Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Glädjande att regeringen vill tydliggöra att lex Sarah och tystnadsplikt gäller i all assistans"

Ulla ClevnertLex Sarah gäller sedan 2005 för personlig assistans som beviljats enligt LSS. Enligt Socialstyrelsen gäller den däremot inte för assistans som beviljats enligt LASS, eftersom det är en självständig lagstiftning där lex Sarah inte nämns. Samma sak gäller för anställdas tystnadsplikt och dokumentation.
I
LSS-propositionen föreslår regeringen ett tillägg i 51 kap. i Socialförsäkringsbalken, vilket innebär att alla bestämmelser i LSS som avser utförande av personlig assistans också ska tillämpas på personlig assistans som utförs med assistansersättning, LASS.

Lex Sarah i personlig assistans

Sedan den 1 juli 2005 gäller Lex Sarah-bestämmelserna i LSS. Lex Sarah innebär att den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild, exempelvis assistansberättigad, genast ska anmäla detta. Anmälningsskyldigheten gäller både offentlig och enskild verksamhet.
Den 15 januari 2010 kom reviderade föreskrifter från Socialstyrelsen vad gäller lex Sarah i LSS-verksamhet, inklusive personlig assistans i LSS och i mars 2010 kom en handbok från Socialstyrelsen i samma ämne. Personal som arbetar i LSS-verksamhet är enligt Ulla Clevnert, utredare på Socialstyrelsen, skyldig att anmäla ett allvarligt missförhållande som rör någon som får insatser i LSS-verksamhet.
- Anställda i kommunal verksamhet ska anmäla till den nämnd som är ansvarig för verksamheten enligt de rutiner som nämnden har fastställt. Anställda i enskild verksamhet, dvs i företag eller kooperativ ska anmäla till den som är ansvarig för verksamheten enligt de rutiner som den enskilda verksamheten har fastställt. Den enskilda verksamheten ska informera den nämnd som beslutat om den personliga assistansen om att en anmälan om ett allvarligt missförhållande har gjorts.
Vem är anmälningsskyldig?
- Alla som arbetar i verksamheten, assistenter eller administrativ personal men även de som handlägger ärendena i kommunen och på Försäkringskassan. Den gäller dock inte frivilligarbetare om sådana skulle finnas.
Anhöriga kan inte heller göra en Lex Sarah-anmälan enligt Ulla Clevnert.
- Däremot kan anhöriga anmäla missförhållanden antingen direkt till den ansvariga nämnden och dess anställda, till assistansanordnaren eller till någon av Socialstyrelsens regionala tillsynsregioner.
Gäller lex Sarah I LASS?
- Nej, vi betraktar det som två skilda lagstiftningar där bestämmelsen i 24 a § LSS endast gäller insatser "enligt denna lag", alltså enligt LSS.

Regeringen vill föra in LASS i Socialförsäkringsbalken

Socialstyrelsen har påtalat för regeringen att lex Sarah inte gäller för personlig assistans som utförs med ersättning enligt LASS. I LSS-propositionen Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet sid 19 föreslår regeringen ett tillägg i 51 kap 2 § i Socialförsäkringsbalken. Tillägget innebär att de bestämmelser i LSS som avser utförandet av insatsen personlig assistans också tillämpas på personlig assistans som utförs efter beslut om assistansersättning. Ulla Clevnert är positiv till detta.
- Vi hade velat ha det ännu tydligare, så att det står i LSS att det som gäller där också ska gälla för personlig assistans med assistansersättning. Vi har dock möjligheten att förtydliga detta i våra handböcker där vi kan lyfta fram bestämmelsen i socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen i 51 kap. 2 § innebär enligt Ulla Clevnert inte bara att lex Sarah kommer att gälla i all assistans.
- Det blir även tydligt att krav på dokumentation och tystnadsplikt ska gälla för personlig assistans som utförs med assistansersättning.
Har det inte gällt tidigare?
- Det beror på lagtolkningen, men det är inte självklart, om man läser så står det i LSS att bestämmelserna gäller "enligt denna lag" då är det enbart LSS som avses. Samtidigt har tanken aldrig varit att LASS skulle vara oreglerad, det här är en konsekvens av att man inte var tillräckligt tydlig när lagen skrevs.
Har det fått någon praktisk betydelse?
- Det hoppas jag inte, det är bra att det rättas till nu.
Hur tungt väger det som står i Försäkringskassans vägledning om exempelvis Lex Sarah?
- De har ingen lagstiftning att falla tillbaka på.

Hur lex Sarah ska hanteras i LSS

Lex Sarah gäller dock i LSS, vilket innebär att den gäller i verksamhet med kommunala LSS-beslut om assistans. Assistansanordnaren ska då ha rutiner för hur en Lex Sarah-anmälan ska göras, och vem man ska vända sig till. Anmälan ska sedan utredas så fort som möjligt enligt Ulla Clevnert, och helst inte av närmaste chef i verksamheten pga risk för jäv. Utredningen ska dokumenteras och sparas i minst två år. Vid en anmälan är det händelsen och inte personen som anmäls. Av dokumentationen av utredningen ska det bl.a. framgå vad det anmälda missförhållandet bestod i, när det upptäcktes och vem som gjorde anmälan, vad som framkom i samband med utredningen och vilket beslut som utredningen avslutades med.
- Personalen har, förutom att rapportera allvarliga missförhållanden, även en skyldighet att vaka över att enskilda får gott stöd och en god service.
Vad kan vara ett allvarligt missförhållande?
- Med allvarliga missförhållanden avses såväl aktiva handlingar som försummelser, som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Det kan ha skett både med avsikt eller oavsiktligt. Socialstyrelsen ger exempel på vad som kan vara ett allvarligt missförhållande:

  • Bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.
  • Fysiska övergrepp, som slag, nypningar och hårda tag.
  • Psykiska övergrepp, som hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar.
  • Ekonomiska övergrepp, som stöld, utpressning och förskingring.
  • Sexuella övergrepp, som närmanden och trakasserier.
  • Brister i verksamheten som påverkar personlig hygien och mathållning.
  • Brister i tillsyn.

Regeringen föreslår nya regler i lex Sarah från 1 juli 2011

Socialstyrelsens föreskrifter och handboken om lex Sarah kommer att behöva arbetas om när riksdagen har fattat beslut om propositionen Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa ändringar. Där föreslås det att lex Sarah från 1 juli 2011 ska gälla i hela socialtjänsten, hittills har den bara gällt i äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen samt i LSS-verksamhet. Det blir också förändringar som påverkar hur lex Sarah tillämpas i personlig assistans.
- Lex Sarah blir mer lik lex Maria, motsvarande lagstiftning i sjukvården. Alla som fullgör uppgifter ska medverka till en god kvalitet, det kopplas tydligare till det systematiska kvalitetsarbetet. Anmälningsskyldigheten ersätts med en rapporteringsskyldighet där personalen ska rapportera alla missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden, även om de inte bedöms som allvarliga. Rapporteringsskyldigheten föreslås gälla redan om någon kan komma i fråga för en LSS-insats, alltså inte enbart om han eller hon redan beviljats en insats.
Rapporteringen ska ske till berörd nämnd i kommunen, Statens institutionsstyrelses, SiS ledning eller, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, till den som bedriver verksamheten.
- Sedan ska huvudmannen ta ställning till om det är ett allvarligt missförhållande, med det nya lagförslaget ska detta sedan rapporteras till Socialstyrelsen oavsett om det är avhjälpt eller inte. Idag behöver bara allvarliga missförhållanden som inte har avhjälpts utan dröjsmål anmälas, säger Ulla Clevnert.

Ulla Clevnert intervjuades av Kenneth Westberg 2010-05-08

Vidare läsning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 24 a § LSS

Lex Sarah - tillämpning av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS Handbok för Socialtjänsten

Proposition om förändringar i Lex Sarah: Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa ändringar

Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet


Skicka sidan till: