Lagändringar i LSS 1 juli 2013

Från 1 juli genomförs en rad lagändringar i LSS. Lagändringarna beskrivs i Regeringens budgetproposition (från sid 213). Nedan beskrivs de i korthet. Längre ner finns länkar till intervjuer om lagändringarna.

 1. 1. Assistansersättning betalas inte ut dels om gällande arbetstidslagstiftning med tillhörande undantag i kollektivavtal inte följs, dels om assistansen utförs av någon under 18 år, bosatt utanför EES-området, eller någon som av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att arbeta som personlig assistent. Om det finns särskilda skäl ska assistansersättning dock kunna betalas ut till den som anlitat en assistent som inte är bosatt inom EES-området.

 2. 2. Assistansanordnare blir skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan om de känner till att assistansersättningen används felaktigt. Assistansanordnare ska även anmäla om livsförhållandena för den assistansberättigade ändras och de kan bli återbetalningsskyldiga om de inte rapporterat förändringar de känt till. (Försäkringskassan anser här även att de kan fråga personliga assistenter om uppgifter kring den assistansberättigade)

 3. 3. Assistansanordnare blir även skyldiga att lämna uppgifter om anställda assistenter till kommunen och Försäkringskassan.

 4. 4. Socialstyrelsens ska kontrollera den personliga lämpligheten hos de som leder en assistansanordnare. Tillstånd att bedriva personlig assistans kan nekas om en person är olämplig om han/hon tex dömts för olika typer av brott.

 5. 5. Tillstånd att bedriva assistans kan återkallas om tex en olämplig person väljs in i företagets styrelse.

 6. 6. En anordnare blir skyldig att anordna all assistans som den enskilde beviljats, men den enskilde ska fortsatt kunna välja flera olika anordnare. Assistansersättning får endast betalas ut till den assistansberättigade, till kommunen eller till en anordnare med tillstånd.

 7. 7. Socialstyrelsen (nya myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg) får rätt att utföra hembesök för inspektera assistansen när den utförs av någon närstående som inte är anställd av kommunen. Med närstående menas make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn.
  Även kommunen får rätt att besöka den assistansberättigade i hemmet för att utreda behovet av assistans.( Försäkringskassan har sedan tidigare rätt att göra hembesök) Om myndigheterna utan giltig anledning upprepade gånger inte får komma in i bostaden kan assistansersättningen dras in eller minskas.

 8. 8. Egna arbetsgivare får nu anställa anhöriga de lever i hushållsgemenskap med. Nuvarande bestämmelse att assistansberättigade som är egna arbetsgivare inte kan anställa någon de lever i hushållsgemenskap med tas bort.

 9. 9. Kommunen blir anmälningsskyldig till Försäkringskassan om assistansersättning används för annat än personlig assistans.

10. Både kommunen som Försäkringskassan ska anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas.

11. När assistansersättning betalas ut retroaktivt ska det nu finnas tidrapporter och löneunderlag för hela den tid som ersättning ges retroaktivt.Intervjuer på Assistanskoll om lagändringarna

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO - "Förödande om assistenter tvingas rapportera till Försäkringskassan",

Anna Barsk Holmbom - "Anordnarnas återbetalningsskyldighet kan leda till regelverk som minskar självbestämmandet",

Fredric Käll, Vårdföretagarna: "En ny papperstiger om inte reglerna efterlevs",

Kommunal, Margaretha Johansson - "Assistenterna ska inte vara Försäkringskassans angivare"


Skicka sidan till: