Staffan Olsson, författare och föreläsare om tystnadsplikt - "Det råder stor oklarhet om anställdas tystnadsplikt i LASS"

Staffan OlssonSocialstyrelsen anser att bestämmelserna om lex Sarah i LSS inte gäller i LASS, Lagen om assistansersättning. Enligt Staffan Olsson, författare och föreläsare i frågor om tystnadsplikt och sekretess, innebär detta att samma sak bör gälla för bestämmelserna för tystnadsplikt.
Regeringens förslag i LSS-propositionen att LASS blir en del av Socialförsäkringsbalken skulle dock leda till att tystnadsplikt gäller i all assistans.

Tystnadsplikten i LSS 29 §

I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 29 § sägs "Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden"
Detta innebär att anställda och före detta anställda inte får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet. Tystnadsplikt gäller för uppgifter om enskilds personliga förhållanden, vilket kan vara hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation.

Borde framgå i LSS att tystnadsplikt gäller i LASS

Socialstyrelsen har sedan 2008 påtalat för regeringens att LASS är en egen lag utanför LSS och att bestämmelserna om lex Sarah i LSS inte gäller i LASS. Staffan Olsson anser att samma sak gäller för tystnadsplikt och sekretess samt krav på dokumentation.
- Tystnadsplikten för anställda i enskild och yrkesmässigt bedriven LSS-verksamhet regleras i LSS § 29 där det sägs det att tystnadsplikt gäller verksamhet som utförs "enligt denna lag". Det finns inte någon motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt i LASS. Min uppfattning och även Socialstyrelsens, jag har skriftligen ställt frågan till dem, är att den stränga socialtjänstsekretessen inte gäller insatser enligt LASS. Men frågan är omstridd och jag vet andra jurister som hävdar tvärtom; att LASS är en i förhållande till LSS underordnad lag som främst avser ekonomiska förhållanden. Jag är inte jurist och frågan är svår.
Staffan Olsson anser att det inte nödvändigtvis behöver stå något om tystnadsplikt i LASS, det borde istället vara förtydligat i LSS att tystnadsplikten även gäller för LASS.
- LSS har setts som "huvudlagstiftningen" medan LASS mer handlar om ekonomiska villkor när assistanstimmarna når 20 tim/vecka.
Vad får det för konsekvenser att det inte framgår?
- Att anmälningar enligt lex Sarah och påstådda brott mot tystnadsplikten i LASS-verksamhet inte har lagstöd. Samtidigt tror jag att de flesta utförare i enskild eller kommunal regi har trott och tror att det finns ett sådant lagstöd.

Tystnadsplikt och sekretess i enskild och kommunal verksamhet

Staffan Olsson anser att tystnadsplikt inte gäller för assistans enligt LASS bedriven i enskild verksamhet, förutom det som anges i kollektivavtalet och i avtal mellan arbetsgivaren och anställd.
- Sannolikt kan en privat utförare redan idag skriva in lex Sarah och t.o.m. tystnadsplikt i civilrättsliga avtal med sin personal men jag vet inte hur vanligt det är.
I gällande kollektivavtal finns också vissa bestämmelser om tystnadsplikt som skulle kunna tillämpas arbetsrättsligt vid övertramp mot tystnadsplikten.
I kommunal verksamhet finns det enligt Staffan Olsson sedan 2006en bestämmelse, numera i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 21 kap. 1 § om skydd för bl.a. enskilds hälsa, som med stor sannolikhet kan tillämpas i kommunal LASS - verksamhet i fråga om tystnadsplikt kring assistansberättigades funktionsnedsättning.
- I OSL sägs det att det måste antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Det är alltså en mycket svag bestämmelse men borde ändå kunna täcka in förhållanden som gäller människor med funktionshinder.
Hur anser du att man ska betrakta domar där personer dömts för brott mot tystnadsplikt i verksamhet inom LASS?
- Jag känner bara till en fällande dom enligt LASS och den gäller en personlig assistent i kommunal verksamhet i Skåne som i slutet av 1990-talet dömdes till dagsböter för ett tystnadspliktsbrott. I den domen diskuteras inte alls frågan om huruvida tystnadsplikt gällde enligt LASS. Tings- och hovrätten såg det som självklart eller anade kanske inte problematiken.

Regeringen föreslår att LASS blir en del i Socialförsäkringsbalken

Regeringen föreslår i propositionen Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet sid 19 att LASS ska bli en del av Socialförsäkringsbalken och att det där skrivs att alla regler i LSS ska gälla i den verksamhet som idag bedrivs via LASS. Lagstiftningen föreslås börja gälla 1 januari 2011. Staffan Olsson säger att reglerna är nödvändiga men att de kommer mycket sent och borde göras mer tydliga.
- I och med att det nu föreslås förändringar i Socialförsäkringsbalken finns en risk att kopplingen inte tydligt uppfattas av personliga assistenter som fullgör assistans för brukare med mer än 20 tim/vecka, eftersom de ändå i första hand och med all rätt ser sitt arbete grundat på LSS. Möjligen skulle den föreslagna bestämmelsen i Socialför­säk­ringsbalken även på lämpligt sätt kunna skrivas in i LSS.
Vad innebär det för tystnadsplikten i personlig assistans att LASS blir en del av Socialförsäkringsbalken?
- Att tystnadsplikten gäller all assistans, oavsett om den utförs enligt LSS eller LASS. Men det är problematiskt att frågan om att tystnadsplikten nu ska gälla för assistans enligt båda lagstiftningarna inte har nämnts med ett enda ord i propositionen. Man kan tycka att denna viktiga fråga hade förtjänat att i alla fall nämnas i och med att den nu regleras.

Vad man bör lära av det oklara läget

Staffan Olsson anser att det finns mycket att lära av att oklarheten kring tystnadsplikt och lex Sarah i LASS och hur den kunnat uppstå.
- Man bör vara noga med svåra distinktioner när lagar stiftas. Samtidigt har ingen så vitt jag vet observerat dessa brister, förrän Socialstyrelsen våren 2008 tillskrev regeringen i frågan. Det är lätt att vara kritisk men i så fall bör vi alla som nu har synpunkter samtidigt vara självkritiska.
Vad kan man göra för att förebygga att situationer som denna uppstår?
- Breda remissomgångar, sakkunniga granskare och att lagrådets synpunkter alltid bör inhämtas. Men sannolikt såg inte heller lagrådet problematiken vid LSS och LASS tillkomst på 90-talet. Samtidigt har LSS varit ett minerat område brukar jag säga, där privatlivets helgd har balanserat mot behovet av granskande och stödjande lagstiftning.
Finns det fler frågor om tystnadsplikt och sekretess du anser bör åtgärdas?
- En grupp som får insyn i mycket känsliga förhållanden är arbetssökande, de omfattas inte av tystnadsplikt om de inte får anställning. Jag har utarbetat ett förslag till assistansföretag om tystnadspliktsbevis även för arbetssökande. Detta är dock inte möjligt att göra i kommunal verksamhet, säger Staffan Olsson.

Staffan Olsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-05-05

Vidare läsning

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

LSS-propositionen: Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS
Staffan Olsson, Studentlitteratur, 2007. Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt och tre olika anmälningsplikter i LSS-verksamheten, både i det allmännas och i enskild regi.


Skicka sidan till: