EU-val 2024 - Välj med Assistanskoll

Är den svenska modellen med personlig assistans ett föredöme? Vad behöver göras åt att många i EU fortfarande bor på institutioner? Är utvecklingen för personlig assistans i Sverige bra eller dålig?

Assistanskoll har ställt tio frågor till partierna inför valet till Europaparlamentet den 9 juni. I de flesta partier svarar partiernas EU-kandidater, M har gett partisvar.

OBS! Läs även Kommunalarbetarens frågor till partierna inför EU-valet där M, KD och SD vill riva upp EU:s regler om dygnsvila så att det blir lättare att jobba dygnspass, för bla personliga assistenter.

10 frågor till partierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

  1. Uppfattar du Sverige som ett föregångsland med lagstiftningen i LSS, där personlig assistans ingår?
  2. Sverige och EU har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 19 i konventionen ger rätt till självbestämt liv via bland annat ”personal assistance”? Vad innebär det i praktiken?
  3. Vill du verka för en miniminivå i EU:s länder för rätt till personlig assistans och annat personligt stöd till personer med funktionsnedsättning?
  4. Anser du att samordnade beslut inom EU om social politik, tex en pelare för välfärd på EU-nivå hotar eller gynnar den lagstiftning om personlig assistans vi har i Sverige?
  5. Kommer du att förorda den svenska modellen med personlig assistans i EU-parlamentet?
  6. Anser du att det är ett problem att många personer med funktionsnedsättning i EU:s länder bor på institutioner? Vad vill du isåfall göra åt det?
  7. Bör den som studerar eller arbetar längre tid än sex månader i ett annat EU land kunna ta med sig beviljad personlig assistans i Sverige?
  8. Vilken tyngd upplever du att frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning har i EU-parlamentets arbete och hos ledamöter från andra EU-länder?
  9. Tycker du att utvecklingen för personlig assistans i Sverige går åt rätt eller fel håll och isåfall på vilket sätt?
  10. Är det något du vill tillägga?

1. Uppfattar du Sverige som ett föregångsland med lagstiftningen i LSS, där personlig assistans ingår?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
När LSS-lagstiftningen antogs var Sverige ett föregångsland och jämfört med många andra EU-länder har vi en stark välfärd. Samtidigt har de senaste årens många domar där enskilda förlorat sin assistans visat på lagstiftningens brister. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Sverige var ett föregångsland när LSS antogs, men efter att lagstiftningen urholkats under lång tid är vi inte längre det.
/Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja och nej. Själva LSS-lagstiftningen uppfattar jag som en föregångare och Sverige som land därför att vi har antagit den. MEN (!) och detta är ett viktigt men, tillämpningen av LSS har tyvärr urholkats! . Från att från början ha varit en radikal rättighetslag att vara stolt över, är den inte det när så många lever i osäkerhet om hur ens rättigheter och behov tolkas och hur lagen tillämpas. Tyvärr har Sverige en ganska lång väg att gå. Lagstiftningen måste fungera fullt ut i praktiken för att vara en föregångare. /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
Liberalerna är mycket stolta över att ha varit pådrivande för införandet av LSS, som innebar att Sverige blev det första landet i EU med rätt till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. LSS-reformen är en viktig frihetsreform, men nu, 30 år senare, måste mer göras för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning i Sverige och EU. Runtom Europa ser vi fortfarande hur personer med funktionsnedsättning endast erbjuds assistans via institutioner eller hänvisas till anhöriga. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till jämlikhet och att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, bland annat i och med LSS-lagstiftningen. Men inga framsteg kan någonsin tas för givna och att vi måste fortsätta jobba med detta. Vi i Centerpartiet vill återställa LSS tillbaka till det som var ursprungstanken. Funktionsrätt handlar om medborgerliga fri- och rättigheter. Insatser måste få kosta, men det handlar inte bara om pengar utan även om kompetens, synsätt och vilja. Svensk funktionsrättspolitik utgår från ett rättighetsperspektiv, men det saknas ett fokus på möjligheter: alla människors förmåga och vilja att bidra, oavsett funktionsförmåga./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Ja. Den moderatledda regeringen värnar och vill utveckla den centrala frihetsreform som LSS och personlig assistans är. Vi anser att strävan fortsatt ska vara att säkerställa att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det – så som funktionshindrade med rätt till personlig assistans. /Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Ja, när LSS instiftades i Sverige 1994 var assistansen världsunik för att ge förutsättningar för personer med funktionsnedsättning till självbestämmande i sitt eget liv samt att delta och bidra i samhället utifrån sina egna unika förutsättningar[1]. /Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

[1] KD:s motion 2021/22 om funtionsnedsättning: https://data.riksdagen.se/fil/EC42ED43-9C20-47A9-BED2-20CE21BD12AC

logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, Sverige har varit ett föregångsland men har halkat efter. I senaste FN-rapporten kritiseras Sverige på flera punkter gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN bekräftar mångas oro och bild av en negativ utveckling inom flera områden för personer med funktionsnedsättning i Sverige. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

2. Sverige och EU har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 19 i konventionen ger rätt till ett självbestämt liv via bland annat "personal assistance" Vad innebär det i praktiken?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Som den svenska lagstiftningen är skriven så innebär inte konventionen annat än att LSS-lagstiftningen gäller. Konventionen innehåller här inga nya rättigheter, utan förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få
sina rättigheter uppfyllda som alla andra. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Artikeln innebär att konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer. Konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt ut åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället. En sådan åtgärd kan vara personlig assistans.
/Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ett självbestämt liv handlar om att man ska kunna leva sitt liv som andra, med självbestämmande(!) gällande hur man man vill leva sitt liv och på vilket sätt. I stort och smått som alla människor. Personal assistance handlar om att kunna få den assistans man behöver för att det ska vara möjligt. I praktiken betyder det alltså att de begränsningar vi ser vad det gäller tillgång till personlig assistans innebär att Sverige inte lever upp till konventionens syfte. /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
Artikel 19 betyder att Sverige och EU måste säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva fria liv på samma villkor som andra. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Alla människor ska få bestämma var, hur och med vem de vill leva sina liv, och ingen ska tvingas till isolering eller segregation mot sin vilja. Det är en grundförutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina rättigheter som Funktionsrättskonventionen garanterar dem, som rätten till utbildning och till arbete. I praktiken innebär det till exempel en rätt till personlig assistans./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Artikel 19 handlar om rätten att alla människor ska kunna leva självständiga liv och kunna delta fullt ut i samhället. Den moderatledda regeringen strävar efter att leva upp till Funktionsrättskonventionens inriktning och krav./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Enligt Artikel 19 ska konventionsstaterna erkänna lika rätt, bl.a. genom att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället. Personligt stöd innebär i praktiken att personerna ska få sådant stöd som är nödvändigt för att förhindra avskildhet från samhället[1]./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

[1] Konventionen: https://assistanskoll.se/_up/FN-konventionen.pdf

logga sdSverigedemokraterna
Det innebär att den svenska staten förbundit sig att leva upp till konventionens innehåll. Vi måste därför ha lagar som på ett bättre sätt står upp för individens rättigheter till exempel inom skolan, på arbetsmarknaden och inom vården. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

3. Vill du verka för en miniminivå i EU:s länder för rätt till personlig assistans och annat personligt stöd till personer med funktionsnedsättning?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Varje land behöver garantera sina medborgare med funktionsnedsättning ett bra och fungerande stöd. Men vi socialdemokrater har exempelvis drivit på för ett europeiskt funktionskort som ska garantera en viss nivå av assistans när personer med funktionsnedsättning reser i hela EU och det är en stor framgång. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Vänsterpartiet anser att socialpolitik framförallt ska hanteras på nationell nivå, men miniminivåer inom EU för vilket stöd som man har rätt till är ett bra sätt att säkerställa vissa grundläggande rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att EU efterlever sina konventionsåtaganden.
/Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Ja! MEN, det beror på hur en sådan miniminivå skulle utformas, det måste vara otvetydigt (!) att det hjälper till och inte stoppar upp en utveckling eller drar ned nivån på befintligt stöd. Konventionen för personer med funktionsnedsättning ska även fortsatt vara ledande./Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet

logga Liberalerna
Liberalerna
Frågor rörande rätten till personlig assistans beslutar varje enskilt medlemsland om. EU har dock möjligt att bistå med rekommendationer och råd till medlemsländerna i frågor rörande personlig assistans. Liberalerna uppmanar starkt alla EU:s medlemsländer att följa i Sveriges fotspår och lagstadga en rätt till personlig assistans. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Personer som har svårigheter att förflytta sig fysiskt använder ofta specialanpassade hjälpmedel som rullstol eller rullator. Hur dessa utformas och används varierar från land till land i EU, vilket leder till svårigheter när personen vill resa inom EU. Här har EU-samarbetet en otroligt viktig roll att spela för att sätta standarder som kan underlätta för alla medborgare. Dels för korrekt hantering och transport av hjälpmedel så att dyr utrustning inte skadas under resans gång. Dels för att utveckla de allra mest moderna och passande hjälpmedel. Centerpartiet vill att EU, i samarbete med experter till exempel intresseorganisationer som jobbar med personer med funktionsnedsättning och forskningsinstitut, tar fram gemensamma rekommendationer kring standarder för hjälpmedel. Vi vill också att EU gör informationssatsningar för att öka kunskapen hos servicepersonal som kommer i kontakt med olika typer av hjälpmedel, just för att undvika skador och onödig stress./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Detta en fråga där vi anser att medlemsländerna själva ska fatta beslut. Vi vill inte öppna upp för att flytta mer makt till EU över socialpolitiken. Det skulle leda till att vi i Sverige måste kompromissa med andra länder om vår svenska socialpolitik och det vill vi inte göra. EU ska bara lägga sig i sådant som Sverige inte kan fatta beslut om själva./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Vi anser att sociala frågor, såsom beslut om miniminivå gällande rätt till personlig assistans och personligt stöd, bäst bör beslutas av medlemsländerna. Istället för ny lagstiftning på EU-nivå, måste vi säkerställa att den lagstiftning och de konventioner som finns respekteras. FN:s CRPD-konvention är bindande för EU, dess institutioner och dess medlemsstater, vilka har en direkt skyldighet att genomföra den fullt ut. Om EU-länder inte lever upp till dessa åtaganden måste det få konsekvenser, till exempel indragna medel via rättsstatsmekanismen./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna
Det är viktigt att personer som får personlig assistans och liknande stöd också kan resa utomlands på rimliga villkor, särskilt inom EU, med dess öppna gränser och fria rörlighet. Det är därför oundvikligt att det finns en viss samordning av olika nationella program för stöd till funktionsnedsatta. Däremot måste det alltid vara ett nationellt ansvar att besluta i dessa frågor. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

4. Anser du att samordnade beslut inom inom EU om social politik, tex en pelare för välfärd, tex utvecklingen med en social pelare för välfärd på EU-nivå hotar eller gynnar den lagstiftning om personlig assistans vi har i Sverige?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Det är viktigt att vi har en gemensam ambition för en jämlik social välfärd i hela EU. Men det är i grunden varje land som ansvarar för välfärden och måste ta ansvar för att garantera sina medborgare det. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att samordnade beslut inom EU om socialpolitik bör fastslå miniminivåer och vissa grundläggande rättigheter. På så vis utgör de inte hot mot den personliga assistansen eller andra former av stöd och insatser.
/Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Vår bedömning är att den gynnas och kan få draghjälp av den sociala pelaren som även lyfter inkludering av personer med funktionsnedsättning i samhället. I botten finns också funktionsrättskonventionen med alla sina tydliga artiklar som är det viktigaste verktyget./Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
En pelare för välfärd på EU-nivå skulle skapa möjligheter att stärka rätten till personlig assistans i Europa. En välfärdspelare hade dock inte påverkat funktionshinderspolitiken i Sverige, utan framförallt fungerat som ett skarpt verktyg för att säkerställa en human och värdig politik för personer med funktionsnedsättning i EU-länderna där läget idag är dåligt. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Sverige har ett välfungerande system på arbetsmarknaden som vi vill värna. Vi anser att beslut som berör arbetsmarknad och sociala skyddsnät fattas bäst av varje medlemsland. Vi vill därför inte ändra den svenska LSS-lagstiftningen genom EU-lagstiftning. Däremot anser vi att frågor som rör alla människors lika värde och rättigheter samt skydd mot diskriminering bör garanteras på EU-nivå. Det är stadgat i EU-fördragen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Det handlar också om att underlätta fri rörlighet för alla inom unionen./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Den sociala pelaren flyttar mer makt till Bryssel över den svenska välfärden. Därför finns tyvärr stora risker och problem med den sociala pelaren. Vi vill säkerställa att beslut om lagstiftning vad gäller LSS och personlig assistans fortsätter att fattas här i Sverige, inte i Bryssel./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill avveckla EU:s sociala pelare, som EU antog 2017, då vi menar att sociala frågor bäst hanteras av medlemsländerna. Vi har ett generöst system gällande rätten till personlig assistans i Sverige idag, och vi menar att en pelare för samordnade beslut om socialpolitik på EU-nivå, snarare hotar vår svenska lagstiftning om personlig assistans.
Däremot driver Kristdemokraterna nationellt att staten bör ta ett större ansvar för assistansersättningen, då vi menar att kommunerna inte är bäst lämpade att hantera detta./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna Den sociala pelaren utgör på många områden ett hot mot de lösningar Sverige legat i framkant med, och riskerar att leda till att Sverige måste sänka nivån i vissa fall, eller förlora självbestämmandet vi har för att utveckla politiken. Sveriges riksdag skall bestämma om villkoren för personlig assistans i Sverige, inte Bryssel. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

5. Kommer du att förorda den svenska modellen med personlig assistans och LSS i EU-parlamentet? Hur isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi lyfter gärna fram den svenska modellens fördelar. Ytterst måste dock varje EU- land självt utforma sina system efter sitt lands förutsättningar. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja, men med de förbättringar vi vill se. /Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja. Självklart! Det är en modell vi är stolta över, gärna förklarar, propagerar för och lyfter fram i de sammanhang som ges. Att få tillgång till den tekniska utvecklingen är också oerhört centralt och att samhället blir så tillgängligt som möjligt. Här återstår mycket arbete./Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
LSS är en av de reformer som Liberalernaär allra stoltast över att ha infört i Sverige. Vi förordar gärna LSS och den svenska modellen i Europa och vill verka för att EU:s medlemsländer stärker rätten till personlig assistans. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja, det gör vi redan. Vi lyfter ofta LSS i EU-sammanhang som ett sätt att värna, stärka och underlätta livet för personer med funktionsnedsättning./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet
logga Moderaterna
Moderaterna

Ja, assistansreformen är en viktig frihetsreform och vi bör sprida kunskap om denna till andra medlemsländer. Samtidigt vi vill betona att beslut om sociala reformer i huvudsak ska fattas i de enskilda medlemsländerna, inte av EU. EU ska bara lägga sig i sådant som Sverige inte kan fatta beslut om själva./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är av den övertygelsen att sociala frågor, såsom beslut om personlig assistans, inte bör beslutas på EU-nivå utan av medlemsländerna. Däremot kommer vi driva på för att den lagstiftning och de konventioner som finns gällande personer med funktionsnedsättning på EU-nivå följs./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna Jag kommer lyfta fram hur positiv den svenska modellen varit, och hur utvecklingen de senaste decennierna sett ut. Jag kommer dock samtidigt lyfta exempelvis vikten av rimliga ersättningsnivåer och kontrollsystem. Jag kommer också poängtera att vart land har sina egna förutsättningar, sin egen kultur, sin egen förmåga. Den lösning som fungerar i Sverige fungerar inte nödvändigtvis i Grekland, Polen eller Irland. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet


6. Anser du att det är ett problem att många personer med funktionsnedsättning i EU:s länder bor på institutioner? Vad vill du isåfall göra åt det?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Varje EU-land måste självt utforma sina system efter sitt lands förutsättningar, detta är inte en fråga jag tycker EU ska bestämma om. Vi vet av erfarenhet att det finns både risker och fördelar med institutionsvård. Såklart finns det också bra bostäder och boenden med personal som idag fungerar väl och som möter enskildas behov, och vi behöver kunna utforma detta efter nationella och lokala behov i Sverige. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. Jag kommer att verka för att EU ska leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. /Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det är i högsta grad ett problem. Det är ett förhållningssätt som rimmar mycket dåligt med ett MR-perspektiv och FN-konventionen. En fas i vår historia vi behöver lämna bakom oss för gott. Här går utvecklingen alldeles för långsamt i flera länder. Jag lyfter gärna fram statistik, forskning och exempel i olika sammanhang som belyser frågan, parallellt med MR-perspektivet och FN-konventionen. Och vikten att förändra synsättet en gång för alla! Vi vill också få på plats det antidiskrimineringsdirektiv som ligger på förhandlingsbordet, för att stärka rättigheterna för alla personer med funktionsnedsättning i hela EU, något jag själv jobbat med under mandatperioden. /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
Idag bor nästan 1,5 miljoner människor på institutioner i EU. Liberalerna anser att det är ett mycket allvarligt problem att människor inte ges rätt att forma sina liv på de sätt de önskar och bo och leva med de personer de vill. EU:s nuvarande regelverk säger att EU-medel inte ska gå till byggandet av nya institutioner, men detta efterföljs inte alltid av medlemsländerna. Vi vill därför se ett striktare regelverk som tydliggör att medlemsländerna bör sträva efter att erbjuda personlig assistans och att EU säkerställer att EU-medel inte går till byggandet av nya institutioner. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Ja, det är ett problem eftersom att sådana institutioner karaktäriseras av att de boende är isolerade från resten av samhället och fråntagna kontrollen över sina egna liv där inte alltid individens bästa och hennes behov sätts i första rummet. Det rör sig om gammaldags, sjukhusliknande institutioner som rimmar illa med ett modernt samhälle. Det är tyvärr inte ovanligt att de boende utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter i form av nedvärderande behandling, hot och våld. Vi i Centerpartiet vill ha en europeisk strategi för avinstitutionalisering som hjälper att skifta från ett liv i gammaldags institutioner till ett självständigt liv i eget hem, LSS-gruppboenden eller liknande. Gruppboenden - där personer kan leva ett självständigt liv men aldrig vara ensamma samtidigt som de har tillgång till det stöd de behöver - bör lyftas fram som goda exempel./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Ja, det är ett problem att personer med funktionsnedsättnings möjligheter att leva självständiga liv begränsas. Att dessa personer inte får möjlighet att delta fullt ut i samhället. Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland. Vi ska lyfta vikten och betydelsen av lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Det är ett allvarligt problem, alla människor ska behandlas med värdighet i alla EU:s medlemsstater. Medlemsstaternas strategier för avinstitutionalisering ska överensstämma med begreppet självständigt boende enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU-kommissionen ska bistå med vägledning till medlemsstaterna om förbättringar i fråga om självständigt boende och inkludering i samhället. Vi anser att det måste få konsekvenser om medlemsstater inte följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som alla medlemsländer har skrivit under. Därtill kommer vi fortsätta driva förslaget om villkorlighet: EU:s medlemsstater och kandidatländer ska inte kunna använda EU-medel för att finansiera institutioner./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna Det är väldigt svårt för en svensk politiker att ha kunskap om eller engagera sig i frågor om hur 27 EU-länder organiserar sin lagstiftning och sina institutioner kring funktionsnedsättning. Det är därför vi har just 27 suveräna medlemsstater som själva organiserar och finansierar sin välfärd. Olika länder har olika kultur och olika förutsättningar. EU skall lösa gemensamma problem som de enskilda medlemsstaterna inte kan lösa, exempelvis när det gäller välfärdsförmåner för EU-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet. EU skall inte gå in och detaljreglera enskilda medlemsstaters välfärd. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

7. Bör den som studerar eller arbetar längre tid än sex månader i ett annat EU land kunna ta med sig beviljad personlig assistans i Sverige?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater har inget sådant förslag idag. Genom det europeiska funktionshinderskortet, som antogs nyligen, kan personer med funktionsnedsättning åtnjuta förmåner och förmånsbehandling när de reser till ett annat medlemsland, men
personlig assistans regleras i den nationella lagstiftningen. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja. /Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Ja! /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna

Eftersom att rätten till personlig assistans beslutas om enskilt av medlemsländerna är frågan komplex. Liberalerna vill se konkreta satsningar på EU:s Erasmus+-program för att tillgängliggöra och funktionsanpassa möjligheten till studier utomlands inom såväl akademiska som praktiska och yrkesmässiga utbildningar. Inom Erasmus+ finns idag vissa möjligheter till stöd under studierna. Vi vill att dessa möjligheter utökas för att stöd ska kunna säkerställas under hela utbytesperioden. /Karin Karlsbro

logga Centerpartiet
Centerpartiet

EU:s löfte om fri rörlighet ska gälla alla. Genom att ställa högre krav på tillgänglighet för alla och säkra möjligheten att ta med sig rättigheter utanför sitt medlemslands gränser. Funktionsrättskortet som Centerpartiet varit med och förhandlat fram är ett välkommet steg på vägen, men det är inte tillräckligt. Kortet ger bara rätt till förmåner och särskilda villkor för personer med funktionsnedsättning under kortare vistelser i andra EU-länder. Men den fria rörligheten innebär att människor ska kunna bosätta sig permanent i andra EU-länder än sitt hemland. I dagsläget hindras många personer med funktionsnedsättning från att utöva denna rättighet genom att man förlorar rätten till assistans, hjälpmedel och/eller stöd i det landet man flyttar ifrån, samtidigt som handläggningstiden för utredning av funktionsnedsättningen i det nya landet kan ta månader, ibland år. Här lämnas människor i sticket och måste ofta betala ur egen ficka för att finansiera den assistans de har rätt till. Vi vill underlätta den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning genom att behov av assistans, stöd eller hjälpmedel beviljas tillfälligt i det nya EU-landet, så att personen inte lämnas i sticket under handläggningstiden./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Moderaterna har för närvarande inga sådana förslag./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Vi har inte tagit ställning till ett sådant förslag på EU-nivå. Det är Försäkringskassan som i Sverige bedömer om en person har rätt till assistansersättning när han eller hon är utomlands. Vi har inget förslag att förändra nuvarande regelverk./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna
Den fria rörligheten innebär att EU-medborgare som har uppehållsrätt ges rätt till välfärden i landet på samma villkor som medborgare i det landet, dvs den som studerar eller arbetar längre tid än sex månader i ett annat EU land har rätt att ansöka om behovsprövad välfärd på samma sätt som medborgarna i respektive land.
Olika länder har olika typer av välfärdssystem, och därför är det rimligt att de förmåner man har rätt till varierar i olika länder. Bosätter man sig i ett annat EU-land bör man i huvudsak också övergå till det systemet, exempelvis när det gäller regelverket för personlig assistans. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

8. Vilken tyngd upplever du att frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning har i EU parlamentets arbete och hos ledamöter från andra EU-länder?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Det finns ett stort intresse och en drivkraft i att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i EU, inte minst i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Vi socialdemokrater har under den senaste mandatperioden haft ledamöter i båda utskotten för att säkerställa att stödet till personer med funktionsnedsättning fortsätter att stärkas. Till exempel genom det europeiska intyget om funktionsnedsättning som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att resa i en annan medlemsstat och få tillgång till samma förmåner som andra personer med funktionsnedsättning som bor i det landet. Detta har varit en uppmaning från handikapporganisationer i över 10 år nu och EU har nu tagit beslut. Vi kommer fortsätta ha ett nära samarbete med ledamöter från andra medlemsstater under nästa mandatperiod för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället och kan nyttja den fria rörligheten fullt ut. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Frågorna behöver uppmärksammas mer och frågor om assistans och funktionsnedsättningar måste EU ta hänsyn till när beslut tas. Allt för ofta saknas det perspektivet. /Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Inte tillräckligt! Tillsammans med övriga miljöpartister från runt om i Europa driver vi tillgänglighet och undanröjande av hinder för delaktighet på alla nivåer. Vi behöver arbeta vidare med bland annat starkare tillgänglighetskrav och att hindren för personer med funktionsnedsättning att söka jobb och arbeta utomlands undanröjs. Jag har som EU-parlamentets huvudförhandlare för antidiskrimeringsdirektivet kämpat för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ska stärkas inom hela EU. /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
Under arbetet med EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 gavs frågorna kring stöd till personer med funktionsnedsättning förnyad tyngd. Nu måste vi agera för att strategin efterlevs och samtliga EU-länder verka för att jämlikhet mellan funktionsnedsatta och andra förverkligas. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att arbeta för alla människors lika värde och rättigheter och den uppfattningen delar vi med våra europeiska partikollegor i den liberala gruppen. Jag, Abir Al-Sahlani, var länge den enda svenska europaparlamentarikern som var ordinarie ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor, där funktionsrätt också hanteras. Där har vi förhandlat dels politiska texter, dels lagstiftning om funktionsrätt. Mitt vallöfte inför förra EU-valet var ett europeiskt funktionsrättskort som ska underlätta för resande inom EU- det kortet är nu färdigförhandlat! Jag har också varit aktiv i parlamentets tvärpolitiska arbetsgrupp som jobbar med funktionsrättsfrågor och haft tätt samarbete med både Funktionsrätt Sverige och European Disability Forum. Därtill har jag representerat Europaparlamentet två gånger när hela FN-nätverket träffats i New York för att stämma av implementeringen om Funktionsrättskonventionen. Centerpartiet är dessutom det enda partiet som aktivt tar ställning för personer med funktionsnedsättning i sitt valmanifest inför EU-valet. Vi tar dessa frågor på största allvar.
Tyvärr delar inte alla partigrupper och ledamöter synen på att funktionsrätt är viktigt. Sverigedemokraterna har till exempel flera gånger aktivt röstat emot förslag som skulle göra livet enklare för personer med funktionsnedsättning, inklusive funktionsrättskortet. Bland övriga partier i Sverige ekar det illavarslande tomt om konkreta förslag för personer med funktionsnedsättning./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Moderaterna är en del av Europaparlamentets största partigrupp, EPP, som tydligt står upp för alla människors lika rättigheter och möjligheter./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Det finns nog olika tyngd som frågorna har hos olika ledamöter, och beroende på fråga som diskuteras i EU-parlamentet. Från svenskt håll så driver vi på för stärkt stöd för personer med funktionsnedsättning, genom att staten ska ta över ansvaret från kommunerna. Men att detta ska regleras på nationell nivå. Vi hoppas också att andra EU-länder ser det regelverk som finns i Sverige och inspireras av det./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna
Jag kan tyvärr inte svara för hur denna fråga behandlas i EU-parlamentet, eftersom jag inte sitter där själv. Det är dock en fråga som är av stor betydelse på nationell nivå och där varje land kan göra mycket för att förbättra stödet till personer med funktionsnedsättning. Att säkerställa att alla medborgare, oavsett funktionsnedsättning, har tillgång till de resurser och det stöd de behöver, är en grundläggande del av det nationella ansvaret och där har vissa länder kommit längre än andra inom EU. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

9. Tycker du att utvecklingen för personlig assistans i Sverige går åt rätt eller fel håll och isåfall på vilket sätt?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Den S-ledda regeringen fattade ett antal viktiga beslut under den förra mandatperioden, för att fler skulle få rätt till assistans. Att dessa lagändringar antogs och fick så brett politiskt stöd var hoppingivande och steg i rätt riktning. Sedan har vi ju tyvärr sett hur tillämpningen i vissa delar skiljer sig åt från hur det var tänkt att fungera, inte minst vad gäller föräldraavdraget. Jag tycker också att den konsensus som fanns mellan partierna i riksdagen verkar ha försvunnit med den nya regeringen. Allt det som framförallt KD, L och SD lovade och drev under förra mandatperioden är som bortblåst nu när de sitter i regering. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Utvecklingen har gått åt fel håll under lång tid då den personliga assistansen blivit alltmer av en kostnadsfråga. Den utvecklingen måste vändas och rättighetsperspektivet måste återtas för att det ska säkerställas att alla personer med funktionsnedsättningar får den assistans de har rätt till. /Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det har gått åt fel håll under för lång tid. Grundläggande behov behöver bedömas i sin helhet, huvudmannaskapsutredningens förslag om statligt ansvar för all assistans behöver bli verklighet. De nyligen uppkomna försämringarna gällande barns rätt till assistans måste ses över och tillämpningen förändras. Miljöpartiet tycker också att schablonen för assistansersättningen måste höjas rejält och har föreslagit 5% i vår budgetmotion. Vi vill också se en långsiktig, stabil och förutsägbar modell för uppskrivning av assistansersättningen framöver. Det är i sig viktigt för att den personliga assistansen ska kunna hålla god kvalitet. /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
Liberalerna arbetar i regeringen för att förbättra LSS och stärka rätten till personlig assistans. Vi utreder just nu ett förstatligande av LSS och vill införa en LSS-inspektion för att säkerställa att alla med rätt till personlig assistans får värdigt stöd i hela landet. /Karin Karlsbro, Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Sverige fick nyligen svidande kritik från FN för att vi inte implementerat Funktionsrättskonventionen, där rätten till självbestämt liv ingår. Det är uppenbart att mycket mer måste göras för att garantera alla människors lika värde och rättigheter även i Sverige./Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Den går åt rätt håll. Arbetet pågår för fullt att genomföra den största reformen inom området på mycket länge – ett enhetligt statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Målsättningen är att fatta beslut om statligt huvudmannaskap under den pågående mandatperioden. Samtidigt finns det en djupt oroväckande utveckling som handlar om utbredd välfärdskriminalitet. Det rör sig exempelvis om systematiska brottsupplägg i syfte att utnyttja assistansreformen för att tjäna pengar på de utsattas bekostnad. Regeringen vidtar nu en rad åtgärder för att bekämpa denna brottslighet med full kraft. Skattebetalarnas pengar ska gå till dem som behöver personlig assistans, inte välfärdskriminella brottslingar./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Vi tycker inte att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller föräldraavdraget. Sedan lagändringarna trädde i kraft i början av 2023 har vi vid flertalet tillfällen nåtts av signaler att förändringarna inte alls fått de effekter som avsetts. Det är inte en acceptabel utveckling om barn som har rätt till stöd inte får det. Vi tycker också att mer behöver göras för att stötta personer med funktionsnedsättning i Sverige, här behöver staten ha ett ensamt ansvar, så ur den synvinkeln så går det inte åt rätt håll. Men samtidigt så bereds nu utredningen om statligt huvudmannaskap för assistans inom regeringskansliet, och vi hoppas att detta kommer att leda till stärkt stöd för dessa personer./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sdSverigedemokraterna Jag skulle säga att utvecklingen gått i stå. Assistansersättningen halkar efter, vilket blivit smärtsamt tydligt under dels coronapandemin, dels krigsinflationen. Det är tydligt att systemet med assistansersättning behöver ses över. Sedan finns ytterligare problem med kompetensförsörjning, statens ansvar, skillnader mellan kommuner och annat. Det finns mycket att göra, och den SD-stödda regeringen tar vissa steg i rätt riktning. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet

10. Är det något du vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater kommer fortsätta arbetet för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Under denna mandatperiod har vi bland annat varit med och förhandlat fram funktionshinderskortet och ställt oss bakom initiativ som främjar
alla människors deltagande i samhället och att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja den fria rörligheten till fullo. /Helene Fritzon, Ledamot, EU-parlamentet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Jag ser fram emot fortsatt kontakt med er i min roll som EU- parlamentariker. /Jonas Sjöstedt, 1:e kandidat till EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det här är mycket viktiga frågor - och det är bedrövligt att människor med funktionsnedsättningar fortfarande inte ska kunna leva sitt liv som andra trots politiska ambitioner och allt mer utvecklade tekniska lösningar. Arbetslösheten är sammantaget också betydligt högre i gruppen vilket är ett problem både för individer och samhälle som går miste om viktig kompetens. Diskrimineringsfrågorna är alltjämt högst angelägna och måste motverkas och ska på EU-nivå gälla även utanför arbetsmarknaden. Det antidiskriminieringsdirektiv som nu förhandlas på EU-nivå innebär att bredda skyddet mot diskriminering inom EU till att även omfatta diskriminering gällande till exempel utbildning, bostad och social trygghet. Hjälpmedel måste fungera och vara lättillgängliga. I svensk kontext vill vi att de ska ingå i högkostnadsskyddet. Arbetshjälpmedel ska vara enkla och smidiga att få. Vi miljöpartister har nationellt lagt två motioner om frågor som rör personlig assistans under det senaste året. /Alice Bah Kuhnke, Ledamot, EU-parlamentet

se https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/forstarkt-personlig-assistans_hb021882/ och https://www.google.com/url?q=https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/forbattringar-i-den-personliga-assistansen_ha022088/&sa=D&source=docs&ust=1716982971713920&usg=AOvVaw1X7QoVb_mUGPVGWD7-dzvO

logga Liberalerna
Liberalerna
LSS är en hjärtefråga för Liberalerna och vi kommer arbeta för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och ha frihet att bestämma över sina egna liv, både i Sverige och Europa. Därför tar vi liberaler alltid strid för frihetsreformen LSS. /Karin Karlsbro
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Centerpartiet prioriterar vi arbetet för alla människors lika värde och rättigheter. På funktionsrättsområdet finns det otroligt mycket kvar att göra och vi har därför presenterat ett Tillgänglighetsmanifest. I manifestet listar vi åtgärder som vi vill driva på funktionsrättsområdet i EU under nästa mandatperiod. Vi vill skifta fokus i den politiska debatten så att det handlar om vad samhället kan (och bör) göra för personer med funktionsnedsättningar, snarare än att skuldbelägga personen själv. Det handlar om alltifrån att förbjuda tvångssterilisering till att garantera allas rösträtt. Läs gärna mer här!/Abir Alsahlani, Ledamot, EU-parlamentet

logga Moderaterna
Moderaterna

Moderaterna värnar och utvecklar den frihetsreform som LSS och personlig assistans är och som den borgerliga regeringen införde år 1994./Partisvar

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Den kristdemokratiska politiken är förankrad i en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället. Detta arbetar vi efter i regeringen./Alice Teodorescu Måwe, 1:e kandidat till EU-parlamentet

logga sd
Sverigedemokraterna
Inget ytterligare att tillägga. /Beatrice Timgren, 2:a kandidat till EU-parlamentet


Partirepresentanter som besvarar Assistanskolls frågor

logga Socialdemokraterna
Social­demokraterna
Helene Fritzon
Ledamot, EU-parlamentet

logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Jonas Sjöstedt
1:e kandidat till
EU-parlamentet
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Alice Bah Kuhnke
Ledamot, EU-parlamentet
logga Liberalerna
Liberalerna
Karin Karlsbro
Ledamot, EU-parlamentet
logga Centerpartiet
Center­partiet
Abir Alsahlani
Ledamot, EU-parlamentet
logga Moderaterna
Moderaterna
Partisvar
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Alice Teodorescu
Måwe
1:e kandidat till
EU-parlamentet

logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Beatrice Timgren
2:a kandidat till
EU-parlamentetSkicka sidan till: