Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Bild på riksdagen C, MP och SD motionerar om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Andra motionerar om att bevara dygnspassen i assistans och att ta bort 66-årsgränsen för att beviljas assistans. Nedan korta sammanfattningar av riksdagsmotionerna.

Utvidgad rätt till personlig assistans

Miljöpartiet vill utreda hur Funktionsrättskonventionen kan göras till lag och modernisera assistanslagstiftningen enligt konventionen. De vill att grundläggande behov bedöms i sin helhet och att staten tar över ansvaret för all personlig assistans. De vill utreda om att ta bort den övre åldergränsen för personlig assistans och höja timbeloppet med 5 procent. De vill skyndsamt vidta åtgärder mot försämringarna i tillgången till personlig assistans, bland annat för bedömnimngen av föräldraavdraget för barn. De vill inrätta en LSS-inspektion.

Centerpartiet vill att staten ska ta över hela ansvaret för assistansen, då det är mer rättssäkert och bidrar till mer jämlikhet. De vill lagstifta om att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. De vill utreda om att bevilja personlig assistans för assistansberättigade som deltar i skola och daglig verksamhet, de "särskilda skäl" som finns idag ska ses över.

Sverigedemokraterna vill utarbeta lagförslag om att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ger rätt till personlig assistans. De vill utreda en långsiktigt hållbar modell för hur timbeloppet räknas upp, eftersom assistansersättningen inte räknats upp i takt med kostnads- och löneökningar, vilket lett till en kraftig underfinansiering. De säger att blivit svårare för barn att få assistans på grund av att det görs dubbla avdrag för föräldraansvar sedan det nya föräldraavdraget infördes, de vill att regeringen tar initiativ till att ändra i förordningen för att rätta till detta.

Sverigedemokraterna vill utreda de samhällsekonomiska effekterna av LSS-insatserna. De vill att regeringen varje år redovisar hur de räknat fram det föreslagna timbeloppet för assistansersättning. De vill utreda om att bort den övre åldersgränsen för rätt till assistans för funktionsnedsättning som inte uppenbart beror på normalt åldrande. De vill ändra begreppet ”väsentligt ändrade förhållanden” till ”väsentligt ändrade behov”. De vill att omprövningsstoppet i assistansersättning även gäller för de som har kommunalt beslutad assistans. Tvåårsomprövningar ska inte återinföras förrän det gjorts nödvändiga lagändringar, som säkerställer att samtliga grundläggande behov är assistansgrundande i sin helhet. Tvåårsomprövningar ska inte gälla för de som har vissa medfödda funktionsnedsättningar.


Timbeloppet

Vänsterpartiet vill höja nivån på timbeloppet med 4,1 procent för 2024, vilket är märket för löneökningar på arbetsmarknaden, för detta höjs budgetanslaget med 400 miljoner kronor för 2024.

Centerpartiet vill satsa mer pengar på timbeloppet.


  • 66-årsgränsen

    Sverigedemokraten Daniel Persson vill slopa den övre åldersgränsen så att man kan söka assistans livet ut och ansöka om utökade assistanstimmar vid behov. Detta för att man annars riskerar att hamna på ett äldreboende, eller ett så kallat särskilt boende, där man egentligen inte hör hemma.

Kontroll av assistansersättning, stoppa fusk

Moderaten Ann-Sofie Lifvenhage vill sätta upp riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättning med granskning av professionella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system med inbyggda kontrollfunktioner.


Arbetstider/Arbetsmiljö för personliga assistenter

Sverigedemokraten Eric Palmqvist vill att Sverige ska verka för ett nationellt och permanent undantag från EU:s arbetstidsdirektiv. Detta för att behålla dygnstjänstgöringar inom tex blåljusverksamheter och personlig assistans vilket bland det stora flertalet anställda är mycket uppskattat och inte sällan pekas ut som en fördel med arbetet.


Moderaten Ann-Sofie Lifvenhage
vill att det skapas arbetstidsdirektiv för svensk arbetsmarknad som möjliggör dygnsarbete inom yrken som brandman och personlig assistent.


Socialdemokraten Mirja Räihä m.fl.
vill se till att skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser, även de som finns i hemmen. Den som har fått en biståndsbedömning på hemtjänst eller personlig assistans, ska inte kunna neka ett skyddsombud tillträde till arbetsplatsen.


Funktionsrättskonventionen

Socialdemokraten Magnus Manhammar vill göra funktionsrättskonventionen till lag i Sverige. Alla personer med funktionsvariation ska ha rätt till det personella stöd, däribland personlig assistans, som krävs för att leva ett fullt delaktigt och inkluderat liv i samhället, helt fritt från isolering.


Idrottsutövande

Sverigedemokraten Angelika Bengtsson vill förändra reglerna så att personlig assistans kan användas vid idrottsutövande. Genom att tillåta personlig assistans vid idrottsaktiviteter kan personer med funktionsnedsättningar få den hjälp de behöver för att delta i sport och motion på lika villkor som alla andra.


Lista över motionerna

Utvidgad rätt till personlig assistans

Långsiktigt hållbar LSS
Motion 2023/24:2651 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förstärkt personlig assistens
Motion 2023/24:1882 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

Långsiktiga förutsättningar för mänskliga rättigheter
Motion 2023/24:2650 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Familjerätt, hbtqi-frågor och funktionsrätt
Motion 2023/24:2481 av Martina Johansson m.fl. (C)

Timbeloppet

Kontroll av assistansersättning, stoppa fusk


Skicka sidan till: