Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Försäkringskassans bild av assistansmarknaden stämmer inte”

Bengt EliassonGeneraldirektör Nils Öbergs bild av en bransch i allmänt förfall stämmer inte. Den kommer ur en fuskdebatt som inte har sin grund i verkligheten, säger Bengt Eliasson.
Försäkringskassan verkar se sig som en systemförsvarare istället för en myndighet som möjliggör rättigheter.

Försäkringskassans generaldirektör sade på DN–debatt att assistansmarknaden präglas av mycket grov brottslighet, att 4500 assistansberättigade snart måste hitta nya anordnare och att rätten att själv välja utförare riskerar att försvinna. Liberalerna instämmer med Nils Öberg i att kriminalitet och medvetet fusk är förkastligt, säger Bengt Eliasson.
– Det kan inte betecknas som något annat än stöld från alla rättighetsbärare och skattebetalare. Men där slutar vårt instämmande. Socialdemokraterna har genom sin metodiska uppbyggnad av en fuskdebatt som inte har grund i verkligheten lyckats sätta bilden av att det är en hel bransch i allmänt förfall. Precis den bild som nu Nils Öberg vill befästa. Detta är naturligtvis inte sant.

”Stämmer absolut inte”

Nils Öberg sade på DN-debatt Det är sedan länge välkänt att assistansmarknaden i stor utsträckning präglas av allvarliga oegentligheter och mycket grov brottslighet. Detta stämmer absolut inte menar Bengt Eliasson.
Bortåt 100 000 personer har anställning som personlig assistent. Det finns ca 880 kooperativ och företag som är godkända assistansanordnare. Nästan samtliga 290 kommuner bedriver personlig assistans i egen regi. Detta är till allra största delen seriösa, hårt arbetande och dedikerade delar i det som ger människor möjligheten att styra sina egna liv efter sina förutsättningar.

”Mycket allvarlig anklagelse”

Nils Öberg sade vidare att en tredjedel av alla i behov av assistans behöver eller kommer att behöva hitta annan hjälp. I klartext betyder det att sammanlagt cirka 4 500 brukare då kommer att ha behövt se sig om efter nya assistans­utförare. Förutom att Bengt Eliasson inte tror på beskrivningen innebär det även att tex tillsynen från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, helt underkänns.
– Det är en mycket allvarlig anklagelse som riktar sin udd mot IVO och även Försäkringskassan själv.

”Försäkringskassan försöker få mer långtgående befogenheter”

Det kan vara så att Försäkringskassan målar upp denna bild för att få mycket mer långtgående befogenheter att på egen hand, och för att utan vidare insyn, kunna agera mer godtyckligt, säger Bengt Eliasson.
– Under våren har regeringen presenterat sin proposition ”Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut”, med förslag på förändringar i utsökningsbalken. Om regeringens förslag går igenom innebär det att Försäkringskassan ges möjlighet att sjösätta återkrav utan att först ha en lagakraftvunnen dom som fastställer att ersättningen faktiskt är felaktigt utbetald. Förfarandet skulle sätta effektiviteten före individens rätt. Dessutom har myndigheten begärt andra förändringar som är mycket långtgående i rena övervakningssyften av enskilda.

Försäkringskassan ska uppfylla lagstiftningen

Nils Öberg sade även att Individens rätt att själv välja vem som utför assistansen, som ju var en av grundbultarna i hela assistansreformen, kommer därmed att avsevärt försvagas eller i värsta fall helt försvinna. Det är en mycket mörk beskrivning av framtiden, inte så lite hotfullt, säger Bengt Eliasson.
– Glöm inte att det är en av Sveriges största myndigheter som uttalar sig. Den lagstadgade rätt som här omnämns är myndighetens skyldighet att uppfylla som sin yttersta uppgift. Det är djupt problematiskt när Försäkringskassan som i det här fallet övergår till att bli en total systemförsvarare. Det har andra myndigheter i uppdrag att vara.

Kraven har blivit övermäktiga

IfA har protesterat mot att anordnarna tvingas kontrollera de assistansberättigades liv. Bengt Eliasson anser att kraven från Försäkringskassan på assistansanordnare och även assistansberättigade är på väg att bli övermäktiga och omöjliga att följa.
– Givetvis skall anordnares skyldigheter och kontroller följas upp. Givetvis ska fel rättas till men att ställa krav som inte går att uppfylla är meningslöst och visar bara att man tydligen i grunden ogillar lagstiftningen. Jag tycker att man här kan göra jämförelser med hur Skatteverket jobbar i samverkan med andra myndigheter. Det är bland medborgarna den mest omtyckta myndigheten som dessutom är högeffektiv när det gäller brottsbekämpning.

Faller tillbaka på Försäkringskassan

Nils Öberg sade också: Några väljer tyvärr i stället att lägga ut rökridåer genom att låta påskina att problemet på assistansområdet främst handlar om kvaliteten på Försäkringskassans kontrollutredningar. Bengt Eliasson anser att en del av de tillkortakommanden som Nils Öberg beskriver faller tillbaka på Försäkringskassan.
– Men framförallt faller domen hård på regeringen som inte haft den styrning som krävs av sin myndighet. Liksom det behövs krafttag mot kriminalitet och fusk behövs det även krafttag mot Försäkringskassan. Det är inte rimligt att en och samma myndighet står för prövning av ansökan, beslut, utbetalning, indragning, dom över enskilda, återkrav och strafföreläggande i form av det som kan betecknas som näringsförbud. Vi vill se en uppdelning av uppdragen.

Inför en LSS-inspektion

Liberalerna vill införa en LSS–inspektion som för det första ta tillvara den enskildes rättigheter gentemot myndigheterna genom kvalitetstillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamheterna oavsett driftsform, genom en allmän rättshjälp för råd och stöd samt juridiskt bistånd vid överklagningar.
– Inspektionen skall för det andra stoppa kriminalitet och fusk genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs. Inspektionen skall ta över samtliga dessa funktioner från Försäkringskassan och beivra alla former av fusk och oegentligheter med fokus på oseriösa och kriminella utförare, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-06-14

Skicka sidan till: