"Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen kommer i värsta fall helt försvinna"

Nils Öberg
Nils Öberg, Generaldirektör

Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, riktar mycket hårda ord mot assistansbranschen på DN-Debatt. Den präglas av mycket grov brottslighet och en tredjedel av alla assistansberättigade kommer behöva hitta nya anordnare. Assistansföretag och IfA protesterar i en replik mot Nils Öbergs uttalanden.

Mycket grov brottslighet

Nils Öberg hävdar på DN-Debatt att assistansbranschen präglas av en stark brottslighet.

Det är sedan länge välkänt att assistansmarknaden i stor utsträckning präglas av allvarliga oegentligheter och mycket grov brottslighet och att.. Kriminella lägger beslag på stora summor pengar... Kontrollerna måste skärpas ytterligare, branschen saneras och regelverket förändras

4500 behöver hitta nya anordnare

Nils Öberg säger vidare att konsekvenserna av kriminaliteten blir att många kommer tvingas hitta nya anordnare.

Konsekvenserna av den misskötsamhet och kriminalitet som slagit rot inom assistansområdet blir att en tredjedel av alla i behov av assistans behöver eller kommer att behöva hitta annan hjälp. I klartext betyder det att sammanlagt cirka 4 500 brukare då kommer att ha behövt se sig om efter nya assistans­utförare.

Rätten att välja riskerar försvinna

Valfriheten och möjligheten att välja en privat assistansanordnare kommer att påverkas, säger Nils Öberg.

Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen, som ju var en av grundbultarna i hela assistansreformen, kommer därmed att avsevärt försvagas eller i värsta fall helt försvinna.

Vissa lägger ut rökridåer

Vissa i branschen försöker lägga skulden på Försäkringskassan menar Nils Öberg.

Några väljer tyvärr i stället att lägga ut rökridåer genom att låta påskina att problemet på assistansområdet främst handlar om kvaliteten på Försäkringskassans kontrollutredningar.

Protester från assistansföretag och IfA

I en replik till Nils Öberg säger företrädare för assistansföretag och ifA-Intressegruppen för assistansberättigade att det är inte är företagens roll att kontrollera att assistansbesluten för deras kunder är korrekta.

assistansanordnare förvandlas från möjliggörare till att bli kontrollant....Om en person inte har rätt till assistansersättning, men ändå beviljas det, är det inte vårt fel. Vi är inga behovsbedömare.

Reglerna förändras ständigt

Branschföreträdarna säger också att reglerna för återkrav av assistansersättning hela tiden ändras vilket göra att det blir omöjligt att veta vad som gäller.

Regler omtolkas och tillämpas på sätt som ingen av oss hade kunnat föreställa sig för tio år sedan


Vidare läsning


Nils Öberg - ”Kriminella måste tvingas ut ur assistansbranschen”

Assistansanordnare - "Assistansföretag ska inte vara kontrollanter”

Skicka sidan till: