Socialstyrelsen vill inte förbjuda att en assistent samtidigt är god man

Enligt utredningen Personlig assistent och god man - är rollerna förenliga? är det för stort ingrepp i den assistansberättigades självbestämmande om en assistent inte får vara god man, förvaltare eller ombud. Ett förbud skulle även kunna leda till att anhöriga återigen utför oavlönat arbete.

Socialstyrelsen uppskattar att ca 15 % (ca 2500 personer) av alla assistansberättigade har en assistent som är god man eller förvaltare. Av dessa är en majoritet anhöriga bedömer Socialstyrelsen.

Att en assistent kan vara god man har både risker och fördelar enligt Socialstyrelsen. Risker är att en god man som är assistent vid en intressekonflikt kan sätta sina egna behov först. Fördelar är att en god man som är assistent ofta kan tolka och förstå den assistansberättigade bra och dessutom har kunskap om hur assistansen utförs.

För att minska riskerna föreslår Socialstyrelsen:

  • Utbilda överförmyndare, gode män och förvaltare om lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och om funktions-nedsättningar och dess konsekvenser.
  • Öka kontrollen och tillsynen över hur gode män och förvaltare utför uppdragen att sörja för person och bevaka rätt.
  • Öka möjligheterna att byta ut en god man eller förvaltare om det uppstår en intressekonflikt eller om ställföreträdaren inte tillvaratar den enskildes intressen.
  • Överväg om företrädarskapet, i fler ärenden än idag, bör delas upp så att en god man har att sörja för huvudmannens person och någon annan är förordnad som god man med uppgift att förvalta huvudmannens egendom.
  • Förtydliga vilken myndighet som har ansvar för att följa upp att den som beviljats assistansersättning respektive ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans i praktiken tillförsäkras goda levnadsvillkor genom insatsen.

Läs utredningen: Personlig assistent och god man - är rollerna förenliga?

Skicka sidan till: