Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom

Jasmina Helander
Jasmina Helander,
biträdande förhandlingschef, Fremia

Lia Scheding på Kommunal säger att domen om visstidsanställningar tydligt visar att brukarnas rättigheter väger tyngre än de anställdas. Jasmina Helander på Fremia ser däremot domen som en vinst för den svenska modellen och assistansbranschen.

Arbetsdomstolen meddelade 31 maj att visstidsanställningar typ ”så länge uppdraget varar” i personlig assistans är förenliga med Lagen om anställningsskydd, LAS. Detta efter att Kommunal anmält anställningsformen som oförenlig med LAS och EU:s visstidsdirektiv.

Fremia: ”brukarnas rätt till självbestämmande garanteras”

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef, på arbetsgivarorganisationen Fremia ser domen som en vinst för den svenska modellen och assistansbranschen.
– AD klargör att kollektivavtalsregleringen är en avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen utan att göra avkall på brukarens behov och rätt till självbestämmande.
Vad tänker du avgjorde att AD stödde er uppfattning?
– Det som var avgörande var att AD tydliggjorde att LAS är semidispositiv och ger kollektivavtalsslutande parter möjlighet att reglera anställningsformer i kollektivavtal. Det är det Fremia och Kommunal gjort under 28 år.

Kommunal: ”Otrygga anställningar fortsätter”

Lia Scheding
Lia Scheding, ombudsman, Kommunal

Lia Scheding, ombudsman på Kommunal är mycket besviken och säger att det är tydligt att brukarnas rätt väger tyngre än arbetstagarnas rätt.
– Vi tycker att AD har gjort en felaktig bevisvärdering och felaktigt bedömt att visstidsdirektivet inte är tillämpligt. AD borde även ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen utifrån deras ställningstagande.
Vilka konsekvenser anser ni att domen får för era medlemmar?
– Eftersom AD går helt på Fremias linje kommer det fortsätta att vara samma otrygga anställningar. Men det innebär inte någon ytterligare försämring som jag ser det.

Fremia: ”Frågan hör hemma i avtalsförhandlingarna”

Frågan kan nu komma upp igen där den hör hemma, dvs i de ordinarie förhandlingarna mellan Kommunal och Fremia, säger Jasmina Helander.
– När kollektivavtal omförhandlas innebär det att alla frågor kan vara uppe på bordet vilket i sig är en naturlig del av vårt arbete när vi som parter kollektivavtalsförhandlar.
Hur kommer ert samarbete med Kommunal att påverkas av domen i AD?
– Vi är måna om att ha en bra dialog med alla parter som vi tecknar kollektivavtal med vilket även inkluderar Kommunal som vi tecknar många kollektivavtal med.

Kommunal: ”Kassan behöver stärka upp där lagen misslyckas”

Kommunal har ännu inte landat hur de ska gå vidare efter domen, men Lia Scheding, säger att personliga assistenters anställningsvillkor fortsätter att vara högsta prioritet.
– Vi kommer självklart fortsätta arbeta för tryggare anställningar. Det gäller såväl anställningsformer, grunderna för uppsägning och uppsägningstidernas längd.
Vill ni se åtgärder från regering/riksdag för att förbättra villkoren för personliga assistenter, tex för uppsägningstider?
– Om nu brukarens rätt enligt LSS väger tyngre än arbetstagarnas rätt enligt LAS måste riksdag och regering förstås fundera över hur de med Försäkringskassans regelverk kan stärka upp de delar där lagen inte omhändertar den anställdas skydd, tex genom att garantera längre uppsägningstider.

Fremia: ”Höj assistansersättningen”

Jasmina Helander vill se en rejält höjd assistansersättning för att förbättra villkoren för personliga assistenter.
– Den har urholkats under tio års tid, vilket gör det svårt för våra medlemmar att rekrytera och behålla duktiga assistenter. Möjligheterna att stärka assistenternas villkor i framtiden är helt beroende av utvecklingen av assistansersättningen, säger Jasmina Helander.

Lia Scheding och Jasmina Helander intervjuades av Kenneth Westberg 2023-06-02

Skicka sidan till: