Lagändringar i LSS/LASS från 1 januari 2011

Läs mer om lagändringarna i information från Socialstyrelsen

1. LASS upphör som lag och blir 51 kap i Socialförsäkringsbalken, där det sägs att allt i LSS nu gäller för assistansersättning

Se intervjuer på Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans" och Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"

2. Alla assistansanordnare ska tillståndsprövas av Socialstyrelsen

23 § i LSS: En enskild person får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 § 2 eller sådan verksamhet som avses i 9 § 6-10.

Se intervjuer på Assistanskoll: Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"

3. Egna arbetsgivare ska anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen

23 § i LSS: Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

Se intervju på Assistanskoll: Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"

4. Personal som arbetar med barn med assistans ska prövas i belastningsregistret (enligt Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
2010:479)

26 i § i LSS: Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt Lagen om registerkontroll (2010:479) av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får Socialstyrelsen återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

Se intervju på Assistanskoll: Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"


5. LSS får ett barnperspektiv, barn har rätt till information och möjlighet att framföra sina åsikter

8 § i LSS: När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.


6. Bostadsanpassningsbidrag och behov av hjälpmedel ska utredas innan ansökan om dubbelassistans kan göras

9 a § i LSS: Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen har utretts.


7. Den som söker eller vars assistans omprövas har rätt att muntligen framföra sina åsikter inför kommun och Försäkringskassan

8 a § i LSS: I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket.

8. Den enskilde ska informeras om och har rätt att få en individuell plan med beslutade och planerade insatser

10 § i LSS: I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.


9. Kommunen ska alltid anmäla till Försäkringskassan om man tror att någon kan ha rätt till assistansersättning

15 § i LSS: Kommunen ska anmäla till Försäkringskassan om när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.


Vidare läsning

Läs mer om lagändringarna i information från Socialstyrelsen

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

51 kap i Socialförsäkringsbalken om assistansersättning


Intervjuer på Assistanskoll

Socialstyrelsens tillståndsenhet, Kristina Söderborg - "Enbart egna arbetsgivare undantas från tillståndsplikten"

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"

Staffan Olsson - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"


Skicka sidan till: