Mer kritik mot Försäkringskassans generaldirektör

IfA säger att Försäkringskassan ifrågasätter assistansanvändares behov och gör anordnarna till kontrollanter. Liberalerna vill att Försäkringskassan fråntas uppgiften att göra återkrav av assistansersättning. Det framgår av deras repliker på Nils Öbergs artikel på DN-debatt.

IfA - Försäkringskassan ifrågasätter våra behov

I repliken "Försäkringskassan ifrågasätter våra behov" säger Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, till Nils Öberg att Försäkringskassan ifrågasätter behov, att bedömningarna splittras upp mer och mer och gör den personliga assistansen ohållbar. Nedan citat från repliken på DN-debatt.

Försäkringskassan vill att assistansanordnare ska åläggas att vara kontrollanter, på högst oklara grunder, och det är oklart riktigt vad som ska kontrolleras. Ska det kontrolleras att en aktivitet bytts till en annan? Ska det kontrolleras om duschen tar 30 minuter i stället för 20?

Försäkringskassan är dålig på att kommunicera till oss vad de egentligen ser som kriminellt, vad det är vi ska hålla utkik efter och vad som ska stoppas.

Det är helt absurt att människor och företag, som försöker göra rätt, ska behöva känna sig hotade av Försäkringskassans återkrav och omprövningar, och tydligen gement dåliga inställning till den personliga assistansen.

Liberalerna - Låt en LSS-inspektion ta över domar och återkrav

I repliken "Det behövs krafttag även mot försäkringskassan" säger Liberalerna till Nils Öberg att det är orimligt att samma myndighet står för prövning av ansökan om assistans, dom över enskilda och återkrav. De vill att en LSS-inspektion tar över återkrav och strafförelägganden. Nedan citat från repliken på DN-debatt.

Det är inte rimligt att en och samma myndighet står för prövning av ansökan, beslut, utbetalning, indragning, dom över enskilda, återkrav och strafföreläggande. Vi vill se en uppdelning av uppdragen. Liberalernas krav är att det införs en LSS-inspektion, likt Skolinspektionen.

LSS-inspektionen ska för det första ta till vara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna. För det andra ska inspektionen se till att kriminella lagförs och brott beivras

Skicka sidan till: