalys för Sveriges Domstolar.
Läs mer Domstolsverkets remissvar

Läs mer Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6).

Skicka sidan till: