Försäkringskassan registrerar uppgifter om assistenter

Assistansanordnarna ska sedan 1 juli lämna uppgifter till Försäkringskassan om assistenternas ålder, var de bor och om de är närstående till den assistansberättigade.
Uppgifterna kan längre fram att användas av IVO som nu kan inspektera assistansen när en närstående är assistent och anställd av någon annan än kommunen.

Uppgifterna ska lämnas av alla som anordnar assistans

Som en följd av den nya lagstiftningen 1 juli 2013 är assistansanordnarna enligt 51 kapitlet 24 § i socialförsäkringsbalken skyldiga att lämna uppgifter om alla personliga assistenter. Den som anordnar assistans eller är egen arbetsgivare ska förutom adress och personnummer ange om assistenten är närstående till den assistansberättigade. Av dessa uppgifter framgår det om assistenten har fyllt 18 år och är bosatt inom EES-området vilket det sedan 1 juli är krav på. Ulrika Wahlberg är verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
- Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.
Ska uppgifterna lämnas in av alla anordnare?
- Enligt 51 kapitlet 24 § i socialförsäkringsbalken ska den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent lämna uppgifterna, det görs ingen skillnad mellan olika assistansanordnare eller om personen själv anställer sina assistenter.
Finns det fler uppgifter om assistenter som arbetsgivaren är skyldig att lämna?
- Arbetsgivaren ska skriva under och lämna in assistenternas tidsredovisningar till Försäkringskassan varje månad. Arbetsgivaren ska på begäran även kunna visa att en assistent har arbetsförmåga.

Inte reglerat hur uppgifterna ska lämnas in

Det är inte reglerat i lagen om arbetsgivaren ska lämna in uppgifterna om en assistent är närstående till den assistansberättigade via telefon, mail eller brev säger Ulrika Wahlberg.
- Det sägs endast vid vilken situation uppgifterna ska lämnas in. Försäkringskassan har heller inte reglerat detta. För att underlätta har vi tagit fram blanketten FK 3066 som kan användas för att lämna uppgifterna.
Hur hanteras uppgifterna, lagras de elektroniskt eller på papper?
- Det beror på hur uppgiften kommer in. Om uppgifterna exempelvis kommer in via telefon eller i samband med ett hembesök hos den försäkrade ska den personliga handläggaren dokumentera de uppgifter som framkommit i samtalet. Om det är en faktisk handling som kommer in till Försäkringskassan och som tillhör ett ärende så skannas handlingen in i ärendet och handläggaren dokumenterar att uppgiften har kommit in.
Finns uppgifterna i ett sökbart register?
- Nej.
Vilka har tillgång till uppgifterna?
- Den personliga handläggaren som handlägger ärendet.
Har ni stött på några problem i hanteringen av de här uppgifterna
- Ja det vill jag nog säga. Vi hade nog inte uppfattat att volymen av uppgiftslämnandet skulle vara så stor. En del anordnare föredrar att komma in med uppgifterna elektroniskt vilket tror jag underlättar otroligt mycket för anordnarna, men där Försäkringskassan har små möjligheter att hantera den informationen smidigt. Det är ett utvecklingsarbete för Försäkringskassan!

IVO ska få tillgång till uppgifterna

Med närstående avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Uppgifterna om en assistent är närstående eller inte används inte främst av Försäkringskassan enligt Ulrika Wahlberg. Assistansberättigade som själva anställer sina assistenter kan ju anställa sina anhöriga från 1 juli säger hon. Däremot kan IVO, Inspektionen för vård och omsorg, behöva uppgifterna.
- IVO har sedan 1 juli rätt att utföra inspektion för tillsyn av assistansen i bostaden när assistansen utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade och som inte är anställd av kommunen.
Detta kan dock ske först när Försäkringskassan får rätt att lämna uppgifter till IVO om assistenterna påpekar hon.
- Det finns idag inte några bestämmelser som ger Försäkringskassan möjlighet att lämna dessa uppgifter till IVO, säger Ulrika Wahlberg.

Ulrika Wahlberg intervjuades av Kenneth Westberg 2013-10-03

Skicka sidan till: