VAL 2014: Moderaterna – ”Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans”

Isabella JernbeckIsabella Jernbeck ser ingen gräns för hur mycket personlig assistans kan få kosta om behoven ökar. Hon vill däremot inte säga att bedömningarna generellt blivit hårdare sedan 2008, många får fler timmar också menar hon.

Ingen gräns för vad assistansen får kosta

Isabella Jernbeck, moderat ledamot i Socialutskottet och talesperson i funktionshinderfrågor anser att rättighetslagstiftningen ska vara kvar och ser inget tak för hur många personer som kan få assistansersättning.
– Nej det finns ingen gräns, alla personer som har behov som ger rätt till assistans ska få det.
Bör assistansersättningen förstatligas så allt bekostas via staten?

– Vi har ett partistämmobeslut på att vi vill förstatliga assistansersättningen, men det finns inget som per automatik säger att allt blir bättre av det. Däremot borde det bli smidigare med färre instanser och byråkratin i systemet borde minska.
Bör man även i fortsättningen få behålla assistansen efter 65?
– Ja, regeln att man ska få ha den kvar efter 65 vill vi behålla.
Hur ser du på möjligheten att bevilja personlig assistans till personer över 65 år i framtiden?
– Det är en intressant tanke, men det kräver en ordentlig utredning. I dagsläget finns inget sådant förslag.

De förändrade bedömningarna?

Sedan 2008 har fler förlorat sin assistansersättning samtidigt som 59 % får avslag vid en nyansökan 2013 jämfört med 38 % 2007. Enligt Helena Höög på Isf, Inspektionen för socialförsäkringen, beror detta troligen på den förändrade bedömningen av grundläggande behov. Isabella Jernbeck är dock inte lika säker på att de nya bedömningarna generellt lett till hårdare bedömningar.
– Majoriteten får inte mindre timmar, många får fler timmar också. Problemen som finns är olika för olika personer. Man kan jämföra med äldreomsorgen, även där kollar man om det behövs mer eller färre timmar och en del får lite färre timmar. Det kan bero på tex teknikutveckling som gör att man kan klara sig med färre timmar.
Men brukarorganisationerna inom assistans beskriver ju situationen som en pågående katastrof…
– För enskilda personer så förstår jag absolut att man kan känna så, men om man tittar på statistiken så är det inte så.
Hur ser du på
FN:s kritik mot de förändrade bedömningarna?
– Från vår sida så anser vi att vi följer de regler och lagar som finns, men det är klart att vi måste följa utvecklingen. Jämfört med andra länder har vi ju, måste man ändå säga, en unik och fantastisk lagstiftning.

Ifrågasätter omfattning av omprövningar

Det finns dock problem som behöver rättas till enligt Isabella Jernbeck, dels bör man inte alltid ompröva alla vartannat år och man bör ta bort de skillnader i bedömningarna som fortfarande finns kvar.
– Det finns personer med stora oförändrade behov där jag tycker man kan vara lite smidigare från Försäkringskassans sida i hur man ska göra omprövningar. Sedan ser jag tecken på att det fortfarande görs olika bedömningar i olika delar av landet, det behöver åtgärdas.
Vilka åtgärder behövs?
– Det kan vara tex hur bedömningsinstrumentet används av Försäkringskassan. De har ett mycket svårt arbete med tidsbedömningarna så att det blir exakt. Generaldirektören Dan Eliasson har sagt att de utbildar sin personal hela tiden för att bedömningarna ska bli likvärdiga, det gäller för oss politiker att hela tiden driva på den utvecklingen.
Folkpartiet vill ha en tydligare skrivning om rätt till assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar. Isabella Jernbeck anser dock att den rätten redan finns i lagstiftningen.
– LSS är till för att man ska kunna leva ett fullgott liv och där ingår det att man ska kunna vara förälder eller gå till ett arbete. Så är det tänkt att vara redan idag.

Försvarar minuträkningen

Att det sker en minuträkning av behoven är en svår fråga säger Isabella Jernbeck, men bedömningen måste göras på något sätt säger hon. Alla ska få ersättning efter sina behov, samtidigt behöver det allmännas resurser användas effektivt.
– Det är klart att det kan kännas hårt i det enskilda fallet, men man räknar minuter även på andra områden. Inom hemtjänst räknar man duschtid och bedömer tid för personlig hygien. Sedan hoppas jag att det utförs bra och att man kan lägga till tid om det inte räcker, det viktiga är att rätt stöd ges.
Sedan 1 juli 2013 kan IVO göra hembesök hos assistansberättigade som har anhöriga som assistenter. Isabella Jernbeck ser positivt på hembesök som kontrollerar att assistansen utförs på rätt sätt.
– Det har funnits fall där personer inte fått de ska ha och det är förfärligt. Här skulle det brista från samhällets sida om man inte gör kontroller. För den enskilde personen borde det vara en trygghet.

Nöjd med kontrollåtgärderna

Sedan 1 juli 2013 ska anordnarna även rapportera till Försäkringskassan om brukare använder assistansersättning felaktigt eller inte meddelar ändrade levnadsförhållanden. Isabella Jernbeck tycker det samtidigt uppstått en tråkig debatt där alla stämplats som fuskare.
– De flesta företag är seriösa och personalen gör ett jättejobb. Men tyvärr är det ganska många miljoner som det fuskas med. Här är kontrollen viktig eftersom det kostar samhället när ersättning betalas ut felaktigt.
Är du nöjd med de kontrollåtgärder som införts?
– Ja, jag tycker de är bra. Det låter kanske lite förmätet men vad annat kan man göra? Det gäller dock att hitta vägar att stävja fusket utan att man är inne för mycket och kontrollerar den enskilde. Personen ska tex vara förvarnad innan hembesök sker.

Schablonbeloppet behöver ge bra arbetsvillkor

Agneta Rönn som lämnade schablonutredningen till regeringen i våras ansåg att assistansersättningens timbelopp låg 22 kr för högt 2013. Isabella Jernbeck säger att nivån måste hamna rätt så att det blir bra villkor för de anställda. Utredningen är nu ute på remiss.
– Det ska vara en ersättning som är rimlig. Den ska täcka de behov som finns och följa löneutvecklingen. Men eftersom detta fortfarande håller på att utredas så kan jag inte säga mer.
Vill du se krav på att en viss procent ska gå till assistenternas lönekostnader?
– Nej, det vet jag inte. Det skulle kunna finnas de som konkurrerar med att ge högre lön också.

Företag får inte gå omkull pga efterskottsbetalning

En aktuell fråga är om assistansersättningen ska börja betalas ut i efterskott, istället för som idag i förskott. Försäkringskassan planerar att ändra detta under 2015, men har mött kritik från Vårdföretagarna som anser att små företag riskerar att slås ut.
Anser du att assistansersättningen betalas ut i efterskott istället som idag i förskott?
– Egentligen är det väl så det ska vara men att Försäkringskassan gjort undantag för just assistans. De får ha de regler de vill men det gäller att se till att företagen klarar sig. Företag ska inte gå omkull bara för att man ändrar systemet.
Kommer ni jobba politiskt för det?
– Ja, det vore vansinnigt om detta leder till att företag eller kooperativ går omkull, säger Isabella Jernbeck.

Möjlighet till vinst har utvecklat assistansen

Isabella Jernbeck vill inte begränsa vinstuttag i välfärden, det går inte att driva ett företag utan att man kan få göra ett överskott menar hon.
– Om man inte ska få göra ett överskott, vem ska skjuta till ett eventuellt underskott? Det är ju det som händer i kommunala verksamheter, men det talas det aldrig om. Överskott behövs för att kunna göra tex investeringar eller personalutbildningar säger Isabella Jernbeck.
– De privata företagen har utvecklat den personliga assistansen och möjligheten att göra vinst är en drivkraft för detta.
Hur ser du på riskkapitalföretag som ägare av assistansföretag, och hur ser du på att Folkpartiet är tveksamma till riskkapitalföretag pga att de inte är långsiktiga i sitt ägande?
– Ägarformen kan inte vara avgörande, utan kvaliteten i hur man sköter sina uppgifter måste vara det centrala. Däremot är det viktigt att höga krav ställs på dessa företag och att de följer de regler och lagar som finns på området.
Finns det en risk att svaga grupper förlorar på att marknaden styr?
– Assistansanvändarna ska få den assistans de ska ha och därför är kvalitetskrav och kontroll så viktigt, det måste hela tiden göras så att alla får det de har rätt till.

Anser att man sökt samskrivningar med Socialdemokraterna

Isabella Jernbeck tycker att samarbetet med andra allianspartier fungerat bra.
– Vi har två kristdemokratiska ministrar på Socialdepartementet, det tycker jag fungerat bra.
Hur ser du på att Maria Lundqvist Brömster i Folkpartiet säger att de kompromissat inom alliansregeringen i assistansfrågor och att de egentligen skulle velat ändra bedömningen av grundläggande behov?
– Att ha olika tankar och idéer i de olika partierna är bra. Det skapar dynamik i viktiga frågor och utvecklar politiken. Alliansen i socialutskottet var dock helt enig kring skrivningen då detta ärende behandlades. Det fritt fram för varje ledamot att lämna in enskilda motioner, vilket också skett i detta fall.
Socialdemokraten Lena Hallengren och andra i oppositionen säger att alliansen kört sitt eget race när det tex gäller införandet av kontrollåtgärder i personlig assistans och inte sökt någon bred överenskommelse. Isabella Jernbeck har en annan uppfattning.
– Det håller inte jag med om. Jag tycker vi har varit i kontakt med främst Socialdemokraterna för att få en del samskrivningar. Det ligger nog i saken att säga att det varit för lite av det, men jag tycker ändå vi har gjort det.
Något du vill tillägga?
– Detta är jättesvåra frågor, hur hittar man lösningar på problemen när det hela tiden handlar om individer? Man måste hela tiden vara öppen för att se hur man kan göra för att göra det ännu bättre och fråga sig finns det andra lösningar, säger Isabella Jernbeck.

Isabella Jernbeck intervjuades av Erik Tillander och Kenneth Westberg 2014- 08-26

Skicka sidan till: